Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності icon

Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності
Скачати 433.03 Kb.
НазваЗагальні вимоги та порядок складання статистичної звітності
Сторінка1/2
Дата03.09.2012
Розмір433.03 Kb.
ТипЛекція
  1   2

Лекція 17


Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності


17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звіт­ності.

17.2. Порядок складання окремих форм статистичної звіт­ності.


17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності


Відповідно до Закону України «Про державну статистику» усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою дія­льністю, структурні одиниці безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону України «Про державну статистику» визначає: «Пер­винні дані, отримані органами державної статистики від респон­дентів під час проведення статистичних спостережень, є конфі­денційною інформацією, яка охороняється Законом і викори­стовується виключно для статистичних цілей у зведеному зне­особленому вигляді». Тобто, первинні статистичні дані викорис­товуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення науко­вих досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адре­сами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до держав­них органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних опера­тивного та бухгалтерського обліку.

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затвер­джується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном по­дання розрізняють звітність поточну, що подається протягом ро­ку, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особли­востей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержав­ний табель (перелік) форм державних спостережень для об'єд­нань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності. Загальнодержавний табель (перелік) на 2007 рік вклю­чає 15 розділів (табл. 67):

Особливу увагу слід звернути на форми звітності, які міс­тять вартісні показники і складаються на підставі даних бухгал­терського обліку. Для того щоб уявити обсяг статистичної зві­тності, її структуру, зміст і порядок подання, в табл. 68 наве­дені окремі форми статистичної звітності промислових підпри­ємств України та їх стисла характеристика. Докладнішому вивченню підлягають форми статистичної звітності з продукції, праці, фінансів і зовнішньоекономічної діяльності, оскіль­ки багато показників цих форм випливають з даних бухгалтер­ського обліку.


Таблиця 67

^ ОБСЯГИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ НА 2007 РІК

№з/п

Найменування розділу

Кількість форм

1

Статистика зовнішньоекономічної діяльності

4

2

Статистика цін

8

3

Структурні обстеження підприємства

4

4

Статистика фінансів підприємств та організацій

7

5

Статистика реформування власності

6

6

Статистика промисловості

31

7

Статистика будівельної діяльності

4

8

Статистика інвестицій

5

9

Статистика основних засобів

1

10

Статистика сільського та рибного господарства

51

11

Статистика послуг:
12

—Статистика ринкових не фінансових послуг

5

13

—Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

29

14

—Статистика транспорту та зв'язку

38

15

—Статистика науки, інновацій та інформатики

14

16

—Статистика соціальних послуг

197

17

Статистика населення

6

18

Статистика навколишнього природного середо­вища

27

19

Статистика праці

25

20

Зведений розділ

5


Таблиця 68

^ ОКРЕМІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

№ з/п

Форми звітності

Наказ

Держкомс-

тату

України

Строки подання

Хто подає

Структура і зміст форми

Примітки

І

2

3

4

5

6

7

1

№ 1-П (річна) Звіт підприємства по продукції

№223 21.07.2003

4 лютого

Підприємства, що здійсню-ють промис-лову діяль-ність, що кла-сифікують­ся за секціями «С», «Д», «Е» за КВЕД

Розділ 1. Економічні показ-ники (виробництво, показ-ники праці, реалізація) 2. Виробництво видів про-дукції (кількості та вартос-ті) 3. Виробництво товарів народ­ного споживання (у вартісному вираженні)

По видах продукції за номенклатурою. Встановленою ор-га­нами держста-тистики

2

№ 1-П (місячи-на) Терміновий звіт по вироб-ництву промис-лової про­дукції (робіт, по­слуг)

№ 227 від 21.07.2003

не пізні-ше 4-го числа після звіт­ного пері­оду

Промислові підприємства всіх форм вла­сності, що класифікують­ся за секціями «С», «Д», «Е» за КВЕД

1. Економічні показники (обсяг продукції в оптових цінах під­приємств без ПДВ і A3) 2. Виробництво видів промис­лової продукції (у тому числі електроенергії і теплоенергії) 3. Товари на-родного споживання

Абсолютно по всіх видах виробленої про­мислової про-дукції. А також вартість вико­наних робіт промис­лово-го характеру

3

№ 1 — (торг) «Звіт про товаро­оборот) (термінова-місячна)

№ 227 від 21.07.2003

2-го числа після звіт­ного пері­оду

Підприємства роздрібної то­ргівлі та гро­мадського ха­рчування

1. Роздрібний товарообо-рот 2. Оптовий товарообо-рот 3. Оборот від інших ви-дів дія­льності 4. Запаси то-варів на кінець мі­сяця

Інструкція про облік роздрібного товаро­обороту і товарних запасів, затверджена 28.12.96.№ 389

4

Додаток № 1-П (малі) до форми № 1 – підпри-ємства (річна) «Звіт ма­лого підприємст­ва, про виробниц­тво промисло-вої продукції»

№227 від 21.07.2003

20 лютого

Малі підпри­ємства та коо­перативи, що займаються за секціями «С», «Д», «Е» за КВЕД

1. Види продукції (кіль-кість та вартість) 2. Товари народного споживання (за вартістю)

За номенклатурою, встановленою ор-га­нами держстати-стики

5

№ 1-підприєм­ництво (річна) «Обстеження дія­льності підприєм­ства (організації) за рік»

№ 227 від 21.07.2003

15 лютого

Підприємства і організації, що є юридич­ними особами

1. Демографічна ситуація на підприємстві 2. Розподіл обсягу виробленої реалізо-ваної продукції (робіт, пос-луг) за видами діяльності

3. Витрати на виробництво про­дукції (робіт, послуг) за видами діяльності 4. Вит-рати на виробництво про­дукції (робіт, послуг) 5.Чи-сельність працівників та оплата їх праці 6. Валові інвестиції в основний ка-пітал 7. Основні показники по місце­вих одиницях

Місцевою одини-цею є виділений на окремий баланс підрозділ під­приє-мства підприємс­тва (філія, пред-став­ництво тощо), який розташований на ві­докремленій території та здійс-нює один або кіль-ка видів діяльності

6

№ 1- ПВ (термі-но­ва) місячна «Звіт з праці)

№ 224 від 21.07.2003

7 числа пі­сля звітно­го періоду

Усі підприєм­ства, устано-ви та органі-зації

1. Чисельність та фонд оп-лати праці 2. Розподіл пра-цівників за роз­мірами зар-плати про склад фон­ду оп-лати праці

За цією ж формою складається також звіт за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік

7

Звіт про основ-ні показники ді-яль­ності під-приємст­ва, річ-на

28.07.2003 № 237

Не пізні­ше 20.02.

Суб'єкти під­приємницької діяльності

Основні показники діяль-ності

За цією формою скла­дається звіт по квар­талах

8

№ 1-ПВ (забор-го­ваність) тер-мінова місячна «Звіт про стан заборговано­сті із виплати за­робітної плати»

№ 407 від 02.12.1998

11 числа після звіт­ного пері­оду

Усі підприєм­ства, устано-ви, організації

Розділ 1. Сума нарахованої зар­плати, фактично випла-чено, су­ма заборгованості та інше Розділ 2. Розподіл працівників та коштів за терміном заборго­ваності

Заповнюється тими підприємствами, які своєчасно не розрахо­вувались з працівни­ками по заробітній платі

9

№ 3-ПВ (термі-нова-кварталь-на) «Звіт про викори­стання робочого часу»

№ 1 від 04.01.2000

7 числа після звіт­ного пері­оду

Усі підприєм­ства, устано-ви, організації

1. Використання робочого часу 2. Рух робочої сили

3. Інформація про уклада-ння колективних договорів

Заповняється на-рос­таючими під-сумками з початку року

10

№ 1-Б терміно-ва-місячна «Звіт про фі-нансові резуль­тати і дебітор-ську заборгова-ність»

№ 258 від 31.07.2001

На 20-й день після звітного періоду

Усі підприєм­ства

Розділ 1. Фінансові резуль-тати Розділ 2. Дебіторська та креди­торська заборгова-ність (в т. ч. між підприєм-ствами України, з суб'єкта-ми країн СНД та інших країн)

Заборгованість про­ставляється за загаль­ною сумою та з неї простроче-на

11

№ 2-Б Звіт про випуск, реаліза­цію цінних па-пе­рів (кварта-льна)

№ 190 29.07.1997

Не пізні­ше 21 чи­сла після звітного періоду

Усі підприєм­ства

Дані про випуск цінних па-перів

Заповнюється річ-на форма і подаєть-ся ор­гану статисти-ки до 20.02. після звітного року

12

№ 22 (поштова) «041 Основні по­казники, які хара­ктеризують гос­подарську діяль­ність під-приємст­ва за рік»

№ 237 від 28.07.2003

20 лютого

Усі промисло­ві підприєм-ства

1. Продукція (обсяг в опто-вих цінах підприємств без ПДВ і A3) 2. Основні фон-ди (середньоріч­на вартість)

3. Праця (чисельність пра-цівни­ків і фонд оплати пра-ці)
13

№ 11-03 (пош-то­ва, річна) «Звіт про наяв-ність та рух ос-новних фо­ндів, амортизацію (знос)»

№ 235 від 28.07.2003

До 20.02. після звіт­ного року

Усі підприєм­ства і органі­зації

1. Наявність та рух основ-них фондів (за галузями)

2. Склад основних фондів (за видами) 3. Ремонт ос-новних фондів

Довідково:

1. ОЗ взяті у фінан-со­ву оренду 2. Зда-ні в оперативну оренду 3. Закон-сервовані ОЗ тощо

14

№ 2-6 терміно-ва (квартальна, річ­на) «Звіт про ви­пуск, реаліза-цію та обіг цін-них па­перів»

№ 190 від 29.07.1997

Кварталь­на — 21 числа, рі­чна — 8 лютого

Підприємства, банки страхо-ві та інші ор-гані­зації

1. Випуск та розміщення еміте­нтом цінних паперів (за видами) 2. Обіг цінних паперів (за видами) 3. Об-сяги взаємного інвесту­ва-ння у вигляді цінних па-перів (резидента-емітента у нерецензентів та нерецен-зентів-емітентів у рецен-зента)

Звіт складають як емі­тенти, так і ті, що ма­ють обіг цін-них папе­рів (не власних)

15

Звіт про праце­влаштування ін­валідів (річ-на) 10-ПІ

11.02.2002 № 49

Не пізні­ше 20.02.

Підприємства, установи, ор­ганізації

Фактична чисельність пра-ців­ників та працевлашту-вання ін­валідів

Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів України, окремі Державні комітети. Вони розробляють форми бухгалтерської і статистичної звітності, узгоджуючи їх з Держкомстатом України. Здійснюють їх збирання і розробку.

Проте не всі явища і процеси, що відбуваються в суб’єктів господарювання, можна вивчати за допомогою звітності. З ме­тою одержання відомостей про такі та інші явища і процеси, що мають місце у господарській діяльності, застосовуються спеціально організовані спостереження, які проводяться та­кож з метою доповнення і перевірки даних поточної звітності. Розрізняють такі основні види спеціально організованих спо­стережень, як переписи, одноразові обліки, спеціальні обстеження.

Слід зазначити, що в останні роки у зв'язку з проведенням економічних реформ зазнали реорганізації і методи отриман­ня статистичної інформації: статистична звітність значно спростилася за формою, скоротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників, ширше почали використо­вуватися вибіркові обстеження, оцінка і розрахунки показни­ків Проведена робота по вдосконаленню методики обчислен­ня існуючих показників згідно з міжнародними стандартами, розробляється система нових показників, адаптованих до ри­нкової економіки.


17.2. Порядок складання окремих форм статистичної звітності


Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності роз­глянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства:

1. Звіт про товарооборот (форма № 1-торг) — подають помісячно незалежно від форм власності та господарювання підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування, інші підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю та гро­мадське харчування другого числа після звітного періоду (до­даток Р).

При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів.

Звіт складається в цілому по підприємству з розшифровкою показників по структурних підрозділах, що знаходяться на інших адміністративних територіях.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реа­лізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей і відображається по рядку 01 наростаючим підсумком з початку року. Звіт складається за даними фінансово­го обліку в тисячах гривень з одним десятковим знаком. В обсяг товарообороту включається виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організо­ваний споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром у роздрібний товарооборот не включається.

Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підпри­ємств громадського харчування це продаж готових виробів і на­півфабрикатів власного виготовлення; продаж за безготівковим розрахунком готових виробів власного виготовлення лікарняним, профілактичним, оздоровчим закладам, закладам освіти та іншим споживачам; продаж продукції пересувних їдалень, які обслуго­вують працівників сільськогосподарських підприємств на польо­вих станах, на лісорозробках, лісоповалі та шляхових машинних станціях. Обсяги роздрібного товарообороту громадського хар­чування відображаються по рядку 02.

Оптовий товарооборот — це продаж товарів іншим підприєм­ствам, організаціям, чи фізичним особам зареєстрованими суб'єк­тами підприємницької діяльності суми такого обороту показуєть­ся по рядку 04. Одночасно в цю суму включають і суму послуг. По рядку 05 показується оборот від інших видів діяльності, тобто від неторгової діяльності, а також продаж пільговим категоріям населення легкових автомобілів, товарів з технічних складів па­лива та інше.

2. Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі (фор­ма № 1-опт) складається поквартально і подається на 16-й день після звітного періоду підприємствами та організаціями поста­чання, збуту, споживчої кооперації, заготівельної та оптової тор­гівлі з правом юридичної особи, основним видом діяльності яких є оптова торгівля (додаток С).

Звіт має два розділи: основні показники та продаж і запа­си товарів, складається в тисячах гривен з одним десятковим знаком.

  1   2

Схожі:

Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconІ. М. – Львів, 2008. Порядок наведення бібліографічних відомостей
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconІ. М. – Львів, 2008. Порядок наведення бібліографічних відомостей
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconЗвіт щодо причин та наслідків страйку та Інструкцію щодо її заповнення (додаються). Поширити форму державної статистичної звітності n 1-пв (страйк) та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб
Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2001 року, форму державної статистичної звітності n 1-пв
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconЛекція 2 Облікова політика підприємства та загальні вимоги до оприлюднення та зберігання звітності
Облікова політика підприємства та загальні вимоги до оприлюднення та зберігання звітності
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconО. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні
Глобалізація є якісно новим етапом розвитку світової економіки, у процесі якого з’являються нові користувачі інформації, що вимагає...
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconНаказ №1/3 гн 26 грудня 2005 року м. Київ Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів
З метою підвищення рівня організації роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду...
Загальні вимоги та порядок складання статистичної звітності iconСтандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
Бібліографічний опис оформлюється згідно з дсту гост 1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи