Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок icon

Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
НазваЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Сторінка1/5
Дата03.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5

Лекція 10


Вимоги до Приміток до річної фінансової

ЗВІТНОСТІ ТА ПРАВИЛА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК


10.1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності.

10.2. Правила виправлення помилок у звітності підпри­ємств.

10.3. Зміст розділів і методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою № 5.

10.4 Вимоги та порядок складання Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.


10.1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності


Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві­тність в Україні» (розділ 4, ст. 11, п. 2) визначено що до складу фінансової звітності входять Примітки.

Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова зві­тність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій і подій, що відображаються безпосеред­ньо у фінансових звітах (ф. № 1 -4), та крім цього, у Примітках до неї.

У Примітках до фінансової звітності повинна наводитися ли­ше істотна інформація, що здатна вплинути на прийняття рішень. Конкретне визначення Приміток наведено в П (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

^ Примітки до фінансових звітів — це сукупність показни­ків і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, роз­криття якої передбачено відповідними положеннями (стан­дартами).

Загальні вимоги до складу Приміток визначені П(С)БО 1 і включають три групи інформації:

 • Облікову політику підприємства;

 • Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стан­дартами);

 • Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

Обсяг Інформації в Примітках до Фінансової звітності зале­жить від видів діяльності підприємства, багатьох інших чинників та вимог конкретних П(С)БО. (табл. 21).

^ Перша група інформації, яка подається в Примітках— це розкриття облікової політики підприємства.

При складанні Приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала змісту наказу про облі­кову політику підприємства. Положення наказу про облікову політику повинні виконуватися підприємством постійно, з ро­ку в рік, але це не означає, що зміни облікової політики немо­жливі.

Якщо протягом звітного року змінювалися положення об­лікової політики, такі зміни повинні знайти своє відображен­ня в Примітках. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках:

 • зміни статутних вимог;

 • зміни вимог органу, що затверджує положення {стан­дарти) бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України;

 • якщо зміна облікової політики забезпечить достовірне ві­дображення подій або операцій у фінансовій звітності підприєм­ства.


Таблиця 21


^ ВИМОГИ ЩОДО ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Інформація, яка потребує розкриття

^ П(С)БО, який встановлює вимоги

щодо Приміток

1

2

Розкриття інформації у фінансовій звітності

П(С)Б0 1,п. 19—25

Оцінка та розкриття статей Балансу

П(С)БО 2, п. 62

П(С)БО 4, п. 58

П(С)БО 7, п. 36—38

П(С)БО 8, п. 36, 37

П(С)БО 9, п. 29

П(С)БО 10, п. 13

П(С)БО11, п.20,21,22

П(С)БО 12, п. 24, 25.

П(С)БО 13, п. 42-47

П (С)БО 14, п. 21-24

Методи визнання доходів і витрат Звіту про фінансо­ві результати

П(С)БО 3, п. 35

П(С)Б0 15, п. 25

П(С)БО 16, п. 32

П(С)Б0 18, п. 3—9

Розкриття інформації про рух грошових коштів

П(С)БО 4, п. 58, 59

Розкриття інформації про власний капітал

П(С)Б0 5, п. 18, 19,20

П (С)БО 7, п. 38

Розкриття інформації про податок на прибуток

П(С)Б0 17, п. 19

Виправлення помилок, допущених при складанні фі­нансових звітів, перегляд облікових оцінок, зміна об­лікової політики, події після дати Балансу

П(С)БО 6, п. 4—23

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

П (С)БО 23, п. 11—14

Розкриття інформації про чистий прибуток на одну акцію

П(С)Б0 24, п. 16,17

Інформація про об'єднання підприємств та його нас­лідки

П(С)Б0 19, п. 18—21

Інформація про консолідацію фінансової звітності

П(С)БО 20, п. 18

П (С)БО 4, п. 3

П(С)БО 7, п. 39

П(С)Б0 23, п. 13

Вплив змін валютних курсів

П(С)Б0 21, п. 15,16

Розкриття інформації про вплив інфляції

П(С)БО 22, п. 24, 25

Розкриття інформації про виплати працівникам

П(С)БО 26, п. 32—34

Розкриття інформації про діяльність підприємства, що припиняється

П(С)Б0 27, п. 12


Не може вважатися зміною встановлення облікової політики для:

 • подій та операцій, які відрізняються за змістом від попере­дніх;

 • подій та операцій, що не відбувалися раніше.

Наприклад, до змін в обліковій політиці належать зміни:

 • методів нарахування амортизації основних засобів і немате­ріальних активів;

 • методів оцінки вибуття запасів;

 • порядку визначення величини резерву сумнівних боргів;

 • методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання по­слуг;

 • порядку резервування коштів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Інші зміни належать до змін облікових оцінок. ^ Облікова оці­нка (п. 3 П(С)БО 6) — це попередня оцінка, яка використовуєть­ся підприємством з метою розподілу витрат і доходів між звітни­ми періодами.

Наприклад, зміна методу амортизації основних засобів є зміною облікової політики, а зміна терміну їх експлуатації за рішенням керівництва підприємства — це зміна облікової оцінки.

Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики й облі­кових оцінок, у звітності зміни відображаються як зміни обліко­вих оцінок.

У Примітках до фінансової звітності розкривається зміст і су­ма змін в облікових оцінках, які впливають на поточний період або будуть впливати на майбутні періоди.

Якщо все-таки мала місце зміна облікової політики, у Приміт­ках відображаються:

 • причина і суть зміни;

 • сума коригування нерозподіленого прибутку на початок зві­тного року або обґрунтування неможливості її достовірного ви­значення;

 • факт повторного подання порівняльної інформації у фінан­сових звітах або недоцільність її перерахування.

У кожному П(С)БО вказано, яка саме інформація має бути розкрита в Примітках. Крім цього в Примітках повинні відобра­жатися події після дати Балансу за П(С)БО 6.

^ Подія після дати Балансу — це подія, яка відбулася між да­тою Балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звіт­ності і вплинула або може вплинути на фінансовий стан, резуль­тати діяльності і рух коштів підприємства. Тобто, якщо керівництво підприємства затвердило річну фінансову звітність 20 лютого, то до подій після дати Балансу належать події, що відбу­лися в період з 31 грудня попереднього року до 20 лютого поточ­ного року.

У Примітках розкривається інформація не про всі події, що відбулися в зазначений період, а лише про деякі, які мають най­суттєвіший вплив, а саме:

 • події, що стосуються звітного періоду і які надають до­даткову інформацію про обставини, що існували на дату Ба­лансу;

 • події, які хоч і не стосуються звітного періоду, але містять важливу інформацію про обставини, що виникли після дати Ба­лансу.

Події, які належать до першої групи потребують коригування показників звітності, що повинно обов'язково розкриватися в Примітках, а саме:

 • оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгова­ність якого раніше була визнана сумнівною;

 • переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стій­ке зниження їхньої вартості, визначеної на дату Балансу;

 • отримання інформації про фінансовий стан і результати дія­льності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;

 • продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату Балансу;

 • отримання від страхової організації матеріалів про уточнен­ня розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;

 • виявлення помилок або перекручень законодавства, що при­звели до перекручення даних фінансової звітності.

Наприклад, якщо після дати Балансу переоцінені активи вна­слідок стійкого зниження їх вартості або стало відомо, що сумні­вна заборгованість стала безнадійною, це потребує коригування даних звітності. Коригування активів і зобов'язань здійснюються шляхом сторнування та (або) додаткових запасів в обліку звітно­го періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних ста­тей внаслідок подій після дати Балансу.

Перелік подій після дати Балансу, які вказують на обставини, що виникли після дати Балансу розкриваються тільки в Приміт­ках до фінансової звітності, а саме:

 • прийняття рішення про реорганізацію підприємства;

 • придбання цілісного майнового комплексу;

 • рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності;

 • знищення (втрата) активів у результаті пожежі, аварії, сти­хійного лиха або іншої надзвичайної події;

 • прийняття рішення стосовно емісії цінних паперів;

 • непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;

 • укладення контрактів стосовно значних капітальних і фінан­сових інвестицій;

 • прийняття законодавчих актів, що впливають на діяльність підприємства;

 • дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати Балансу.

Ці події, які відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, а лише наводяться в Примітках до фінансових звітів за умови, що відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оці­нки та приймати рішення. Наприклад, якщо після дати Балансу підприємством оголошенні дивіденди або придбаний цілісний майновий комплекс, це не впливає на показники минулого пері­оду і цю інформацію слід наводити в Примітках до фінансових звітів.

^ Друга група інформації в Примітках — це та інформація, яка не міститься у формах звітності № 1-4, але є обов'язковою за вимогами окремих положень (стандартів), яка наводиться у фор­мі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

^ Третя група інформації в Примітках — це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності.

Таким чином, Примітки до фінансових звітів включають три складових (рис. 24).

Рис. 24. Складові Приміток до фінансових звітів


Складання Приміток в обсязі, який встановлено П (С)БО по­винні здійснювати ті підприємства, які відповідно до п. і ст. і Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» зобов'язані оприлюднювати фінансову і консо­лідовану звітність, а саме:

 • відкриті акціонерні товариства;

 • підприємства емітенти-облігації;

 • банки;

 • валютні та фондові біржі;

 • інвестиційні фонди і компанії;

 • кредитні спілки;

 • недержавні пенсійні фонди;

 • страхові компанії;

 • інші фінансові установи.

Усі інші підприємства складуються Примітки до річної фінан­сової звітності за формою № 5.


^ 10.2. Правила виправлення помилок у звітності підприємства


У бухгалтерській фінансовій звітності не допускається ніяких підчисток, помарок та виправлень.

Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилися то для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Помилки та перекручення даних можуть виникнути в резуль­таті зміни:

 • облікової оцінки;

 • облікової політики.

При виявленні помилки, допущеної при складанні фінансових звітів у попередніх роках, але виявленої при підготовці фінансо­вих звітів останнього звітного періоду, необхідно з ясувати. Причини помилок, а саме:

 • математичні помилки;

 • неправильне застосування принципів обліку;

 • неправильне розуміння обставин, у яких здійснювалася гос­подарська операція;

 • конкретний звітний період, у якому допущено помилки,

 • порядок виправлення, а саме: коригування сальдо нерозпо­діленого прибутку на початок звітного року;

 • перерахування відповідної порівняльної інформації за попе­редній звітний період;

 • розкриття інформації про виправлення у Примітках;

 • ким виявлені помилки підприємством чи аудитором;

 • ким виправляються помилки, як правило, підприємством.

Відповідно до П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюєть­ся шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на по­чаток звітного року, якщо такі помилки випливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інфо­рмації у фінансовій звітності.

Помилки та перекручення у фінансовій звітності можуть ви­никнути в результаті застосування облікової оцінки тобто попере­дньої оцінки, яка використовується підприємством з метою роз­поділу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова оцінка може переглядатися підприємством, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отри­мана додаткова інформація.

Якщо здійснювалися зміни в облікових оцінках то їх наслідки слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результа­ти, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або ви­трат за відповідним об'єктом такої оцінки.

У Звіт про фінансові результати наслідки зміни облікових оці­нок слід включати у тому періоду, у якому відбулася зміна, а та­кож і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.


^ 10.3. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5


Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиці Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД 1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, є складовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва), яка складається з метою надання повної, прав­дивої, деталізованої інформації про окремі об'єкти бухгалтерсь­кого обліку. Взаємозв'язок Балансу і Звіту про фінансові резуль­тати з Примітками (ф. № 5) наведено на рис. 25.
Рис. 25. Схема взаємозв'язку Балансу і Звіту про фінансові результати з Примітками до річної фінансової звітності


Примітки до річної фінансової звітності включають трина­дцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов'язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією.

Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

Дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахун­ками, субрахунками.

^ Розділ І «Нематеріальні активи», заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 12 «Нематеріальні активи» і субрахунку 133 «Накопичена аморти­зація» і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальних активів і зміни, які сталися за рік.

Із залишку нематеріальних активів на кінець року розшифро­вуються дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких іс­нує обмеження права власності, вартість оформлених у заставу нематеріальних активів, вартість самостійно створених та вар­тість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.

Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, ви­діляється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів на які існують обмеження права власності.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в першому розділі активу Балансу за рядками 011; 012.

^ Розділ II «Основні засоби», заповнюється за даними бухгал­терського обліку за субрахунками до рахунків 10 «Основні засо­би» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та субрахунків 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних активів». Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх видами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року роз­кривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знос основних засобів, одержаних у фінансову оренду і переданих у оперативну оренду. Також у рядках 261—268 показується вар­тість основних засобів щодо яких існує обмеження прав власнос­ті тощо.

По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшення земель знос не нараховується.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в Балансі за рядками 031 і 032.

^ Розділ III «Капітальні інвестиції» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15 «Капітальні інвестиції», де розкриваються склад капітальних ін­вестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кі­нець року.

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядком 020.

^ Розділі IV «Фінансові інвестиції» заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 «Довго­строкові фінансові інвестиції» та до субрахунку 352 «Інші поточ­ні фінансові інвестиції» розкривається загальна сума цих інвес­тицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові, короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровується залишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оці­нок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собі­вартістю).

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядками 040, 045, 220.

^ Розділ V «Доходи і витрати» заповнюється за даними бух­галтерського обліку за субрахунками до рахунків 71, 72, 73, 74 і 94, 95, 96, 97. Тут розшифровуються інші операційні доходи і витрати та фінансові і інвестиційні доходи і витрати з ураху­ванням принципу суттєвості. Методичні рекомендації щодо за­стосування суттєвості у бухгалтерському обліку визначають, що доходи і витрати, величина яких дорівнює або перевищила 2 % чистого прибутку підприємства є суттєвою. Тобто, в цьому розділі деталізується інформація про доходи і витрати, які ві­дображені у Звіті про фінансові результати у рядках 060, 090, 110—160.

^ Розділі VI «Грошові кошти» розшифровує склад грошових коштів на кінець року, який відображено в Балансі у рядках 230 та 240 у графі 4. Для заповнення цього розділу використовуються дані бухгалтерського обліку до рахунків 30, 31, 333, 351. У рядку 691 до цього розділу розшифровується сума грошових коштів, використання яких обмежено, які показані в І розділі активу Ба­лансу за рядком 050.

^ Розділ VII «Забезпечення і резерви» заповнюється за да­ними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів», характеризує стан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх вида­ми, а за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» аналогічна ін­формація про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталі­зує дані II розділу пасиву Балансу р. 400—410 та II розділу активу балансу р. 162.

^ Розділ VIII «Запаси» заповнюється за даними субрахунків до рахунків 20—28 і розкриває інформацію, яка характеризує балан­сову вартість запасів за їх видами на кінець року, а також суми збільшення чистої вартості реалізації або уцінки. Цей розділ де­талізує інформацію наведену у II розділі активу Балансу у ряд­ках 100—140.

Із залишку запасів на кінець року виділяється вартість запасів відображених за чистою вартістю реалізації, переданих в переро­бку, оформлених у заставу, переданих на комісію та тих, які зна­ходяться на відповідному збереженні.

^ Розділ IX «Дебіторська заборгованість» розшифровує дебі­торську заборгованість, яка відображена в II розділі активу Бала­нсу у рядках 161 і 210, з урахуванням за строками не сплати на кінець року, а саме: до 3-х місяців, від 3 до 6 місяців і від 6 до 12 місяців. Різниця між загальною сумою дебіторської заборговано­сті, яка відображена в графі 3 розділу IX і сумами дебіторської заборгованості в графах 4, 5, 6 свідчить про заборгованість, яка" несплачена більше одного року.

Слід пам'ятати, що дебіторська заборгованість у рядках 940, 950, 951 Приміток наводиться за первісною вартістю без змен­шення на суму створеного резерву сумнівних боргів.

^ Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей» (рядки 960 і 970) заповнюється за даними аналітичного обліку до субра­хунків 947 і 375 за вирахуванням сум за дебетом 375 і кредиту 716 в частині раніше списаних на збитки нестач, за якими в пода­льшому були виявлені винуватці.

При заповненні рядка 980 необхідно керуватися характерис­тикою до позабалансового рахунку 07 «Списані активи» і даними обліку до нього за субрахунками.

^ Розділ XI «Будівельні контракти» заповнюють підрядні будівельні організації, де розкривається загальний дохід за бу­дівельними контрактами, валова заборгованість замовників і замовникам, а також сума проміжних рахунків, яка не спла­чується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення де­фектів.

Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замо­вникам, яка відповідно відображена в Балансі у складі статей «Незавершене виробництво» (р. 120) і «Інші поточні зобов'язан­ня» (р. 610).

^ Розділ XII. «Податок на прибуток» розкриває інформацію за рік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податкові

активи і зобов'язання та їх взаємозв'язок із Звітом про фінансові результати та впливом па власний капітал.

У цьому розділі деталізується інформація, яка відображена в Балансі за рядками 060 «Відстрочені податкові активи»; 460 «Відстрочені податкові зобов'язання», 550 «Поточні зо­бов'язання за розрахунками з бюджетом» в частині податку на прибуток.

^ Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань» надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її викори­стання.

Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 Зві­ту про фінансові результати і заповнюється за даними балансово­го рахунку 13 «Знос необоротних активів» та позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування».

Розглянемо методику складання Приміток до річної фінансо­вої звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використанням рахунків обліку.

^ Розділ І. Нематеріальні активи (включає рядки з 010 по 085)

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою вико­ристання протягом періоду більше одного року (або одного опе­раційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Рядки 081—083 заповнюються на підставі даних аналітич­ного обліку, щодо нематеріальних активів, на які обмежені права власності, оформлені в заставу, створені самим підпри­ємством та в р. 084, отриманих за рахунок цільових асигну­вань. В рядку 085 вказується сума накопиченої амортизації щодо нематеріальних активів, на які існує обмеження права власності.

^ Розділ II. Основні засоби (включає рядки із 100 по 268)

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або по­стачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо­бам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуата­ції) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).


Таблиця 22

  1   2   3   4   5

Схожі:

Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок icon«Інформація за сегментами»
Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за формою №6
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconО. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні
Глобалізація є якісно новим етапом розвитку світової економіки, у процесі якого з’являються нові користувачі інформації, що вимагає...
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconІ. В. Бєлова, О. Г. Коренєва, Л. Ю. Сисоєва проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків україни
України. Проаналізовано показники фінансової звітності ліквідованих на даний час банків, де раніш була запроваджена тимчасова адміністрація....
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconЛекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconЛекція 2 Облікова політика підприємства та загальні вимоги до оприлюднення та зберігання звітності
Облікова політика підприємства та загальні вимоги до оприлюднення та зберігання звітності
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconК. Е. Н, Доцент, савченко тарас григорович тема: “методологія формування фінансової звітності”
К. Е. Н, Доцент, савченко тарас григорович тема: "методологія формування фінансової звітності"
Лекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи