Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати icon

Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Скачати 142.08 Kb.
НазваЛекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Дата03.09.2012
Розмір142.08 Kb.
ТипЛекція

Лекція 5


Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати


5.1. Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати.

5.2. Умови визнання та оцінки доходів і витрат.


5.1. Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати


Звіт про фінансові результати є складовою частиною кварта­льної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура і формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» (ф. 2. код ДКУД 1801003), (таб­лиця 10) та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підпри­ємництва» ф. 2-М (код ДКУД 1801007) для суб'єктів малого під­приємництва.

Визначення Звіту про фінансові результати наведено в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

^ Звіт про фінансові результати це звіт про доходи, ви­трати і результати діяльності підприємства.

Метою складання цього звіту є надання користувачам по­вної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витра­ти, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові ре­зультати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяль­ність підприємства поділяється на звичайну, яка включає опера­ційну (основну та іншу), фінансову та інвестиційну. Крім цього в Звіт про фінансові результати включаються результати від над­звичайних подій, тобто тих подій або операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та очікується, що вони не повторюватимуться періодично або в кожному наступному звіт­ному періоді.

До категорій цього звіту відносяться витрати, доходи, збитки, прибуток.

^ Витрати (В)це зменшення економічних вигод у вигляді ви­буття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до ' зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

До господарських операцій які супроводжуються зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів, але не є витратами підприємства слід віднести викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, розподіл власного капіталу між власниками, (нара­хування дивідендів і їх виплата) тощо.

^ Доходи (Д)це збільшення економічних вигод у вигляді над­ходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за раху­нок внесків власників).

До господарських операцій, які супроводжуються збільшен­ням економічних вигод у вигляді надходження активів, але не є доходами підприємства слід віднести сплату заборгованості за внесками до статутного капіталу, додаткові внески за рішенням

акціонерів тощо.

Для визначення фінансового результату необхідно співстави­ти доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.

Збитокце перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Д < В = збиток (3)


Прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Д > В = прибуток (П)


Звітним періодом для складання Звіту про фінансові результа­ти є квартал і календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Цей звіт складається наростаючим підсумком за оборотами номі­нальних рахунків. Інформація в Звіті про фінансові результати наводиться на дві дати, що надзвичайно важливо для проведення аналізу:

 • за звітний період;

 • за відповідний попередній період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно до­тримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтер­ському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

Розділ І. «Фінансові результати» (р. 010—225).

Розділ II. «Елементи операційних витрат» (р. 230—280).

^ Розділ III. «Розрахунок показників прибутковості акцій» (р. 300—340).

В таблиці 10 наведено Звіт про фінансові результати та його взаємозв'язок із видами діяльності та рахунками бухгалтерського обліку на підставі яких він складається.


Таблиця 10

^ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
У першому розділі Звіту про фінансові результати нада­ється інформація про доходи і витрати з точки зору власника підприємства, усі витрати, пов'язані з доходом звітного пері­оду, включаючи й податок на прибуток, вважаються витрата­ми звітного періоду; прибуток розглядається як джерело виплат власникам для нарахування і сплати дивідендів, ство­рення резервного капіталу або збільшення статутного капі­талу.

^ У другому розділі наводиться склад операційних витрат за елементами, що дозволяє провести аналіз їх структури та ця ін­формація використовується при складанні Звіту про рух грошо­вих коштів в частині коригування суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на негрошові операції, а саме на су­му нарахованої амортизації.

^ У третьому розділі Звіту про фінансові результати, який сто­сується лише акціонерних товариств, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, а також тих това­риств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, роз­раховуються показники прибутковості акцій.


^ 5.2. Умови визнання та оцінки доходів і витрат


Для правильного визначення фінансового результату діяльно­сті підприємства необхідно дотримуватися умов визнання дохо­дів і витрат, які передбачені П(С)БО 3 «Звіт про фінансові ре­зультати» (п. 7—11).

Загальні визнання доходів і витрат наведені на рис. 15.
Рис. 15. Загальні умови визнання доходів і витрат

Крім вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» необ­хідно досконало знати вимоги до визнання та класифікації доходів за П (С)БО 15 «Дохід» та витрат за П(С)БО 16 «Ви­трати».

Так П(С)БО 15 (пункт 6) зазначено, що не визнаються дохо­дами такі надходження від інших осіб:

 • суми непрямих податків таких як податку на додану вар­тість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підля­гають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

 • суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

 • суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт і послуг);

 • суми авансів в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, по­слуг);

 • надходження, що належать іншим особам;

 • суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

 • надходження від розміщення цінних паперів.

Важливе значення має класифікація доходів, яка об'єднує їх в групи з метою відображення їх в бухгалтерському обліку та в фі­нансовій звітності, зокрема у Звіті про фінансові результати. П(С)БО 15 «Дохід» (п. 7) визначає такі групи доходів:

I група— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

II група — інші операційні доходи;

III група — фінансові доходи;

IV група — надзвичайні доходи;

^ Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів), інших ак­тивів визнається в разі наявності таких умов:

 • покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом вла­сності на продукцію (товар, інший актив);

 • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

 • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

 • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збіль­шення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з ці­єю операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці.

Аванси, отримані від клієнтів і замовників, не є доходом, а ви­знаються зобов'язаннями.

^ Дохід від надання послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату Балансу за умови:

 • можливості достовірної оцінки доходу;

 • ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

 • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надан­ня послуг на дату Балансу;

 • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для на­дання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг про­водиться на підставі:

 • ознайомлення з обсягами виконаної роботи;

 • визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

 • визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випа­дків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності на­дання послуг).

Але якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути досто­вірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде до­стовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

При визнанні доходів слід пам'ятати, що цільове фінансу­вання може не визнаватися або визнаватися доходом.

^ Не визнається цільове фінансування доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємст­во виконає умови щодо такого фінансування. Так не визнається цільовим фінансуванням плата за користування дитячими дошкі­льними закладами. Вона включається до складу інших операцій­них доходів.

^ Цільове фінансування, яке отримане, визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається до­ходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Цільове фінансування, для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання та вико­нання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Дохід може визнаватися у результаті використання активів підприємства іншими сторонами. Такі види доходів можуть бути у вигляді відсотків, роялті та дивідендів.

При цьому такі доходи визнаються якщо:

 • ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з цією операцією;

 • дохід може бути достовірно оцінений.

Відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Роялті визнаються на основі принципу нарахування відповід­но до економічного змісту певної угоди;

Дивіденди визнаються у тому періоді, коли прийнято рішення про їх виплату.

Правила оцінки доходів визначені П(С)БО 15 «Дохід» (п. 21 — 24) і наведені на рис 16.

Рис. 16. Оцінка доходів підприємства


Приклад 4. Підприємство реалізувало готову продукцію вітчи­зняному покупцю на 36 000 грн. (умовно без ПДВ). Запис на рахун­ках бухгалтерського обліку буде таким:

Д361 К 701 36 000 грн.


Запис за дебетом субрахунку 361 «Розрахунок з вітчизняними поку­пцями» характеризує збільшення активів (дебіторської заборгованості клієнтів).

Запис за кредитом субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової про­дукції» характеризує збільшення доходу у сумі реалізованої готової продукції.

Отже, дана господарська операція характеризує одночасне визнання і збільшення активів і доходів.


П(С)БО 16 «Витрати» (п. 5—9) визначають умови визнання або невизнання витрат.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протя­гом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом си­стематичного розподілу його вартості між відповідними пері­одами.

Не визнаються витратами й не включаються до Звіту про фі­нансові результати:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та ін­шими аналогічними договорами на користь комітента, принципа­ла тощо;

 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

 • погашення одержаних позик;

 • інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у п. 6 П(С)БО 16;

 • витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до П(С)БО.


Приклад 5. Підприємство списало собівартість реалізованої продукції на 24 000 грн.

Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:

Д 901 К 26 24 000 грн.

Запис за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» характеризує збільшення витрат в сумі 24 000 грн, яке при­зведе до зменшення власного капіталу.

Запис за кредитом рахунку 26 «Готова продукція» характеризує зменшення активів в сумі визначеної собівартості реалізованої про­дукції.

Отже, дана господарська операція характеризує визнання витрат з одночасним зменшенням активів в однаковій сумі.


Для заповнення Звіту про фінансові результати використову­ються номінальні (тимчасові) рахунки класів 7, 8, 9 Плану рахун­ків. До кожного субрахунку доходів передбачено відповідний субрахунок витрат, крім адміністративних витрат, витрат на збут, податку на прибуток.

Враховуючи принцип нарахування та відповідності доходів і витрат розглянемо їх співставлення в І розділі Звіту про фі­нансові результати з використанням рахунків 7 і 9 класів (рис. 17).

Рис. 17. Співставлення доходів і витрат у Звіті про фінансові результати


Розглянемо методику розрахунку окремих видів доходів.


Приклад 6. Визначити суму доходів, яка повинна бути відобра­жена в Звіті про фінансові результати за умови, що підприємство виробляє газові плити і за рік відвантажило клієнтам 120 одиниць в кредит. Собівартість однієї плити 100 грн., а ціна реалізації 300 грн. Від клієнтів отримано оплату станом на останній місяць року (31.12.ХХ) в сумі (100 • 300) 30 000 грн., тобто тільки за 100 одиниць. Решта грошей не надійшло, із офіційних джерел (пуб­лікація в газеті) стало відомо, що клієнт, який придбав три газових плити збанкрутував.


^ За принципом нарахування та відповідності доходів та витрат сума виручки визнається в момент відвантаження і дорівнює 36 000 грн. (120 од. * 300 грн.). Сума чистого доходу за цією операцією на момент відвантаження складає 24 000 грн. (36 000 - 12 000). Але, при складанні Звіту про фінансові результати цю суму доходу необхідно зменшити на вартість газових плит, які були відвантаженні збанкрутілому клієнтові (З • 300) = 900 грн. Ця сума є витратами звітного періоду, тому сума чи­стого доходу від реалізації становитиме 23 100 грн. (24 000 - 900). Тоб­то, сума чистого доходу обчислюється з урахуванням несплати дебітор­ської заборгованості.


Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і ви­трат може бути перенесено до відвантаження. Такі варіанти визнання доходу виникають за умов договору. Так, якщо замовник оплатив до­кументи на продукцію, але на його прохання вона тимчасово знахо­диться у виробника, то в цьому випадку виробник має право визначити дохід до відвантаження цієї продукції та показати його у Звіті про фі­нансові результати.


Приклад 7. Визначити суму доходу для відображення у Звіті про фінансові результати. Клієнт N оплатив 100 одиниць продукції за продажними цінами 200 гри за одиницю, але звернувся з прохан­ням зберігати її на складі виробника. Собівартість одиниці продук­ції 80 грн.

Відповідно до П(С)БО 3 підприємство — постачальник має право ви­знати дохід. Тому в Балансі запаси будуть зменшенні на собівартість реалі­зованої продукції (100 • 80) = 8000 грн., а у Звіті про фінансові результати збільшиться дохід на суму виручки від реалізації (100 • 200) - 20 000 грн.


Якщо продаж здійснюється через консигнатора то дохід ви­значається тільки після реалізації товарів третій стороні.

^ Дохід пов'язаний з наданням послуг визначається за умови достовірного визначення результату виконаних послуг. При цьо­му може бути два варіанти.

Перший варіант— якщо послуги полягають у виконанні нез'ясованої кількості операцій за визначений період часу, то в цьому випадку дохід визначається шляхом рівномірного нараху­вання за цей період. Цей метод застосовується при визначенні доходу від надання послуг з навчання, (крім короткострокових семінарів), від передплати на річні видання.

^ Другий варіант — якщо послуги полягають у виконанні ви­значених обсягів. У цьому випадку дохід визнається з урахуван­ням ступеня завершення операції на дату складання Балансу. Для оцінки ступеня завершеності надання послуг не враховуються проміжні та авансові платежі, отримані від клієнтів. Оцінка сту­пеня завершеності надання послуг здійснюється за допомогою коефіцієнту співвідношення фактичних і оцінених витрат.


Приклад 8. Аудиторська фірма «N Аудит» уклала договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом трьох ро­ків (2002—2004 pp.) на суму 500 тис. грн. Заплановані оцінені ви­трати з надання цієї послуги складають, усього — 350 тис. грн., в тому числі за роками:

2002 р. — 130 тис. грн.;

2003 р. — 110 тис. грн.;

2004 р.— 110 тис. грн.

За 2002 р. сума фактичних витрат не перевищує планової і складає 130 тис. грн.

Визначити суму доходів, яка повинна бути відображена за 2002 р. у Звіті про фінансові результати.

 1. Необхідно визначити коефіцієнт фактичних витрат звітного року у загальній оціненій сумі витрат за договором (130 000 / 350 000 - 0 37).

 2. Визначити суму доходу, який підлягає відображенню у ф. 2 (0,37 х 500 000= 185 000 грн.).


Але, якщо фірма недостатньо впевнена, що отримає запланований дохід в такій сумі, а гарантується, наприклад, покриття затрат в межах запланованого обсягу, то в цьому випадку у Звіті про фінансові ре­зультати слід відобразити 130 000 грн. В наступні роки сума доходу повинна розраховуватися з урахуванням сум відображених за попере­дні роки.

Дохід отриманий в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті, дивідендів.


Приклад 9. Визначити суму доходу у вигляді відсотків від отриманого векселя за умови, що підприємство 31.05.2003 р. отри­мало вексель від покупця на 6000 грн. на 60 днів під 11 % річних. Покупець погасив вексель 31.07.2003 р. разом із сумою відсотків.

Сума доходу (СД) у вигляді відсотків (%) повинна бути розрахована на основі пропорційності часу утримання векселя, а саме:

СД = НВ • Рс • Кд,

де СД — сума доходу у вигляді відсотків, грн.;

НВ — номінальна вартість векселя, грн.;

Рс — річна ставка відсотка, %;

Кд — кількість днів строку векселя, дні.


СД = 6000 * 11 /100 * 60 /360 = 110 грн. (відсотки).


Приклад 10. Визначити дохід у вигляді роялті за умови, що фі­рма «К» надала право продажу 600 книг «Бухгалтерський фінансо­вий облік» в 2003 р. фірмі «№ 2». Згідно договору ціна реалізації 25 грн. за примірник. За кожний проданий примірник фірма «№ 2» на­раховує роялті 12 % від ціни реалізації. За 2003 р. продано 400 книг.


СД = 400 * 25 • 12 /100 = 1200 грн. (роялті).


Приклад 11. Визначити доходи у вигляді дивідендів за акціями за умови, що підприємство придбало 01.06.2003 р. акції на суму 13000 грн., за якими 31.12.2003 р. оголошено дивіденди 1300 грн.


СД = 1300 * 7 /12 = 758 грн. (дивіденди).


Якщо дивіденди оголошені після дати Балансу, тобто 02.01.2004 р. то в 2003 р. дохід не визнається.

Схожі:

Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
...
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЗвіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260
Збиток від нереалізованих курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'я­заних з операційною...
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconОбласть назви І відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати iconІнформації про доходи. Формування балансу суб’єктами малого бізнесу. Формування звіту про фінансові результати малого підприємства. Особливості спрощеної системи оподаткування обліку і звітності для юридичних осіб
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи