«Про державну підтримку суб\

«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Скачати 202.75 Kb.
Назва«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Дата03.09.2012
Розмір202.75 Kb.
ТипЗакон

Лекція 13


Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва


13.1. Особливості складання Балансу суб'єктами малого підприємництва.

13.2. Особливості складання Звіту про фінансові резуль­тати суб'єктами малого підприємництва.


13.1. Особливості складання Балансу суб'єктами малого підприємництва


Форму Балансу суб'єктів малого підприємництва визначено П(С)БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» (затвер­джено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за № 161/4382, та зміни і доповнення Наказом МФУ від 25.11.2002 р. № 989, форма № 1-М (код ДКУД 1801006). Додаток Ж.

Згідно з указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємни­цтва» у новій редакції від 28.06 1999 р. № 746/99 до суб'єктів ма­лого підприємництва відносяться:

  • фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

  • юридичні особи суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, чисель­ність працюючих за звітний період {календарний рік) не переви­щує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг) зарік не перевищує 1 млн. гривень.

Закон України «Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-Ш уточнив належність юри­дичних осіб до суб'єктів малого підприємництва — обсяг річного ва­лового доходу не перевищує 500 000 Євро за середньорічним курсом.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів мало­го підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у то­му числі і тих, що працюють за договором та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших

відособлених підрозділів.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державну підтримку суб'єк­тів малого підприємництва» (від 19.10.2000 р. № 2063-Ш) введе­но такі обмеження, а саме до суб'єктів малого підприємництва не відносяться:

  • довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінан­сово-кредитні та небанківські фінансові установи;

  • суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підпри­ємництва, перевищують 25 відсотків;

  • фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юриди­чної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютю­новими виробами, пально-мастильними матеріалами;

  • спільна діяльність передбачена Законом України «Про опо­даткування прибутку підприємств».

Пунктом 3 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 p. № 996-XIV пе­редбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відпо­відно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного об­ліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Саме можливість застосування СМП простої форми бухгал­терського обліку і звітності передбачена Законом «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063. У ст. 11 цього Закону зазначено, що спрощена форма бухгалтерського обліку, як і спрощена система оподаткування, може застосо­вуватися поряд із загальноприйнятою формою обліку за вибором суб'єкта малого підприємництва, тобто є дозволеною, а не обов'язковою.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визначаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності на 1 квартал або 1 півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фі­нансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подаль­ші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міні­стерства фінансів України віл 31 березня 1999 року № 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 ро­ку за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до діючого законодавства визнані суб'єктами малого підприємницт­ва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.

Баланс за формою № 1-м в активі налічує 13 статей, а в пасиві — 15 статей. Це пов'язано з тим, що для суб'єктів малого підприємни­цтва дозволяється об'єднувати облік розрахунків, додаткового капі­талу, готової продукції на одному балансовому рахунку, показувати забезпечення, довгострокові зобов'язання в цілому.

Баланс суб'єкта малого підприємництва складається щоквар­тально і за рік в тисячах гривень з одним десятковим знаком і включає такі розділи та кількість статей, суми по яких включа­ються у валюту Балансу (табл. 30).


Таблиця 30


^ СТРУКТУРА І ОБСЯГ СТАТЕЙ БАЛАНСУ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Актив

Пасив (капітал + зобов'язання)

Розділ І. Необоротні активи (5 статті) Розділ II. Оборотні активи (8 статей) Розділ III. Витрати майбутніх періодів (1 стаття)

Розділ І. Власний капітал (5 статей)

Розділ II. Забезпечення наступних витрат і цільове

фінансування (1 стаття)

Розділ III. Довгострокові зобов'язання (1 стаття)

Розділ IV. Поточні зобов'язання (7 статей)

Розділ V. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

БАЛАНС

БАЛАНС


Таблиця 31


^ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Назва статті та номер рахунку, субрахунку

Код рядка

Зміст статей

1

2

3

АКТИВ

Розділ І. Необоротні активи

^ Незавершене виробництво

(15,377)

020

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

^ Основні засоби:

Залишкова вартість (р. 031 - р. 032)

Первісна вартість (10, 11, 12)

Знос (131, 132, 133)

032 030 031

Показується вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орен­дованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засо­бів, а також вартість інших необоротних активів і вартість нематеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних за­собів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також нарахована в уста­новленому порядку сума їх зносу. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необорот­них активів і сумою їх зносу на дату Балансу.

^ Довгострокові біологічні активи:

(залишкова вартість) (р. 035—037) Справедлива Первісна вартість (16)

Накопичена амортизація (134)

035 036

037

наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положен­ням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включа­ється справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоці­неною) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

^ Довгострокові фі-нансові ін­вестиції (14)

040

Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, які не можуть бу­ти вільно реалізовані в будь-який час.

Інші необоротні активи (17, 18,19)

070

В цій статті наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей І розділу активу Балансу.

Усього за

розділом І
Сума рядків (020 + 030 + 040 + 070).

Розділ ІІ. Оборотні активи

^ Виробничі запаси (20, 21, 22, 23, 25)

100

У цій статті відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для викорис­тання в ході нормального операційного циклу; а також сума витрат в незавершене вироб­ництво і незавершені роботи (послуги).Валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних біо­логічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кро­лі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на ви­рощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вар­тістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біо­логічні активи».

^ Готова продукція (26, 27, 28)

130

У цій статті показується собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замов­никами та відповідають технічним умовам і стандартам, а також покупна вартість товарів, які придбані підприємством для подальшого продажу.

^ Дебіторська забор-гованість за това-ри, роботи і послу-ги: чиста реалізацій-на вартість (р. 161 - р. 162)

первісна вартість (36, 34)

резерв сумнівних боргів (38)

160

161

(162)

Показується заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи заборгованість забезпечену векселями. У підсумок розділу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом ви­рахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, (рядок 160)

^ Дебіторська забор-гованість за розра-хунками з бюдже­том (641, 642, 644)

170

В цій статті показується визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

Інша поточна дебіторська заборгованість (37,66 та ін.)

210

Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена у статті по рядках 160- 1 170 та, яка відноситься до поточної.

^ Поточні фінансові інвести­ції (352)

220

В цій статті показуються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які мо­жуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

^ Грошові кошти та їх екві­валенти:

в національній ва­люті (301, 311, 313, 333, 351)

в іноземній валюті (302, 312, 314, 332, 334)

230 240

Відображаються грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які мо­жуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Ко­шти, які не можна використати для операцій протягом року, починаючи з дати Балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоро­тних активів.

Інші оборотні активи (331, 332,643 та ін.)

250

Наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу ак­тиву Балансу. У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку «Податкові зобов'язання» рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами»

Усього за розділом II

260

Сума рядків (100 + 130 + 160 + 170 + 210 + 220 + 240 + 250)

Розділ ІІІ. Витрати

^ Витрати майбут-ніх пері­одів (39)

270

Наводяться витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, або належать до наступних звітних періодів.

ПАСИВ (капітал + зобов'язання)

Розділ І. Власний капітал

^ Статутний капітал (40)

300

В цій статті показується зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

^ Додатковий капітал (41, 42)

320

В цій статті показується сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отрима­них підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, необоротних активів та інші види додаткового капіталу, а також сума пайового капіталу (пайових внесків) членів спо­живчого товариства, спілок та інших організацій.

^ Резервний капітал (43)

340

Тут показується сума резервів, які створені відповідно до законодавства за рахунок нероз­поділеного прибутку підприємства.

^ Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44)

350

Показується сума нерозподіленого прибутку, а сума непокритого збитку наводиться в ду­жках і вираховується при визначенні підсумку І розділу пасиву Балансу.

^ Неоплачений капітал (45,46)

(360)

В цій статті показується сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статут­ного капіталу. Господарські товариства в цій статті також відображають вилучений капі­тал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у свої учасників. Ці суми наводяться в дужках і вираховуються при визначенні підсумку І розділу пасиву Балансу.

Усього за розділом І

380

Сума рядків (300 + 320 + 340 + 350 - 360)

Розділ II. Забезпечення

^ Забезпечення наступних витрат і цільове фінансу­вання (47, 48, 49)

430

В цій статті відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зо­бов'язань, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бю­джету та інших джерел).

Розділ III. Довгострокові зобов'язання

^ Довгострокові зобов'язання (50, 51, 52 ,53, 54, 55)

480

В цій статті показуються суми заборгованості підприємства, банкам за отримані від них позики, які не є поточними зобов'язаннями, сума довгострокової заборгованості підпри­ємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями).

Розділ IV. Поточні зобов'язання

^ Короткострокові кредити банків (60)

500

Тут відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отри­маних від них короткострокових позик, включаючи суми відсотків за їх користування, які підлягають сплаті.

^ Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язан­нями (61)

510

По даній статті відображаються суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з і дати Балансу підлягають погашенню протягом 12 місяців.

^ Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги (62, 63)

530

Тут показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселя­ми, а також заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

^ Поточні зобов'я-зання за розрахун-ками:

з бюджетом (641, 642, 643)

550

В цій статті відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бю­джету, включаючи суми податку з працівників підприємства.

зі страхуванням (65)

570

Показується сума заборгованості за відрахуванням до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

з оплати праці (66)

580

В цій статті показується сума заборгованості працівникам підприємства, яка нарахована і ще не виплачена, а також депонована зарплата.

інші поточн зобов'язання (644, 67, 68)

610

Тут відображаються суми зобов'язань до інших статей, наведених в IV розділі пасиву Ба­лансу (заборгованість з одержаних авансів, заборгованість засновникам у зв'язку з розпо­ділом прибутку, а також валову заборгованість замовникам за будівельними контрактами та сальдо субрахунку «Податковий кредит» рахунка 64 «Розрахунки за податками і пла­тежами».

Усього за розділом IV

620

Сума рядків (510 + 530 + 550 + 570 + 580 + 610)

Розділ V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів (69)

630

Тут показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

640

Сума рядків (380 + 430 + 480 + 620 + 630).


Для підтвердження того, що підприємство є суб'єктом малого підприємництва, до обов'язкових реквізитів Балансу відноситься середньооблікова чисельність працюючих.

Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисель­ність працюючих визначають у порядку, установленому Держав­ним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблі­кову чисельність не подають.

Правила оцінки активів, зобов'язань і власного капіталу для суб'єктів малого підприємництва залишаються такими ж як і для усіх інших підприємств і регламентуються відповідними П(С)БО.

Зміст і характеристика статей Балансу суб'єкта малого під­приємництва наведено в табл. 31.

Таким чином, суб'єкти малого підприємництва складають Ба­ланс за скороченою формою, але з дотриманням принципів фі­нансової звітності і методів оцінки статей Балансу визначених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.


13.2. Особливості складання Звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємництва


Звіт про фінансові результати суб'єктами малого підприємни­цтва складається за ф. № 2-М, який на відміну від ф. № 2 має один розділ і меншу кількість рядків у зв'язку з тим, що суб'єктам малого підприємництва дозволяється групувати окремі види доходів і витрат. Додаток З

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (р. 010) відображається загальний дохід (вируч­ка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (р. 020) відображається сума податку на додану вартість, акциз­ного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вар­тість повернутих товарів та інші обов'язкові збори). Сума вира­ховується і тому записується в дужках.

^ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг) (р. 030) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непря­мих податків та інших вирахувань з доходу (р. 010 - р. 020).

У статті «Інші операційні доходи» (р. 040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операцій­них курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвести­цій) тощо.

У статті «Інші звичайні доходи» (р. 050) відображаються: ди­віденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансо­вих інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; до­хід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які вини­кають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операцій­ною діяльністю підприємства.

У статті «Надзвичайні доходи» (р. 060) відображаються суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок інших джерел, а також доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У рядку 070 зазначається чистий дохід, який вираховується (р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060).

У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершено­го виробництва і готової продукції» (р. 080) наводиться збіль­шення або зменшення залишків незавершеного виробництва і го­тової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.

Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 «Витрати за елементами» списувати до дебету pax. 79 «Фінансові результа­ти». У таких випадках вартість залишку незавершеного виробни­цтва і готової продукції визначається так:

  • інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оці­нюється за прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом pax. 23 «Виробництво» і кредитом pax. 79 «Фінансові результати»

  • на підставі первинних документів, за якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сто­рону, реалізація)готової продукції, підприємство забезпечує кіль­кісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також за­лишку готової продукції, що встановлюється за даними кількісного (оперативного обліку на дату Балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непря­мих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибу­тку для конкретного виду готової продукції) і відображається в звітному місяці за дебетом pax. 26 «Готова продукція» і кредитом pax. 79 «Фінансові результати».

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку да­них про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовлен­ням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відобра­жати в порядку, встановленому Положенням про спрощену фор­му бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від ЗО ве­ресня 1998 року № 196, який зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єк­ти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану ра­хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і го­сподарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 ро­ку № 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.

У рядка 090 — 120 відображаються елементи операційних ви­трат, (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація) для замовлення яких викорис­товуються рахунки 8 класу.

У статті «Інші операційні витрати» (р. 130) відображається: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової проду­кції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; ви­трати від операційних курсових різниць; визнані економічні сан­кції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У цій статті також відображається належна до сплати за звіт­ний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровироб­ників.

Конкретна назва податку і відповідна сума (за кожним подат­ком) наводиться в рядку 131.

У рядку 140 без визначеної назви торговельні організації відо­бражають собівартість реалізованих товарів.

У статті «Інші звичайні витрати» (р. 150) відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включа­ються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до по­ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові ви­трати»; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплек­сів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцін­ки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витра­ти, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Сума записується в дужках.

У статті «Надзвичайні витрати» (р. 160) відображаються втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техно­генних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виник­ненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню над­звичайних подій.

У статті «Податок на прибуток» (р. 170) відображається су­ма податку на прибуток, яка відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» визначається в розмірі поточного податку на при­буток.

Разом витрати (р. 180) визначається загальна сума витрат (р. 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170).

У статті «Чистий прибуток (збиток) (р. 190)» відображаєть­ся чистий прибуток або збиток як різниця між сумою чистого до­ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму змен­шення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

Схожі:

«Про державну підтримку суб\Лекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Зміст, структура І формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)бо з «Звіт про фінансові результати» (ф код дкуд 1801003),...
«Про державну підтримку суб\1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
«Про державну підтримку суб\Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”
Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” в редакції від...
«Про державну підтримку суб\Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
«Про державну підтримку суб\Інформації про доходи. Формування балансу суб’єктами малого бізнесу. Формування звіту про фінансові результати малого підприємства. Особливості спрощеної системи оподаткування обліку і звітності для юридичних осіб
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»
«Про державну підтримку суб\Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко...
«Про державну підтримку суб\Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко...
«Про державну підтримку суб\Особливості диверсифікації форм фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
Облеми вдосконалення форм фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва на основі створення і діяльності недержавних...
«Про державну підтримку суб\1. Поняття, суб’єкти, цілі І підстави міжнародно-правової відповідальності
Однак постійне розширення кола суб'єктів міжнародного права призводить І до зміни кола суб'єктів відповідальності за міжнародним...
«Про державну підтримку суб\Шановне товариство!
Доповідь до засідання Колегії Держкомінформнауки «Про державну підтримку інноваційної діяльності» 18. 11. 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи