Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати icon

Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
Скачати 394.17 Kb.
НазваЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір394.17 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3

Лекція 6


Зміст статей та методика складання Звіту

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


6.1. Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з вида­ми діяльності підприємства.

6.2. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фі­нансові результати.


6.1. Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності підприємства


У першому розділі Звіту про фінансові результати наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за вида­ми діяльності.

Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чітко розмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив на групування доходів і витрат (рис. 18).Рис. 18. Взаємозв'язок видів діяльності і Звіту про фінансові результати

^ Звичайна діяльність це будь-яка діяльність підприємс­тва, а також операції, які забезпечують або виникають вна­слідок здійснення такої діяльності. Якщо розглядати промис­лове підприємство то до звичайної його діяльності слід від­нести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями, з працівниками і бюдже­том, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоці­нку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.

^ Надзвичайна подія виникає внаслідок подій або операцій, які відрізняються від звичайної і є епізодичними. Надзвичайна подія виникає при пожежах, стихійних лихах тощо. Але ці події для рі­зних суб'єктів господарювання можуть приймати різні форми. Якщо для підприємства пожежа буде надзвичайною подією і в Звіті про фінансові результати буде виділена сума збитків в І розділу (р. 205), то для страхової компанії, яка здійснює страху­вання від таких подій, ці витрати у Звіті про фінансові результати будуть визнані як доходи від звичайної діяльності і відображені у Звіті про фінансові результати (р. 010).

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на опера­ційну та іншу.

^ До операційної діяльності підприємства відносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвести­ційної.

Основна діяльність це та, яка пов'язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підроз­діляють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготов­лення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і ви­тратами на збут.

Інвестиційна діяльність це діяльність підприємства, яка пов'язана з придбанням тих необоротних активів та тих фінан­сових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів гро­шових коштів.

^ Фінансова діяльність це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового ка­піталу.

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:

 • виробничої функції тобто операційної діяльності;

 • фінансової діяльності;

 • інвестиційної діяльності;

 • надзвичайних подій.

Витрати підрозділяються на витрати:

 • виробничої функції;

 • управлінської функції (адміністративні витрати),

 • збутової функції;

 • фінансової діяльності;

 • інвестиційної діяльності;

 • надзвичайних подій.

Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвестиційної діяльності і надзвичайних подій виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають лише витрати.

Алгоритм формування фінансового результату за видами дія­льності у Звіті про фінансові результати подано на рис. 19.
Рис. 19. Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльності


^ 6.2. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати


Для заповнення першого розділу Звіту про фінансові резуль­тати (ф. № 2) використовуються дані аналітичного обліку за суб­рахунками 7 і 9 класу Плану рахунків. Послідовна схема закриття номінальних рахунків наведена на рис. 20.

Рис. 20. Послідовна схема закриття номінальних рахунків 7 і 9 класів


У рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (то­варів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (брутто) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без ви­рахування непрямих податків, зборів, наданих знижок, поверне­них товарів, надходжень на користь інших осіб (комітентів, принципалів). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання ін­ших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 70 «Доходи від реалізації».

^ У рядку 015 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 70 «Доходи від реалізації» (субрахунків 1—3) в частині ПДВ.

^ У рядку 020 «Акцизний збір» підприємства, які є платника­ми цього податку, показують суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг). Цей рядок запов­нюється за дебетом pax. 70 «Доходи від реалізації» (субрахун­ків 1-3) в частині акцизного збору.

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з оборо­ту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові ре­зультати, тобто в рядку 025, який не має визначеної назви. До таких зборів і податків відносяться:

 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, який спла­чується:

  1. з операцій з продажу ювелірних виробів з золота (крім обру­чок), платини і дорогоцінного каміння;

  2. з операцій з продажу тютюнових виробів, який сплачується виробниками цієї продукції;

  3. з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку;

   • рентна плата за нафту і природний газ, які видобуваються в Україні.

Якщо підприємство відповідно до законодавства є страхови­ком, то в цьому рядку наводяться виплати страхових сум і відшкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 70 «Доходи від ре­алізації» (субрахунків 1-3), в частині, яка відповідає змісту рядка.

^ У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» показуються суми наданих знижок покупцям (замовникам) після дати реалізації продукції (товарів, послуг), вартість продукції або товарів, пове­рнених покупцями, інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без прямих податків, тобто без ПДВ.

У цій статті також відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами.

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 701, 702 в частині сум, що належать до перерахування комітентам та принципалам та дебетом pax. 704 «Вирахування з доходу» і повинен бути відкоригований на суму непрямих податків (наприклад, ПДВ), включених до вартості повернених товарів.

^ У рядку 035 «Чистий дохід (нетто) від реалізації проду­кції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця між валовим доходом від реалізації та сумою усіх вирахувань (ря­док 010 мінус рядки 015 - 020 - 025 - 030). Це чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) виготовленої влас­ним виробництвом підприємства (власними силами підрядної організації), комісійною винагородою за агентськими угода­ми, договорами комісії, продажу товарів і наданню послуг тощо.

^ У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» виробничі підприємства показують виробничу собівартість реалізованої продукції, а підприємства торгівлі, гро­мадського харчування та заготівель — собівартість реалізованих товарів за купівельними цінами. Собівартість реалізованих то­варів і готової продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запа­си», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». Собівартість реалізо­ваної продукції складається з:

 • виробничої собівартості продукції {робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;

 • нерозподілених постійних витрат;

 • наднормативних виробничих витрат.

Також у цій статті організації, основною діяльністю яких є то­ргівля цінними паперами, відображають балансову вартість реа­лізованих цінних паперів.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховика­ми, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випус­ку та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а та­кож резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

В цьому рядку відображається чиста собівартість реалізації, тобто за вирахуванням собівартості поверненої продукції або то­варів. Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 90 «Собівартість реалізації» (субрахунки 1-4).

^ У рядку 050 «Валовий прибуток (збиток)» підприємства ви­значається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалі­зованої продукції (р. 035 - р. 040), а валовий збиток — це різниця р. 040-р. 035.

Відповідно до П(С)БО 1 показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включають до за­гального фінансового Звіту підприємства. У загальному Звіті про фінансові результати підприємства — юридичні особи, показни­ки наводять згорнуто, а у зведеному (щодо до двох і більше юри­дичних осіб) — розгорнуто. Наприклад, якщо в одній із філій є валовий збиток (рядок 055), а в інших філіях — валовий прибу­ток (рядок 050), то в загальному Звіті підприємства має бути на­ведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток або валовий збиток, який визначають як різницю показників у рядках 035 і 040.

Але у зведеному Звіті про фінансові результати, якщо в одно­го підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а в інших підприємств — юридичних осіб є збитки (рядок 105), то ці показники мають бути наведені відповідно одночасно в рядках 100 і 105.

У рядку 060 «Інші операційні доходи» відображаються до­ходи:

 • від реалізації іноземної валюти;

 • від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових ін­вестицій);

 • від операційної оренди (крім фінансової) активів у разі якщо ця діяльність не є метою створення підприємства;

 • від операційних курсових різниць по активах і зобов'язан­нях підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю підпри­ємства;

 • відшкодування раніше списаних оборотних активів;

 • одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за пору­шення господарських договорів, які визнані боржником або від­носно яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стя­гнення, а також суми з відшкодування завданих збитків;

 • від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінченні строку позовної дав­ності;

 • дохід у вигляді суми отриманих грантів, субсидій, асигну­вань;

 • інші доходи від операційної діяльності (наприклад, прибу­ток від відшкодування винною особою вартості нестач, виявле­них при інвентаризації, доходи від операцій з тарою тощо). Під­приємства, які є страховиками в цьому рядку показують інші доходи від страхової діяльності.

До цієї статті також уключаються доход від первісного ви­знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та доход від зміни вартості біологічних активів з виділенням у впи­суваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

При заповненні цього рядка слід звернути увагу на те, що інші операційні доходи від операційної діяльності, які відповідно до чинного законодавства обкладаються ПДВ, тут відображаються без урахування суми ПДВ. Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 71 «Іншій операційний дохід» з вирахуванням ПДВ.

^ У рядку 070 «Адміністративні витрати» відображаються за­гальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного пері­оду у процесі діяльності підприємства у зв'язку з його управлін­ням та обслуговуванням. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до таких витрат відносяться:

 • загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річ­них зборів, організаційні та представницькі витрати тощо);

 • витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського пе­рсоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (опе­раційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опален­ня, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

 • витрати на виплату винагород стороннім організаціям за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'я­зкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, по­слуг);

 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послу­ги банків;

 • інші витрати загальногосподарського призначення.

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 92 «Адміністративні витрати».

^ У рядку 080 «Витрати на збут» відображаються витрати під­приємства, які виникли протягом операційного циклу у звітному періоді і пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, ро­біт, послуг):

 • витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

 • витрати на ремонт тари;

 • оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;

 • витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

 • витрати на передпродажну підготовку товарів;

 • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, ро­біт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре­монт, опалення, освітлення, охорона);

 • витрати на транспортування, перевалку і страхування гото­вої продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послу­ги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслугову­вання;

 • витрати на страхування призначеної для подальшої реаліза­ції готової продукції (товарів), що зберігаються на складі підпри­ємства;

 • витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

 • інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут не відносяться: адміністративні ви­трати (п. 60 П(С)БО 16), інші операційні витрати (п. 20 П(С)БО 16) та фінансові витрати (п.27 П(С)БО 16).

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 93 «Витрати на збут».

^ У рядку 090 «Інші операційні витрати» показуються інші операційні витрати.

До складу інших операційних витрат згідно з п. 20 П(С)БО 16 включаються:

 • витрати на дослідження і розробки, які відповідають вимо­гам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

 • собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іно­земної валюти у грошову одиницю України за курсом Націона­льного банку України на дату здійснення операції з продажу іно­земної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості і ви­трат, пов'язаних з їх реалізацією;

 • відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості;

 • втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни кур­су валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, пов'яза­ними з операційною діяльністю підприємства);

 • втрати від знецінення запасів (втрати, пов'язані з уцінкою запасів);

 • нестачі і втрати від псування цінностей;

 • визнані штрафи, пені, неустойки;

 • витрати на утримання об'єктів соціально-культурного при­значення;

 • інші витрати операційної діяльності (крім витрат, які підля­гають включенню до собівартості продукції, товарів, робіт, по­слуг).

У цій статті наводяться також витрати від первісного ви­знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільського­сподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподар­ської діяльності.

Цей рядок заповнюється за дебетом pax. 94 «Інші витрати операційної діяльності».

^ Рядок 100 «Фінансовий результат від операційної діяльно­сті» прибуток (р. 100) або збиток (р. 105) розраховується як різ­ниця між сумою валового прибутку та іншими операційними до­ходами мінус адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, тобто:

р. 100 = (р. 050 + р. 060) - (р. 070 + р. 080 + р. 090).

р. 105 = (р. 055 + 070 + 080 + 090 - 060).

^ У рядку 110 «Дохід від участі в капіталі» показуються суми доходу, які отримані від інвестицій в дочірні, спільні або асоці­йовані підприємства, і облік яких ведеться за методом участі в капіталі. При цьому, дохід буде нараховуватися у тому випад­ку, коли з отриманого прибутку виплачують дивіденди. У разі якщо підприємство, акції якого ми тримаємо приймає рішення не виплачувати дивіденди, а направити прибуток на виробництво, доходи від участі в капіталі інвестором не нараховуються.

До складу доходів від участі в капіталі включаються:

 • доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема у наслідок одержання асо­ційованим, підприємствами прибутку або зростання власного ка­піталу таких підприємств внаслідок інших подій (переоцінки не­оборотних активів, інвестицій тощо);

 • доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спі­льними підприємствами прибутків або зростання їх власного ка­піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

 • доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема в наслідок одержання до­чірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного ка­піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 72 «Дохід від участі в капіталі».

^ У рядку 120 «Інші фінансові доходи» відображаються суми отриманих дивідендів від інших підприємств, що не є асоційова­ними, дочірніми та спільними; відсотків за облігаціями та інши­ми цінними паперами, інші доходи, отримані від фінансової дія­льності, крім тих, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 73 «Інші фінансові доходи».

^ В ряду 130 «Інші доходи» відображаються доходи, які виник­ли у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства:

 • від реалізації фінансових інвестицій;

 • від реалізації необоротних активів;

 • від реалізації майнових комплексів;

 • від не операційних курсових різниць по активах і зо­бов'язаннях в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та ін­вестиційною діяльністю підприємства;

 • дохід від безоплатно одержаних активів, визначений у сумі амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;

 • інші доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності (від списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності).

При заповненні цього рядка необхідно пам'ятати, що доходи, отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних акти­вів і майнових комплексів, відображаються за вирахуванням ПДВ, яка нараховується платником податку на додану вартість при їх реалізації.

Цей рядок заповнюється за кредитом pax. 74 «Інші доходи».

^ В ряду 140 «Фінансові витрати» відображаються витрати на відсотки та інші витрати, пов'язані з запозиченнями (крім фінан­сових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «фінансові витрати»)

Цей рядок заповнюється за дебетом 95 «Фінансові витрати».

^ В рядку 150 «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток від інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємс­тва, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Отже, якщо дочірнє (спільне чи асоційоване) підприємство отримало збитки, то інвестор повинен відобразити суму збитків, у частині, яка ви­значається за питомою вагою внесеного капіталу.

До складу втрат від участі в капіталі включаються:

 • втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асо­ційованими, спільними, дочірніми підприємствами збитків або зменшення власного капіталу таких підприємств у наслідок ін­ших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Цей рядок заповнюється на підставі даних, які відображені в обліку за дебетом pax. 96 «Втрати від участі в капіталі». У рядку 160 «Інші витрати» відображається:

 • балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначе­на на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов'язані з їх реалі­зацією;

 • втрати від не операційних курсових різниць у наслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти за активами і зобов'язаннями не операційної діяльності підприємства;

 • втрати від уцінки (знецінення) необоротних активів та фі­нансових інвестицій;

 • залишкова вартість списаних необоротних активів та витра­ти пов'язані з їх ліквідацією (демонтаж, розбирання);

 • інші витрати, які виникли у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю;

 • виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

 • суми часток страхових платежів, які сплачуються перестра­ховикам за договорами перестрахування.

Цей рядок заповнюється на підставі даних за дебетом pax. 97 «Інші витрати».

^ Рядок 170 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» — прибуток (р. 170) або збиток (р. 175) — визначається як алгебраїчна сума фінансового результату від операційної діяльності плюс дохід від участі в капіталі, інші фі­нансові доходи та інші доходи мінус фінансові витрати, втрати від участі в капіталі; інші витрати, тобто:

р. 170 = (р. 100 (105) + р. 110 + р. 120 + р. 130) - (р. 140 + р. 150 +

+ р. 160);

р. 175 = р. 110 - р. 120 - р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160.

  1   2   3

Схожі:

Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Зміст, структура І формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)бо з «Звіт про фінансові результати» (ф код дкуд 1801003),...
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЗвіт про фінансові результати: рядки 170,175 Коригування на амортиза­цію необоротних активів 020 Амортизаційні відрахування Звіт про фінансові результати: рядок 260
Збиток від нереалізованих курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'я­заних з операційною...
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Лекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати iconІнформації про доходи. Формування балансу суб’єктами малого бізнесу. Формування звіту про фінансові результати малого підприємства. Особливості спрощеної системи оподаткування обліку і звітності для юридичних осіб
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи