Контрольні тести icon

Контрольні тести
Скачати 410.25 Kb.
НазваКонтрольні тести
Сторінка1/2
Дата03.09.2012
Розмір410.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Контрольні тести

Тести до модуля 1

«ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


1. До основних виробничих засобів належать засоби, що:

а) беруть безпосередню участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню;

б) призначені, в основному, для задоволення комунальних і культу­рно-побутових потреб працівників;

в) відповіді а) і б).


2. Під фізичним зносом основних засобів розуміють знос:

а) пов'язаний безпосередньо з участю основних засобів у виробни­чому процесі і залежить від продовження їх використання, обсягу ви­конаних робіт або від Інших факторів;

б) що визначається двома факторами: зростанням продуктивності праці і темпами технічного прогресу;

в) пов'язаний з впливом зовнішніх факторів (сил природи), що спричи­няють передчасне старіння основних засобів.


3. Оплата праці, при якій нарахування заробітної плати проводиться за виготовлену продукцію, виконані роботи і надані послуги, називається:

а) погодинною оплатою праці;

б) відрядною оплатою праці;

в) акордною оплатою праці.


4. Виробнича собівартість продукції складається з:

а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, ви­робничих накладних витрат;

б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, ін­ших прямих витрат, Інших витрат;

в) прямих витрат: матеріальних витрат, витрат на оплату праці, ін­ших витрат.


5. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) скла­дається з:

а) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат;

б) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат, витрат на збут;

в) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат, адміністративних витрат, витрат на збут.


6. Залежно від обсягів виробництва розрізняють витрати:

а) змінні та постійні;

б) прямі та непрямі,

в) прості та комплексні.


7. За економічним змістом, у виробництві (цільовим спря­муванням та техніко-економічним призначенням) витрати поділяються на:

а) основні та накладні;

б) прості та комплексні;

в) постійні та змінні.


8. До витрат на збут відносять втрати від псування сиро­вини та готової продукції, оплату простоїв з вини підприємс­тва, доплати за цей час:

а) так;

б) ні;

в) частково, за рішенням керівництва.


9. Чистий прибуток на акцію — це:

а) співвідношення чистого прибутку, зменшеного на величину диві­дендів на привілейовані акції до загальної кількості простих акцій;

б) відношення дивідендів по акціях до їх ринкової вартості;

в) ділення дивідендів по акціях на прибуток по акціях.


10. Річна звітність суб'єктів малого підприємництва скла­дається з:

а) форм № 1, 2, 3, 4, 5;

б) форм № 1-м, 2-м, 3-м, 4-м;

в) форм № 1-м, 2-м.


11. Звітна форма Балансу в Україні побудована:

а) в порядку збільшення ліквідності засобів;

б) в порядку зменшення ліквідності засобів;

в) без будь-якої ознаки.


12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується:

а) Статутом підприємства;

б) Наказом про облікову політику;

в) штатним розкладом.


13. Розробка форм облікових регістрів відноситься до:

а) організації порядку ведення обліку;

б) організації роботи облікового персоналу;

в) технічного етапу організації обліку.


14. Джерелами інформації для складання Балансу є:

а) бухгалтерські рахунки;

б) регістри обліку;

в) економічні показники роботи підприємства.


15. Статті форм бухгалтерської звітності, по яких відсутні числові значення активів, пасивів, фінансових результатів відображаються таким чином:

а) пропускаються;

б) прокреслюються;

в) проставляються нульові значення.


16. Наступні постулати: 1)існує імовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі стат­тею звіту; 2)оцінка статті може бути достовірно визначена, характеризують:

а) принципи складання фінансової звітності;

б) критерії відображення статті у звітах;

в) ознаки фінансової звітності.


17. Фінансова звітність повинна надавати можливість ко­ристувачу порівнювати:

а) фінансові звіти підприємств за звітні періоди;

б) фінансові звіти різних підприємств;

в) відповіді а) і б).


18. Звітним періодом для складання річної фінансової зві­тності є:

а) календарний рік;

б) поточний рік;

в) операційний цикл;

г) правильної відповіді не запропоновано.


19. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:

а) фінансовою;

б) консолідованою;

в) податковою.


20. Бухгалтерська звітність є:

а) періодичною;

б) систематичною;

в) хронологічною.


21. Звітність в Україні складається в таких грошових оди­ницях:

а) грн.;

б) тис. грн.;

в) на власний вибір бухгалтера.


22. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не встановлює:

а) мету складання та подання фінансових звітів;

б) склад фінансових звітів,

в) якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

г) порядок і методи виправлення помилок в фінансовій звітності;

д) звітний період;

є) вимоги до розкриття Інформації у фінансових звітах.


23. Організація, що ліквідується, або реорганізовується, складає звітність по типових формах річної звітності за період:

а) з початку року до моменту ліквідації;

б) з початку року до найближчого квартального звіту,

в) за два роки до моменту ліквідації.


24. Бухгалтерська звітність підписується:

а) головним бухгалтером підприємства;

б) керівником підприємства;

в) головним бухгалтером і керівником підприємства.


25. Виправлення звітних даних як поточного, так і мину­лого року здійснюється в звітності, складеній за той період:

а) в якому були виявлені помилки;

б) в якому були допущені помилки;

в) який слідує за періодом, в якому допущені помилки.


26. Бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту:

а) у всіх випадках,

б) в жодному випадку;

в) у випадках, передбачених законодавством.


27. До складу фінансової звітності в Україні не відносять:

а) Баланс;

б) Звіт про прибутки і збитки;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) Звіт про власний капітал;

д) Примітки до річної фінансової звітності.


28. Для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, П(С)БО 1 передбачає наявність у ній даних про:

а) підприємство;

б) дату звітності за звітний період;

в) облікову політику підприємства та її зміни;

г) обмеження щодо володіння активами.


29. Доречність інформації характеризується:

а) її своєчасністю та впливом на прийняття рішень користувачем;

б) припущенням, що користувачі мають певний рівень знань і праг­нуть уважно вивчити дану інформацію;

в) відсутністю суттєвих помилок та необ'єктивних (упереджених) суджень.


30. До якісних характеристик фінансової звітності не на­лежить:

а) зрозумілість;

б) доречність;

в) автономність;

г) зіставність;

д) достовірність.


31. Принцип періодичності передбачає, що:

а) підприємство не має ні наміру, ані потреби бути ліквідованим або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатиметься таким у подальшому;

б) результати господарської діяльності визнаються, коли вони від­буваються і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться;

в) діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової звітності.


32. До складу річної фінансової звітності згідно з Положен­нями (стандартами) бухгалтерського обліку відносять:

а) Баланс; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал;

б) Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових ко­штів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності;

в) Примітки до річної фінансової звітності;

г) Баланс; Звіт про фінансові результати.


33. Принцип доречності інформації передбачає:

а) відсутність інформації щодо капіталу та необ'єктивних суджень;

б) корисність інформації та її суттєвість;

в) зрозумілість та простоту сприйняття;

г) можливість порівняти інформацію за різні звітні періоди.


34. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, називається:

а) фінансовою;

б) податковою;

в) консолідованою.


35. Щорічна перевірка бухгалтерських звітів і книг ком­панії, а також її фінансової звітності, яка проводиться неза­лежними Особами, називається:

а) ревізією;

б) контролінгом;

в) аудитом.


36. Принцип обачності полягає в тому, що:

а) активи або дохід не повинні бути завищені, а зобов'язання чи ви­трати — занижені;

б) сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що випливає з їх юридичної форми;

в) результати господарських операцій визначаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових зві­тах тих періодів, до яких вони відносяться.


37. Орієнтація на конкретного користувача, конфіденцій­ність, нерегламентованість — це риси:

а) бухгалтерського обліку;

б) фінансового обліку;

в) управлінського обліку.


38. До основних засобів належать предмети:

а) вартість яких більше стократного розміру мінімальної місячної оплати праці;

б) термін експлуатації більше одного року;

в) всі відповіді правильні.


39. Організація може не амортизувати нематеріальні ак­тиви, вартість яких з плином часу:

а) не зменшується;

б) збільшується;

в) зменшується.


40. До інших операційних доходів належать:

а) виручка від реалізації;

б) відсотки по облігаціях;

в) реалізація основних засобів та іншого майна.


41. Активи — це:

а) всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну дату, а також їх розміщення та ви­користання;

б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих по­дій, від яких очікується надходження майбутніх економічних вигод до підприємства;

в) всі відповіді правильні.


42. Строк корисного використання нематеріальних акти­вів не повинен перевищувати:

а) 25 років;

б) 10 років;

в) 20 років.


43. До собівартості придбаних основних засобів не вклю­чаються:

а) митні збори;

б) витрати на страхування ризиків;

в) вартість послуг з ремонту основних засобів;

г) витрати на сплату відсотків за користування кредитом з метою придбання основних засобів.


44. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація — це:

а) систематичний розподіл вартості активу, що амортизується, про­тягом строку корисної експлуатації активу;

б) об'єктивний процес поступового зносу основних фондів та пере­несення їх вартості на новостворену продукцію або послуги;

в) процес поступового перенесення вартості засобів праці в міру їх зношування на виготовлену продукцію і використання цієї вартості для відтворення зношених засобів праці.


45. До нематеріальних активів не включаються:

а) права промислової власності;

б) патенти;

в) гудвіл;

г) витрати на дослідження;

д) права інтелектуальної власності.


47. До об'єктів основних, засобів не відносять:

а) транспортні засоби;

б) багаторічні насадження;

в) бібліотечні фонди;

г) робочу і продуктивну худобу.


48. Прямі витрати — це витрати:

а) що знижуються зі збільшенням обсягів виробництва,

б) що змінюються пропорційно або майже пропорційно до обсягу виробництва,

в) величина яких не змінюється залежно від зміни обсягів виробни­цтва.


49. ФІФО — це метод оцінки запасів за:

а) середньою собівартістю,

б) собівартістю перших за часом надходження запасів,

в) собівартістю останніх за часом надходження запасів.

50. Метою складання Звіту про фінансові результати є на­дання користувачам, повної, правдивої та неупередженої ін­формації про:

а) фінансовий стан підприємства на звітну дату,

б) зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх екві­валентах за звітний період,

в) доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.


51. Дивіденди, як вид доходу, визначаються:

а) на основі принципу нарахування згідно з економічним змістом відповідної умови,

б) коли виникає право акціонерів на їх отримання,

в) у періоді, до якого вони належать, пропорційно до часу, виходячи з бази їх нарахування.


52. До адміністративних витрат відносять:

а) витрати на реєстрацію оцінки,

б) витрати на дослідження і розробки;

в) витрати на відрядження;

г) представницькі витрати.


53. Стаття «Інші фінансові доходи» не включає:

а) дивіденди одержані;

б) відшкодування раніше списаних активів;

в) відсотки одержані.


54. У складі операційних доходів відображається дохід від:

а) реалізації іноземної валюти;

б) інвестицій в асоційовані підприємства;

в) безоплатно одержаних активів.


55. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюється:

а) товариствами з обмеженою відповідальністю;

б) приватними підприємствами;

в) акціонерними товариствами;

г) акціонерними товариствами, прості акції яких відкрито прода­ються або купуються на фондових біржах; товариствами, що знахо­дяться в процесі випуску таких акцій.


56. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції визна­чається шляхом, вирахування з доходу:

а) собівартості продукції;

б) всіх витрат, крім податку на прибуток;

в) відповідних податків, зборів, знижок.


57. Форма «Звіт про рух грошових коштів» є:

а) річною;

б) квартальною;

в) місячною.


58. Рух коштів відображається в Звіті про рух грошових коштів в розрізі наступних видів діяльності:

а) операційної, фінансової, інвестиційної;

б) основної, операційної, фінансової;

в) звичайної, надзвичайної;

г) звичайної, фінансової, інвестиційної.


59. Зміст та форма Звіту про рух грошових, коштів визна­чається:

а)П(С)Б0 5;

б) П(С)БО 4;

в)П(С)БО 3;

г)П(С)БО10.


60. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є:

а) надання інформації про зміни, які виникли в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період в результаті опера­ційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

б) надання користувачам правдивої неупередженої інформації про операційну, інвестиційну і фінансову діяльність;

в) відповіді а) і б) правильні.


61. До операційної діяльності не відносяться:

а) платежі постачальникам;

б) виплата дивідендів;

в) отримання ліцензій;

г) надходження коштів від реалізації продукції.


62. Під грошовими потоками розуміють:

а) надходження та вибуття готівкових та безготівкових коштів;

б) надходження виручки від реалізації;

в) надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.


63. Негрошові операції:

а) не включаються до Звіту про рух грошових коштів;

б) включаються;

в) розкриваються в Примітках до річної фінансової звітності.


64. Операційна діяльність — це:

а) будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які її забезпе­чують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності;

б) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є Інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

в) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основ­ну частку його доходу.


65. Інвестиційна діяльність — це:

а) операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

б) операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно;

в) діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.


66. За ступенем належності капітал, що використовується підприємством, поділяється на:

а) довгостроковий та короткостроковий;

б) власний та залучений.


67. Форма «Звіт про власний капітал» є:

а) річною;

б) квартальною;

в) місячною.


68. Звіт про власний капітал містить інформацію про:

а) доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за

звітний період;

б) зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного

періоду;

в) наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємст­вом на дату балансу;

г) генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду.


69. За формою власний капітал класифікується на:

а) статутний та авансовий;

б) авансовий капітал та реінвестований прибуток;

в) статутний та додатковий капітал.


70. Найбільш мобільною частиною ліквідних засобів є:

а) короткострокові фінансові вкладення;

б) грошові кошти; в)запаси;

г) незавершене виробництво;

д) основні засоби.


71. Бухгалтерський баланс представляє собою звіт про стан справ підприємства:

а) за ряд років;

б) на певну дату;

в) за звітний період.


72. За об'єктом відображення баланс поділяється на:

а) баланс-брутто, баланс-нетто;

б) інвентарний, ліквідаційний;

в) самостійний, окремий.


73. За часом складання бухгалтерський баланс є:

а) вступний, поточний, ліквідаційний;

б) інвентарний, паперовий;

в) одиничний, вільний.


74. Бухгалтерський баланс побудований відповідно до кла­сифікація господарських засобів і складається з 2-х частин:

а) засоби (їх склад) і капітал;

б) засоби (їх склад) і заборгованість підприємства;

в) засоби і джерела їх формування.


75. Який із типів змін в балансі викликає збільшення, ба­лансу:

а) перший тип: А + Х1 = П + Х1;

б) другий тип: А - Х2 = П - Х2;

в) третій тип: А + Х3Х3 = П.


76. За обсягом інформації баланси поділяються на;

а) вступні, звітні, ліквідаційні;

б) одиничні і вільні;

в) інвестиційні, кратні.


77. Баланс-брутто — це:

а) баланс, який включає в себе регулюючі статті;

б) баланс, з якого вилучені регулюючі статті;

в) правильної відповіді не запропоновано.


78. Пасив балансу — це:

а) сума зобов'язань підприємства;

б) сума короткострокових кредитів;

в) сума активів і пасивів підприємства.


79. При обчисленні суми баланс враховується така вартість Основних засобів:

а) первісна;

б) залишкова;

в) амортизація (накопичений знос) + первісна вартість.


80. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта фінансового ризику, тим:

а) більш стійкий фінансовий стан підприємства;

б) більш нестійкий фінансовий стан підприємства;

в) більша імовірність банкрутства підприємства.


Тести до модуля 2

^ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»


1. Помилка, що призвела до заниження податкового зо­бов'язання, була допущена в декларації з ПДВ за березень звітного року і виправлена в поточній декларації за жовтень звітного року. Чи правочинні дії податкової інспекції, що не зарахувала платникові податків зазначену суму в декларації виправленої помилки?

а) так;

б) ні.


2. Якщо платник податків, що самостійно обрав касовий метод з ПДВ, перевищив межу в 300 000 грн. І не «повернув­ся» на загальну систему, то ДПІ…

а) до нарахує податкові зобов'язання з ПДВ за весь період пере­вищення межі;

б) не тільки до нарахує податкові зобов'язання, але й заборонить використовувати касовий метод протягом 36 податкових місяців.


3. Чи мають право органи стягнення закласти майно пла­тника податків у випадку непогашення ним у строк погодже­ного податкового зобов'язання?

а) так;

б) ні.


4. Чи може податковий орган вимагати від платника пода­тків заповнити декларацію без від'ємного значення об'єкта оподаткування?

а) так;

б) ні.


5. Якщо платник податків подає податкову декларацію з арифметичною помилкою, що призвела до завищення податко­вого зобов'язання, чи зобов'язаний податковий орган у цьому випадку самостійно визначити суму податкового зобов'язання?

а), так;

б), ні.


6. Хто утримує та перераховує до бюджету податок на рек­ламу?

а) рекламодавець;

б) розповсюджувач реклами.


7. Який строк поданні звітності передбачено по податку на рекламу?

а) місяць;

б) квартал;

в) за рішенням органу самоврядування.


8. Хто має сплатити податок з доходів фізичних осіб із час­тини непогашеної позики працівника, що звільнився, по якій минув строк позовної давності?

а) підприємство, що видало працівнику позику;

б) працівник, якому була видана позика.


9. Чи має підприємство, що видало позику працівнику, який звільнився і не повернув її, після закінчення строку по­зовної давності відображати суму неповерненої позики у своєму звіті за формою 1ДФ

а) так;

б) ні.


10. Який вид звітного періоду передбачено щодо податко­вої звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів?

а) місць;

б) квартал;

в) рік.


11. Який граничний строк подання податкової звітності за умови вибору річного звітного періоду?

а) 31 січня;

б) 1 лютого;

в) 15 лютого;

г) 1 березня;

д) 1 квітня.


12. Протягом якого терміну податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків після закінчення граничного строку подання подат­кової декларації

а) 1095 днів;

б) 1000 днів;

в) 1050 днів.


13. Чи має статус податкової декларації форма податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб 1ДФ?

а) так;

б) ні;

в) так, лише для податкових агентів;

г) ні, лише для платників податку.


14. Якщо останній день строку подання податкової звітно­сті припадає на вихідний день, то останнім днем строку вва­жають?

а) п'ятницю;

б) понеділок;

в) наступний за вихідним або святковим день;

г) наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.


15. Періодичність подання декларації з податку на прибу­ток підприємства

а) рік;

б) квартал;

в) 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік;

г) 1 квартал, півріччя, 9 місяців, 11 місяців, рік.


16. Обов'язкова реєстрація платника податку на додану вартість здійснюється за умови коли загальна сума надхо­джень від здійснення операцій поставки товарів (послуг) про­тягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно пе­ревищує

а) 100 000 грн.;

б) 127 000 грн.;

в) 122 400 грн.;

г) 300 000 грн.;

д) 30 7000 грн.


17. Підприємство подавало до податкової інспекції декла­рацію з ПДВ за скороченою формою. Чи має право таке під­приємство з 2005 року користуватися такою формою, якщо воно не є виробником сільськогосподарської продукції

а) так;

б) ні.


18. Нарахування земельного податку та подання звітності здійснюється платниками податку

а) самостійно юридичні та фізичні особи;

б) податковими органами для фізичних осіб, самостійно — юридич­ними особами;

в) податковими органами для юридичних та фізичних осіб.


19. Термін подання розрахунку фіксованого сільськогос­подарського податку визначений до

а) до 1 лютого;

б) до 31 січня;

в) до 1 березня.


20. Чи є обов'язковим подання податкової звітності в еле­ктронному варіанті?

а) так;

б) ні;

в) за окремою постановою місцевих органів влади;

г) за окремим розпорядженням регіонального відділення органів по­даткової служби.


21. Чи може податковий орган відмовити платникові по­датків у прийомі декларації, заповненої з арифметичними помилками?

а) так;

б) ні.


22. Чи може податковий орган вимагати від платника по­датків за повнити декларацію без від'ємного значення об'єкта оподаткування?

а) так;

б) ні.


23. Чи може платник податків оскаржити дії інспектора, що відмовився прийняти в нього податкову декларацію у встановлений законом термін, у судовому порядку?

а) так;

б) ні.


24. Чи має право платник податків при відмові в прийнятті декларації, звернувшись до суду, не погашати заявлене в пода­тковій декларації податкове зобов'язання до рішення суду?

а) так;

б) ні.


25. Податкова декларація здана без зазначення номера те­лефону платника податків. Чи може в цьому випадку подат­ковий орган визнати її недійсною?

а) так;

б) ні.


26. Хто несе відповідальність у випадку затримки вручен­ня податковому органу податкової декларації, надісланої по­штою за десять днів до закінчення граничного строку надан­ня декларації?

а) платник податків;

б) оператор поштового зв'язку.


27. Платник податків одержав з пошти повідомлення про псування поштового відправлення з податковою деклараці­єю. Чи може він надіслати другий екземпляр декларації ще раз поштою, якщо в цьому випадку до граничного строку по­дання декларації залишилося менше 10 днів?

а) так;

б) ні.


28. Якщо платник податків подає податкову декларацію з арифметичною помилкою, що призвела до завищення подат­кового зобов'язання, чи зобов'язаний податковий орган у цьому випадку самостійно визначити суму податкового зо­бов'язання?

а) так;

б) ні.


29. Чи може платник податків опротестувати нарахування податкового зобов'язання, здійснене податковим органом на підставі непрямих методів?

а) так;

б) ні.


30. Чи має право платник податків подати податкову звіт­ність за формою, відмінною від форми, визначеної законода­вчо?

а) так;

б) ні.


31. Чи є податкова декларація документом, на підставі якого контролюючий орган здійснює нарахування податку або збору?

а) так;

б) ні.


32. Працівник податкового органу відмовився прийняти декларацію. Чи буде така декларація вважатися поданою вчасно, якщо платник податків надішле її на адресу ДПІ по­штою з описом вкладення і повідомленням про вручення за один день до закінчення граничного строку подання такої де­кларації?

а) так;

б) ні.


33. Граничний строк подання податкової декларації при­падає на суботу, 20-е число. У цьому випадку останній день подання декларації до ДПІ — це...

а)... п'ятниця, 19-е;

б)...понеділок, 22-е.


34. В декларації виявлена помилка до закінчення граничного строку подання декларації. Чи може платник податків подати нову декларацію з прибутку?

а) так;

б) ні.


35. Платник податків знайшов помилку в поданій до пода­ткової інспекції декларації з прибутку за півріччя 2006 року і 14.08.2006 року (до сплати податку на прибуток за результа­тами півріччя) подав уточнюючий розрахунок, де зменшив суму нарахованого зобов'язання. У цьому випадку він пови­нен оплатити суму податкового зобов'язання,...

а)...зазначену в декларації з прибутку;

б)... зменшену на суму, зазначену в уточнюючому розрахунку.


36. Платник податків виявив дві помилки з ПДВ у пода­них раніше деклараціях: у грудні 2006 року не показані пода­ткові зобов'язання на суму 200 грн., а в березні 2007 року зай­во відображений податковий кредит у сумі 200 грн. Чи може він обидві помилки виправити одночасно в одному уточнюю­чому розрахунку?

а) так;

б) ні.


37. Чи може платник податків надіслати уточнюючий роз­рахунок на адресу податкової інспекції поштою?

а) так;

б) ні.


38. Чи повинно підприємство разом з уточнюючим розра­хунок подавати додатки з виправленими показниками, якщо виправляються рядки в декларації, до яких раніше подава­лися додатки

а) так;

б) ні.


39. Помилка, що призвела до заниження податкового зо­бов'язання, була допущена в декларації з ПДВ за березень 2006 року, і виправлена у поточній декларації за вересень 2006 року. Чи правочинні дії податкової інспекції, що не за­рахувала платникові податків зазначене в декларації змен­шення поточного зобов'язання

а) так;

б) ні.


40. Чи можна виправити в одній поточній декларації з ПДВ помилки, виявлені в кількох раніше поданих деклараціях?

а) так;

б) ні.


41. Чи може підприємство в поточній декларації з прибут­ку за 9 місяців 2006 року відобразити помилки з амортизацій­них відрахувань за період з 2005 року до півріччя 2006 року?

а) так;

б) ні.


42. Помилка в декларації з прибутку виправлена підпри­ємством у вересні 2006 року через уточнюючий розрахунок. Чи необхідно при заповненні поточної декларації за 9 місяців 2006 року заповнювати рядки 02.2. або 05.2?

а) так;

б) ні.


43. Чи можна змінити порядок відшкодування ПДВ шля­хом подання уточнюючого розрахунку?

а) так;

б) ні.


44. На яку суму при самостійному виправленні помилки через поточну декларацію з прибутку необхідно нараховувати 5-відсотковий штраф?

а) на суму податкового зобов'язання;

б) на суму допущеної помилки.


45. Юридичні особи, що працюють на спрощеній системі оподаткування, подають в органи ДПАУ Розрахунок про сплату єдиного податку...

а)...не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом;

б)...до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.


46. Чи необхідно до Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — юридичною особою до­давати платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про списання коштів на сплату єдиного податку?

а) так;

б) ні.


47. Посадова особа ДПАУ відмовилося прийняти Розраху­нок про сплату єдиного податку. Підприємство висилає його поштою 18 числа місяця, наступного за звітним. Чи повинна податкова прийняти Розрахунок, якщо порушено 10-денний строк, установлений Законом № 2181 для поштових відправ­лень податкової звітності?

а) так;

б) ні.


48. Середньооблікова чисельність працюючих підприємст­ва — єдиноподатника за підсумками 1-го кварталу 2006 року перевищила 50 чоловік. Чи повинне таке підприємство — єдиноподатник перейти з 2-го кварталу 2006 року на загальну систему оподаткування?

а) так;

б) ні.


49. Розмір виручки підприємства — єдиноподатника в 1-му кварталі 2006 року перевищив 1 млн. грн. Чи повинне та­ке підприємство з 2-го кварталу 2006 року перейти на загаль­ну систему оподаткування?

а) так;

б) ні.


50. Юридична особа — єдиноподатник здає в оренду ви­робничі приміщення. Орендні платежі включаються єдино-податником...

а)...до складу позареалізаційних доходів;

б)...до виручки від продажу.


51. Юридична особа займається реалізацією цінних папе­рів. Що потрапляє під базу оподаткування єдиним податком?

а) фінансовий результат;

б) виручка від реалізації.


52. Підприємство — платник єдиного податку брало участь у пайовому будівництві житла. Будівництво припинилося, і кошти були повернуті підприємству. Чи треба включати пове­рнуті суми до бази оподаткування єдиним податком?

а) так;

б) ні.


53. Підприємство — платник єдиного податку реалізувало основні фонди. Що потрапляє під оподаткування?

а) різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, і їхньою залишковою вартістю на момент продажу;

б) сума, що надійшла на розрахунковий рахунок або до каси підпри­ємства від продажу основних фондів.


54. Підприємство — єдиноподатник в 1-му кварталі 2006 ро­ку продало основні засоби, за які покупець не розрахувався. Чи повинне підприємство в Розрахунку за 1-й квартал пока­зати суму виручки від реалізації цих основних засобів?

а) так;

б) ні.


55. Підприємство — єдиноподатник продає основний засіб, що значиться в нього на балансі. Чи повинне воно користу­ватися даними бухгалтерського обліку при визначенні зали­шкової вартості основного засобу?

а) так;

б) ні.


56. Верстат відробив у підприємства— єдиноподатника менше 365 днів і його було продано. Базою для оподаткуван­ня є...

а)...вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок від реалізації верстата;

б)...різниця між сумою, отриманою від реалізації верстата, і його за­лишковою вартістю на момент продажу.


57. Платник єдиного податку здійснює послуги з хімічного чищення верхнього одягу із залученням сторонніх виконавців — юридичних осіб. За надані послуги відповідно до дого­вору єдиноподатник одержує від замовника на розрахунковий рахунок суму коштів, частина яких перераховується сторон­нім виконавцям. Яку суму коштів необхідно обкладати єди­ним податком?

а) всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок;

б) суму, за винятком коштів, перерахованих співвиконавцям.


58. Підприємство — єдиноподатник надало послуги з де­кларування митних вантажів відповідно до договору-доручення. Замовник перерахував на рахунок єдиноподатни­ка суму коштів для сплати платежів з декларування вантажу разом із сумою винагороди брокеру. Яку суму коштів необ­хідно враховувати для визначення бази оподаткування?

а) всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок підприємст­ва — єдиноподатника;

б) суму винагороди, зазначену в договорі-дорученні.


59. Юридична особа — ринок працює на спрощеній сис­темі зі сплатою єдиного податку. Чи необхідно включати ринковий збір, утриманий з торговельних місць на ринку, до бази оподаткування при вирахуванні суми єдиного по­датку?

а) так;

б) ні.


60. Підприємство — платник єдиного податку надає в оренду виробничі приміщення. Плату за спожиту електричну енергію, воду і телефонні послуги орендарі перераховують на рахунок підприємства— єдиноподатника. Чи враховуються ці кошти в базі оподаткування підприємства — єдиноподат­ника при нарахуванні єдиного податку?

а) так;

б) ні.


61. У суб'єкта малого підприємництва — платника єдино­го податку сума кредиторської заборгованості перевищує 1 млн. грн.

Чи повинен такий платник перейти на загальну систему оподаткування?

а) так;

б) ні.


62. Підприємство с платником єдиного податку. Чи обкла­даються єдиним податком суми, стягнені з підприємства — боржника в судовому порядку у вигляді штрафних санкцій за невиконання договірних зобов'язань?

а) так;

б) ні.


63. Чи обкладаються єдиним податком кошти, внесені за­сновником підприємства— платником єдиного податку як внесок до Статутного фонду?

а) так;

б) ні.


64. Підприємство — платник єдиного податку надає послу­ги з проживання в курортній місцевості. Отриманий від від­почиваючого курортний збір повністю перераховується до місцевого бюджету. Чи включається сума отриманого курор­тного збору до бази оподаткування єдиним податком зазначе­ного підприємства?

а) так;

б) ні.


65 Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 %. Чи є сума коштів, отриманих на розрахунковий рахунок і до каси підприємства без урахування ПДВ, базою оподаткування?

а) так;

б) ні.


66. Підприємство — єдиноподатник одержало фінансову допомогу на поворотній основі. Така допомога...

а)...не обкладається єдиним податком;

б)...обкладається єдиним податком у складі позареалізаційних операцій.


67. Юридична особа — платник єдиного податку надає в суборенду приміщення. Чи включаються до бази оподатку­вання отримані від субарендатора кошти?

а) так;

б) ні.


68. Підприємство — єдиноподатник одержало товарно-матеріальні цінності, за які з постачальником не розрахува­лося. Строк позовної давності по цій поставці минув. Чи тре­ба оподатковувати єдиним податком вартість ТМЦ, по яких минув строк позовної давності?

а) так;

б) ні.


Тести до модуля З


  1   2

Схожі:

Контрольні тести iconДержавні тести та контрольні нормативи

Контрольні тести iconТестові контрольні завдання тести 1 (до тем 1, 2, 3, 4)
А біологічна наука про взаємовідносини організмів між собою та навколишнім середовищем
Контрольні тести iconКонтрольні тести-питання
Зміст дошкільної освіти, систематизований за сферами життєдіяльності „Природа”, „Культура”, „Люди”, „Я сам” розкрито
Контрольні тести iconНавчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд»
Вкажіть, які з названих положень, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії
Контрольні тести iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Контрольні тести iconПроблеми вітчизняного навчального посібника з електротехніки
На жаль, на сьогодні ще замало україномовних нп та п з Е, що видані великим тиражем І рекомендовані мон україни, у тому числі І такі,...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи