Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи icon

Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
НазваМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Сторінка1/5
Дата03.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ»


Кафедра обліку і аудиту


Реєстр. №________


Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту

дипломної роботи

для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит

всіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

23 вересня 2009 р.

Протокол № 2


Херсон-2009

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» всіх форм навчання.


Укладачі: Зоріна В. Н., завідувач кафедри обліку і аудиту, доцент, к.е.н., Шульга Н. В. доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н.


Рецензент: Труш В. Є., завідувач кафедри обліку і аудиту ХНТУ, професор, к.е.н.

ЗМІСТ

Cтор.

Вступ.........................................................................................

4

1. Загальні положення виконання дипломної роботи...........

5

2. Структура і зміст дипломної роботи..................................

7

3. Вимоги до оформлення дипломної роботи........................

15

3.1. Загальні вимоги............................................................

15

3.2. Заголовки……………………………………………..

15

3.3. Нумерація і переліки....................................................

16

3.4. Таблиці, рисунки і формули..…………………..........

18

3.5. Правила цитування та посилання на використані

джерела…………………………………………………….

20

3.6. Оформлення списку використаних джерел...............

22

3.7. Оформлення додатків..................................................

22

4. Контроль виконання дипломної роботи і допуску її до

захисту.......................................................................................

23

5. Порядок захисту дипломної роботи...................................

25

6. Критерії оцінювання дипломної роботи............................

26

7. Нормоконтроль виконання дипломної роботи.................

28

8. Тематика дипломних робіт………………………………..

32

Додатки.....................................................................................

38


ВСТУП


Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з фаху 7.050106 «Облік і аудит» передбачено виконання студентами дипломної роботи та її захист перед Державною екзаменаційною комісією.

Дипломна робота є підсумковим етапом навчання студентів ХЕПІ, виконує кваліфікаційну функцію, демонструє рівень опану­вання студентом нормативної програми у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту та відображає вміння спеціаліста вести науковий пошук, а також самостійно вирішувати поставлену наукову проблему.

Дипломна робота - це самостійно виконана науково-дослідна робота, яка засвідчує ступінь підготовки випускника до проведення самостійного наукового дослідження з обраної теми та вміння застосовувати здобуті теоретичні знання за умов діяльності конкретного підприємства.

Студенти за фахом 7.050106 «Облік і аудит» можуть виконувати дипломні роботи за двома спрямуваннями:

 • науково-практична робота;

 • проблемно-дослідницька робота.

Науково-практична дипломна робота обов'язково базується на матеріалах діючих підприємств різних галузей економіки і повинна бути спрямована на удосконалення обліку, аналізу та аудиту суб'єктів господарювання.

Проблемно-дослідницька робота передбачає дослідження проблем­ного питання, яке має теоретичний та методичний характер і яке є об'єктом практичної обліково-аналітичної роботи; чітке аргумен­тування напрямів вирішення такої науково-методичної чи практичної проблеми на основі критичних оцінок відомих досягнень.

Усі дипломні роботи повинні мати наукову новизну.

^ 1. Загальні положення виконання дипломної роботи


Дипломна робота є самостійним, закінченим науковим дослідженням студента з проблем бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; має внутрішню єдність, сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій, що виносяться на прилюдний захист.

Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого у процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає відповідність знань студента професійно-кваліфікаційному рівню спеціаліста, його здатність до самостійної роботи в галузі обліку, аналізу та аудиту.

Мета дипломної роботи полягає у закріпленні здобутих студентами знань та адаптації їх до умов діяльності підприємств різних форм власності.

До основних завдань, що вирішуються під час виконання дипломної роботи відносяться:

 • науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається, з обов'язковим урахуванням сучасного вітчиз­няного та зарубіжного досвіду;

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і прак­тичних знань у галузі обліку, аналізу та аудиту, а також використання їх при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи та опанування методики наукових досліджень контрольно-аналітичних проблем з обов'яз­ковим використанням економіко-математичних методів і комп'ю­терних програм;

 • виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у практичній, навчальній або науково-дослідній діяльності.

Зміст роботи мають складати: результати досліджень студентами теорії та практики обліку, аналізу та аудиту за визначеними напря­мами; розроблені нові методи і методичні підходи до поставленого завдання.

Дипломна робота має бути виконана держав­ною мовою, стиль - науковий, без орфографічних і синтак­сичних помилок. Послідовність викладення матеріалу має бути логічна – висновки і результати дослідження у всіх розділах мають бути пов’язані між собою або представляти різні сторони досліджуваного об’єкта.

Тематика дипломних робіт розробляється і щоріч­но оновлюється кафедрою обліку і аудиту у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціаліста та ОПП освіти із спеціалізації «Облік і аудит» (розділ 8).

Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи відповідно до затвердженої тематики і напряму дослідження, що сформувалося у студента за роки навчання.

При виборі теми слід урахувати її актуальність, ступінь розкриття у фаховій літературі, можливість використання інформації з різних джерел: статистичних спостережень, бухгалтерської і податкової звітності, на базі яких буде виконуватися робота, і можливість впровадження результатів дослідження в практичну діяльність.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особистих напрацювань студента, але і потреб підприємств (установ), на базі яких виконується аналітична і прикладна частина роботи. Бажано, щоб підприємство (установа) було замовником розробки, що підвищить її якісний рівень та практичну значущість.

Студент може запропонувати власну тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Не допускається дублювання студентами обраних тем.

Не дозволяється виконувати дипломні роботи декільком студентам з однієї і тієї ж самої теми на базі одного підприємства і під керівництвом одного наукового керівника.

Після остаточного узгодження теми дипломної роботи та підприємства, на базі якого виконуватиметься дослідження, студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри обліку і аудиту (додаток А).

Дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри, який має вчений ступінь та звання і веде наукові дослідження відповідного спрямування.

Закріплення оформлюється наказом ректора не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення навчання. Після затвердження наказу ректором ХЕПІ науковий керівник видає студенту завдання з календарним планом виконання роботи (додаток Б) і затверджує план дипломної роботи (додаток В).


^ 2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота виконується студентом шляхом глибокого вивчення фахової літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень матеріалів конкретних підприємств, організацій і установ з метою вирішення певних професійних завдань. У роботі необхідно представити дискусійний і полемічний матеріал, відображати точку зору дослідника з проблеми, що розглядається.

Робота має бути логічно побудованим, цілісним і завершеним самостійним дослідженням. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викласти зміст та результати дослідження, уникаючи загальних фраз, бездоказових тверджень, тавтології і повторень.

Дипломна робота має:

 • містити наукову новизну; бути побудована в логічній послідовності питань, що висвітлюються, і мати завершений вигляд;

 • носити дискусійний характер з формулюванням аргументованої позиції студента щодо питань, що розглядаються у роботі;

 • містити власні методичні розробки з питань, що досліджуються, з можливою апробацією на досліджуваному підприємстві (установі);

 • мати практичну значимість, що підтверджується можливістю впровадження розроблених пропозицій, методичних підходів до розв'язання проблем, удосконалення фінансово-господарської діяль­ності конкретних підприємств (установ);

 • містити конкретні аргументовані організаційно-економічні, організаційно-технічні заходи щодо прийняття відповідних управлінських рішень;

 • може виконуватися у формі реального проекту відповідно до замовлення підприємств (установ).

Робота має бути виконана на основі:

 • реальних даних підприємств, організацій та установ за останні 2-3 роки;

 • аналізу законодавчо-нормативних актів та літературних джерел за останні 5 років.

У роботі обов'язкове вико­ристання:

 • статистичних даних (за останні 3-5 років);

 • економіко-математичних та економіко-статистичних методів та моделей;

 • Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) і фінансової звітності (МСФЗ) та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);

 • Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики;

 • комп'ютерних програм.

Структура дипломної роботи:

 • титульний лист (додаток Д);

 • завдання та календарний план виконання роботи (додаток Б);

 • реферат (українською та іноземними мовами: російською, англійською, німецькою за бажанням студента);

 • зміст роботи;

 • перелік умовних скорочень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина, що складається із трьох розділів та визначених автором підрозділів;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Рецензія, що відображає відгук зовнішнього рецензента про результати дослідження (додаток Е), та відгук наукового керівника (додаток Ж) вкладаються у конверт, який прикріплюється на звороті обкладинки роботи.

Загальний обсяг дипломної роботи – 120 сторінок комп'ютерного тексту (відхилення ±5 сторінок).

Завдання та календарний план виконання роботи складається за затвердженою формою та у загальну нумерацію дипломної роботи не включається.

Реферат складається українською та однією із пропонованих вище іноземних мов (додатки К, К.1). Написання реферату – заключний етап виконання дипломної роботи перед поданням її до захисту для ознайомлення членів ДЕК з методикою дослідження, її результатами та висновками.

У рефераті необхідно вказати:

 • загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, вико­ристаних джерел, додатків;

 • мету, предмет, об'єкт, суб'єкт дослідження;

 • основні результати дослідження;

 • наукову новизну та практичну значимість;

 • ключові слова за темою дослідження.

Обсяг реферату не більше 1-ї сторінки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми дипломної роботи, її наукову і практичну значущість як для базового підприємства, так і для економіки України в цілому; дати коротку характеристику стану проблеми; сформулювати мету і визначити завдання дослідження; об'єкт, предмет та методи дослідження; інформаційну базу дослідження. Вказати суб'єкт дослідження, на базі якого буде виконуватись дипломна робота. Сформулювати наукову новизну та практичну значимість результатів дослідження.

Обсяг вступу 3-4 сторінки.

Структура вступу має наступні обов’язкові елементи.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до вирішення проблеми необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність роботи.

Мета і завдання роботи. Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Доцільно розпочинати визначення мети як «теоретичне обґрунтування ... та надання пропозицій і рекомендацій з удосконалення...».

Реалізація завдань сприяє досягненню мети дослідження. Завдання необхідно формулювати, виходячи з пунктів плану дипломної роботи.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що обрано для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження і визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети, коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Це надає змогу пересвідчитись у логічності та прийнятності вибору методів дослідження.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, фінансова та статистична звітність суб'єкта господарювання за 2-3 роки за темою дослідження.

Методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері економічної теорії, обліку, аналізу та аудиту, довідково-інформаційні видання, матеріали науково-практичних конференцій.

Суб'єкт дослідження підприємство, організація, установа, на матеріалах якого виконуватиметься дослідження.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій за темою дослідження, що містять елемент наукової новизни.

Практичне значення одержаних результатів. Необхідно представити відомості про можливість практичного застосування одержаних результатів дослідження.

В основній частині дипломної роботи розгля­даються теоретичні питання і прикладні аспекти проблеми, яка досліджується. Основну частину роботу рекомендовано поділити на три розділи. Розділи дипломної роботи складаються із підроз­ділів. У кінці кожного розділу необхідно сформулювати висновки з викладеного у ньому матеріалу, що починаються словами «Таким чином...», «Отже...», «Виходячи із викладеного...» тощо.

^ Розділ 1 «Теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту об'єкта дослідження» є теоретичною і науково-методичною основою для розробки прикладних аспектів обраної теми, які студент має дослідити у наступних розділах дипломної роботи.

У першому розділі рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, здійснити аналіз і узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел та нормативно-правової бази, розкрити теоретичні положення з організації і методики обліку, аналізу та аудиту у відповідності до обраної теми дослідження, розглянути стан і розвиток базового підприємства (організації, установи) та постановки обліково-аналітичної роботи.

У розділі розкриваються загальні теоретичні положення дипломної роботи, економічний зміст об'єкту дослідження, його роль і місце в господарській діяльності, а також вплив на результати роботи підприємства.

Надається характеристика нормативно-правових документів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту об'єкта дослідження, визначається облікова політика підприємства (якщо облікова політика відсутня, доцільно запропонувати її положення для досліджуваного підприємства).

У розділі подається критичний огляд літературних джерел за темою дослідження, на підставі чого обґрунтовується організаційно-методичні засади обліку, аналізу та аудиту об'єкта дослідження.

У першому розділі бажано надати стислу характеристику базового підприємства: форма власності, основний вид діяльності, його галузеві особливості, які впливають на побудову обліку, аналізу та аудиту, аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності підприємства.

Висновком за розділом має стати теоретичне обґрунтування методики проведення дослідження.

^ Розділ 2 «Облік об'єкта дослідження» присвячується критичній оцінці стану обліку об'єкта дослідження. У ньому висвітлюються організація і методика обліку, недоліки, проблеми, які необхідно вирішувати для підвищення якості управління підприємством (установою, організацією).

Особливу увагу слід приділити виявленим у процесі дослідження недолікам, обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення методики та організації обліку. Теоретичні положення слід підтвердити прак­тичними матеріалами підприємства, що досліджується.

Характеристику стану обліку об'єкту дослідження доцільно розкривати, виходячи з послідовності:

 • характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку з об'єкту дослідження та інших нормативних документів з обліку (із порівнянням норм П(С)БО та МСФЗ);

 • порядок документування господарських операцій за об'єктом дослідження;

 • організація і методика синтетичного та аналітичного обліку;

 • порядок проведення інвентаризації об'єкту дослідження;

 • розкриття інформації про об'єкт дослідження в облікових регістрах та фінансовій звітності;

 • напрями удосконалення організації та методики обліку об'єкта дослідження.

При висвітленні організації обліку об'єкта дослідження необхідно описати послідовність облікових робіт, розробити облікові номенкла­тури, представити графік документообороту.

Обов'язково необхідно розкрити організацію і методику обліку об'єкта дослідження в умовах КІС.

За необхідності висвітлити методику податкового обліку об’єкта дослідження.

Розглядаючи шляхи вдосконалення обліку, доцільно визначити мету, призначення запропонованих заходів, критерії зростання ефективності роботи підприємства внаслідок реалізації пропозицій.

При розкритті питань розділу необхідно посилатись на наведені в додатках форми фінансової, податкової, статистичної звітності, насичувати текст роботи табличним та гра­фічним матеріалом.

У висновках до розділу необхідно сформулювати пропозиції з удосконалення організації та методики обліку об'єкта дослідження на підприємстві.

^ У розділі 3 «Аналіз та аудит об'єкта дослідження» викладається суть організаційно-інформаційної моделі, методика аналізу та аудиту за темою дослідження. При цьому основна увага має бути сконцентрована на впровадженні передових ефективних форм і методів аналізу та аудиту на основі використання сучасних комп'ютерних технологій.

У розділі необхідно детально проаналізувати практичні дані за обраною темою. Зміст аналізу об'єкта дослідження залежить від теми, затвердженого плану та методики, яку обрано для дослідження. Аналіз виконують на підставі методичних засад, що визначені у теоретичній частині та на прикладі практичних матеріалів базового підприємства.

Важливими елементами розділу є: аналіз стану та динаміки об'єкта дослідження, розрахунок впливу факторів на зміну показників ефективності, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управлінських рішень, прогнозування наступних змін у майбутньому. З цією метою необхідно, за допомогою відповідних методів, обробити інформацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими ознаками, виявити певні напрями зміни та можливого розвитку економічного явища.

Аналіз показників за темою дослідження має розглядатися у взаємозв'язку з іншими показниками, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.

У розділі, за можливості, необхідно зіставити фактичні показники досліджуваного явища базового підприємства з аналогічними показниками інших підприємств даної галузі, а також з середньо галузевими показниками. Бажано здійснити порівняння з показниками кращих вітчизняних та зарубіжних досягнень з проблеми аналізу об'єкту дослідження. Необхідно використовувати вихідну інформацію зі спе­ціальних періодичних видань, статистичних довідників, а також оцінки експертів. Доцільно використовувати порівняння фактичних показників роботи підприємства з теоретично можливими даними.

Результати проведеного економічного аналізу мають бути оформлені у вигляді аналітичних таблиць, які слід застосовувати для наочного використання методики аналітичних розрахунків, отриманих результатів аналізу, групування показників і виявлених резервів.

Обов'язковим є проведення наукових досліджень і використання економіко-математичних методів та ЕОМ. Результати вирішення аналітичних задач на ЕОМ необхідно навести в додатках і описати в тексті роботи.

Особливу увагу слід приділити застосуванню в аналізі графічних методів, які у поєднанні з комп'ютерною оброб­кою забезпечать більшу наочність результатів аналізу шляхом побудови різноманітних діаграм і графіків.

Реальне практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити розрахунками та визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який буде отриманий у результаті впровадження запропонованих методик у практику підприємства.

У розділі розглядається організація та методика аудиторської перевірки. Вивчення об'єкту дослідження доречно провести на основі складених студентом тестів та анкет, визначити суттєвість та оцінити аудиторський ризик. Необхідно особливу увагу приділити складанню плану, програми аудиту та бюджету часу. Розглядаючи узагальнення матеріалів аудиту студент має скласти приклад аудиторського висновку; сформулювати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, прогнозування показників, внесення змін у фінансову звітність на основі суттєвих помилок, фактів шахрайства тощо.

У висновках до розділу необхідно сформулювати конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства за результатами аналізу та аудиту.

У висновках чітко і послідовно, у стислій формі викладаються основні результати дослідження теоретичного, аналітично-практич­ного та науково-методичного спрямування. Висновки необхідно узгоджувати з поставленими у вступі завданнями дослідження. Обсяг висновків 5-7 сторінок. Висновки є основою формування доповіді до захисту дипломної роботи.

^ Список використаних джерел містить перелік усіх першоджерел, на які є посилання у тексті роботи, або які було використано під час виконання дослідження (не менше 80-100 джерел).

Додатки включають маши­нограми, звітність за темою дослідження, робочі документи аудитора, графіки, громіздкі таблиці, схеми, рисунки, результати виконання аналітичних задач на ЕОМ тощо.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconЗавідувачу кафедри обліку І аудиту
Пвнз «Херсонський економічно-правовий інститут к е н., доц. Осадчій Т. С. студента(ки) економічного факультету «Облік І аудит»
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи