«Фінанси» Херсон – 2009 icon

«Фінанси» Херсон – 2009
Назва«Фінанси» Херсон – 2009
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ


до контрольної роботи з курсу «Облік і аудит у банках»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6.030508

«Фінанси»


Херсон – 2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладач Шульга Наталія Віталіївна (к.е.н., доцент)


Методичні рекомендації та завдання розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № __ від «____» ______________2009 р.


Рецензент: к.е.н., доцент Абсава Л. В.


Навчально-методичне видання


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи з курсу «Облік і аудит у банках»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 030508 «Фінанси»


1. Вступ

Актуальність вивчення дисципліни.

Для досягнення Україною бажаного рівня розвитку економіки необхідно створення ефективно діючого банківського сектору. Тому закономірним було проведення в Україні масштабної реформи у галузі бухгалтерського обліку в цілому та банківському секторі зокрема. Запровадження міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку й звітності зумовлене ще й потребою інтеграційних процесів у світовій економіці й спрямоване на активізацію цих процесів. У зв’язку з цим, курс «Облік і аудит у банках» займає важливе місце у фаховій підготовці студентів спеціальності «Фінанси» і допоможе їм впевнено орієнтуватися в питаннях обліку та контролю в банківській сфері.

Предмет: основи побудови бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту в банках, нормативні документи та вказівки НБУ, теоретичні засади методики і технології обліку найпоширеніших банківських операцій, склад та особливості складання звітності комерційними банками.

^ Головна мета дисципліни – це: допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, правилами відображення їх у звітності, здобути знання про організацію, мету та порядок проведення внутрішнього аудиту в банках та набути професійних навичок практичної роботи із зазначеного курсу.

^ Основні завдання дисципліни: ознайомлення з організаційними аспектами і специфічними основами бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту в банках; вивчення чинних нормативних документів та принципів обліку в банках; засвоєння методики і технології обліку банківських операцій; набуття вмінь документального забезпечення різних банківських операцій; набуття вмінь кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних операцій на практиці, що мають місце у банківській діяльності.

Контрольна робота з курсу «Облік і аудит у банках» ви­конується студентами заочної форми навчання згідно з програмою курсу з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється контроль її виконання шляхом перевірки наявності виконаного за­вдання та індивідуальної співбесіди зі студентом.

Виконання контрольного завдання має творчий характер. Попе­редньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендо­ваною літературою, список якої наведено в кінці цих методичних вказівок. З незрозумілих питань курсу студент може одержати консуль­тацію викладача дисципліни у відповідні дні, за графіком, уста­новленим кафедрою.

Контрольна робота виконується в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку і подається до захисту в установлені терміни. Вимоги до оформлення — аналогічні вимогам до оформлення рефера­ту. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні по­яснення. На титульній сторінці вказати номер залікової книжки.

Номер запитань (1 і 2 номер) та практичного завдання (3 номер) вибирається за першою і другою цифрою номера залікової книжки студента (згідно таблиці 3). Неправильно вибране контрольне завдання не приймається до оцінювання й захисту.

Тільки за правильно вибране, виконане у повному обсязі і захищене завдання студент має допуск до складання заліку.


^ 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

^ Шифр спеці

аль

ності

Статус дисци

пліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль

ний обсяг

Кіль

кість годин

Кіль

кість моду

лів

Форма контро

лю

Го

дин

Креди

тів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6. 030508

вибірк

денна

4

7

108

3

36

18

54

2

залік

6. 030508

вибірк

заочна

4

7

108

3

8

4

96

2

залік


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Таблиця 2

з/п

Змістові модулі (розділи, теми)


Всього

Кількість годин

СРС

всього аудиторних

у тому числі

лекційні

практ. та семінари

1

2

3

4

5

6

8

1

Загальнотеоретичні основи обліку та звітності в банках України

8

2

2

-

6

2

Облік наявних коштів банку

12

2

2

-

10

3

Облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками

12

2

2

-

10

4

Облік кредитних операцій

12

2

2

-

10

5

Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку

12

2

-

2

10

6

Облік нефінансових активів банку

12

2

-

2

10

7

Облік нефінансових пасивів банку

10

-

-

-

10

8

Облік власного капіталу

10

-

-

-

10

9

Облік фінансових результатів діяльності банку

10

-

-

-

10

10

Внутрішній аудит у банках

10

-

-

-

10

Всього

108

12

8

4

96

Вид підсумкового контролю: залік^ 4. ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ НОМЕРІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Таблиця 3


^ 1-а цифра № з/к

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2-а цифра № з/к

0

1, 10; 1

2, 11; 2

3, 12; 3

4, 13; 4

5, 14; 5

6, 15; 6

7, 16; 7

8, 17; 8

15, 21; 3

9, 18; 9

1

10, 19; 10

11, 20; 11

12, 21; 12

13, 22; 13

14, 23; 14

15, 24; 15

16, 25; 16

17, 26; 17

20, 40; 4

18, 27; 18

2

19, 28; 19

20, 29; 20

21, 30; 21

22, 31; 22

23, 32; 23

24, 33; 24

25, 34; 25

26, 35; 26

30, 5; 5

27, 36; 27

3

28, 37; 28

29, 38; 29

30, 39; 30

31, 40; 31

32, 41; 32

33, 42; 33

34, 43; 34

35, 1; 35

22, 41; 6

36, 2; 36

4

37, 3; 37

38, 4; 38

39, 5; 39

40, 6; 40

41, 7; 41

42, 8; 42

43, 9; 43

1, 43; 44

33, 43; 7

2, 42; 1

5

3, 41; 2

4, 40; 3

5, 39; 4

6, 38; 5

7, 37; 6

8, 36; 7

9, 35; 8

10, 34; 9

35, 11; 8

11, 33; 10

6

12, 32; 11

13, 31; 12

14, 30; 13

15, 29; 14

16, 28; 15

17, 27; 16

18, 26; 17

19, 25; 18

27, 18; 9

20, 24; 19

7

21, 10; 20,

22, 9; 21

23, 8; 22

24, 7; 23

25, 6; 24

26, 5; 25

27, 4; 26

28, 3; 27

4, 19; 10

29, 2; 28

8

30, 1; 29

31, 23; 30

32, 22; 31

33, 20; 32

34, 19; 33

35, 18; 34

36, 17; 35

37, 16; 36

8, 28; 18

38, 15; 37

9

39, 14; 38

40, 13; 39

41, 12; 40

42, 11; 41

43, 20; 42

1, 21; 43

2, 22; 44

3, 23; 1

12, 39; 42

4, 24; 2^ 5. ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Огляд і характеристика фінансових звітів банку.

 2. Фундаментальна облікова модель. Чотири типи операцій та їх подвійний вплив на активи, зобов’язання та капітал банку.

 3. Активні і пасивні рахунки бухгалтерського обліку банківських установ та їх побудова. Аналіз банківських операцій. Подвійний контроль точності.

 4. Синтетичний та аналітичний облік банківських операцій. Особові рахунки клієнтів.

 5. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунка.

 6. Рахунки бухгалтерського обліку грошових коштів, документальне оформлення та облік надходження і видатку готівки в операційній, вечірній касі банку.

 7. Облік емісійних операцій комерційних банків.

 8. Забезпечення схоронності грошей і цінностей.

 9. Особливості обліку операцій з готівковою інвалютою та банківськими металами.

 10. Облік коштів на кореспондентських рахунках.

 11. Загальні принципи обліку коштів клієнтів банку.

 12. Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів СГД.

 13. Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб.

 14. Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між банками.

 15. Облік розрахунків при використанні різних форм платіжних інструментів.

 16. Організація обліку кредитних операцій.

 17. Облік кредитних операцій в міжбанківській сфері.

 18. Облік кредитів, наданих клієнтам банку.

 19. Облік проблемних кредитів.

 20. Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності.

 21. Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку

 22. Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку.

 23. Облік вкладень банку в боргові цінні папери.

 24. Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів.

 25. Облік операцій з цінними паперами власного боргу.

 26. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів.

 27. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

 28. Облік лізингових операцій: фінансовий та оперативний лізинг.

 29. Методи визначення вартості та облік запасів ТМЦ.

 30. Структура та облік іншої дебіторської заборгованості.

 31. Структура та облік іншої кредиторської заборгованості.

 32. Облік розрахунків з працівниками банку.

 33. Структура капіталу банку та характеристика рахунків, призначених для його обліку.

 34. Облік операцій з формування капіталу.

 35. Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу.

 36. Облік результатів поточного року та розподілу прибутку.

 37. Облік інших джерел капіталу банку.

 38. Відображення доходів і витрат у фінансовій звітності відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ.

 39. Характеристика рахунків обліку доходів і витрат.

 40. Визначення доходів і витрат.

 41. Особливості ведення податкового обліку.

 42. Основні принципи та основи внутрішньобанківського аудиту.

 43. Порядок виконання внутрішнього аудиту окремих активів і пасивів банку.


^ 6. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

АКБ "Фахівець" був заснований акціонерними товариствами "Сяйво", "Квант" та "Рондо". Акціонери отримали 500 акцій номіналом 100 грн. На дату завершення фінансового року 31 грудня 20x1 року дані про діяльність банку мали такий вигляд: сума грошей (на рахунку та в касі) — 52 000 грн, придбане обладнання — 30 000 грн, позики клієнтам — 213 000 грн, інве­стиції в цінні папери — 21 000 грн, залучені депозити — 168 000 грн, векселі та інші зобов'язання 18 000 грн, 1 листопада 2001 року банк отри­мав міжбанківський кредит. Дивіденди за 20x1 рік не сплачувалися і не нараховувалися.

Завдання

Заповнити бухгалтерський баланс


Завдання 2

АКБ "Дилер" існує вже три роки. Його засновниками є фінансова компа­нія "Поліс" та виробниче об'єднання "Ранок", якому належить 55 % з 8000 ви­пущених в обіг звичайних акцій. На кінець 20x1 року фінансові дані банку мали такий вигляд: процентні доходи склали 120 000 грн; комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування — 11 000 грн; доходи за операціями на валютному ринку — 14 000 грн; процентні витрати — 58 300 грн; комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування — 32 000 грн; за операціями на валютному ринку — 2100 грн; за операціями з цінними паперами — 800 грн; інші банківські витрати — 900 грн; інші небанківські операційні витрати — 5000 грн; сплачено податок на прибуток — 10 300 грн.

Завдання

Заповнити звіт про прибутки та збитки.


Завдання 3


Акціонерно-комерційний банк "Соло" був заснований у січні 20x1 року акціонерним товариством "Промінь", виробничим об'єднанням "Арго" та виробничим об'єднанням "Квадра". Кожний з засновників отримав 2000 акцій (номіналом 20 грн), заплативши фактично 25 грн за акцію. Тоді ж банк "Соло" отримав у кредит 20 000 грн у головному банку. Крім того, протягом місяця банк здійснив таку операційну діяльність (у грн):

залучено депозитів 100 000

отримано комісійних доходів 35 000

сплачено витрат загальною сумою

(включаючи проценти за кредитами) 6 500

надано кредитів клієнтам 40 000

сплачено податок на прибуток 6 200

Завдання

Скласти звіт про прибутки та збитки і бухгалтерський баланс


Завдання 4

У квітні 2001 року трьома акціонерами було створено АКБ "Номінал". За квітень банком були проведені операції (у грн):

1. Отримані кошти від власників для збільшення

статутного капіталу, які були зараховані на

раху­нок НБУ (випущено 300 акцій, номінальна

вар­тість — 250 грн) Визначте суму

2. Видано короткостроковий кредит фізичній

особі в поточну діяльність 5 000

3. Прийнята готівка від фізичної особи на коротко-

стро­ковий депозит 25 000

4. Придбана обчислювальна техніка, кошти

перераховані з кореспондентського рахунка НБУ 12 000

5. Банком куплені акції в портфелі банку на продаж,

випущені іншими банками, кошти перераховані

з корес­пондентського рахунка в НБУ 16 000

Завдання

1. Зробити аналіз кожної операції.

2. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

3. Відобразити операції на відповідних Т-рахунках.


Завдання 5

АКБ "Дилер" був створений трьома акціонерами. За місяць він здійснив такі операції (у грн):

1. Банк одержав кошти від власників для збільшення

статутного капіталу, які були зараховані на рахунок

банку в НБУ 200 000

2. Куплено обчислювальну техніку, за яку сплачено

поста­чальнику з рахунка банку в НБУ 35 000

3. Прийнято готівкою на короткостроковий депозит

фізич­них осіб 23 000

4. Видано готівкою короткостроковий кредит фізичній

особі на будівництво та освоєння землі 3 000

5. Прийнято готівкою торгову виручку підприємств 4 000

6. Сплачено готівкою проценти за коштами до

запитання фізичних осіб 5 000

7. Банком одержано готівкою проценти за кредитами,

нада­ними фізичним особам на поточні потреби 8 000

Завдання

1. Зробити аналіз кожної операції.

2. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.


Завдання 6

За звітний період 20x1 року АКБ "Старт" здійснив операції (у грн.):

 1. Здав готівку до ОПЕРВ РУ НБУ через інкасатора 10 000

 2. Отримав готівку через ОПЕРВ РУ НБУ 5 000

 3. Відобразив результати операцій 1, 2 на кореспондентському

рахунку 10 000

4. Прийняв платежі за комунальні послуги від населення 7 000

 1. Інкасував грошову виручку своїх клієнтів та зарахував її

на рахунки 10 000

 1. Отримав комісійний збір за розрахунково-касове

обслугову­вання від фізичних осіб готівкою 250

 1. Виявив нестачу готівки в касі 400

 2. Надав споживчий кредит працівникам банку 15 000

 3. Отримав відсоток готівкою за користування споживчим

кредитом 300

 1. Прийняв готівку на короткостроковий депозит 5 000

  1   2   3

Схожі:

«Фінанси» Херсон – 2009 icon9 квітня 2009 року херсон 2009 удк 796. 035: 383. 1 Ббк 75. 1: 74. 200. 54
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації. – Херсон: Видавництво хду, 2009. –,,,, с
«Фінанси» Херсон – 2009 iconРозпорядження 14. 12. 2009 р м. Херсон №59 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами та розпорядженням №55 від 21. 11. 2009...
«Фінанси» Херсон – 2009 iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
«Фінанси» Херсон – 2009 iconРозпорядження 22 грудня 2009 р м. Херсон №64 Про призупинення навчально-виховного процесу
На виконання постанови виконавчого комітету надзвичайної протиепідемічної комісії Херсонської міської ради (протокол №10 від 18 грудня...
«Фінанси» Херсон – 2009 iconРозпорядження 21 листопада 2009 р м. Херсон №55 Про зміни в організації навчального процесу у 2009/2010 навчальному році
Про організацію навчального процесу у 2009/2010 навчальному році”, з метою відпрацювання занять, пропущених під час карантину, у...
«Фінанси» Херсон – 2009 iconМетодичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Херсон: хнту, 2006. 54 с
Бевзюк В. В. Методические разработки к лабораторным занятиям по физической реабилитации: Херсон, 2002. С. 31
«Фінанси» Херсон – 2009 iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси» Херсон – 2009 iconА. К. Корнев // Проблемы прогнозирования. 2009. № С. 147-153
Диба, М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є. С. Осадчий // Фінанси України. – 2009
«Фінанси» Херсон – 2009 icon12 квітня 2007 року херсон 2007 удк 796. 035: 383. 1 Ббк 75. 1: 74. 200. 54
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації. – Херсон: Видавництво хду, 2007. с
«Фінанси» Херсон – 2009 iconРозпорядження 26 листопада м. Херсон №57 Про заходи щодо профілактики грипу
А (Н1N1) в 2009-2011 р та гострими респіраторними захворюваннями вжити наступні заходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи