Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма icon

Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
НазваПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджую

_______________________

Проректор ХЕПІ з НМР Кузьменко Л. В.

«_____» ________________2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Облік і аудит у банках»

для спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит»

напрям 0305 «Економіка і підприємництво»


Укладач ст. викладач Н.В.Шульга


Затверджена

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

Протокол № _____

від «___»______2008 р.

Зав. кафедри к.е.н., доцент

___________ Зоріна В. Н.


Херсон 2008

Робоча програма дисципліни «Облік і аудит у банках» для студентів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит» на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: ___________ ст. викладач Н.В.Шульга

(наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Облік і аудит» (на якій працює викладач)

Протокол № ___ від “___”_________200__р.

Завідуючий кафедрою __________________


Схвалено методичною радою інституту


Протокол № ____ від “____” ____________ 200 ___ р.


Голова методичної ради інституту

___________В.М. Шаповалова


Рег. №______

1. АНОТАЦІЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни «Облік і аудит у банках» складена на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальностями напряму 0305 «Економіка і підприємництво» (галузевого стандарту вищої освіти України) та типової навчальної програми підготовки спеціаліста з обліку й аудиту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни, наведено її зміст, структуру і перелік тем, якими повинні оволодіти студенти по закінченню вивчення курсу.

Мета: допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, правилами відображення їх у звітності, здобути знання про організацію, мету та порядок проведення внутрішнього аудиту в банках та набути професійних навичок практичної роботи із зазначеного курсу.

Завдання: ознайомлення з організаційними аспектами і специфічними основами бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту в банках, вивчення чинних нормативних документів та принципів обліку в банках, засвоєння методики і технології обліку банківських операцій, набуття вмінь документального забезпечення та кваліфікованого застосовування техніки бухгалтерського обліку до різних операцій на практиці, що мають місце у банківській діяльності.

Предмет: основи побудови бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту в банках, нормативні документи та вказівки НБУ, теоретичні засади методики і технології обліку найпоширеніших банківських операцій, склад та особливості складання звітності комерційними банками.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Загальнотеоретичні основи обліку та звітності в банках України.

2.Облік наявних коштів банку.

3. Облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками.

4. Облік кредитних операцій.

5. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку.

6. Облік нефінансових активів банку.

7. Облік нефінансових пасивів банку.

8. Облік власного капіталу.

9. Облік фінансових результатів діяльності банку.

10. Внутрішній аудит у банках.  1. Вступ

Актуальність вивчення дисципліни.

Для досягнення Україною бажаного рівня розвитку економіки необхідно створення ефективно діючого банківського сектору. Тому закономірним було проведення в Україні масштабної реформи у галузі бухгалтерського обліку в цілому та банківському секторі зокрема. Запровадження міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку й звітності зумовлене ще й потребою інтеграційних процесів у світовій економіці й спрямоване на активізацію цих процесів. У зв’язку з цим, курс «Облік і аудит у банках» займає важливе місце у фаховій підготовці студентів спеціальності «Облік і аудит» і допоможе їм впевнено орієнтуватися в питаннях обліку та контролю в банківській сфері.


Предмет: основи побудови бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту в банках, нормативні документи та вказівки НБУ, теоретичні засади методики і технології обліку найпоширеніших банківських операцій, склад та особливості складання звітності комерційними банками.


^ Головна мета дисципліни – це: допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, правилами відображення їх у звітності, здобути знання про організацію, мету та порядок проведення внутрішнього аудиту в банках та набути професійних навичок практичної роботи із зазначеного курсу.


^ Основні завдання дисципліни:

  • ознайомлення з організаційними аспектами і специфічними основами бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту в банках;

  • вивчення чинних нормативних документів та принципів обліку в банках;

  • засвоєння методики і технології обліку банківських операцій;

  • набуття вмінь документального забезпечення різних банківських операцій;

  • набуття вмінь кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних операцій на практиці, що мають місце у банківській діяльності.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- володіти знаннями специфічних правових та теоретичних основ обліку і внутрішнього аудиту в банках України;

- вміти аналізувати здійснені банківські операції і відображати їх на рахунках бухгалтерського обліку;

- вміти правильно користуватися планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;

- мати навички оформлення первинних бухгалтерських документів, які підтверджують факти банківської діяльності;

- володіти технікою відображення на рахунках бухгалтерського обліку найпоширеніших фінансових, розрахункових і кредитних операцій комерційних банків;

- складати фінансову звітність комерційних банків;

- мати навички виконання внутрішнього аудиту у комерційних банках.


^ 3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

^ Шифр спеці

аль

ності

Статус дисци

пліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль

ний обсяг

Кіль

кість годин

Кіль

кість моду

лів

Форма контро

лю

Го

дин

Креди

тів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7. 0501

06

вибірк

денна

5

9

90

2,5

22

28

40

2

залік

7. 0501

06

вибірк

заочна

5

9

90

2,5

6

6

78

2

залік^ 4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, термін навчання 4 роки 10 місяців

Таблиця 2

з/п

Змістові модулі (розділи, теми)


Всього

Кількість годин

Індивідуальна робота

СРС

всього аудиторних

у тому числі

лекційні

практ. та семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

^ Модуль 1 «Загальні теоретичні та методичні основи обліку та звітності в банках України»

1

Загальнотеоретичні основи обліку та звітності в банках України

6

4

2

2
2

2

Облік наявних коштів банку

8

4

2

2
4

3

Облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками

11

8

4

4
3

4

Облік кредитних операцій

9

6

2

4
3

5

Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку

9

6

2

4
3

Всього за модулем

43

28

12

16
15

Форма модульного контролю: контрольна робота

^ Модуль 2 «Облік окремих видів активів і пасивів комерційних банків України та їх контроль»

6

Облік нефінансових активів банку

9

6

2

4
3

7

Облік нефінансових пасивів банку

7

4

2

2
3

8

Облік власного капіталу

7

4

2

2
3

9

Облік фінансових результатів діяльності банку

7

4

2

2
3

10

Внутрішній аудит у банках

7

4

2

2
3

Всього за модулем

47

22

10

12

10

15

Форма модульного контролю: контрольна робота

Всього

90

50

22

28

10

30

Вид підсумкового контролю: залік


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, термін навчання 4 роки 10 місяців

Таблиця 3

з/п

Змістові модулі (розділи, теми)


Всього

Кількість годин

СРС

всього аудиторних

у тому числі

лекційні

практ. та семінари

1

2

3

4

5

6

8

1

Загальнотеоретичні основи обліку та звітності в банках України

6

2

2

-

4

2

Облік наявних коштів банку

8

2

2

-

6

3

Облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками

8

2

2

-

6

4

Облік кредитних операцій

12

2

-

-

10

5

Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку

12

2

-

-

10

6

Облік нефінансових активів банку

10

2

-

-

8

7

Облік нефінансових пасивів банку

10

-

-

-

10

8

Облік власного капіталу

8

-

-

-

8

9

Облік фінансових результатів діяльності банку

8

-

-

-

8

10

Внутрішній аудит у банках

8

-

-

-

8

Всього

90

12

6

6

78

Вид підсумкового контролю: залік^ 5. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Таблиця 4

Модулі

^ Модуль 1 «Загальні теоретичні та методичні основи обліку та звітності в банках України»

Сума


60

Кількість балів за модуль

50

Змістові модулі

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Мо

дуль

ний конт

роль


10

Кількість балів за змістовий модуль

6

12

8

12

12

Кількість балів за видами робіт

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

з них відвідування

24244активність на практичних заняттях

4244
виконання СРС44444

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів
  1   2   3   4

Схожі:

Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
«Правознавство» (галузевого стандарту вищої освіти України). У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни,...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з менеджменту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з фінансів. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Економічна географія України» Київ, національного педагогічного університету...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Основи методики правових досліджень» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство», галузь знань...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма icon“затверджую” перший проректор
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи