Розділ 4 облік кредитних операцій icon

Розділ 4 облік кредитних операцій
НазваРозділ 4 облік кредитних операцій
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

РОЗДІЛ 4


ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ


4.1. Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кре­дитних операцій.

4.2. Організація обліку кредитних операцій.

4.3. Облік кредитних операцій в міжбанківській сфері.

4.4. Облік кредитів, наданих клієнтам банку.

4.5. Облік проблемних кредитів.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:


 1. З'ясувати сутність понять, "кредит", "кредитна операція", відповідно до Міжнародних та Національних Стандартів бухгалтерського обліку.

 2. Визначити місце кредитних операцій в балансі банку.

 3. Зрозуміти порядок відображення операцій за рахунками бухгалтер­ського обліку.

 4. З'ясувати особливості обліку проблемних кредитів.

 5. Визначити порядок обліку створення спеціальних резервів під кре­дитні ризики.4.1. Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій


Кредит — кошти, що надаються банком юридичним та фізичним осо­бам у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.


Вплив кредитних операцій на фундаментальну облікову модель можна подати у вигляді:

^ Активи = Зобов’язання + Капітал ( Доходи – Витрати )

Кредити, надані Кредити, Процентні дохо- Процентні

іншим комер- отримані ди за кредитами витрати за

ційним банкам. від інших наданими іншим кредитами,

Кредити, надані банків. комерційним отриманими

клієнтам банку. банкам. від інших

Процентні доходи банків.

за кредитами, наданими

клієнтам банку.


Кредитні операції посідають визначне місце серед активних операцій комерційних банків. До них належать: позичкові операції, операції кре­дитного характеру, послуги кредитного порядку, що відображено на рис. 4.1.


Позичкові операції

 • Овердрафт

 • Овернайт

 • Короткострокові кредити

 • Довгострокові кредити


Рис.4.1. Кредитні операції


Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів і зобов'язань


МСБО № 30:

Відповідність і контрольована невідповідність термінів погашення та процентних ставок активів і зобов'язань є головним для керівництва банків. Рахунки банків не можуть бути повністю приведені у відповідність. Неприведений у відповідність стан потенційно збільшує прибутковість, але може підвищити ризик збитків.

Терміни погашення активів і зобов'язань є важливим фактором при оцінюванні ліквідності банку. Для надання інформації, необхідної для оцінювання ліквідності, банк здійснює та подає, щонайменше, аналіз гру­пування активів і зобов'язань відповідно до термінів їх погашення.


Групування за термінами погашення може бути різним. Найчастіше зустрічаються звітні періоди:

 • до 1 місяця;

 • від 1 до 3 місяців;

 • від 3 місяців до 1 року;

 • від 1 до 5 років;

 • від 5 років і більше.


Часто звітні періоди об'єднуються шляхом їх групування за термінами до 1 року і більше.

Важливо, щоб установлені банком періоди погашення були однакови­ми для активів і зобов'язань. Це дає чітке розуміння про ступінь відповід­ності термінів погашення.


Терміни погашення можуть бути виражені:

 • періодом, який залишається до дати погашення;

 • початковим періодом до дати погашення;

 • періодом, який залишається до наступної дати і протягом якого мо­жуть змінитися процентні ставки.


Аналіз активів і зобов'язань за періодом, який залишається до дати погашення, дає найкращу основу для оцінювання ліквідності банку.


Оцінка кредитів


У більшості випадків кредити оцінюють та відображають в обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю.


^ 4.2. Організація обліку кредитних операцій


Облік кредитних операцій ведеться за рахунками 1-го, 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:


^ 1 Казначейські та міжбанківські операції

13 Кошти Національного банку України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності

21 Кредити, які надані органам загального державного управління

22 Кредити, які надані фізичним особам 26 Кошти клієнтів банку


В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за кожним кредитом.

Процентні доходи і витрати — це доходи і витрати, які обчислюють­ся пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання.

Розрахунок та облік процентних доходів і витрат ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.


^ Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку процентів


При розрахунку процентів враховується перший день і не враховуєть­ся останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту при цьому визнаються як дати валютування. При нарахуванні процентів за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім ви­падків, коли звітна дата є датою закінчення операції. Є кілька методів визначення кількості днів для розрахунку процентів:

 • метод "факт / факт". Фактична кількість днів у місяці та році;

 • метод "факт / 360". Фактична кількість днів у місяці, але умовна в році — 360 днів;

 • метод "30 / 360". Умовна кількість днів у році — 360, у місяці — 30.


Облік процентних доходів і витрат базується на принципах: нараху­вання, відповідності, обережності.

Нараховані й отримані доходи та нараховані й сплачені витрати за про­центами обліковуються за рахунками 1-го, 2-го, 3-го, 6-го, 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:


^ 1 Казначейські та міжбанківські операції

12 Кошти у Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків

^ 2 Операції з клієнтами

20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності

21 Кредити, які надані органам загального державного управління

22 Кредити, які надані фізичним особам 26 Кошти клієнтів банку

^ 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

35 Інші активи банку

36 Інші пасиви банку

6 Доходи

60 Процентні доходи

7 Витрати

70 Процентні витрати


Нараховані проценти та комісії, визнані сумнівними до отримання, обліковуються за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи". Нараховані й отримані доходи та нараховані й сплачені витрати в іноземній валюті відображаються шляхом подвійної проводки (в іноземній та національній валюті) з використанням рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються за рахунками 6-го і 7-го класів у національній валюті за офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахуван­ня. За рішенням банку за рахунками 6-го і 7-го класів відкриваються ана­літичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та фактично отри­маних доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підля­гають чи не підлягають оподаткуванню.


^ Бухгалтерські проводки

Проценти обліковуються регулярно не рідше одного разу на місяць. Доходи та витрати за останні дні поточного місяця можуть враховува­тися у наступному місяці.


1. У кінці поточного місяця (або щоденно — за рішенням банку):

 • при нарахуванні доходів:

Д-т Нараховані доходи

К-т Доходи

 • при нарахуванні витрат:

Д-т Витрати

К-т Нараховані витрати


2. На дату здійснення платежу:

 • при отриманні коштів:

Д-т Рахунок клієнта, кореспондентський рахунок

К-т Нараховані доходи

 • при сплаті коштів:

Д-т Нараховані витрати

К-т Рахунок клієнта, кореспондентський рахунок


3. У разі неотримання платежу в обумовлений угодою термін:

Д-т Прострочені доходи

К-т Нараховані доходи


4. У разі визнання платежу сумнівним:

Д-т Сумнівні нараховані доходи

К-т Прострочені доходи або:

К-т Нараховані доходи — у разі визнання їх сумнівними без відображення на рахунках "Прострочені нараховані доходи"


5. Під прострочену або сумнівну заборгованість за нарахованими дохо­дами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат:

Д-т 7720

К-т 1790; 2490; 3599


6. У разі часткового або повного погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими доходами:

Д-т Рахунок клієнта, 1200

К-т 1780, 2480, 3589


7. Зменшення суми сформованих резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:

Д-т 1790, 2490, 3599

К-т 7720


8. При списанні безнадійної щодо отримання заборгованості за нарахо­ваними доходами за рахунок сформованих резервів:

Д-т 1790, 2490, 3599

К-т 1780, 2480, 3589

Одночасно на суму заборгованості виконується проводка:

Д-т 960

К-т 9910


9. При отриманні платежу за часткове або повне погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковувалися за позабалансовими рахунками групи 960 виконується проводка:

^ Д-т Рахунок клієнта або 1200

К-т 7720 або 6717

одночасно на суму отриманого платежу виконується проводка:

Д-т 9910

К-т 960


10. Сплата процентів авансом:

 • при отриманні коштів:

Д-т Рахунок клієнта, 1200

К-т Доходи майбутніх періодів

 • при сплаті коштів:

Д-т Витрати майбутніх періодів

К-т Рахунок клієнта, 1200


11. У кінці кожного місяця на суму, що належать до звітного періоду:

 • у разі доходів:

Д-т Доходи майбутніх періодів

К-т Доходи

 • у разі витрат:

Д-т Витрати

К-т Витрати майбутніх періодів


Проблеми внутрішнього контролю за кредитними операціями

Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю має авто­матично або напівавтоматично відстежувати стан кредитної заборгованості й надавати дані для складання фінансової та управлінської звітності.

При відкритті кредитних рахунків в облікову систему вводяться спе­ціальні обов'язкові параметри, зокрема такі, як:

 • вид кредиту;

 • цільове спрямування кредиту;

 • вид забезпечення;

 • дата видачі кредиту;

 • дата повернення;

 • початковий строк розміщення.


Пізніше ці параметри можуть бути доповнені:

 • кількістю пролонгацій;

 • категорією ризику;

 • шифром неплатежів.


Додатково банки можуть вміщувати у файл з інформацією про кредит параметри на свій розсуд:

 • опис кредиту (умови надання, умови виплати процентів, виплата премії або дисконту);

 • інформацію про суми нарахованих і сплачених процентів;

 • дати чергової сплати або погашення тощо.


Інформація в параметрах може бути постійна або змінюватися в кінці коленого звітного періоду чи в обумовлені терміни.

Система внутрішнього контролю має охоплювати як балансові, так і позабалансові зобов'язання. Банк повинен не рідше одного разу на місяць аналізувати зобов'язання за такими напрямами:

 • встановлювати ліміти за окремими ризиками;

 • переоцінювати отримані зобов'язання щодо їх вартості (наприклад, застава);

 • оцінювати надані та отримані зобов'язання щодо ймовірності їх ви­конання і необхідності перенесення на рахунки сумнівних зобов'я­зань;

 • створювати та регулювати резерви під сумнівні зобов'язання.


^ 4.3. Облік кредитних операцій в міжбанківській сфері


Надання кредитів, розміщення депозитів комерційними банками на міжбанківському ринку регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Положенням Національного банку України про кредитування, статутами комерційних банків, договорами.

Надання міжбанківських кредитів здійснюється згідно з кредитними договорами. На підставі розпорядження операційному відділу відкриваєть­ся позичковий рахунок, на суму позики оформляється меморіальний ор­дер. Облік наданих міжбанківських кредитів здійснюється за рахунками групи

152 "Кредити, які надані іншим банкам":

1520 А Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам

1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо

1523 А Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам

1524 А Довгострокові кредити, які надані іншим банкам

1525 А Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам


Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи". Нараховані проценти за кредитами, які надані іншим банкам, обліковуються за рахунком 1528 А Нараховані до­ходи за кредитами, які надані іншим банкам.

Отримані проценти обліковуються за рахунками групи 601 "Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках":


6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в банках

6015 П Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операція­ми репо

6016 П Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими креди­тами банкам

6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який на­даний іншим банкам


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 152

К-т 1200

одночасно:

Д-т 9819 - 1 грн.

К-т 9910


2. Повернення кредиту:

Д-т 1200

К-т 152

одночасно:

Д-т 9910 - 1 грн.

К-т 9819


3. Нарахування процентів:

Д-т 1528

К-т 601


4. Отримання процентів:

Д-т 1200

К-т 1528


Комерційні банки отримують кредити:

 • від Національного банку України;

 • від інших комерційних банків.


Комерційні банки отримують від Національного банку України такі кре­дити:

 • овердрафт;

 • за операціями репо;

 • короткострокові кредити через аукціон;

 • ломбардні кредити;

 • короткострокові стабілізаційні кредити;

 • інші короткострокові кредити.


Облік короткострокових кредитів, які отримані від Національного бан­ку України, здійснюється за рахунками групи 131 "Короткострокові кре­дити, які отримані від Національного банку України":


1310 П Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку Украї­ни шляхом рефінансування

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за опера­ціями репо

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного бан­ку України шляхом рефінансування

1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від На­ціонального банку України

1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України


Облік довгострокових кредитів, отриманих від Національного банку України, здійснюється за рахунками групи 132 "Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України":


1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжна­родних фінансових організацій

1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Націо­нального банку України

1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України


Нараховані витрати за кредитами, які отримані від Національного бан­ку України, обліковуються за рахунками:


1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отри­мані від Національного банку України

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отри­мані від Національного банку України


Процентні витрати обліковуються за рахунками групи 700 "Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України":


7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані від Національного банку України за операціями репо

7003 Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отри­мані від Національного банку України

7004 Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України


Бухгалтерські проводки

1. Отримання короткострокового кредиту:

Д-т 1200

К-т 131


2. Повернення короткострокового кредиту:

Д-т 131

К-т 1200


3. Отримання довгострокового кредиту:

Д-т 1200

К-т 132


4. Повернення довгострокового кредиту:

Д-т 132

К-т 1200


5. Нарахування витрат:

 • за короткостроковим кредитом:

Д-т 700

К-т 1318

 • за довгостроковим кредитом:

Д-т 700

К-т 1328


6. Сплата процентів:

 • за короткостроковим кредитом:

Д-т 1318

К-т 1200

 • за довгостроковим кредитом:

Д-т 1328

К-т 1200


Облік міжбанківських кредитів, отриманих від інших комерційних банків, здійснюється за рахунками групи 162 "Кредити, які отримані від інших банків":

1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках

1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків

1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків

1625 П Фінансовий лізинг, який отриманий від банків


Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших комерцій­них банків, обліковуються за рахунком 1628 П "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків".

Процентні витрати обліковуються за рахунками групи 701 "Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків":

7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків

7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями репо

7016 А Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків

7017 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків

7018 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків


Бухгалтерські проводки

1. Отримання кредиту:

Д-т 1200

К-т 162

2. Повернення кредиту:

Д-т 162

К-т 1200

3. Нарахування витрат:

Д-т 701

К-т 1628

4. Сплата процентів:

Д-т 1628

К-т 1200


Банки одержують міжнародні кредити від інших комерційних банків. Облік міжнародних кредитів, одержаних від інших комерційних банків, здійснюється за рахунками групи 162 "Кредити, які отримані від інших банків":

1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках

1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків

1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків

1625 П Фінансовий лізинг, який отриманий від інших банків


Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших комерцій­них банків, обліковуються за рахунком 1628 П "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків".

Процентні витрати обліковуються за рахунками групи 701 "Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків" залежно від виду кре­диту.

  1   2   3   4

Схожі:

Розділ 4 облік кредитних операцій iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Розділ 4 облік кредитних операцій iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Розділ 4 облік кредитних операцій iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ 4 облік кредитних операцій iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
Аналіз та оцінка кредитних відносин між банком та суб’єктом підприємницької діяльності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках конспект лекцій
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи