Розділ 4 облік кредитних операцій icon

Розділ 4 облік кредитних операцій
НазваРозділ 4 облік кредитних операцій
Сторінка2/4
Дата03.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ Бухгалтерські проводки

1. Отримання кредиту:

Д-т 1500

К-т 162

2. Повернення кредиту:

Д-т 162

К-т 1500

3. Нарахування витрат:

Д-т 701

К-т 1628

4. Сплата процентів:

Д-т 1628

К-т 1500


4.4. Облік кредитів, наданих клієнтам банку


Комерційні банки надають кредити суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм забезпечення своє­часного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. Класифікацію кредитів, наданих клієнтам банку, подано на рис. 4.2.

Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звер­нення може бути у вигляді листа, клопотання, заяви. У документах зазна­чається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.


Кредити, надані суб’єктам господарської діяльності

 • Кредити в поточну діяльність

 • Кредити в інвестиційну діяльність


Рис.4.2. Класифікація кредитів, наданих клієнтам банку

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних до­говорів, що укладаються між кредитором і позичальником та визначають взаємні зобов'язання, відповідальність сторін, розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати.

Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунка або шляхом перерахування на поточний рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської про­дукції.

Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків здійснюється пози­чальником з поточного рахунка. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнан­ня боргу позичальником — платіжною вимогою банку. У разі неможли­вості позичальника сплатити борг він стягується з гарантів у встановлено­му чинним законодавством порядку. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляються для сплати відсотків за користування кре­дитом, потім для погашення простроченої заборгованості, сума, що зали­шається, направляється на погашення основної суми кредиту.


Кредити суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність нада­ються:

 • за операціями репо;

 • врахованими векселями;

 • факторинговими операціями;

 • внутрішніми торговельними операціями;

 • експортно-імпортними операціями тощо.Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за опера­ціями репо здійснюється за рахунком групи 200 "Рахунки суб'єктів госпо­дарської діяльності за овердрафтом":

2000 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом


Нараховані проценти за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності за овердрафтом, обліковуються за рахунком 2008 А "Нарахо­вані доходи за овердрафтом".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6020 П "Процентні до­ходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом".


Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 2000

К-т Поточний рахунок

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2000

3. Нарахування процентів:

Д-т 2008

К-т 6020

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2008


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за опера­ціями репо, здійснюється за рахунком групи 201 "Кошти, які надані су­б'єктам господарської діяльності за операціями репо":

2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за опера­ціями репо


Нараховані проценти за кредитами, наданих суб'єктам господарської діяльності за операціями репо, обліковуються за рахунком 2018 А "Нара­ховані доходи за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6021 П "Процентні до­ходи за коштами, що надані суб'єктам господарської діяльності за опера­ціями репо".


Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 2010

К-т Поточний рахунок

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2010

3. Нарахування процентів:

Д-т 2018

К-т 6021

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2018


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за врахо­ваними векселями здійснюється за рахунком групи 202 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями":

2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими век­селями


Номінальна вартість врахованих векселів обліковується за позабалан­совим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".

Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за рахунком 2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6022 П "Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями".

Опротестовані векселі обліковуються за рахунком 2027 А "Опротесто­вані векселі суб'єктів господарської діяльності".


^ Бухгалтерські проводки

1. Врахування векселя:

Д-т 2020 — номінальна вартість векселя

К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — номінальна вартість векселя — сума дисконту

К-т 2026 — сума дисконту

одночасно:

Д-т 9819 — номінальна вартість векселя

^ К-т 9910

2. Амортизація дисконту:

Д-т 2026

К-т 6022

3. Оплата векселя:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — номінальна вартість векселя

К-т 2020

одночасно:

Д-т 9910 — номінальна вартість векселя

^ К-т 9819

4. Врахування опротестованого векселя:

Д-т 2027 — номінальна вартість векселя

К-т 2020


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за факто­ринговими операціями, здійснюється за рахунком групи 203 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями":

2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями


Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за факторинговими операціями, обліковуються за рахунком 2038 А "Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6023 П "Процентні дохо­ди за рахунками суб'єктів господарської діяльності за факторинговими опе­раціями".


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 2030

К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

К-т 2030

3. Нарахування процентів:

Д-т 2038

К-т 6023

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

К-т 2038


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за внутріш­німи торговельними операціями здійснюється за рахунками групи 204 "Кре­дити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними опе­раціями":

2040 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2045 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями


Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".

Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана за­става":

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника

9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку


Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями, обліковуються за рахунком 2048 А "Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господар­ської діяльності за внутрішніми торговельними операціями".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6024 П "Процентні до­ходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми тор­говельними операціями".


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 204 — сума кредиту

К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

одночасно:

Д-т 9819-1 грн.

К-т 9910

отримання застави:

^ Д-т 9900 — сума застави

К-т 950

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту

К-т 204

одночасно:

Д-т 9910 -1 грн.

К-т 9819

повернення застави:

Д-т 950 — сума застави

К-т 9900

3. Нарахування процентів:

Д-т 2048

К-т 6024

4. Отримання процентів:

^ Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

К-т 2048


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за експорт­но-імпортними операціями здійснюється за рахунками групи 205 "Креди­ти суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними опера­ціями":

2050 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2055 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.


Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".

Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана за­става":

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника

9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку


Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями, обліковуються за рахун­ком 2058 А "Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6025 П Процентні до­ходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпорт­ними операціями.


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 205 — сума кредиту

К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

одночасно:

Д-т 9819 -1 грн.

К-т 9910

отримання застави:

^ Д-т 9900 — сума застави

К-т 950

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту

К-т 205

одночасно:

Д-т 9910-1 грн.

К-т 9819

повернення застави:

Д-т 950 — сума застави

К-т 9900

3. Нарахування процентів:

Д-т 2058

К-т 6025

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

К-т 2058


Кредити суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність надаються:

 • на будівництво та освоєння землі;

 • на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;

 • за фінансовим лізингом.


Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності в інвести­ційну діяльність, здійснюється за рахунками групи 207 "Кредити в інве­стиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності":

2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності

2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, облад­нання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності

2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності

2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнан­ня та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності

2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарської діяльності


Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".

Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана застава":

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника

9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку


Нараховані проценти за кредитами суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність обліковуються за рахунком 2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам гос­подарської діяльності".


Отримані проценти обліковуються за рахунками групи 602 "Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності":

6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб'єк­там господарської діяльності

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єк­там господарської діяльності


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 207 — сума кредиту

К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

одночасно:

Д-т 9819-1 грн.

К-т 9910

отримання застави:

^ Д-т 9900 — сума застави

К-т 950

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту

К-т 207

одночасно:

Д-т 9910 -1 грн.

К-т 9819

повернення застави:

Д-т 950 — сума застави

К-т 9900

3. Нарахування процентів:

Д-т 2078

К-т 602

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок

К-т 2078


Комерційні банки надають консорціумні кредити клієнтам банку.


Банківські консорціуми — це об'єднання банків для:

 • акумуляції кредитних ресурсів;

 • здійснення кредитування програм зі значними обсягами;

 • зменшення кредитних ризиків;

 • дотримання нормативних показників (максимальний рівень ризику на одного позичальника).


Банківські консорціуми бувають:

 • тимчасові — створюються для фінансування однієї великої угоди;

 • постійно діючі — засновуються банками на паритетних засадах.


Банківські консорціуми використовуються для проведення операцій на ва­лютних ринках або великомасштабних лізингових чи факторингових операцій.

При створенні консорціуму між банками укладається консорціумний договір і обирається головний банк.


Вимоги до головного банку:

 • достатня сума пасивів;

 • певний досвід;

 • кваліфіковані кадри;

 • висока репутація;

 • широкі зв'язки з фінансово-кредитними установами.


Функції головного банку:

 • переговори з клієнтами на початковому етапі;

 • вивчення пропозиції щодо кредитування та пов'язаних з цим ризиків;

 • вирішення питання між членами консорціуму та клієнтами;

 • забезпечення мобілізації необхідних сум;

 • контроль за виконанням умов кредитної угоди.


Умова прийняття банків до консорціуму — згода на мінімальний розмір участі, який залежить від обсягу наданого кредиту.

У консорціумній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й кілька позичальників. Надання консорціумного кредиту здійснюється згідно з кредитним договором між консорціумом і позичальником.


Головний банк акумулює кошти банків-учасників і розпочинає креди­тування таким чином:

 • за допомогою акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку;

 • шляхом гарантування загальної суми кредиту ним або групою банків і здійснення кредитування у міру виникнення потреби в кре­диті;

 • шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ре­сурсів за рахунок залучення інших банків до участі у консорціумній угоді.


При настанні строків погашення кредиту позичальник повертає:

 • позичені кошти;

 • проценти за кредит;

 • відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та здійсненням кре­дитної операції.


Ці суми розподіляються між учасниками пропорційно їх участі.

Облік консорціумних кредитів базується на принципах обліку кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності, та ведеться за рахунками розділу 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності" за­лежно від виду кредиту.


^ Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т Позичкові рахунки

К-т Поточні рахунки

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточні рахунки

К-т Позичкові рахунки


Комерційні банки надають кредити повнолітнім дієздатним громадя­нам України, які мають постійне джерело доходу. Кредити надаються у національній валюті України. Обов'язковою умовою надання кредитів фізичним особам є забезпечення. Видами забезпечення можуть бути: по­рука, застава. Для отримання кредиту позичальник укладає з банком кредитний договір, в якому визначаються умови видачі та порядок пога­шення кредиту, права, обов'язки і відповідальність сторін. Кредити фізич­ним особам надаються в готівковій або безготівковій формі.


Погашення кредиту і нарахованих за ним проценти здійснюється пози­чальником готівковими грошима або з поточного рахунка. Кошти для пога­шення заборгованості в першу чергу направляються для сплати процентів за користування кредитом, потім для погашення простроченої заборгованості, сума, що залишається, направляється на погашення основної суми кредиту.


Кредити фізичним особам на поточні потреби надаються:

 • під платіжні картки;

 • інші короткострокові кредити на поточні потреби;

 • довгострокові кредити на поточні потреби.


Облік кредитів, наданих фізичним особам під платіжні картки, здійс­нюється за рахунком групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам


Нараховані проценти за кредитами, які надані фізичним особам під платіжні картки, обліковуються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6041 П "Процентні до­ходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам".


Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 2200

К-т Поточний рахунок

2. Повернення кредиту:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2200

3. Нарахування процентів:

Д-т 2208

К-т 6040

4. Отримання процентів:

Д-т Поточний рахунок

К-т 2208


Облік кредитів, наданих фізичним особам під платіжні картки, здійс­нюється за рахунком групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":

 1. А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам


Нараховані проценти за кредитами, наданими фізичним особам під платіжні картки, обліковуються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6041 П "Процентні до­ходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам".


Бухгалтерські проводки

1. Надання кредиту:

Д-т 2201

К-т Рахунок клієнта

2. Повернення кредиту:

Д-т 1001, поточний рахунок

К-т 2201

3. Нарахування процентів:

Д-т 2208

К-т 6041

4. Отримання процентів:

Д-т 1001, поточний рахунок

К-т 2208


Облік інших короткострокових та довгострокових кредитів, наданих фізичним особам на поточні потреби, здійснюється за рахунками групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":

2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні по­треби


Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".

Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана за­става":

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника

9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку


Нараховані проценти за іншими короткостроковими та довгострокови­ми кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби, облікову­ються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".

Отримані проценти обліковуються за рахунком 6042 П "Процентні до­ходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби".

1   2   3   4

Схожі:

Розділ 4 облік кредитних операцій iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Розділ 4 облік кредитних операцій iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Розділ 4 облік кредитних операцій iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ 4 облік кредитних операцій iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
Аналіз та оцінка кредитних відносин між банком та суб’єктом підприємницької діяльності
Розділ 4 облік кредитних операцій iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках конспект лекцій
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ 4 облік кредитних операцій iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи