Розділ 9 внутрішній аудит у банках icon

Розділ 9 внутрішній аудит у банках
Скачати 480.84 Kb.
НазваРозділ 9 внутрішній аудит у банках
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір480.84 Kb.
ТипКодекс
  1   2   3

РОЗДІЛ 9


ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ


9.1. Внутрішній аудит.

9.2. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту.

9.3. Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього ауди­ту банку.

9.4. Типи аудиту та їх характеристика.

9.5. Стандарти внутрішнього аудиту.

9.6. Основні елементи аудиторського висновку.

9.7. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. Визначити сутність поняття, "аудит", "аудитор", згідно з міжнарод­ними та національними Стандартами внутрішнього аудиту в банків­ській сфері.

 2. З'ясувати роль внутрішнього аудиту у діяльності банку.

 3. Зрозуміти особливості стандартів внутрішнього аудиту в діяльності комерційних банків.

 4. Визначити сутність та необхідність створення служби внутрішнього аудиту в банках.

 5. Використати вивчене і набути професійні навички при виконанні практичних завдань.


9.1. Внутрішній аудит


Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом опера­тивного контролю спостережної ради банку.

Аудиторська діяльність в Україні почала розвиватися разом із пере­ходом України до ринкових відносин. Впровадження аудиту як нової фор­ми фінансово-економічного контролю було закріплено законодавством України.

Постановою Правління Національного банку України № 114 від 20 бе­резня 1998 року затверджено "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України". Воно визначило систему аудитор­ської діяльності у банках та зарегламентувало порядок створення та органі­зації роботи служби внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Положення розроблене на підставі Законів України "Про банки і банків­ську діяльність", Закону України "Про аудиторську діяльність", норматив­них актів НБУ та Міжнародних стандартів аудиту.

З метою інтеграції банківської системи в Європейський Союз запроваджу­ються Міжнародні стандарти аудиту. Аудиторський звіт за результатами перевірки фінансової звітності за 2003 рік має бути складений згідно з ви­могами законодавства України, у тому числі відповідати вимогам Міжнарод­них стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122.


Служба внутрішнього аудиту — це самостійний структурний підрозділ банку, який виконує такі функції:

 1. наглядає за поточною діяльністю банку;

 2. контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Націо­нального банку України та рішень органів управління банку;

 3. перевіряє результати поточної фінансової діяльності банку;

 4. аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень поса­довими особами банку;

 5. надає правлінню (раді директорів) висновки та пропозиції за ре­зультатами перевірок;

 6. інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.


Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній раді банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого спо­стережною радою банку. Вона має право на ознайомлення з усією докумен­тацією банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу банку. Служ­ба внутрішнього аудиту уповноважена:

  • вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб банку щодо виявлених недоліків у роботі;

  • отримувати в межах своїх повноважень на запит банку чи інших організацій або третіх осіб — суб'єктів підприємницької діяльності потрібні відомості та документи, пов'язані з процесом перевірки;

  • визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються співробіт­никами банку;

  • згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативними ак­тами НБУ, рішеннями керівних органів банку, які визначають полі­тику та стратегію банку, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності, перевіряти розрахунково-касові до­кументи, контракти банку, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності — наявність готівки, інших цінно­стей, які знаходяться у банку;

  • залучати у разі необхідності співробітників інших структурних під­розділів для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту завдань;

  • мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а та­кож у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних носіях;

  • з дозволу керівництва банку знімати копії з одержаних документів, у тому числі копії файлів, будь-яких засобів, що зберігаються в локаль­них обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах, а також розшифровувати ці записи;

  • при виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків роз­крадань, допущених працівниками банку, рекомендувати спостереж­ній раді банку усунення їх від виконання своїх обов'язків;

  • при встановленні фактів зловживання службовим становищем керів­ників банку повідомляти про такі випадки спостережній раді банку. Керівництво банку зобов'язане вчасно реагувати на рекомендації служ­би внутрішнього аудиту.


Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України. Погодження кандидатури на посаду керів­ника служби внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі — комісія) або комісія при територіальному управлінні НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі — комісія при територіальному управлінні) шля­хом проведення співбесіди за умов, визначених комісією.


Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, який повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим норматив­но-правовими актами НБУ, подає до Комісії або до комісії при територі­альному управлінні для проходження співбесіди такі документи:

 • клопотання за довільною формою;

 • копію диплома про освіту;

 • копію трудової книжки;

 • анкету встановленого зразка.


Вищезазначені копії документів мають бути засвідчені нотаріально. Якщо особа, яка претендує на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, є іноземцем, то вона додатково подає документи, що підтвер­джують законність її перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, дозвіл на працевлашту­вання, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та со­ціальної політики України або — за його дорученням — відповідними цен­трами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами та міжнародними дого­ворами України. На посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку не може бути призначена особа, яку визнано винною у вчиненні корисли­вого злочину із призначенням покарання без позбавлення волі або яка була звільнена з посади на вимогу НБУ.

У разі призначення (звільнення) керівника служби внутрішнього ауди­ту банк у 3-денний строк повідомляє про це територіальне управління НБУ та НБУ. У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту банку, не пізніше ніж через місяць з дня звільнення попередньої особи, банк має подати на нового керівника служби внутрішнього аудиту банку потрібні документи для проходження ним співбесіди на засіданні Комісії або комісії при територіальному управлінні в порядку, зазначеному вище.

Якщо особа, призначена тимчасово на посаду керівника служби внут­рішнього аудиту банку, продовжує виконувати обов'язки понад місяць, то в тижневий термін після закінчення зазначеного строку банк зобов'яза­ний подати на цю особу потрібні документи для проходження нею співбе­сіди на засіданні відповідної комісії. Розгляд документів і погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія або комісія при територіальному управлінні в місячний строк з часу отримання повного пакета документів. Погодження (непого­дження) кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку оформляється рішенням відповідної комісії з подальшим інформу­ванням про це банку в 5-денний строк. Після проведення співбесіди та прийняття рішення про погодження (непогодження) кандидатури на поса­ду керівника служби внутрішнього аудиту банку територіальні управлін­ня НБУ в тижневий строк подають до НБУ копії відповідного рішення та документів на керівника служби внутрішнього аудиту банку. Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку при призначенні на поса­ду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації про діяльність банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед спостережною радою банку не рідше ніж один раз на рік, надає йому (їй) висновки та пропозиції за результатами перевірок та на вимогу ради банку готує інформацію про виконання плану (графіка) проведення аудиторських перевірок.

Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності й не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит та несе відпо­відальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються правлінню (раді директорів) щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених законо­давством.


^ 9.2. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит у комерційному банку здійснюється на підставі По­ложення про службу внутрішнього аудиту банку, яке розробляється кож­ним банком самостійно з дотриманням вимог Національного банку Украї­ни та специфіки діяльності самого банку.


Положення має містити такі розділи:

 • завдання та функції служби внутрішнього аудиту банку;

 • статус і роль служби внутрішнього аудиту банку;

 • права та обов'язки керівника служби внутрішнього аудиту банку та її внутрішніх аудиторів;

 • обсяги та напрями роботи внутрішніх аудиторів;

 • обов'язки внутрішніх аудиторів зі звітування.


Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується спосте­режною радою банку.

Чисельність внутрішніх аудиторів в банку має бути достатньою для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим підроз­ділом.

Служба внутрішнього аудиту банку має користуватися такою підтрим­кою правління банку і ради банку, яка б забезпечувала їй розуміння з боку суб'єктів аудиту і безперешкодне виконання своїх обов'язків.

Вона має бути укомплектована кадрами, які в змозі виконувати покла­дені на них функціональні обов'язки/Працівники служби внутрішнього аудиту повинні володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського об­ліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового, організаційного менеджменту банку тощо.

Служба внутрішнього аудиту звітує перед спостережною радою банку не менше одного разу на рік, надає йому висновки і пропозиції за резуль­татами перевірок та на вимогу спостережної ради банку, готує інформацію про виконання плану проведення аудиторських перевірок.

Розмір і структура відділу внутрішнього аудиту залежать від розміру, структури і видів послуг банку. Так, у комерційному та інвестиційному банках структура відділу внутрішнього аудиту буде різною. Крім того, структура відділу залежить від кількості філій банку, їхньої величини і географічного розташування. У разі потреби відділи або підрозділи внут­рішнього аудиту можуть створюватися у всіх або окремих філіях банку. Отже, схема структури відділу внутрішнього аудиту може варіюватися залежно від специфіки конкретної банківської установи. Приклад приблиз­ної структури відділу внутрішнього аудиту подано на рис. 9.1.
Відділ внутрішнього аудиту є безпосередньо підзвітним правлінню бан­ку (рис. 9.2).

Про поточну роботу аудитор доповідає спостережній раді банку. Підпо­рядкованість аудиторів одній посадовій особі в організації забезпечує не­залежність і широку сферу дії аудиту. Вкрай небажано, щоб аудитор звіту­вав керівникам відділу або філій, що перевіряються, оскільки це зменшує його об'єктивність і незалежність.

Відділ внутрішнього аудиту банку перевіряє та оцінює діяльність відповід­ного відділу (підрозділу) банку, надає керівнику установи аудиторський висновок, в якому зазначається:

 • мета;

 • обсяги перевірки;

 • висновок (заключення);

 • рекомендації (з зазначенням строків виконання та відповідальних осіб);

 • супровідна інформація;

 • поради та інформація стосовно адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю відповідного відділу (підрозділу) банку.


Відділ внутрішнього аудиту є невід'ємною частиною банку і в своїй діяль­ності керується політикою, впровадженою керівництвом банку. Відділом внутрішнього аудиту керує керівник відділу. Функціональна відповідаль­ність перед спостережною радою банку та підпорядкованість їй забезпечу­ють відділові внутрішнього аудиту незалежність та об'єктивність.


На допомогу керівництву банку служба внутрішнього аудиту виконує такі завдання:

 1. оцінює ефективність системи внутрішнього контролю та загальний рівень виконання операцій в банку. Найважливіші висновки ауди­торських перевірок відображають:

  • надійність та цілісність інформації;

  • відповідність внутрішнього контролю політиці, планам, процедурам, законодавству, нормативним документам та правилам;

  • захист активів;

  • економічне та ефективне використання ресурсів;

  • досягнення визначених завдань та цілей стосовно операцій та про­грам;

 2. підтримує стратегічний план банку;

 3. надає консультативні послуги в процесі планування, на стадії роз­роблення та впровадження нових продуктів, процесів, систем;

 4. знаходить недоліки та звітує керівництву про ті напрямки діяль­ності банку, які не відповідають його політиці, стандартам галузі, нормативним документам та законодавству. Надає відповідні реко­мендації, а також стежить за їх вчасним виконанням відповідними відділами (підрозділами);

 5. робить висновки про внутрішній контроль та стан виконання опе­рацій у тих напрямках діяльності банку, що підлягають аудиту, а також працює з керівництвом для забезпечення виконання рекомен­дацій аудиторів;

 6. координує діяльність аудиторів з діяльністю відділів щодо контролю законності банківських операцій, що сприяє більшій ефективності та результативності перевірок, здійснюваних як першими, так і дру­гими;

 7. координує діяльність внутрішніх аудиторів та незалежних бухгал­терів для забезпечення оптимальних умов праці, за яких останні можуть покладатися на відділ внутрішнього аудиту та уникати дуб­лювання зусиль;

 8. інформує керівництво про будь-які значні недоліки та ризики.


У разі потреби відділ внутрішнього аудиту звертається до керівництва за підтримкою. Внутрішнім аудиторам забезпечується необмежений до­ступ до всіх приміщень, реєстраційних книг, звітів банку.


^ 9.3. Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку


Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту визначаються метою її створення.


Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є:

 • зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональ­ним та ефективним використанням ресурсів банку;

 • надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі пла­нування, на стадії розроблення і впровадження нових продуктів, про­цесів, систем;

 • проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку з метою забезпечення аналізу й оцінки внутрішнього контролю, політики, про­цедур банку, що стосуються адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів банку;

 • перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку, нагляд за поточною діяльністю банку, дотриманням посадовими особами, пра­цівниками банку, а також самим банком вимог чинного законодав­ства України та рішень органів управління банку;

 • постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи ауди­торські процедури) та методів їх обліку;

 • перевірка систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних інформаційних систем та електронних бан­ківських послуг;

 • координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту банку з метою забезпечення опти­мальних умов праці, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;

 • складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки.


На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання:

 • сприяння адекватності системи внутрішнього контролю банку та опе­раційних процедур;

 • здійснення неупередженого та об'єктивного оцінювання фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в банку, оцінювання та аналіз виконання посадовими особами і персоналом банку статуту, внутрішніх положень банку щодо проведення операцій в межах нада­ної НБУ банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські опе­рації;

 • сприяння організації ведення бухгалтерського обліку;

 • впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної си­стеми управління для вчасного виявлення та усунення недоліків і по­рушень у здійсненні банківських операцій;

 • вчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усу­нення причин виникнення цих недоліків у процесі діяльності банку;

 • розслідування в межах своїх повноважень вчинених порушень і запо­бігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

 • виявлення сфер потенційних збитків для банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного привласнення коштів банку;

 • перевірка наданих рекомендацій виконання вимог з ефективного управ­ління ризиками банківської діяльності;

 • налагодження і підтримання взаємодії із зовнішніми аудиторами, дер­жавними органами контролю та Службою банківського нагляду НБУ;

 • надання спостережній раді банку та керівникам структурних підроз­ділів, що перевіряються, висновків про результати проведеної аудитор­ської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку систе­ми внутрішнього контролю.


Служба внутрішнього аудиту повинна:

 • проводити аудиторські перевірки з метою визначення оцінки адек­ватності та ефективності внутрішнього контролю банку, її відповід­ності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності банку, а також оцінювати його;

 • забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням співро­бітниками банку встановленої схеми документообігу, процедур прове­дення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;

 • розглядати факти порушень співробітниками банку чинного законо­давства, нормативних актів Національного банку України та стан­дартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які регулю­ють та визначають політику банку;

 • рекомендувати керівництву банку приймати рішення щодо забезпе­чення недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, нормативних актів Національного банку Украї­ни;

 • розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених пору­шень, покращання системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх використанням та виконанням;

 • забезпечувати схоронність та повернення одержаних від підрозділів банку документів на всіх носіях;

 • забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі пи­тання, вивчені під час перевірки, та рекомендації, надані керівниц­тву банку;

 • контролювати організацію роботи в банку з вивчення усіма співробіт­никами вимог чинного законодавства України, нормативних актів На­ціонального банку України, інших підзаконних та відомчих актів, внутрішніх документів банку на підставі переліку службових обов'яз­ків;

 • брати участь у засіданнях ради або правління банку під час обгово­рення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бух­галтерського обліку, внутрішнього контролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку банку.


^ 9.4. Типи аудиту та їх характеристика


У міжнародній аудиторській практиці застосовуються різні типи ауди­ту, які обов'язково мають використовуватися службами внутрішнього аудиту українських банків. За об'єктом аудиту виокремлюють:

  1. ^ Фінансовий аудит. Виконується для визначення того, чи відповідає фінансова звітність встановленим критеріям. Фінансова звітність у банківській системі України включає в себе баланс, звіт про прибут­ки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про рух капіталу. Вона ґрунтується на вимогах Міжнародних стандартів бухгалтерсько­го обліку та нормативних актах Національного банку України.

  2. ^ Операційний аудит. Виконується для того, щоб оцінити продуктив­ність та ефективність процедур і методів функціонування тієї чи іншої господарської системи, ділянки. Після закінчення операційного аудиту керівництво установи отримує від аудитора висновки та рекомендації щодо доцільності функціонування господарської системи.

  3. ^ Аудит відповідності. Виконується з метою з'ясування, чи відповідає діяльність установи нормативним актам та чинному законодавству України.

  4. Аудит розслідування. Виконується для виявлення протизаконних дій, шахрайства з метою їх упередження. При проведенні цього виду аудиту важливою є також оцінка ризику та потенційних наслідків протизаконних дій.

  5. ^ Аудит відповідності договорів. Виконується з метою оцінювання відповідності змісту експортно-імпортних та інших договорів вимо­гам чинного законодавства.

  6. ^ Аудит системи внутрішнього контролю. Виконується для того, щоб оцінити систему внутрішнього контролю банку, з'ясувати її ефек­тивність щодо запобігання операційним недолікам та порушенням внутрішніх положень і процедур, а також визначити, як забезпечує система внутрішнього контролю охорону активів та належний запис операцій.

  7. ^ Аудит конкретних подій. Виконується для того, щоб оцінити певну ситуацію, обставину, операцію тощо в установі.


За суб'єктом аудиту виокремлюють зовнішній та внутрішній аудит.

^ Зовнішній аудит здійснюється на контрактній основі сертифікованими вітчизняними та зарубіжними аудиторськими компаніями. Зовнішні аудитори не є власниками або працівниками установи, яку вони перевіря­ють. Головна мета зовнішнього аудиту — перевірити та підтвердити фінан­сову звітність, а також (що не менш важливо!) визначити притаманні банківській установі ризики та дати оцінку її надійності. Цей вид аудиту сприяє прозорості ринку і розширенню ділових контактів, сприяє взає­модії користувачів інформацією, встановлює довіру між ними.

^ Внутрішній аудит здійснюється працівниками самої установи. Основ­ною функцією внутрішніх аудиторів є перевірка надійності системи внут­рішнього контролю установи, оцінювання можливих ризиків у банку та встановлення шляхів їх мінімізації, оптимальне функціонування усіх структурних підрозділів банку.

За організаційними ознаками виокремлюють: обов'язковий аудит, який виконується відповідно до вимог чинного законодавства, та необов'язковий аудит, що проводиться банківською установою на добровільній основі.

За принципом організації розрізняють періодичний, неперіодичний та раптовий аудит.

^ Періодичний аудит проводиться як мінімум один раз на рік. Його пе­ревагою є регулярний переогляд фінансової звітності, прогнозування і си­стематизація можливих ризиків банківської установи. Результативність систематичних перевірок зростає при спеціалізації аудиторів. Недоліком періодичного аудиту є те, що аудиторський персонал, спеціалізований на перевірці окремих ділянок діяльності банківської установи, може втрати­ти об'єктивність, вважаючи себе своєрідним працівником відділу, який перевіряється.

^ Неперіодичний аудит здійснюється в міру необхідності та відповідно до плану перевірок. Його перевагою є економія часу, а також гнучкість щодо залучення різних фахівців. Недоліком неперіодичного аудиту є збільшення ризику внаслідок того, що до перевірок залучається персонал, що працює не на постійній основі.

^ Раптовий аудит є незапланованою перевіркою, що здійснюється в разі виникнення певних проблемних ситуацій.

  1   2   3

Схожі:

Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconЗ навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік І аудит» у банках денної та заочної форм навчання...
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
move to 1471-8180
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconРозділ 1 основи побудови бухгалтерського обліку та звітності в банках україни
Характеристика фінансового, управлінського та податкового об­ліку, їх взаємозв'язок
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
Аналіз та оцінка кредитних відносин між банком та суб’єктом підприємницької діяльності
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ 9 внутрішній аудит у банках iconІсторія становлення аудиту в банках
Аудит – це перевірка стану обліку, звітності, їх достовірності та відповідності чинному законодавству
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи