Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку icon

Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку
Скачати 300.47 Kb.
НазваРозділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку
Дата03.09.2012
Розмір300.47 Kb.
ТипДокументи

РОЗДІЛ 8


ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ


8.1. Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтер­ського обліку до відображення доходів і витрат у фінансовій звіт­ності.

8.2. Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків.

8.3. Визнання доходів і витрат.

8.4. Особливості ведення податкового обліку.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. З'ясувати вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) до обліку доходів і витрат у балансі банку.

 2. Зрозуміти сутність понять "доходи", "витрати", "валові доходи", "ва­лові витрати" та різницю між ними.

 3. Визначити особливості формування фінансового результату банку та прибутку до оподаткування.

 4. Пояснити призначення та особливості фінансового та податкового облі­ку, обліку нарахування та сплати податку на прибуток.8.1. Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до відображення доходів і витрат у фінансовій звітності


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові ре­зультати" дає визначення доходів та витрат відповідно до міжнародної прак­тики:


Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов'язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.


Витрати — це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу або використання активів, або виникнення заборгованості, що ве­дуть до зменшення власного капіталу і не є розподіленими між акціонерами.


Доходи і витрати знаходять своє відображення у звіті про прибутки і збит­ки, який є одним із елементів річної фінансової звітності банківських установ.

МСБО ЗО "Розкриття у фінансових звітах" (1992 р.) передбачає, що банк повинен подавати звіт про прибутки та збитки, в якому доходи та витрати групуються за характером та типами. Структура доходів і витрат у Плані рахунків бухгалтерського обліку та звіті про прибутки та збитки відповідає МСБО.

Облік доходів і витрат базується на принципах нарахування і відповід­ності, що передбачається МСБО та Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, затвердженими постановою правління НБУ від 25.09.97 № 316.

Ці принципи застосовуються, якщо фінансовий результат операції, пов'я­заної з наданням чи отриманням послуг, може бути досить точно оцінений та якщо доходи або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості.


^ 8.2. Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку


Усі доходи і витрати банку включаються до 6-го і 7-го класів незалеж­но від порядку оподаткування.

Усі операційні доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначено Законом України "Про банки і банківську діяль­ність".

Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і витра­ти, які не належать до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.

Доходи, перераховані клієнтам, і витрати, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках 3-го класу відповідно як креди­торська і дебіторська заборгованість. Структуру доходів та витрат подано на рис. 8.1 і 8.2.
Процентні доходи (витрати) — доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.

До них належать:

 1. Доходи (витрати) за кредитами і депозитними та іншими процентни­ми

фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані.

 1. Доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінни­ми паперами.

 2. Комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, доходи (ви­трати) від розміщення коштів у вигляді позики або за зобов'язання її надати, що визначаються пропорційно часу і сумі вимоги (зобов'­язання).


Комісійні доходи (витрати) — це доходи (витрати) за усіма послуга­ми, наданими (отриманими) контрагентами, окрім комісійних, що подібні за природою до процентів.

До категорії комісійних належать:

 1. Комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та за операціями з цінними паперами.

 2. Комісійні доходи (витрати) від операцій за розрахунково-касове об­слуговування, обслуговування кредитних (депозитних) рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами.

 3. Комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і банківських металів для третіх сторін.

 4. Інші комісійні доходи (витрати) за операціями, що визначаються За­коном України "Про банки і банківську діяльність".


Торговельні прибутки (збитки) — це чисті прибутки (збитки) від опе­рацій купівлі-продажу різних фінансових інструментів.

До них належать:

 1. Чисті прибутки (збитки) від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів.

 2. Чисті прибутки (збитки) від операцій з цінними паперами на про­даж.

 3. Чисті прибутки (збитки) від торгівлі іншими фінансовими інстру­ментами.


Інші банківські операційні доходи (витрати). Доходи (витрати) від банківської діяльності, що не включені у вище перераховані групи, визна­чені як "Інші доходи (витрати)".

До них належать:

 1. Доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом.

 2. Дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкти торгівлі та капітало­вкладень.


Небанківські операційні доходи (витрати) поділяються на такі групи:

  • адміністративні витрати;

  • інші небанківські операційні доходи (витрати).


Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи.

До них належать:

 1. Витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії).

 2. Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток.

 3. Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та немате­ріальних активів.

 4. Інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовують­ся банком у процесі комерційної діяльності, 8\¥ІЇТ, винагорода по­середникам, охорона тощо).


Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку.

До них належать:

 1. Доходи (витрати) від продажу основних засобів, нематеріальних ак­тивів і фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, від орендних операцій.

 2. Доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські по­слуги, підтримка програмного забезпечення, консультації нефінан­сового характеру тощо) та інших операцій.


Створення резервів — це визнання витрат для відображення реально­го результату діяльності банку із урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості його операцій.

Резерви формуються під знецінення заборгованості за кредитами, втрат від знецінення цінних паперів та під іншу сумнівну дебіторську заборго­ваність, яка визначається у цей звітний період.


Непередбачені доходи і витрати. Доходи (витрати) вважаються непе­редбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:

 • виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер — прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;

 • не повторюються по суті (наприклад, виникли у зв'язку зі змінами у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).


Непередбачені доходи і витрати не можуть бути взяті до уваги при фінансовому оцінюванні банку.

Доходи банку обліковуються за рахунками 6-го класу. За кредитом ра­хунків проводяться суми доходів, які належать до звітного періоду. За дебетом рахунків проводяться суми при формуванні результату роботи за звітний рік у кореспонденції з рахунком 5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".

Витрати банку обліковуються за рахунками 7-го класу. За дебетом ра­хунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду. За кредитом рахунків проводяться суми витрат при формуванні результату роботи за звітний рік у кореспонденції з рахунком 5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".

Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються з по­чатку звітного року.

Для оперативного визначення фінансового результату протягом року в балансі банку використовується технічний рахунок 5999. Фінансовий ре­зультат, що відображається за цим рахунком, вважається умовним. Ра­хунки доходів і витрат закриваються тільки в кінці фінансового року.


Бухгалтерські проводки

 1. Нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом СГД в поточну діяльність — 200 грн.

^ Д-т 2068 Нараховані доходи — 200 грн.

К-т 6026 Процентні доходи — 200 грн.

 1. Позичальником (СГД) сплачені нараховані раніше процентні доходи — 200 грн.

^ Д-т 2600 Поточний рахунок СГД — 200 грн.

К-т 2068 Нараховані доходи — 200 грн.

 1. Нараховані комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговуван­ня кореспондентського рахунка банку — 135 грн.

^ Д-т 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування — 135 грн.

К-т 3670 Нараховані витрати на розрахунково-касове обслуговування — 135 грн.


При сплаті:

Д-т 3670

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у НБУ


^ 8.3. Визначення доходів і витрат


Облік доходів і витрат майбутніх періодів. Доходи та витрати ма­ють визнаватися такими, що належать до того звітного періоду, якого вони стосуються, незважаючи на те, коли отримується або виплачується готів­ка чи її еквівалент. Установи, що звітують, відносять до відповідної статті звіту нараховані суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструмен­том на кожну звітну дату в межах принципу обережності.

Винагороди, комісійні та інші доходи реєструються в міру виконання операцій.

Дивіденди, які отримуються, визнаються в тому періоді, в якому банк отримує інформацію про їх оголошення.

Коли банк отримує проценти та прирівняні до них комісії авансом або сплачує їх авансом, тоді використовують такі поняття, як "доходи май­бутніх періодів" та "витрати майбутніх періодів".

Облік доходів ведеться за рахунком 3600 П "Доходи майбутніх періо­дів". Це доходи, отримані в цьому звітному періоді, але належать до на­ступних періодів.

Облік витрат майбутніх періодів ведеться за рахунком 3500 А "Витра­ти майбутніх періодів".


^ Бухгалтерські проводки

 1. Банк отримав проценти за кредитом у поточну діяльність авансом за З місяці:

Д-т 2600

К-т 3600

 1. У кінці місяця процентні доходи, що стосуються цього місяця, відно­сять на відповідний рахунок:

Д-т 3600

К-т 6026 Процентні доходи за іншими кредитами СГД в поточну діяльність


^ 8.4. Особливості ведення податкового обліку


Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові до­ходи та валові витрати і використовується для складання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи та додатків до неї), а фінансовий облік — для складання звіту про прибутки та збитки, тобто для визначення фінансового результату.

Комерційні банки як суб'єкти господарської діяльності є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97. Банк, який має філії, може прийня­ти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до територіальних бюджетів за місцезнаходженням філії.


Категоріями фінансового обліку є:

 • балансовий прибуток;

 • доходи;

 • витрати.


Категоріями податкового обліку є:

 • прибуток до оподаткування;

 • валові доходи;

 • валові витрати.


Об'єктом оподаткування є прибуток, який розраховується шляхом змен­шення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань (ст. З Закону), тобто:


^ Прибуток до оподаткування = Валовий дохід — Звичайні вирахування —

Спеціальні вирахування.


Розрахунок оподаткованого прибутку безпосередньо не пов'язаний з формуванням балансового прибутку платника податку.

При визначенні суми валового доходу об'єкта оподаткування слід вра­ховувати особливості формування доходів від здійснення операцій особ­ливого виду (наприклад, операції з цінними паперами та товарно-мате­ріальними цінностями).

Терміни "валові доходи" та "валові витрати" суттєво відрізняються від термінів "доходи" та "витрати" банку, що вимагає введення, поряд з фінан­совим обліком, податкового обліку. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 визначає поняття "валовий дохід" та "валові витрати".


Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в гро­шовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валовий дохід включає:

 • доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з наданням фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінни­ми паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами;

 • суми комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку зі здійсненням операцій з продажу або купівлі іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів протягом звітного періоду;

 • доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, володіння борговими вимогами, а також до­ходів від здійснення операцій лізингу;

 • доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що пере­дують звітному, та виявлені у звітному періоді;

 • доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді:

а) сум невикористаної фінансової допомоги, що повертаються зі стра­хових резервів;

б) сум невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхових резервів;

в) суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову та використаних ним у власному господарському обороті;

г) суми штрафів та/або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних установ;

 • сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що поверта­ються на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).


Не зараховують до складу валового доходу:

 • суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) банком у складі ціни на продаж послуг і робіт;

 • суми коштів у частині надмірно сплачених податків (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу вало­вих витрат;

 • суми коштів або вартість майна, що надходить платнику податку у вигляді прямих інвестицій;

 • суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках, у межах меха­нізму додаткового пенсійного забезпечення;

 • суми одержаного платником податку емісійного доходу;

 • номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіж­них документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощад­них сертифікатів, визначених зобов'язань, векселів, боргових розпи­сок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших по­дібних платіжних документів);

 • доходи від спільної діяльності на території України без створення юри­дичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших плат­ників податку.


^ Скоригований валовий дохід = Валовий дохід - Всі пункти, які не включаються до складу валового доходу.


Валові витрати — суми будь-яких витрат платника податку у гро­шовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як ком­пенсація вартості послуг чи товарів, придбаних платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат належать:

 • суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду, пов'язані з обслуговуванням клієнтів;

 • суми коштів, внесених до страхових резервів;

 • суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів) протягом звітного періоду;

 • суми витрат, не зарахованих до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсу­ванням документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді;

 • суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'яз­ку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому пе­ріоді в розрахунках податкового зобов'язання;

 • суми безнадійної заборгованості, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку, а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк позовної дав­ності;

 • суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, та суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу.


Не включаються до складу валових витрат витрати:

 • на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності;

 • придбання, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшен­ня основних фондів та витрати, пов'язані з придбанням нематеріаль­них активів, які підлягають амортизації;

 • сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін догово­ру або за рішенням відповідних державних органів;

 • виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав;

 • виплату дивідендів, тобто платник податку, який виплачує дивіден­ди своїм акціонерам (власникам) нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі ЗО % нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибу­ток. Зазначений податок вноситься до бюджету до або одночасно із виплатою дивідендів.


Згідно з МСБО 12 "Облік податку на прибуток" діють 2 моделі для ви­значення обсягів прибутку:

 • облікова модель;

 • податкова модель.


Є різниця між фінансовим результатом діяльності банку, що відобра­жається у фінансовій звітності (балансовому звіті, звіті про прибутки та збитки), та прибутком до оподаткування, який відображається в податко­вому обліку та звітності й слугує основою для розрахунку податку на при­буток. Різниця виникає в зв'язку з тим, що не всі доходи та витрати, отри­мані та здійснені банком, належать до категорії "валових". Згідно зі ст. 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" прибуток платників податку, в тім числі банків, оподатковується за ставкою 30 % від вартості об'єкта оподаткування. Відповідно до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 встановлена ставка оподаткування 25 % з 01.01.2004.

Податковими періодами є:

 • звітний (податковий) рік, що відповідає календарному року;

 • звітний (податковий) квартал.


Банківські установи щомісячно сплачують авансові платежі за подат­ком на прибуток. Сума платежу визначається таким чином:


[Доходи й клас) Витрати (7-й клас) + Залишок за рахунком 3400] * 0,3.


Для обліку авансових платежів використовуються:

Рахунок 3520 А "Дебіторська заборгованість за податком на прибуток" при­значений для обліку авансових платежів за податком на прибуток. За дебетом рахунка обліковуються авансові платежі, а за кредитом проводяться суми спи­сання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток.

Рахунок 3620 П "Кредиторська заборгованість за податком на прибу­ток" призначений для обліку фактичних сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. За кредитом рахунка проводяться суми податку на прибуток, що підлягають сплаті відповідно до податкового обліку, а за дебетом обліковується прибуток щодо погашення кредиторської заборго­ваності за податком на прибуток при настанні термінів платежу.

Рахунки 3521 А "Відстрочений податок на прибуток", 3621 П призна­чені для обліку суми податку на прибуток, котрий належить до звітного періоду, а розрахунки за яким будуть здійснюватися в майбутньому.

За рахунком 3521 виконуються проводки в разі, якщо нарахована сума податку на прибуток за податковим обліком перевищує суму за фінансо­вим обліком. За рахунком 3621 відображається перевищення сум нарахо­ваного податку на прибуток у фінансовому обліку над податковим обліком.


^ Бухгалтерські проводки

 1. Сплата суми податку на прибуток авансом:

Д-т 3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

К-т Кореспондентський рахунок

 1. Нарахування податку на прибуток:

^ Д-т 7900 Податок на прибуток

К-т 3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

 1. Сплата податку на прибуток:

Д-т 3620

К-т Кореспондентський рахунок

або

К-т 3520 (у разі сплати податку авансом)

 1. Збільшення податку на прибуток (у разі, коли сума податку за фі­нансовим обліком перевищує нараховану суму за податковим об­ліком):

^ Д-т 7900 Податок на прибуток

К-т 3621 Відстрочений податок на прибуток

 1. Зменшення податку на прибуток (у разі перевищення суми нарахо­ваного податку в податковому обліку над сумою, отриманою у фінан­совому обліку):

^ Д-т 3521 Відстрочений податок на прибуток

К-т 7900 Податок на прибуток

 1. У періоді розрахунків за відстроченим податком на прибуток:

Д-т 3621 або Д-т 7900

К-т 3620 К-т 3521


В аналітичному обліку банк веде окремі субрахунки до рахунка 7900 за сплаченим та відстроченим податком на прибуток. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Платники податку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним квар­талом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибу­ток за звітний квартал, розраховану за наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

Податковий облік може здійснюватись:

 • позасистемно. Для визначення оподаткованого прибутку установа бан­ку веде позасистемно окремий податковий облік. При здійсненні будь-якої операції, яка стосується валових доходів і валових витрат, крім відображення за відповідними рахунками бухгалтерського обліку її необхідно одночасно відобразити в системі податкового обліку;

 • на позабалансових рахунках. Установа банку може вести податковий облік на окремих позабалансових рахунках, які відкриваються бан­ком самостійно та до звітності не включаються. Позабалансові рахун­ки для ведення податкового обліку зручніше відкривати за статтями податкової декларації та додатків до неї;

 • на балансових рахунках.


Ведення обліку валових доходів і валових витрат на балансових рахун­ках здійснюється шляхом:

а) відкриття нових балансових рахунків (номери рахунків визначаються банком самостійно), які не включаються в бухгалтерські та фінансові звіти;

б) ведення аналітичних розрахунків доходів і витрат за оподатковани­ми і неоподаткованими сумами.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Що таке доходи банку та як вони впливають на банківський ка­пітал?

 2. Що таке витрати банку та як вони впливають на банківський ка­пітал?

 3. Яку структуру мають доходи та витрати банків?

 4. Охарактеризуйте рахунки, призначені для обліку доходів і витрат комерційного банку.

 5. Назвіть принципи обліку доходів і витрат та поясніть їхню сутність.

 6. У чому полягає сутність касового методу обліку доходів і витрат?

 7. У чому полягають особливості доходів (витрат) майбутніх періодів?

 8. Охарактеризуйте звіт про прибутки та збитки.

 9. Що таке податковий облік: його призначення та категорії?

 10. Охарактеризуйте категорії: "валові доходи", "валові витрати".

 11. Визначте методи ведення податкового обліку в комерційних банках.

 12. Що спільного та відмінного між категоріями "балансовий прибу­ток" та "прибуток до оподаткування".

 13. Поясніть можливі причини розбіжностей між балансовим прибут­ком та прибутком до оподаткування комерційного банку за звітний період.


Практичні завдання

Вправа 8.1

Комерційним банком виконані операції (у грн..):

 1. Отримані готівкою доходи за наданою гарантією 20

 2. Створений спеціальний резерв під кредити банків 1 000

 3. Нараховані доходи за кредитами овернайт у банках 250

 4. Сплачені витрати на аудит 500

 5. Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування банку 275

 6. Отриманий дохід готівкою від торгівлі цінними паперами на продаж 200

 7. Отриманий дохід від продажу основних засобів своєму клієн­ту СГД 150

 8. Нараховані доходи за кредитами фізичних осіб на поточні потреби 200


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити класифікацію доходів і витрат за операціями.


Вправа 8.2

Комерційним банком виконані операції (у грн.):

1. Отримані готівкою доходи за кредитами на поточні потреби (касовий метод) 200

2. Отримані дивіденди, нараховані раніше, від нерезидента 1 000

3. Створений спеціальний резерв під кредити клієнтів 1 500

4. Зменшений резерв під заборгованість КБ 5 000

5. СГД перерахував банку комісію за придбані для нього цінні папери 350

6. Отримані дивіденди, нараховані раніше, від резидента 1 000

7. Створений резерв під знецінення цінних паперів на продаж 750

8. Сплачений штраф за рішенням податкової міліції 1 200


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити: включаються чи ні доходи та витрати до складу валових доходів і валових витрат.


Вправа 8.3

АКБ "Дисконт" здійснені операції (у грн.):

1. Нараховані проценти за виданим короткостроковим кредитом

у поточну діяльність АТ "Друг" 125

2. Нараховані проценти за вкладом "до запитання" фізичної особи 210

3. АТ "Друг" сплатило банкові проценти за кредит 125

4. Проценти за вкладом фізичної особи спрямовані на збільшення вкладу 210

5. МП "Витязь" сплатило проценти за кредит у поточну діяль­ність авансом 850

6. Банк зарахував частину доходів, сплачених авансом на від­повідний рахунок

доходів (див. операцію 5) 200

7. Здійснені господарські витрати, що мають відношення

до майбутнього періоду 780

8. Витрати, здійснені раніше, зараховані на відповідний рахунок витрат

(див. операцію 7) 780


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Скласти документи за операціями 1, 3, 5, 6.


Вправа 8.4

АКБ "Старт" протягом звітного періоду здійснені операції (у грн.):

1. Нарахована заробітна плата працівникам банку 2 000

2. Виплачена заробітна плата працівникам банку 1 800

3. Нарахований аванс на витрати з відрядження 250

4. Нараховані проценти за кредитами СГД 750

5. Нараховані проценти за короткостроковими депозитами фізичних осіб 1 250

6. Отримані проценти за короткостроковими кредитами на по­точні потреби

фізичних осіб 1 730

7. СГД сплатили банку за розрахунково-касове обслугову­вання 12 300

8. Нарахована амортизація будівель, що належать банку 480

9. Сплачені орендні платежі 170

10. Отримані доходи від реалізації облігацій державної позики на продаж 2 150

11. Передплачені газети і журнали на наступний рік 1 500


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Класифікувати доходи і витрати згідно з їх структурою в Плані ра­хунків бухгалтерського обліку та звіті про прибутки та збитки.


Вправа 8.5

АКБ "Діалог" протягом січня 20x1 року врахував доходи та витрати у фінансовому та податковому обліку таким чином:

№ з/п

Зміст операції

Фінансовий облік

Податковий облік

Сума (грн.)

Д-т

К-т

Сума, грн.

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Нараховані проценти за кре­дитами СГД за поточний мі­сяць згідно з кредитною уго­дою1000

2

Отримані проценти за креди­тами СГД (див. операцію 1)1000

3

Нараховані проценти за депо­зитами СГД за поточний мі­сяць100

4

Сплачені проценти за депози­тами (див. операцію 1)100

5

Отримані проценти за креди­том СГД авансом за 2 місяці1750

6

Отриманий дохід від реаліза­ції облігацій муніципальної позики на продаж250

7

Оплачений товарний знак, придбаний банком1500

8

Нараховані проценти за влас­ними борговими зобов'язання­ми (термін виплати — лютий)350

9

Проведена передплата періо­дичних видань на наступний квартал1300

10

Нараховані доходи за розра­хунково-касове обслуговуван­ня СГД1300

Разомхх

Завдання

1. Відкрити рахунки для податкового обліку:

8000 Прибуток до оподаткування

8001 Валові доходи звітного періоду

8002 Валові витрати звітного періоду

8010 Прибуток до оподаткування у наступних періодах

8011 Валові доходи наступних звітних періодів

8012 Валові витрати наступних звітних періодів

8013 Сума зменшення податкового зобов'язання

8014 Витрати, що зменшують податкове зобов'язання

2. Заповнити наведену вище таблицю.

3. Визначити балансовий прибуток та прибуток до оподаткування.

4. Розрахувати суму податку на прибуток та скласти бухгалтерські про­водки на нарахування та перерахування податку до бюджету.

5. Порівняти суми балансового прибутку (фінансовий облік, гр. 5 таб­лиці) і прибутку до оподаткування (податковий облік, гр. 8 таблиці) та зробити висновки.


Вправа 8.6

АКБ "Діалог" протягом лютого 20x1 року врахував доходи та витрати за операціями (у грн.):

1. Доходи, отримані авансом за кредитом СГД, перенесені

на доходи поточного місяця 1 000

2. Нараховані проценти за депозитами СГД за лютий, березень 2 000

3. Сплачені проценти за депозитами СГД за лютий 1 000

4. Нараховані проценти за кредитами СГД за лютий 1 200

5. Виплачені проценти за власними борговими зобов'язаннями, нараховані в січні 350

6. Отримані проценти за кредитами СГД за лютий 1 000

7. Нараховані дивіденди акціонерам 530

8. Утриманий податок з дивідендів 159

9. Виплачені дивіденди акціонерам 371

10. Перерахований податок з дивідендів до бюджету 159


Завдання

1. Здійснити фінансовий та податковий облік, звівши результати в таб­лицю, наведену у вправі 8.5.

2. Визначити результати фінансового та податкового обліку (балансо­вий прибуток та прибуток до оподаткування) за 2-й місяць кварта­лу, а також за 2 місяці (у вправі 8.5 та 8.6).

3. Розрахувати суму податку на прибуток і скласти бухгалтерські про­водки на його нарахування та перерахування до бюджету.


Вправа 8.7

АКБ "Діалог" протягом березня 20x1 року врахував доходи та витрати за операціями (у грн.):

1. Проценти за кредитом СГД, отримані авансом у січні, пере­несені на доходи

поточного місяця 750

2. Нараховані проценти за кредитами фізичних осіб за поточ­ний місяць 1 520

3. Нараховані проценти за короткостроковими депозитами фізичних осіб за 3 місяці 1 200

4. Отримані проценти за кредитами (див. операцію 2) 1 520

5. Сплачені проценти за депозитами (див. операцію 3) 600

6. Сплачені проценти за депозитами СГД, нараховані в лютому 1 000

7. Неотримані проценти за кредитами СГД, які були нарахо­вані в лютому,

списані з балансу 200

8. Нарахована заробітна плата працівникам банку за березень 20 800

9. Оподаткована заробітна плата (див. операцію 8) 800

10. Виплачена заробітна плата (див. операції 8, 9) 20 000


Завдання

1. Здійснити фінансовий та податковий облік, звівши результати в таб­лицю, наведену у вправі 8.5.

2. Визначити результати фінансового та податкового обліку за 3-й мі­сяць кварталу та за весь І квартал (за рішенням вправ 8.5, 8.6, 8.7).

3. Розрахувати суму податку на прибуток і скласти бухгалтерські про­водки на його нарахування та перерахування до бюджету.

4. Порівняти суми балансового прибутку та прибутку до оподаткуван­ня за І квартал і зробити висновки щодо різниці між цими величи­нами та чинниками, що привели до цього.


Вправа 8.8

АКБ "Старт" протягом звітного періоду здійснені операції (у грн.):

1. СГД сплатив банку комісійні за консультацію 150

2. Нараховані проценти на залишки поточних рахунків СГД 2 180

3. Сплачені орендні платежі за приміщення банку приватній

фірмі — клієнту банку 1 200

4. Нараховані проценти за рахунками короткострокових депо­зитів фізичних осіб 780

5. Фірма сплатила комісійні за користування депозитним сховищем 350

6. Нараховані проценти за короткостроковим кредитом СГД

за внутрішніми торговельними операціями 250

7. Сплачений аванс поштовому відділенню за обслуговування 530

8. Нарахована та сплачена РУ НБУ комісія за розрахунково-касове

обслуговування (2 проводки) 230

9. Нараховані та отримані проценти за короткостроковими кредитами

СГД (2 проводки) 2 900

10. Нараховані та отримані проценти за короткостроковими кре­дитами на

поточні потреби фізичних осіб (2 проводки) 1 250


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Скласти звіт про прибутки та збитки.


Вправа 8.9

Протягом 1 кварталу 20x1 року в АКБ "Синтез" здійснені операції (у грн.):

1. Нараховані проценти за наданим міжбанківським кредитом 250

2. Нараховані витрати за отриманим міжбанківським кредитом 170

3. Нараховані проценти за короткостроковим кредитом СГД:

3.1. в поточну діяльність 1 200

3.2. в інвестиційну діяльність 750

3.3. за врахованими векселями 250

4. Нараховані процентні доходи за кредитами фізичних осіб:

4.1. на поточні потреби 970

4.2. в інвестиційну діяльність 530

5. Прострочені нараховані доходи за кредитами СГД в інвести­ційну діяльність 750

6. Перераховані кошти на придбання канцелярського приладдя

на рахунок клієнта банку 250

7. Канцелярське приладдя, оприбутковане на склад 250

8. Канцелярське приладдя, видане працівникам банку (вартість списана на витрати) 250

9. Надійшли процентні доходи за операціями 3.1, 3.3, 4.1 2 420

10. Надійшли прострочені доходи (див. операцію 5) 250

11. Прострочені процентні доходи (див. операцію 4.2) 530

12. Процентні доходи не надійшли протягом 30 днів (див. опе­рації 5, 10, 11) 1 030

13. Створені резерви під заборгованість інших КБ: 300

13.1. заборгованість за кредитами клієнтів 500

14. Нараховані комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 2 500

15. Надійшли комісійні доходи (див. операцію 14) 2 300

16. Нараховані і перераховані НБУ витрати 16.1 на обслугову­вання СЕП 500

16.2. за розрахунково-касове обслуговування 250

17. Нараховані авансові платежі прибуткового податку 200

18. Здійснені авансові платежі податку на прибуток 200

19. Закриті рахунки, призначені для обліку нарахованих

та перерахованих авансових платежів прибуткового податку 200

20. Визначений фінансовий результат діяльності КБ Визначте

суму

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити документи первинного бухгалтерського обліку.

3. Скласти документи за операціями 3.1, 9.3.1, 12.11.

4. Закрити всі рахунки доходів і витрат на рахунок 5040.

5. Скласти баланс та звіт про прибутки і збитки.


Основні поняття розділу


Актив — будь-який об'єкт бухгалтерського обліку, право якого за­кріплене за банком і який відповідає одній з вимог:

 • дає дохід банківській установі або

 • може бути обмінений на інший об'єкт, який у свою чергу даватиме дохід банківській установі.

^ Активні операції банків — фінансові операції з розміщенням коштів з метою отримання доходів.

Балансовий звіт — складова пакета фінансової звітності, що характе­ризує фінансовий стан банку та відображає активи, зобов'язання й капі­тал банківської установи у грошовій формі станом на певну дату.

^ Валові витрати — сума будь-яких витрат платника податку у гро­шовій матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як ком­пенсація вартості робіт, послуг, які виконуються платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

^ Валові доходи — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в гро­шовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. Валовий дохід включає дивіденди і доходи банку.

^ Витрати банку — зменшення економічної вигоди за сукупністю гос­подарських операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які при­зводять до одного з двох наслідків:

 • скорочення суми активів банківської установи без відповідного ско­рочення суми її зобов'язань;

 • збільшення суми зобов'язань без відповідного збільшення суми її активів.

Дивіденди — частка прибутку банку, що розподіляється у вигляді до­ходу відповідно до кількості та видів акцій, що йому належать.

^ Доходи банку — збільшення економічної вигоди за сукупністю господар­ських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій, які приводять до одного з двох наслідків:

 • збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов'язань;

 • зменшення суми зобов'язань банку без відповідного зменшення суми його активів.

^ Касовий метод — метод, згідно з яким облік доходів та витрат здійснюється у момент їх надходження (сплати), а не в момент їх виник­нення.

Комісійні доходи і витрати — доходи і витрати, які обчислюються пропорційно до суми активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксо­ваними.

Маржа банківська — різниця між середньозваженою ставкою доходу, що її банківська установа отримує від підпроцентцих активів, та середньо­зваженою ставкою витрат, виплачуваною за власним підпроцентним зобо­в'язанням.

Прибуток банку — перевищення доходів над витратами.

Процентні доходи і витрати — доходи і витрати, які обчислюються пропорційно до часу і суми активу чи зобов'язання.

Схожі:

Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»
Облік, аналіз та аудит витрат, доходів І фінансових результатів основної діяльності автотранспортного підприємства
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
На тему «Формування фінансових результатів суб′єктів господарювання та напрямки їх використання»
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconРозділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
Назвати загальні принципи відображення в обліку нефінансових ак­тивів І пасивів банку
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconОблік похідних фінансових інструментів постановка проблеми
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconМаркетингове середовище діяльності банку сутність та структура маркетингового середовища банку
Дослідження умов функціонування банку та можливостей І стану його маркетингової діяльності передбачає, в першу чергу, звернення до...
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconТема фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Вони виникають в процесі формування і використання майна і джерел його фінансування, в процесі здійснення основної та інших видів...
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconГриценко О.І., к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Величина витрат істотно впливає на формування фінансових результатів, з також є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства....
Розділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи