Розділ 2 облік наявних коштів банку icon

Розділ 2 облік наявних коштів банку
Скачати 368.89 Kb.
НазваРозділ 2 облік наявних коштів банку
Дата04.09.2012
Розмір368.89 Kb.
ТипДокументи

РОЗДІЛ 2

ОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУ  1. Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку.

  2. Особливості обліку касових операцій. Облік приходних та видатко­вих касових операцій

  3. Облік емісійних операцій комерційних банків.

  4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей.

  5. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами.

  6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом.

  7. Облік коштів на кореспондентських рахунках.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:


 1. Пояснити сутність поняття "грошові кошти" згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку.

 2. Визначити місце грошових коштів у балансі банку та відобразити операції з ними за рахунками бухгалтерського обліку.

 3. З'ясувати особливості обліку операцій з грошовою готівкою в націо­нальній та іноземній валютах.

 4. Визначити особливості обліку міжбанківських операцій та операцій між підвідомчими установами одного банку.

 5. Використати вивчене і набути професійних навичок при виконанні практичних завдань.2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку


Грошові кошти — це суттєва, найбільш ліквідна стаття активу банківського балансу. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс" у статті "Грошові кошти" відображаються кошти в касі, на кореспондентських рахунках у банках, які можуть бути викори­стані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.


Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.


Грошові кошти в іноземній валюті відображаються в банківському ба­лансі за тими ж рахунками, що й операції в гривні. Переоцінка іноземної валюти здійснюється при кожній зміні офіційного курсу валют.

Готівка супроводжує значну частину операцій з обслуговування насе­лення, а також суб'єктів господарської діяльності. Готівкові кошти вклю­чають банкноти, монети, дорожні чеки. Планом рахунків бухгалтерсько­го обліку комерційних банків для обліку готівки передбачені групи ра­хунків:


100 — Банкноти та монети

101 — Дорожні чеки


Рахунки кожної групи побудовані відповідно до принципів безперерв­ності бухгалтерського обліку, а саме: є окремі рахунки, призначені для обліку готівкових коштів у структурних підрозділах банківської установи та в дорозі. Всі рахунки цих груп активні. Приклади відображення опе­рацій з грошовою готівкою за рахунками бухгалтерського обліку представ­лені в табл. 2.1.

Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.


^ Таблиця 2.1. Бухгалтерський облік операцій з грошовою готівкою


№ з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

1

Суми, прийняті готівкою для зарахування на рахунки фізичних осіб

1001 1002

2620, 2625, 2630, 2635, 2909

2

Суми, прийняті готівкою для зарахування на рахунки суб'єктів господарської діяльності

1001 1002

2600, 2601, 2605

3

Погашення кредиту готівкою фізичними особами

1001 1002

2202, 2205, 2213, 2214


Операції з грошовою готівкою регламентуються Національним банком України "Інструкцією з організації емісійно-касової роботи".

Обслуговування клієнтів здійснюється операційними касами, які поді­ляються на: приходні, видаткові, приходно-видаткові, вечірні каси, каси для розміну грошей, каси перерахунку грошей.


^ 2.2. Особливості обліку касових операцій.

Облік приходних та видаткових касових операцій


Приймання грошей здійснюється за приходними касовими документа­ми (за об'явами на внесення готівки, повідомленням, приходними касови­ми ордерами).

Вся готівка, яка надійшла до каси банку протягом операційного дня, має бути оприходувана в операційній касі і зарахована на відповідні ра­хунки за балансом установи банку в той самий робочий день.


Приклад

На поточний рахунок магазину надійшла виручка 1000 грн.

Д-т 1001

К-т 2600


Видача грошей з каси установи банку проводиться за видатковими касовими документами (за грошовими чеками, видатковими касовими ордерами). Готівка, яка видається з каси установи банку має бути списана з відповідних рахунків за балансом установи банку в день здійснення опе­рації.


Приклад

З поточного рахунка АТ "Промінь" видано готівкою для виплати за­робітної плати 3000 грн.

Д-т 2600

К-т 1001


Приходні касові документи відображають в обліку після прийому грошей касою, а видаткові касові документи направляються в касу для оплати тільки після відображення їх за рахунками бухгалтерського об­ліку. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум у книзі обліку виданих і прийнятих грошей (цінностей). Приймання гро­шей після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. При­ймання грошей проводиться за приходними касовими документами (за об'явами на внесення готівки, повідомленням, за приходними касовими ордерами). Прийняті гроші можуть бути зараховані на відповідні рахун­ки не пізніше наступного робочого дня.

Здійснювати будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкла­дами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.


^ 2.2.1. Заключення операційної каси


Наприкінці операційного дня звіряються касові обороти з даними бух­галтерського обліку (заключення операційної каси), що подано на рис. 2.1.

У разі розходжень касових оборотів і даних бухгалтерії вживаються заходи щодо виявлення причин розходження.

Установи комерційних банків, які здійснюють касове обслуговування клієнтів, складають щоденний і місячний звіти про касові обороти за фор­мами 747, 748.

Балансові відділення комерційних банків надають територіальним управ­лінням Національного банку України звіти за формами 747, 748, урахову­ючи дані безбалансових відділень, що здійснюють касове обслуговування клієнтів тієї області, де вони розташовані, та окремо звіти по банку в ціло­му. Звіт складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і ви­дачі готівки, які фіксуються в касових журналах із зазначенням символів звіту.

Структура та зміст символів звіту про касові обороти регламентується Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України від 19.02.2001.

Звіти про касові обороти комерційних банків є джерелом аналізу для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів та складання Звітного балансу грошових доходів і витрат населення.


Завідувач каси:

 • приймає гроші від касирів, перевіряє звітні довідки і документи;

 • складає зведену довідку про касові обороти;

 • звіряє підсумки зведеної довідки про касові обороти з даними бухгалтерського обліку;

 • записує в книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей загальну суму приходу і видатки грошей і розраховує у ній залишок каси на наступний день;

 • передає касові документи з додатками для формування і брошурування касовому працівнику.

При формуванні касові документи підбираються за балансовими рахунками окремо за приходом і видатками каси. Позабалансові документи підбираються за номерами поза­балансових рахунків. Підраховуються підсумкові дані заброшурованих документів.


Головний бухгалтер не пізніше наступного дня звіряє підсумки документів з даними бухгалтерського обліку.Рис. 2.1. Звірка касових оборотів з даними бухгалтерського обліку


^ 2.3. Облік емісійних операцій комерційних банків


Підкріплення операційної каси установи комерційного банку проводить­ся із оборотної каси територіального управління НБУ за грошовим чеком з одночасним списанням з кореспондентського рахунка. Облік цих опе­рацій здійснюється з використанням рахунків:

1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою


^ Бухгалтерські проводки

Комерційний банк перерахував грошові кошти з кореспондентського рахунка в НБУ для отримання готівки — 5000 грн.

Д-т 1811 - 5000 грн.

К-т 1200 - 5000 грн.


Комерційний банк отримав і оприбуткував грошову готівку в опе­раційній касі — 5000 грн.

Д-т 1001 - 5000 грн.

К-т 1811 - 5000 грн.


^ 2.3.1. Здача надлишків готівки або зношених грошей установою комерційного банку


Установи банків, що мають надлишок готівки, а також зношені гроші, здають їх до оборотної каси територіальних управлінь НБУ за об'явами на внесення готівки або за допомогою інкасаторів НБУ з зарахуванням цих сум на кореспондентський рахунок відповідної установи банку.


Приклад

Комерційний банк "Дилер" здав надлишки готівки до оборотної каси територіального управління НБУ.

Відправлення готівки установою комерційного банку:

Д-т 1007

К-т 1001


Одержання повідомлення територіального управління НБУ установою комерційного банку:

Д-т 1200

К-т 1007


Установи банків, які мають надлишок готівки, можуть також переда­вати її іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за погоджен­ням з територіальним відділенням НБУ. Видача готівки установою банку, що передає гроші, одержувачу проводиться за видатковим касовим орде­ром за довіреністю.

Приклад

Комерційний банк "Дилер" передав готівку комерційному банку "Га­рант" 3000 грн.

У комерційному банку "Гарант", який купує готівку:

 • списання відповідної суми з кореспондентського рахунка:

Д-т 1811

К-т 1200

 • надходження грошей в операційну касу:

Д-т 1001

К-т 1811

У комерційному банку "Дилер", який продає готівку:

 • зарахування грошей на кореспондентський рахунок:

Д-т 1200

К-т 1911

 • видача грошей з каси:

Д-т 1911

К-т 1001


Передача готівки проводиться після списання відповідної суми з корес­пондентського рахунка установи банку — одержувача грошей і зарахуван­ня її на кореспондентський рахунок установи банку, яка передає гроші, що відбувається протягом одного операційного дня.


^ 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей


У грошовому сховищі зберігаються:

 • готівка операційної каси;

 • іноземна валюта (чеки);

 • дорогоцінні метали;

 • інші цінності.

Прийняті грошові білети, монети й інші цінності у грошових сховищах обліковуються у книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку. Книга ведеться завідувачем каси. Якщо операції з придбання і про­дажу іноземної валюти значні, залишки готівки іноземної валюти та пла­тіжних документів обліковуються в окремій Книзі обліку наявності іно­земної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходять­ся у сховищі. Облік бланків суворої звітності, що знаходяться в грошово­му сховищі, ведеться за їх видами у книзі обліку залишків бланків суворої звітності.

Перед закриттям грошових сховищ службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, зобов'язані безпосередньо у грошових сховищах пе­ревірити:

 1. чи всі цінності, книги, документи, які підлягають зберіганню у схо­вищі, занесені у сховище;

 2. чи відповідає фактична наявність коштів операційній касі та інших цінностей бухгалтерського обліку залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку.

Одночасно з цим головний бухгалтер зобов'язаний звірити залишки цінностей, записані у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку.


   1. ^ Ревізія цінностей


Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться:

 • за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно за станом на 1 січня нового року;

 • при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

 • при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

 • в інших випадках — за розпорядженням керівників Національного банку України або керівних органів;

 • ревізія цінностей, за які несуть відповідальність касові працівники, що мають перехідні залишки валютних цінностей, проводиться щомі­сячно. Результати цієї ревізії оформляються записом у звітній довідці касового працівника, а також проводиться реєстрація у спеціальній книзі, де зазначається дата, прізвище та ініціали касира, цінності якого були обревізовані.

Ревізія грошових білетів, монет й інших цінностей проводиться складом осіб, що призначається письмовим наказом керівника установи банку, за вказівкою якого здійснюється ревізія. Вона проводиться в присутності служ­бових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Відповідальність за пра­вильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізії несе керівник установи банку, який призначив ревізію. Етапи ревізій подано на рис. 2.2.


Перерахування грошових білетів, монет та інших цінностей, які знаходяться у грошових сховищахЗвірка виявлених у наявності цінностей з даними книг обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей та на­явності іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного облікуСкладання актів ревізії цінностей за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за схоронність цінностейРис. 2.2. ^ Ревізія грошових білетів, монет й інших цінностей

При виявленні надлишків грошей або нестач складається акт про вияв­лені нестачі (надлишки) при перерахуванні грошей. До акта, що надси­лається вищій установі банку, додаються особисте пояснення касового працівника, який допустив нестачу, повідомлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо відшкодування винними особами збитків, усунення причин касових прорахунків і нестач цінностей. Виявлені над­лишки грошей оприбутковуються в касі й обліковуються за рахунком кредиторської заборгованості.

Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку

К-т 3619 Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку


Всі нестачі грошей незалежно від суми списуються у видатки по касі й записуються на рахунок дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку за особовим рахунком працівника, в якого виявлена нестача, та обліковуються на цьому рахунку до повного їх погашення.


Приклад

Виявлено нестачу грошей:

Д-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку

К-т 1001 Банкноти та монети в касі банку


Погашення нестачі грошей касовим працівником:

Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку

К-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку


Касові працівники несуть повну матеріальну відповідальність за неста­чу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, якими завдали матеріаль­ної шкоди банку.


^ 2.5. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами


Операції з готівковою іноземною валютою здійснюються в банках при­бутковими, видатковими касами та обмінними пунктами. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності зі сховища під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей. Приймання та видача валютних цінностей здійснюється на підставі прибуткових та ви­даткових касових ордерів, прибуткових та видаткових валютних ордерів. Ці операції регламентуються Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків Національного банку України.

Облік обмінних операцій з іноземною валютою регламентується Пра­вилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками України об­мінних операцій в іноземній валюті та банківських металах від 16.12.98 (у редакції постанови Правління НБУ від 07.12.2000 № 471). Згідно з цими Правилами, обмінні операції — це операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу. Кінцевим результатом здійснення обмінних операцій є проведення операцій за дебетом рахунка в одній валюті та кредитом — в іншій.

Операції в іноземній валюті відображаються в синтетичному обліку за тими ж рахунками, що і в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземної валюти. Під час відображення обмінних операцій з готівковою іноземною валютою за балансовими рахунками ви­користовуються:

 1. офіційний валютний курс на дату валютування (дата здійснення опе­рації), за яким іноземна валюта відображається в подвійній оцінці — за номіналом та в гривневому еквіваленті;

 2. ринковий курс гривні, за яким відображаються обмінні операції в разі купівлі-продажу іноземної валюти за гривні.


Бухгалтерські проводки за обмінними операціями можуть здійснюва­тися з використанням технічних рахунків. Для відображення обмінних операцій за балансовими рахунками використовуються технічні рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Рахунок 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" є контррахунком рахунка 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" для обліку гривневого еквіва­лента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів.

Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому еквіваленті та технічних рахунках 3800 та 3801 мають бути однаковими. Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахун­ками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того само­го коду іноземної валюти відображається залежно від характеру операцій на балансовому рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

За операціями з купівлі-продажу іноземної валюти результат завжди буде реалізованим, а саме — це фактично одержані доходи або понесені витрати.

Нереалізованим вважається результат, якого фактично банк не отри­мав, наприклад, результат переоцінювання статей в іноземній валюті в зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

З метою формування управлінської звітності банк може вести окремо облік реалізованого результату за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти. Реалізований результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти визначається як різниця між вартістю продажу іноземної валюти та вартістю її купівлі за одним із таких методів:

 1. перший прийшов, перший пішов (FIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іно­земної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курса­ми, за якими були придбані перші суми іноземних валют;

 2. метод середньозваженої. При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої валюти множиться на різницю між курсом продажу та середньозваженим курсом, за яким вона була придбана;

 3. останній прийшов, перший пішов (LIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іно­земної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курса­ми, за якими були придбані останні суми іноземної валюти.


Метод розрахунку реалізованого результату визначається політикою банку з управлінського обліку і може змінюватися з метою приведення до більш достовірного відображення результату обмінних операцій банку або відповідно до зміни вимог Національного банку України щодо обліку іно­земної валюти.

Реалізований результат обліковується на окремому аналітичному ра­хунку балансового рахунка 6204 "Результат від торгівлі іноземною валю­тою та банківськими металами".


Приклади обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


 1. Купівля 100 дол. США за 530 грн.: Офіційний курс 1 долара США — 5,2 грн.

Д-т 1001 - 100 дол. США (520 грн.)

К-т 3800 - 100 дол. США (520 грн.)

Водночас:

Д-т 3801 - 530 грн.

К-т 1001 - 530 грн.

Визначення та облік реалізованого результату операції:

Д-т 6204 - 10 грн.

К-т 3801 - 10 грн.


 1. Продаж 100 доларів США за 540 грн.

Офіційний курс одного долара США становить 5,3 грн.

Д-т 3800 - 100 дол. США (540 грн.)

К-т 1001 - 100 дол. США (540 грн.)

Водночас:

Д-т 1001 -540 грн.

К-т 3801 -540 грн.

Визначення та облік реалізованого результату обмінної операції:

Д-т 3801 - 10 грн.

К-т 6204 - 10 грн.


 1. Переоцінка залишків за рахунком 1001 в сумі 1000 дол. США в зв'яз­ку зі зміною офіційного курсу з 5,4 грн. а 1 долар США до 5,3 грн. за 1 долар США:

Д-т 6204 - 100 грн.

К-т 1001 - 100 грн.

У цьому випадку результат є нереалізованим.


 1. Розрахунок доходу за методом РІРО: Банк купив 300 доларів США за 720 грн.

100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;

100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;

100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.


Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку становить: 375 - (100 USD*2,2 + 50 USD*2,4) = 35 грн.


 1. Розрахунок доходу за методом середньозваженої оцінки:

Банк купив 300 доларів США за 720 грн.


100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;

100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;

100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.


Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку розраховується таким чином:

Середньозважений курс становить:

(100 USD*2,2 +100 USD*2,4 + 100 USD*2,6) / 300 USD = 2,4 грн.

Дохід становить: 150*(2,5 - 2,4) = 15 грн.


 1. Розрахунок доходу за методом ІЛГО:

Банк купив 300 доларів США за 720 грн.


100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;

100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;

100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.


Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку становить: 375 — (100 USD*2,6 + 50 USD*2,4) = 5 грн.


Облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно до опе­рацій з іноземною валютою. Ці операції відображаються за балансовими рахунками групи 110.

Кожному виду банківського металу умовно присвоєний відповідний код (за аналогією з кодами валют):

золото – 959 (ХАU);

срібло – 961 (ХАG);

платина – 962 (ХРТ).


Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою (вага хімічно чистого металу (унція (OZS) та його гривневий еквівалент) і підлягають переоцінюванню за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківських металів на дату складання звітності.


^ 2.6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом


Порядок здійснення операцій обслуговування фізичних осіб банкома­том подано на рис. 2.3.


1. Включення банкомата,

встановлення в банкомат касет, завантажених готівковими грошима
2. Видача банкоматом

готівкових коштів


3. Вилучення викори-

станих касет із банко-мату, виключення бан-

комату

Рис. 2.3. Порядок здійснення операцій обслуговування фізичних осіб банко­матом
Облік операцій здійснюється таким чином:

 1. Передача інкасатору завантажених грошима касет:

Д-т 1 007 Банкноти та монети в дорозі

К-т 1001 Банкноти та монети в касі банку


 1. Встановлення завантажених касет в банкомати:

^ Д-т 1004 Банкноти та монети в банкоматах

К-т 1007 Банкноти та монети в дорозі


 1. Підтвердження банком-емітентом можливості виконання операції:

^ Д-т Поточні рахунки фізичних осіб

К-т 2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат


 1. Видача банкоматом готівки:

^ Д-т 2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат

К-т 1004 Банкноти та монети в банкоматах


 1. Вилучення касет з банкомату та повернення залишків грошей до каси банку:

^ Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку

К-т 1004 Банкноти та монети в банкоматах


Кожний факт видачі готівки банкоматом супроводжується друком ор­дера встановленої форми (сліпа).

Операції з платіжними картками регламентуються Національним банком України Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням від 24.09.99, а їх облік — Правилами бухгалтер­ського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках Украї­ни від 17.12.2001.


^ 2.7. Облік коштів на кореспондентських рахунках


Міжбанківські розрахунки — система здійснення і регулювання пла­тежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між бан­ківськими установами в процесі їх діяльності.


Електронні міжбанківські розрахунки — розрахунки із застосуван­ням електронних засобів приймання, передачі, оброблення та захисту ін­формації.


Система міжбанківських розрахунків, регламент, облікові процедури регулюються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвер­дженою постановою Правління НБУ від 27.12.99 № 621. Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися:

 • через систему електронних платежів Національного банку;

 • власну внутрішньобанківську систему;

 • прямі кореспондентські відносини між комерційними банками.


Система електронних міжбанківських розрахунків (система елек­тронних платежів, СЕП) — комплекс програмно-технічних засобів, призна­чений для виконання міжбанківських розрахунків між його учасниками.


Внутрішньобанківська платіжна система — програмно-технічний комплекс з власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком або об'єднанням банків і здійснює платіжний обіг між установами цього банку (об'єднання) та, можливо, іншими банківськи­ми установами поза межами системи електронних платежів.


У разі проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспон­дентські відносини комерційний банк відкриває кореспондентський раху­нок в іншому комерційному банку, який здійснює банківські операції за його дорученням на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди.

Учасники СЕП представлені на рис. 2.4.


Кореспондентський рахунок — рахунок, який відкривається в опера­ційному відділі (ОПЕРВ) територіального управління НБУ комерційному банку для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського договору.Регіональна розрахункова палата (РРП) АРМ-2


Банк АРМ-3

Рис. 2.4. ^ Структура системи електронних платежів НБУ


Одночасно з відкриттям кореспондентського рахунка комерційному банку (установі) — учаснику системи електронних платежів відкриваєть­ся технічний кореспондентський рахунок в регіональній розрахунковій палаті, через який безпосередньо забезпечується здійснення міжбанківських розрахунків.


Кореспондентські відносини — договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.


Проведення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів відображає рис. 2.5.

В системі електронних платежів здійснюється приймання, передача електронних розрахункових документів, підтверджується про їх отриман­ня (квитовка), ведення технічних, кореспондентських (субкореспондентських) рахунків учасників системи електронних платежів та надання ін­формації про стан міжбанківських розрахунків.

Оброблення електронних розрахункових документів відбувається в по­рядку черговості надходження до системи. Переданий і прийнятий до системи електронний розрахунковий документ не підлягає відміні засоба­ми системи.

Єдиним джерелом надходження електронних розрахункових доку­ментів у систему електронних платежів є програмний комплекс "Опера­ційний день банку" банківських установ.

Формати електронних розрахункових документів та службових повідом­лень системи електронних платежів, їх структура та технологія обміну інформацією між програмним комплексом "Операційний день банку" і системою електронних платежів регламентується Національним банком України.Комерційний банк А

(платника)

ОПЕРВ

Коррахунок

комерцій-ного

банку АРис. 2.5. Проведення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів та їх відображення в обліку комерційного банку


Електронні розрахункові документи і службові повідомлення системи електронних платежів захищаються, передаються та приймають­ся лише з використанням програмно-апаратних засобів, затверджених і наданих Національним банком.

На початку робочого дня регіональні розрахункові палати отримують від відповідних територіальних управлінь Національного банку інформа­цію про стан кореспондентських рахунків банківських установ і надають цю інформацію власникам рахунків. Відправлені та отримані електронні розрахункові документи відображаються на технічних кореспондентських рахунках банківських установ у регіональній розрахунковій палаті. Інфор­мація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків протягом дня з періодичністю, що визначається діючою технологією системи електронних платежів. Відповідні засоби в регіональній розрахунковій палаті забезпечу­ють максимальне наближення значення технічного кореспондентського рахунка до реального. Наприкінці дня результати розрахунків за поточний робочий день відображаються на кореспондентських (субкореспондентських) рахунках банків у регіональних управліннях Національного банку.

У банку одержувача розрахункові документи для кожного клієнта оформляються у вигляді паперового документа під назвою "Реєстр елект­ронних розрахункових документів", який завіряється підписом працівника банку і штампом банку. Реєстр замінює паперові документи, що підтвер­джують зарахування коштів на рахунок клієнта.

Комерційний банк (установа) зобов'язаний здійснювати оброблення всіх електронних розрахункових документів у день їх одержання через систе­му електронних платежів у порядку черговості їх надходження і незалеж­но від змісту.

Рахунки, призначені для обліку міжбанківських розрахунків, подано на рис. 2.6.

Міжбанківські розрахунки в СЕП відображаються в балансі банку та­ким чином.
Рис. 2.6. Класифікація балансових рахунків, призначених для обліку міжбанківських розрахунків

Перерахування коштів з поточних чи інших рахунків банку А на ра­хунки отримувачів у банку Б:

^ Д-т Поточні або інші зазначені рахунки платника

К-т 1200 Кореспондентський рахунок банку платника А


Зарахування на поточні чи інші рахунки в банку Б:

^ Д-т 1200 Кореспондентський рахунок банку Б

К-т Поточні або інші зазначені рахунки отримувачів коштів


Прямі кореспондентські відносини виникають здебільшого між банка-ми-резидентами України та нерезидентами.

За своїм економічним змістом операції, що проводяться за прямими ко­респондентськими рахунками між установами банків у межах України та між установами банків, які розташовані на території України та зарубіжни­ми банками, мають однаковий характер. Однак є різний порядок їх регулю­вання Національним банком України та органами державного управління.

Виходячи з мультивалютного принципу бухгалтерських рахунків, од­накові за змістом операції, незалежно від того, чи виконуються вони в іноземній валюті, чи в гривнях, відображаються за однією групою рахунків. Коррахунки "лоро" і "ностро" можуть відкриватися як в іноземній, так і в національній валюті. Система рахунків представлена на рис. 2.7.

Операції за коррахунками "лоро" і "ностро" відображаються в балансі банку таким чином.

За повідомленням банку-кореспондента зараховано платіж на рахунок клієнта банку-резидента.


^ Д-т 1500 Кореспондентський рахунок в іншому банку

К-т 2600 Поточний рахунок СГД


За дорученням банку-кореспондента перераховано з його рахунка "лоро" в покриття акредитива:

^ Д-т 1600 Кореспондентський рахунок іншого банку

К-т 2602 Кошти в розрахунках


За дорученням клієнта банку списано з його поточного рахунка і кор-рахунка "ностро" в оплату імпортних поставок:

^ Д-т 2600 Поточний рахунок СГД

К-т 1500 Кореспондентський рахунок в іншому банку


Для обліку розрахунків зі своїми установами на балансі головного банку ведеться рахунок № 3901 (А-П) "Рахунки, що відкриті для установ банку". У випадку, коли установа є відокремленим підрозділом, який складає ба­ланс, на її балансі відкривається рахунок № 3900 (А-П) "Рахунки, що відкриті в установах банку".Бухгалтерські рахунки


Рис. 2.7. Схема бухгалтерських рахунків для відображення операцій за пря­мими кореспондентськими угодами


Призначенням рахунків 3900 та 3901 є облік розрахунків у національній або іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку.


Рахунок 3900 (активно-пасивний)

За дебетом проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів (установи комерційного банку (КБ)).

За кредитом проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку за його операціями та операціями його клієнтів.


Рахунок 3901 (активно-пасивний)

За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дору­ченням установи банку чи її клієнтів.


За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь бан­ку та його клієнтів (установи банку в головному КБ).


Приклад

На поточний рахунок клієнта філії КБ "Синтез" надійшли кошти з по­точного рахунка клієнта філії банку "Авізо".

КБ "Синтез" КБ "Авізо"

Д-т 1200 Д-т 3901

К-т 3901 К-т 1200

Філія КБ "Синтез" Філія КБ "Авізо"

Д-т 3900 Д-т 2600

К-т 2600 К-т 3900


Кожній установі КБ відкриваються аналітичні рахунки на рахунках 3900 і 3901 для обліку операцій в національній валюті та інших валютах.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Що включає в себе поняття "грошові кошти"

 2. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку готівко­вих коштів.

 3. Визначте порядок здійснення прибуткових касових операцій.

 4. Які приходні касові документи ви знаєте? Вкажіть сферу викори­стання кожного з них.

 5. Які видаткові касові документи ви знаєте? Вкажіть сферу викори­стання кожного з них.

 6. Визначте облік приходних та видаткових касових операцій.

 7. Визначте облікові процедури з емісійно-касових операцій КБ.

 8. Визначте облік операцій з інкасування виручки.

 9. Визначте сутність та призначення ревізій.

 10. У чому полягають особливості обліку операцій з готівковою інозем­ною валютою?

 11. Визначте порядок обліку нестач та надлишків грошової готівки.

 12. Визначте рахунки, призначені для обліку безготівкових грошових коштів та охарактеризуйте їх.

 13. Поясніть схему здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП.

 14. Що таке "прямі кореспондентські відносини" та яка сфера їх викори­стання?

 15. Назвіть та охарактеризуйте рахунки, призначені для обліку роз­рахунків між установами одного банку.Практичні завдання


Вправа 2.1.


За звітний період 20x1 року АКБ "Старт" здійснив операції (у грн.):

 1. Здав готівку до ОПЕРВ РУ НБУ через інкасатора 10 000

 2. Отримав готівку через ОПЕРВ РУ НБУ 5 000

 3. Відобразив результати операцій 1, 2 на кореспондентському

рахунку 10 000

 1. Прийняв платежі за комунальні послуги від населення 7 000

 2. Інкасував грошову виручку своїх клієнтів та зарахував її

на рахунки 10 000

 1. Отримав комісійний збір за розрахунково-касове

обслугову­вання від фізичних осіб готівкою 250

 1. Виявив нестачу готівки в касі 400

 2. Надав споживчий кредит працівникам банку 15 000

 3. Отримав відсоток готівкою за користування споживчим

кредитом 300

 1. Прийняв готівку на короткостроковий депозит 5 000


Завдання

1. Здійснити аналіз операцій.

2. Скласти бухгалтерські проводки.

3. Відобразити операції в касових журналах.

4. Скласти документи первинного обліку за операціями 1, 2, 3.


Вправа 2.2

10.10.20x1 касиром приходової каси АКБ "Стар" прийняті приходові документи:

  • об'яви на внесення готівкою від 10 клієнтів бухгалтера І.О. Пушок — 25 500 грн.;

  • об'яви на внесення готівкою від 5 підприємств бухгалтера О.І. Бойко — 15 200 грн.


Завдання

Скласти довідку касира прибуткової каси.


Вправа 2.3

10.10.20x1 касиром видаткової каси АКБ "Старт" прийняті документи:

 1. грошові чеки від 15 клієнтів бухгалтера А. Ясь — 2900 грн.;

 2. видаткові касові ордери 20 клієнтів бухгалтера Л. Божко — 4000 грн.


Завдання

1. Скласти довідку касира видаткової каси.

2. Оформити по одному видатковому документу: грошовий чек та касо­вий ордер.


Вправа 2.4

20.10.20x1 АКБ "Старт" виконав операції (у грн.):

1. Здав зношені гроші до ОПЕРВ РУ НБУ через інкасатора 10 000

2. Перерахував АКБ "Колос" кошти для отримання

підкріп­лення грошової готівки 20 000

21.10.20x1 АКБ "Старт" виконав операції (у грн.):

1. Отримав підкріплення грошової готівки від ОПЕРВ РУ НБУ 10 000

2. Отримав грошову готівку ВІД АКБ "Колос" 20 000


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки відносно АКБ "Старт" та АКБ "Ко­лос".

2. Скласти документи первинного бухгалтерського обліку за опера­ціями.


Вправа 2.5

10.10.20x1 завідувачем каси АКБ "Старт" прийнято касові документи та звітні довідки касирів (у грн.):

приходної каси — 15 документів на суму 35 700

видаткової каси — 25 документів на суму 6 900

Крім того, виявлена нестача готівки у касира 200


Завдання

 1. Скласти зведену довідку про касові обороти.

 2. Скласти документ первинного бухгалтерського обліку на виявлену нестачу грошей.Вправа 2.6

20.10.20x1 АКБ "Старт" здійснив операції (у грн.):

1. Інкасував грошову виручку та зарахував на рахунки до перераху­вання:

АТ "Колос" 10 000

ТОВ "Друг" 5 000

^ АТ "АРС" 20 000

2. Гроші перераховані та зараховані до каси. При цьому виявлено:

1) нестачу в сумці з грошовою виручкою ТОВ "Друг" 10

2) надлишки в сумці з грошовою виручкою у АТ "АРС" 200


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями та документи пер­винного бухгалтерського обліку.


Вправа 2.7

20.10.20x1 АКБ "Альянс" здійснив операції (у грн.):

 1. Видав готівкою кошти фізичним особам — вкладникам

довгострокових депозитів 1 000

 1. Прийняв готівку від вкладників — фізичних осіб на їх по­точні

рахунки 15 000

 1. Прийняв торговельну виручку на поточні рахунки

суб'єктів господарської діяльності 70 000

 1. Прийняв готівкою від вкладника рахунка "до запитання"

комісійний збір за виконані на його користь операції 45

 1. Отримав підкріплення готівкою від ОПЕРВ РУ НБУ через

інкасатора 5 000


Завдання

1. Зробити аналіз операцій.

2. Скласти бухгалтерські проводки.

3. Заповнити касові журнали приходу та видатку.

4. Скласти необхідні документи первинного обліку відповідно до опе­рацій.


Вправа 2.8

АКБ "Ажіо" здійснив операції:

 1. 1.09.20x1 нарахував процентні доходи за коштами

на коррахунку в КБ "Нью-Йорк Банк" 250 дол. США

 1. 30.09.20x1 отримав відсотки, нараховані раніше

(див. операцію 1) 250 дол. США

 1. 09.20x1 нарахував процентні доходи за коштами,

які знаходяться на коррахунку "ностро" в "Дрезден

Банку" 330 євро

 1. 29.09.20x1 отримав нараховані процентні доходи

(див. операцію 3) 330 євро

1.09.20x1 Офіційний курс: 1 євро = 4,9 грн.; 1 дол. США = 5,5 грн.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Визначити фінансовий результат операцій та провести його за ра­хунками бухгалтерського обліку.


Вправа 2.9

20.09.20x1 АКБ "Старт" виконав операції:

1. Купив 200 дол. США готівкою за курсом 5,3 грн. за 1 дол.

2. Продав 300 дол. США готівкою за курсом 5,44 грн. за 1 дол.

3. Переоцінив залишки за рахунками 1001 та 2600 у зв'язку зі зміною офіційного курсу долара до гривні:

19.09 офіційний курс: 1 дол. США = 5,35 грн. 20.09 офіційний курс: 1 дол. США = 5,32 грн.

Залишки на 20.09.20x1:

№ рахунка Сума

1001 2 500 дол. США — 9 750 грн.

2600 10 000 дол. США — 39 000 грн.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Розрахувати результат від операцій з іноземною валютою та прове­сти його за відповідними рахунками.

3. Скласти особові рахунки за рахунками 1001 та 2600.


Вправа 2.10

Протягом операційного дня АКБ "Діалог" виконав операції:


 1. На коррахунок у КБ "Дойче Банк" та поточний

раху­нок СГД надійшов платіж від нерезидента 1000 євро

 1. На рахунок "лоро" банку "Колорадо" зараховано

суму на користь клієнта цього банку і списано

з поточного рахунка СГД 2170 грн.

 1. Нараховані доходи за ведення та обслуго­вування

рахунків "лоро" 730 грн.

 1. Нараховані процентні доходи за кошта­ми, що перебувають

на рахунках "ностро" 175 дол. США,

25 євро

 1. Отримані нараховані доходи (див. операції 3, 4).

 2. Згідно з укладеним договором креди­товий залишок

за рахунком "ностро" списано на рахунок овердрафту 500 дол. США

 1. Продано готівкової іноземної валюти 500 євро — 2500 грн.,

200 дол. США — 1080 грн.

 1. Куплено готівкової іноземної валюти 1000 євро — 4800 грн.,

2500 дол. США — 2600 грн.

Офіційні курси: 1 євро — 4,9 грн.; 1 дол. США — 5,3 грн.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Визначити фінансовий результат операцій дня.

3. Визначити частку окремих статей доходів в загальній сумі доходів.


Вправа 2.11

АКБ "Дисконт" протягом дня виконав операції (у грн.):

1. Отримав готівку від фізичної особи на рахунок платіжних

карток 1000

2. Передав завантажені касети для банкомату інкасатору 20 000

3. Отримав від інкасатора підтвердження завантаженості

банкомату 20 000

4. Видав готівку фізичним особам через банкомат 990

5. Списав видану готівку з рахунків фізичних осіб 990

6. Інкасатором вилучені касети з банкомату в кінці дня Визначте

суму

7. Вилучені касети доставлені у відділення банку (див. операцію 6)


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Показати вплив операцій на фундаментальну облікову модель.

3. Чи можливо скласти баланс за операціями за ненаявності вхідних залишків. Якщо так, то складіть баланс і обґрунтуйте своє рішення.


Вправа 2.12

Вечірньою касою КБ виконані операції:

 • прийнята готівка від СГД на підставі касового ордера і зарахована на його поточний рахунок;

 • прийнята готівка від СГД касиром КБ, клієнту видана квитанція за підписом касира і відбитком печатки.


Завдання

Зробити висновки щодо ймовірності та правильності оформлення опе­рацій.


Вправа 2.13

Дайте відповіді на запитання, складіть документи первинного бухгал­терського обліку та бухгалтерські проводки за операціями 4 та 5:

1. Як часто проводяться планові ревізії грошей і цінностей?

2. Які працівники банку не можуть бути залучені до проведення ревізії?

3. При проведенні ревізії грошові білети перевіряються за пачками та корінцями, можлива перевірка за надписами на ярликах, прикріпле­них до мішків. Чи відповідає такий порядок вимогам інструкції і якої?

4. Який порядок реєстрації виявлених надлишків грошей у касі КБ — 100 грн.?

5. Який порядок реєстрації виявленої нестачі грошей у касі КБ — 200 грн.?


Вправа 2.14

АКБ "Дилер", АКБ "Акцепт" та їх філії, що не мають коррахунків у РВ НБУ, здійснили операції протягом дня: АКБ "Дилер" здійснив операції, які стосуються перелічених вище учасників СЕП:

1. Зарахував кошти на рахунок СГД, що надійшли

від клієнта АКБ "Акцепт" 1000 грн.

2. За дорученням клієнта перерахував кошти

клієнту АКБ "Акцепт" 520 грн.

3. Зарахував кошти на короткостроковий депозит

фізичної осо­би, що надійшли від юридичної особи

філії АКБ "Акцепт" 500 грн.

4. За дорученням клієнта філії перерахував відсоток

за кре­дит до філії АКБ "Акцепт" 250 грн.

5. Сплатив РРП НБУ за обслуговування СЕП 350 грн.

6. За дорученням клієнта перерахував з рахунка

"ностро" до банку США в оплату контракт на 1000 дол. США

7. Отримав від клієнта комісійну винагороду

(див. операцію 6) 15 дол. США

9. На коррахунки банку надійшли відсотки за

коротко­строковий кредит на поточну діяльність

(касовий метод) від клієнта АКБ "Акцепт" 500 грн.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями між АКБ "Дилер", АКБ "Акцепт" та їх філіями.

2. Скласти аналітичні рахунки за всіма коррахунками та рахунками 3900, 3901.


Офіційний курс: 1 дол. США = 5,2 грн.


Вправа 2.15

23.10.20x1 АКБ "Алонж" здійснені операції (у грн.):

1. Видані готівкові кошти фізичним особам — вкладникам

короткострокових депозитів 1000

2. Прийнята готівка від вкладників — фізичних осіб

на депо­зити "до запитання" 5000

3. Прийнята торговельна виручка на поточні рахунки суб'єктів

господарської діяльності 10 000

4. Прийнято готівкою від вкладника рахунка "до запитання"

комісійний збір за виконані на його користь операції 15

5. Здані надлишки готівки до ОПЕРВ РУ НБУ через інкасатора 1000


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Заповнити касові журнали за прибутком та видатком.

3. Скласти необхідні документи первинного обліку відповідно до

опера­цій 4, 5.


Вправа 2.16

15.09.20x1 АКБ "Старт" здійснені операції (у грн.):

1. Отримав готівку від ОПЕРВ РУ НБУ 27 300

2. Отримав комісійний збір за розрахунково-касове

обслуго­вування від фізичних осіб готівкою 125

3. Виявив нестачу готівки в касі 130

4. Прийняв готівкою платежі за комунальні послуги 2100

5. Продав 30 дол. СІЛА (офіційний курс: 1 дол. = 5,32 грн.) 162

6. Нестача готівки погашена касовим працівником готівкою 130

7. Купив 100 євро (офіційний курс: 1 євро = 2,9 грн.) 230

8. Перерахував комунальні платежі за призначенням

(зара­хувавши комісійні доходи — 70) 2030

9. Видав під звіт касиру обмінного пункту 100

10. Отримав від касира обмінного пункту — 20,

а також 100 євро (офіційний курс: 1 євро = 2,9 грн.) Визначте

суму

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити фінансовий результат діяльності банку.

3. Скласти особові рахунки за рахунком 1001 в різних валютах.


Основні поняття розділу


Банки-кореспонденти — комерційні банки (філії), які встановили між собою кореспондентські відносини шляхом відкриття кореспондентських рахунків.

Грошові кошти — це кошти в касі, на кореспондентських рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також ек­віваленти грошових коштів.

Електронна пошта Національного банку (далі ЕП) — система програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів забезпе­чення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами в електронній формі.

Електронний банківський документ — електронний розрахунковий документ, службове повідомлення СЕП, інформаційне повідомлення визна­ченого формату в формі електронних записів, що зберігаються на магніт­них носіях або інших засобах зберігання електронної інформації, можуть передаватися електронними засобами зв'язку, обов'язково захищені крип­тографічними методами для запобігання його викривлення.

Електронний розрахунковий документ — банківське платіжне по­відомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, набуває вигляд файла при пере­дачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

Електронні міжбанківські розрахунки — розрахунки із застосуван­ням електронних засобів приймання, передачі, оброблення та захисту інформації.

Консолідований кореспондентський рахунок — об'єднання коштів ко­мерційного банку та його філії або певної кількості філій під час роботи за відповідною моделлю обслуговування кореспондентського рахунка комер­ційного банку (філії) в СЕП.

Кореспондентський рахунок — рахунок, який відкривається комер­ційному банку (філії) для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.

Кореспондентський рахунок "лоро" — кореспондентський рахунок, який відкривається банком-кореспондентом комерційному банку та за яким банк-кореспондент здійснює операції з перерахування та зарахуван­ня коштів згідно з укладеним договором. Цей рахунок є кореспондент­ським рахунком "ностро" у комерційному банку.

Міжбанківські розрахунки — система безготівкових розрахунків за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають між банківськими установами чи їх клієнтами в процесі їхньої діяльності.

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) державна платіжна система, що забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків у електронній формі між банківськими установами на тери­торії України.

Технічний рахунок у СЕП — інформація в електронній формі, яка збе­рігається в програмно-технічному комплексі АРМ — 2 СЕП, який здійснює обмін електронними розрахунковими документами з банком-учасником СЕП, поновлюється під час оброблення електронних розрахункових доку­ментів банку і фактично відображає стан його кореспондентського рахунка в режимі реального часу.

Центральна розрахункова палата (далі ЦРП) — установа Націо­нального банку, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, а також виконує функції РРП для банківських установ м. Києва та Київської об­ласті й обслуговує інші банківські регіони.

Схожі:

Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРозділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
Назвати загальні принципи відображення в обліку нефінансових ак­тивів І пасивів банку
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconПродуктова політика банку
Комерційні банки виробляють особливі продукти у вигляді грошей. Вони одночасно виступають у ролі покупців та продавців наявних у...
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРозділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку
...
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconРезльтати пмк з курсу «Податковий облік у банку» Групи оа-81, 82, 83 Спеціалізація «Облік в управлінні банками»

Розділ 2 облік наявних коштів банку iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ 2 облік наявних коштів банку iconТема: Банківське право. Банківська система України
Банк юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи