Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку icon

Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Скачати 263.85 Kb.
НазваРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Дата04.09.2012
Розмір263.85 Kb.
ТипДокументи

РОЗДІЛ 5


ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ВКЛАДЕНЬ БАНКУ


5.1. Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності.

5.2. Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгал­терського обліку.

5.3. Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довго­строкових вкладень банку.

5.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери.

5.5. Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів.

5.6. Облік операцій з цінними паперами власного боргу.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. Визначити економічну сутність операцій з цінними паперами.

 2. З'ясувати, за якими портфелями групуються цінні папери, придбані банком.

 3. Визначити місце цінних паперів, придбаних та емітованих банком, у бухгалтерському балансі.

 1. Дати характеристику рахунків щодо обліку відображення операцій з цінними паперами.

 2. Зрозуміти, у чому полягає відмінність цінних паперів з невизначеним доходом та боргових цінних паперів.

 3. З'ясувати, як визначається балансова вартість боргових цінних па­перів.

 4. Відобразити в звітності операції з коригування балансової вартості цінних паперів.

 5. З'ясувати, як впливає на дохідність банку амортизація дисконту та премії за борговими цінними паперами.

 6. Здійснити облік довгострокових вкладень в асоційовані та дочірні компанії.

 7. Відобразити в балансі операції з нарахування доходів за борговими зобов'язаннями, придбаними банком, і борговими цінними паперами власного боргу.

 8. Визначити економічну сутність операцій з цінними паперами влас­ного боргу.5.1. Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності


Комерційні банки здійснюють операції на ринку цінних паперів з ме­тою:

 • залучення додаткових ресурсів для традиційної кредитної та розра­хункової діяльності на основі емісії цінних паперів;

 • отримання прибутку від власних інвестицій в цінні папери за раху­нок отриманих банком процентів, дивідендів і зростання курсової вартості цінних паперів;

 • отримання прибутку від надання клієнтам послуг за операціями з цінними паперами;

 • розширення сфери впливу банку та залучення нових клієнтів за ра­хунок участі в капіталах підприємств та організацій.Цінні папери, що обертаються на ринку цінних паперів, можна класи­фікувати:

 • за видами;

 • за видами сплати доходу;

 • за формою випуску.


На ринку цінних паперів банки можуть виступати як інвестори, емі­тенти, а також здійснювати посередницькі операції.

Інвестиційними операціями називають вкладання коштів у цінні папе­ри, і така діяльність банку є альтернативною стосовно кредитування. Інтен­сивність вкладення банками інвестицій в цінні папери залежить від по­треби клієнтів банку в кредитних ресурсах і прогнозу динаміки процент­них ставок на ринку кредитів.

Цінні папери є однією із форм ліквідних резервів банку, тому при виборі цінних паперів для інвестицій особливу увагу приділяють їх надій­ності. Вкладення банку в цінні папери класифікують як:

 • портфель цінних паперів на продаж;

 • портфель цінних паперів на інвестиції;

 • портфель пайової участі (вкладень в асоційовані компанії);

 • портфель вкладень у дочірні компанії.


Різниця між ними полягає:

 • в характеристиці цінного папера (чи обертається він на активному ринку);

 • намірі інвестора (на продаж чи інвестиції);

 • фактичному періоді зберігання (якщо більше одного року, належать до портфеля цінних паперів на інвестиції).


У кінці кожного місяця банк здійснює перегляд класифікації цінних паперів на продаж. За результатом цього перегляду або після закінчення річного строку з дати придбання цінні папери переводяться у портфель цінних паперів на інвестиції.

Вимоги до відображення у фінансовій звітності операцій з цінними па­перами регламентують міжнародні стандарти бухгалтерського обліку № 25, 30, 32, відповідно до яких слід подавати інформацію:

а) про облікову політику;

 • визначення балансової вартості інвестицій;

 • підхід до змін ринкової вартості поточних інвестицій;

 • відображення прибутку від продажу переоцінених інвестицій;

б) значні суми, що становлять дохід:

 • проценти та дивіденди за довгостроковими і поточними інвестиція­ми;

 • прибутки та збитки від продажу поточних інвестицій та змін вартості таких інвестицій;

в) довгострокові інвестиції:

 • політику частоти переоцінок;

 • дату останньої переоцінки.

г) рух прибутку від переоцінки інвестицій за звітний період та харак­тер такого руху.


^ 5.2. Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку


У Плані рахунків комерційних банків облік операцій з цінними папе­рами ведеться за балансовими та позабалансовими рахунками. Вкладення в цінні папери та довгострокові вкладення банку зазначаються в активі балансу, а випуск цінних паперів власного боргу — в пасиві балансу.

Вкладення банку в цінні папери, які рефінансуються НБУ, облікову­ються в першому класі на рахунках груп:

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансу­ються Національним банком України


Вкладення в цінні папери інших емітентів обліковуються в третьому класі на рахунках груп:

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

320 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції

321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції

329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвес­тиції


Довгострокові портфельні вкладення обліковуються в 4-му класі Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків у групах:

410 Вкладення в асоційовані компанії

420 Вкладення в дочірні установи


Облік цінних паперів власного боргу ведеться у 3-му класі на рахунках груп:

330 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

332 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком


У кожному розділі Плану рахунків виділені рахунки, за якими обліко­вуються цінні папери:

 • за метою вкладень;

 • формою отримання доходу;

 • емітентами.


Наприклад, за рахунками груп 310, 320 обліковуються цінні папери з нефіксованим прибутком за емітентами, а за рахунками груп 311, 321 — боргові цінні папери за емітентами.

Позабалансові операції з цінними паперами обліковуються за рахунка­ми розділів:

93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спото­вих та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів


Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регламентується нормативними документами Національного банку України.


^ 5.3. Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку


Вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибут­ком на продаж відображаються за балансовими рахунками групи 310 за первісною вартістю. В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за емітентами та випусками цінних паперів.

Інвестиційним операціям банків з цінними паперами властиві фактори ризику, і відповідно до принципу обережності в кінці кожного місяця ба­лансова вартість портфеля коригується за правилом нижчої вартості. Якщо ринкова вартість нижча балансової, створюється резерв (рахунок 3190 "Ре­зерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж") за раху­нок витрат (рахунок 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж").

При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за рахунком 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж".

Якщо портфель акцій на продаж містить пакети акцій різних компаній, правило нижчої вартості застосовується за окремими складовими портфе­ля (пакетами акцій окремих компаній) без взаємної компенсації між не­реалізованими прибутками та збитками від різних пакетів акцій.

При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків пер­вісна вартість та сума резерву, результат цієї операції відображається за рахунком 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж".


Бухгалтерські проводки

1. 01.10.20x1 банком придбано 100 акцій за 1400 грн.

Д-т 3102 1400 грн.

К-т 1200 1400 грн.

2. 31.10.20x1 поточна ринкова вартість акцій зменшилася до 11 грн. за акцію (створюється резерв).

Д-т 7703 300 грн.

К-т 3190 300 грн.

3. 30.11.20х 1 поточна ринкова вартість зросла до 12 грн. за акцію (змен­шується резерв).

Д-т 3190 100 грн.

К-т 7703 100 грн.

4. 05.12.20x1 продані 100 акцій по 13 грн. за акцію.

Д-т 1200 1300 грн.

Д-т 3190 200 грн.

К-т 3102 1400 грн.

К-т 6203 100 грн.


Дивіденди, які були оголошені за акціями в період знаходження їх в портфелі цінних паперів, обліковуються за рахунками 3108 "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибут­ком у портфелі банку на продаж" та 6300 "Дивідендний дохід за акціями". Нарахування та облік доходів за цінними паперами здійснюється згідно з принципом нарахування.


Бухгалтерські проводки

1. 10.01.20x2 оголошені дивіденди за 20x1 рік.

Д-т 3108

К-т 6300

2. 20.01.20x2 банком отримані дивіденди за 20x1 рік.

Д-т 1200

К-т 3108


Довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно від взає­мовідносин та ступеня контролю інвестора за оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції.

Довгострокові інвестиції банку в акції у статутний фонд компаній, в яких банк не виконує контрольної, не має значного впливу, обліковуються за ба­лансовими рахунками групи 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції" за вартістю придбання.

Облікові процедури щодо довгострокових вкладень аналогічні обліку операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж.

Відповідно до принципу обережності балансова вартість акцій на інве­стиції відображається за меншою із двох вартостей (балансовою чи ринко­вою), тобто за методом вартості. Коригування вартості довгострокових вкладень здійснюється в кінці року.

Резерв обліковується за рахунком 3290 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції" і створюється за рахунок витрат (рахунок 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції").

При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків по­чаткова вартість та сума резерву, результат цієї операції відображається за рахунком 6394 "Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії" або за рахунком 7394 "Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкла­день в асоційовані і дочірні компанії".

Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії відображаються за рахунками групи 410 "Вкладення в асоційовані компанії" за ціною, ви­значеною пайовим методом. Пайовий метод визначає пропорційну частку прибутку компанії, в яку вкладається капітал як дохід інвестора. При цьому методі банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції в еквівалентній частці власності на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійснюється проводка:

^ Д-т рахунок групи 410

К-т 6300


Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проводка:

Д-т 1200

К-т рахунок групи 410

Якщо дивіденди оголошені в одному році, а сплачуються у наступно­му, то дивіденди визнаються інвестором тоді, коли оголошуються. При цьому здійснюється проводка:

Д-т 3578

К-т рахунок групи № 410

після отримання дивідендів:

Д-т 1200

К-т 3578


Якщо асоційована компанія зазнала збитків, то їх необхідно відобрази­ти в обліку:

Д-т 7399

К-т рахунок групи № 410


Вкладення в дочірні компанії відображаються за рахунками групи 420 "Вкладення в дочірні компанії". Володіючи контрольним пакетом акцій, банк як головна компанія складає консолідовану фінансову звітність.

Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) враховується за позабалансовим рахунком за емітентами 9819 "Інші цінності і документи".


^ 5.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери


Операції з борговими цінними паперами на продаж обліковуються за балансовими рахунками групи 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж", на інвестиції — за рахунками групи 321 "Боргові цінні папе­ри в портфелі банку на інвестиції".

Боргові цінні папери відображаються в обліку окремо за кожною скла­довою:

 • номінал;

 • дисконт;

 • премія.


Дисконт знижує вартість цінного папера, премія підвищує вартість цінного папера.


Приклад

Балансова вартість боргових цінних паперів визначається таким чи­ном:

 • з премією: номінал (рахунок 3211 або 3212) + залишок премії (раху­нок 3117 або 3217);

 • з дисконтом: номінал (рахунок 3112 або 3212) — залишок дисконту (рахунок 3116 або 3216).


Приклад облікових записів з придбання боргових паперів подано в табл. 5.1.


^ Таблиця 5.1. Відображення обліку операцій з придбання боргових цінних паперів

Операція

Дебет

Кредит

Сума

01.06.20x1

Придбані банком боргові цінні папери центральних органів державного управління на продаж за 980 грн. (номінал — 1000 грн., дисконт — 20 грн.)

3110 3110

1200 3116

980

20

Придбані банком боргові цінні папери центральних органів державного управління на інвестиції за 1100 грн (номінал — 1000 грн, премія — 100 грн)

3210

3217

1200 3210

1100 100


Щомісяця протягом періоду знаходження боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестиції необхідно здійснювати амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зменшення процентних доходів (рахунки: 6052 "Процентні доходи за інши­ми цінними паперами в портфелі банку на продаж", 6053 "Процентні до­ходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції").

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід. Сума аморти­зації премії зменшує процентний дохід.

Приклади облікових записів за операціями з нарахування амортизації дисконту та премії за борговими цінними паперами наведені в табл. 5.2.


^ Таблиця 5.2. Відображення в обліку операцій з нарахування амортизації дисконту та премії за борговими цінними паперами

Операція

Дебет

Кредит

Сума

31.03.20x1

Нарахована амортизація дисконту за борговими цінними паперами на продаж — 100 грн

3116

6052

100

Нарахована амортизація дисконту за борговими цінними паперами на інвестиції — 200 грн

3216

6053

200

Нарахована амортизація премії за борговими цінними паперами на продаж — 80 грн

6052

3117

80

Нарахована амортизація премії за борговими цінними паперами на інвестиції — 120 грн

6053

3127

120


Величина амортизації дисконту (премії) за період розраховується за ме­тодом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим, або за методом ефективної ставки процентів.

Наприкінці місяця за борговими цінними паперами необхідно здійсню­вати нарахування процентного доходу, що відображається в обліку:

^ Д-т 3118 (3218) Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)

К-т 6052 (6053) Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)


Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється також щомісяця за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх при­дбання.

Відображення в обліку аналогічне наведеному вище. В аналітичному об­ліку ведуться особові рахунки за емітентами боргових цінних паперів. Бор­гові цінні папери на продаж аналогічно цінним паперам з нефіксованим прибутком переоцінюються згідно з правилом нижчої вартості щомісяця.

У разі зниження ринкової вартості цінних паперів на інвестиції ство­рюється резерв, що відображається в обліку:

^ Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж

К-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


При підвищенні вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кредитом рахунка 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж". Результат від торгівлі борговими цінними паперами на продаж відображається за рахунком 6203 "Результат від торгівлі цінними папера­ми на продаж". Облікові процедури з борговими цінними паперами на інве­стиції такі ж самі, як і з борговими цінними паперами на продаж. Кори­гування вартості боргових цінних паперів на інвестиції здійснюється в кінці року. У разі зниження ринкової вартості цінних паперів створюється ре­зерв, що відображається в обліку:

^ Д-т 7704 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

К-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції


При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного року ство­рений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кре­дитом рахунка 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції".

Перевищення ринкової вартості цінних паперів над їх балансовою вар­тістю в обліку не відображається.

Вкладення банків у боргові цінні папери уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним бан­ком України, відображаються на балансових рахунках груп 141 та 142 аналогічно обліку боргових цінних паперів, придбаних на продаж та на інвестиції, як це розглянуто вище.


^ 5.5. Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів


Комерційні банки можуть здійснювати купівлю, продаж, перепродаж та зберігання цінних паперів на комісійній основі від свого імені і за доручен­ням.

Для обліку сум дебіторської та кредиторської заборгованостей за розра­хунками за цінними паперами використовуються рахунки 2809 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" та 2901 "Кре­диторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів". Цінні папери, які належать клієнтам, але знаходяться в банку на довірчому управлінні, обліковуються за позабалансовим рахунком 9700 "Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні".


^ Бухгалтерські проводки

1. Банком авансовані кошти АТ "Сяйво" у сумі 1000 грн для купівлі облігацій муніципальної позики:

Д-т 2809 1000 грн

К-т 1200 1000 грн

2. АТ "Сяйво" перераховані кошти за облігації муніципальної позики куплені банком:

Д-т 2600 1000 грн

К-т 2809 1000 грн

3. Банк прийняв на довірче управління облігації муніципальної пози­ки згідно з договором — 1000 грн:

Д-т 9700 1000 грн

К-т 9910 1000 грн

4. Фірма "Промінь" перерахувала банкові для купівлі державних бор­гових зобов'язань — 1500 грн:

Д-т 2600 1500 грн

К-т 2901 1500 грн

5. За дорученням фірми "Промінь" банк купив за рахунок її коштів державні боргові зобов'язання — 1500 грн:

Д-т 2901 1500 грн

К-т 1200 1500 грн

6. Банк прийняв на довірче управління державні боргові зобов'язання згідно з договором — 1500 грн:

Д-т 9700 1500 грн

К-т 9910 1500 грн


^ 5.6. Облік операцій з цінними паперами власного боргу


Комерційні банки з метою формування оптимальної структури ресурс­ної бази і отримання додаткових ресурсів для здійснення активних опе­рацій можуть випускати власні боргові зобов'язання у вигляді векселів, ощадних сертифікатів та облігацій.

Банківський вексель засвідчує безумовне грошове зобов'язання банку сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.

Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп: 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком", 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком".


Боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Облік боргових зобов'язань здійснюється за коленою складовою цінного папера:

 • номінальної вартості;

 • дисконту;

 • премії.


Кожна складова цінного папера обліковується окремо за відповідними рахунками.


Приклад:

 • при випуску цінного папера з дисконтом:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

^ К-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

 • при випуску цінного папера з премією:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

^ К-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком


Враховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісячно протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашення з зарахуванням нарахованих сум на процентні витрати рахунка 7050 "Про­центні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані бан­ком, крім ощадних сертифікатів".

Розмір амортизації дисконту (премії) за період розраховується за мето­дом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим.


При цьому здійснюються проводки:

 • при амортизації дисконту:

^ Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, які емі­товані банком

 • при амортизації премії зменшується сума нарахованих витрат:

^ Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів


Погашення цінних паперів здійснюється шляхом їх викупу:

 • при достроковому викупі

^ Д-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України (фактична ціна викупу)

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж — сума різниці між номінальною вартістю цінних паперів та ціною їх викупу

 • при настанні строку погашення:

^ Д-т 3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

 • при сплаті процентів:

^ Д-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України


Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позаба­лансовим рахунком 9811 "Отримані дозволи на випуск цінних паперів" у сумі виданого свідоцтва про реєстрацію. Списання з цього рахунка здійс­нюється після виконання або відкликання дозволів.

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 "Бланки цінних паперів".

Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим ра­хунком 9812 "Погашені цінності" в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. У чому полягає економічна сутність цінних паперів?

 2. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами, придбаними банком?

 3. За якими портфелями групуються цінні папери, придбані банком, залежно від характеристики цінного папера та наміру інвестора?

 4. Визначте місце цінних паперів, придбаних банком, у банківському балансі.

 5. У чому полягає відмінність цінних паперів з невизначеним доходом та боргових цінних паперів?

 6. Як визначається балансова вартість боргових цінних паперів?

 7. У чому полягає коригування балансової вартості цінних паперів?

 8. Як впливає на дохідність банку амортизація дисконту та премії за борговими цінними паперами?

 9. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами власного боргу?

 10. Як відображаються в балансі операції нарахування доходів за борговими зобов'язаннями, придбаними банком, і борговими цінними па­перами власного боргу?

 11. У чому полягає сутність операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів?


^ Практичні завдання


Вправа 5.1

У портфелі цінних паперів АКБ "Фахівець" містяться такі види цінних паперів:

№ балансового рахунка

Акції банку "Ажіо" на інвестиції _____

Акції концерну "АРС" на інвестиції _____

Акції інвестиційної компанії на інвестиції _____

Облігації державної позики на інвестиції _____

Акції банку "Рейтинг" на продаж _____

Облігації муніципального займу на продаж _____

^ Акції виробничого об'єднання "Надія" на інвестиції _____

Облігації пенсійного фонду на продаж _____

Завдання

Вказати номери балансових рахунків, на яких обліковуються вище перелічені види цінних паперів.


Вправа 5.2

10.04.20x1 АКБ "Акцепт" придбав 200 акцій виробничого об'єднання "Надія" по 11 грн за акцію та 100 акцій банку "Дилер" по 10 грн за акцію.

30.04.20x1 ринкова вартість акцій банку "Дилер" зросла до 11 грн за

акцію.

31.05.20x1 вартість акцій виробничого об'єднання "Надія" зменшилась до 9 грн за акцію.

31.07.20x1 вартість акцій виробничого об'єднання "Надія" зросла до 10 грн за акцію.

05.08.20x1 банк "Акцепт" продав акції банку "Дилер" за ціною 11 грн за акцію.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Скласти документи за операцією, яку було здійснено 31.05.20x1.


Вправа 5.3

10.02.20x1 АКБ "Дисконт" придбав 500 акцій банку "Соло" на продаж за 5000 грн.

15.01.20x2 оголошені дивіденди за 20x1 рік у розмірі 0,10 грн за акцію.

25.01.20x2 отримано дивіденди.

30.01.20x2 продано 300 акцій ціною 12 грн за акцію.

28.02.20x2 ринкова вартість акцій зменшилася до 9 грн за акцію.

10.03.20x2 банк продав 200 акцій ціною 8 грн за акцію.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити дохідність банку від операцій з цінними паперами.


Вправа 5.4

05.03.20x1 АКБ "Рейтинг" придбав 500 акцій інвестиційної компанії на інвестиції ціною 20 грн за акцію.

12.01.20x2 оголошені дивіденди за 20x1 рік у розмірі 0,15 грн за акцію. 20.01.20x2 отримано дивіденди.

31.12.20x2 вартість акцій зменшилася до 18 грн за акцію. 13.03.20x3 банк продав акції вартістю 19 грн за акцію.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Скласти документи за операцією, яку було здійснено 13 березня 20x3 року.

3. Визначити результат здійснення операцій з цінними паперами.


Вправа 5.5

17.01.20x1 АКБ "Номінал" придбав 1000 простих акцій асоційованих компаній по 15 грн за акцію. Пайова частка банку 25 %.

31.12.20x1 компанія звітувала про чистий прибуток обсягом 4000 грн. Банк визнав свою частку прибутку.

31.12.20x1 компанія оголосила і сплатила дивіденди у сумі 1000 грн. Банк отримав 25 % .


Завдання

Здійснити розрахунки та скласти бухгалтерські проводки.


Вправа 5.6

Акціонерно-комерційний банк "Кредо" придбав цінні папери:

а) облігації місцевих органів державного управління на інвестиції — 9700 грн, в тому числі номінал — 10 000 грн;

б) боргові зобов'язання, випущені іншим банком на продаж — 1620 грн, в тому числі номінал — 1600 грн.


Завдання

1. Визначити, результатом чого є різниця між сумою придбання та номі­налом боргових зобов'язань.

2. Скласти журнальні проводки.


Вправа 5.7

Акціонерно-комерційний банк "Кредо" нарахував та відобразив в обліку:

а) амортизацію дисконту за облігаціями місцевих органів державного управління на інвестиції — 100 грн;

б) амортизацію премії — 20 грн за борговими зобов'язаннями, випуще­ними іншим банком на продаж.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити балансову вартість цінних паперів (а, б), використовуючи початкові дані попередньої задачі.


Вправа 5.8

Акціонерно-комерційним банком "Кредо" здійснені операції:

1. Придбані боргові цінні папери, випущені суб'єктом господарювання на інвестиції за номінальною вартістю 11 грн — 1100 грн.

2. Створений резерв під знецінення боргових цінних паперів на інвестиції в зв'язку із зниженням ринкової вартості до 10 грн 50 коп. за одиницю (визначити суму).

3. Зменшений резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції в зв'язку з підвищенням ринкової вартості до 10 грн 70 коп. за одини­цю (визначити суму).


Завдання

1. Визначити суми:

 • резерву (операція 2),

 • зменшення резерву (операція 3).

2. Скласти журнальні проводки.


Вправа 5.9

Акціонерно-комерційний банк "Акцепт" протягом звітного періоду здійснив операції (у грн):

1. Придбано облігації центрального уряду на продаж

за 198 000 грн, номінальною вартістю 200 000

2. Створений резерв під знецінення акцій концерну "АРС" на продаж 200

3. Нараховані доходи за облігаціями муніципального займу на продаж 500

4. Оголошені дивіденди за акціями на інвестиції ВО "Надія" 2 000

5. Продані облігації пенсійного фонду на продаж, номінальна вартість яких 10 000

 • ринкова вартість облігацій під час продажу 10 800

 • сума нарахованих процентів 100

 • сума неамортизованої премії 50

6. Отримані дивіденди за акціями на інвестиції ВО "Надія" 2 000

7. Нарахована амортизація дисконту за облігаціями централь­ного уряду 100

8. Придбані облігації державної позики на інвестиції

за 2100 грн, номінальною вартістю 2 000

9. Облігації центрального уряду на продаж на суму 50 000 грн переведені на

рахунок інвестиційних цінних паперів, ринкова вартість проведених облігацій 51 000

10. Отримані проценти за облігаціями центрального уряду 100


Завдання

 1. Скласти бухгалтерські проводки

 2. Визначити результат діяльності банку від операцій з цінними паперами.^ Основні поняття розділу


Активний ринок — ринок для визначеного цінного папера, на якому є можливість у будь-який час продати цінний папір за ціною, що перева­жає на ньому під час виставлення цього цінного папера на продаж.

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини його прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його ліквідації.

Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, в якій інвес­тор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним під­приємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20 % або більшою часткою капіталу компа­нії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 20 % , але при цьому виконуються такі умови:

 • інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії;

 • інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії;

 • здійснюються істотні операції між інвестором (банком) та компанією;

 • здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором (банком) та компанією;

 • інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну інформа­цію.

Балансова вартість — первісна вартість цінного папера з врахуван­ням амортизації дисконту або премії.

Борговий цінний папір — цінний папір, за яким емітент несе зобов'я­зання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід чи надати інші майнові права, за винятком прав на участь в управлінні справами емітента.

Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'я­зання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму гро­шей власнику векселя (векселедержателю).

Дисконт — різниця між вартістю погашення цінних паперів та вар­тістю їх придбання без врахування нарахованих на час придбання про­центів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.

Дочірня компанія (підприємство) — компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії володіє 50 % або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії, меншою 50 %, але має:

 • частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % завдя­ки угодам з іншими інвесторами;

 • право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно зі статутом або угодою;

 • право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

 • право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керів­ному органі компанії.

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вклада­ються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отри­мання прибутку від цієї діяльності (у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або досягнення соціальної вигоди.

Накопичений процент — сума процентів, які нараховані з дати випус­ку цінних паперів або дати останньої сплати купона до звітної дати. Нако­пичений процент входить до первісної вартості цінного папера при придбанні (продажу).

Неамортизований дисконт (премія) — на визначену дату сума дис­конту (премії), яку ще не віднесено на рахунки доходів (витрат) банку.

Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення його власником гро­шових коштів і підтверджує зобов'язання позичальника перед кредито­ром відшкодувати йому вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Ощадний сертифікат — цінний папір, випущений банком як письмо­ве свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вклад­ника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.

Первісна вартість (вартість придбання) цінного папера — ціна при­дбання цінного папера, включаючи комісії за брокерські, юридичні, консуль­таційні послуги, біржовий збір, державне мито тощо. Якщо цінний папір при­дбаний банком за рахунок випущених власних цінних паперів, первісна вартість визначається, виходячи з ринкової ціни цих паперів, а не з їх номі­нальної вартості.

Портфель цінних паперів — цінні папери, згруповані для обліку за їх типами і призначенням.

Правило нижчої вартості — метод оцінювання активу за меншою з двох вартостей — балансовою (з урахуванням спеціальних резервів за цим активом) чи ринковою.

Премія (за операціями з цінними паперами) — це перевищення вар­тості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без врахування нарахованих на час придбання процентів.

Резерв — відображення зменшення вартості активів.

Ринкова вартість цінного папера — сума коштів або вартість активу, які можна отримати від продажу цінного папера на активному ринку цінних паперів (ціна, за якою продавець згодний продати, а покупець — купити цей цінний папір).

Цінний папір — грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між особою, яка його емі­тувала, та його власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Цінний папір з дисконтом — цінний папір без фіксованої річної процентної ставки (папери з нульовим купоном) та ті, що реалізуються за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Цінний папір на інвестиції — цінний папір, придбаний банком з ме­тою тримати його до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше 1 року. До цієї категорії також слід відносити цінний папір, який не обер­тається на активному ринку та не засвідчує пайової участі або не є вкла­денням у дочірні компанії.

Цінний папір на продаж — цінний папір, обертається на активному ринку та придбаний на короткий строк з наміром подальшого його прода­жу. За своєю природою він вільно реалізується та знаходиться у власності інвестора не більше 1 року.

Цінний папір, що рефінансується Національним банком України

це цінний папір, який входить до переліку цінних паперів, що прийма­ються Національним банком України в обмін на кошти (наприклад, шля­хом переобліку або приймання за операцією репо).

Схожі:

Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconІ.І. Рекуненко, к е. н., доцент, Я. C. Лук’яненко
У статті досліджуються особливості оподаткування операцій з цінними паперами в сучасних умовах. Розглянуто основні операції які підлягають...
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconТема Як продавати та купувати акції, використовуючи Інтернет
Сьогодні Internet демонструє можливості принципово нового підходу до торгівлі цінними паперами
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconТема Як продавати та купувати акції, використовуючи Інтернет
Сьогодні Internet демонструє можливості принципово нового підходу до торгівлі цінними паперами
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconІнноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень
Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності інноваційного проекту не є необхідним
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconФормування інтегрального показника економічної безпеки торговців цінними паперами герасименко О. М
Викладач кафедри економіки підприємства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconРозділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
Назвати загальні принципи відображення в обліку нефінансових ак­тивів І пасивів банку
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconКласифікація вкладень капіталу в підприємство
Вищевикладене твердження навело автора на думку про необхідність розмежування в обліку нових та повторних вкладень капіталу, а також...
Розділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку iconРозділ 4 облік кредитних операцій
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи