Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками icon

Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
НазваРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

РОЗДІЛ З


ОБЛІК КОШТІВ КЛІЄНТІВ ТА ОПЕРАЦІЙ ЗА

БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ  1. Загальні принципи обліку коштів клієнтів банку.

3.2. Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності.

3.3. Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб.

3.4. Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнта­ми в межах одного банку і між банками.

3.5. Облік розрахунків при використанні різних форм платіжних інструментів: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, акредитивів, платіжних карток, векселів.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. Назвати загальні принципи обліку коштів клієнтів банку згідно з планом рахунків.

 2. Дати характеристику рахунків, призначених для обліку коштів клієнтів банку.

 3. Розкрити особливості обліку номіналу депозиту та процентів за депо­зитами.

 4. Здійснювати внутрішній контроль за депозитами.

 5. Відображати в обліку кошти до запитання та строкові депозити суб'єктів господарської діяльності.

 6. Відображати в обліку кошти до запитання, строкові та ощадні депо­зити фізичних осіб.

 7. Охарактеризувати основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між банками.

 8. Здійснювати облік розрахунків, при використовуючи різні форми платіжних інструментів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки, акредитиви, платіжні картки, векселі.^ 3.1. Загальні принципи обліку коштів клієнтів банку


Депозит (вклад) — це гроші або інші кошти в готівковій чи безготів­ковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (юридичною або фізичною особою) чи третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах і з умовою обов'язкового повернення вкладнику.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються залежно від строку, категорії депонента, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків та інших характеристик (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Класифікація депозитів за строками та категоріями депонентів


За строками використання коштів депозити клієнтів банку поділяються:

 • на депозити до запитання;

 • депозити на визначений строк (строкові).

До депозитів до запитання належать залишки тимчасово вільних коштів клієнтів банку на поточних рахунках.

У складі строкових депозитів виділяють власне строкові депозити й ощадні депозити. Власне строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим орга­нам влади, бюджетним установам, банкам і приватним особам. Ощадні депозити відкриваються тільки фізичним особам.


Депозитні операції впливають на фундаментальну облікову модель та­ким чином:


^ Активи = Зобов'язання + Капітал (Доходи - Витрати)

Депозити Комісійні за Процентні

клієнтів розрахунково- витрати за

банку касове обслуго- депозитами

вування клієнтів

клієнтів банку банку


^ 3.1.1. Облік номіналу депозиту


Порядок обліку установами банків операцій за депозитами регламен­тується Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій уста­нов комерційних банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.08.1999 № 418.

Депозити обліковуються на всю суму номіналу на депозитному рахун­ку до часу погашення. Залежно від методу виплати процентів за депозита­ми — за період або на період (авансом) змінюється сума, що надходить від депонента. У будь-якому разі номінальна сума депозиту і сума, що врахо­вується на депозитному рахунку, збігаються.

Облік депозитів клієнтів банку ведеться за рахунками 2-го класу Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:


2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку


В аналітичному обліку ведуться особові рахунки з кожного депозита.


^ Бухгалтерські проводки

 1. Залучення депозиту (за умови виплати процентів за період):


Д-т Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

К-т Депозитний рахунок


 1. Залучення депозиту (за умови виплати процентів авансом):


Д-т Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок На суму номіналу депозиту за мінусом

Каса сплачених авансом процентів

Депозитний рахунок


^ Д-т Витрати майбутніх періодів — на суму сплачених авансом процентів

К-т Депозитний рахунок — на суму номіналу


 1. Погашення депозиту:


^ Д-т Депозитний рахунок — на суму номіналу (у разі капіталізації з урахуванням суми процентів)

К-т Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок


   1. ^ Облік процентів за депозитами


Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором.

Для розрахунку нарахованих процентів комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. При вико­ристанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом роз­раховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, що зазначена в депозитному договорі. За допомогою фактичної процентної ставки сума процентів визначається за перший період з урахуванням ра­ніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених про­центів.

Незалежно від методу накопичення процентів загальна сума нарахова­них процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процент­ною ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою процентною ставкою здійснюється з урахуванням процентних ставок, що дія­ли протягом строку депозитного договору.

За вимогою депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозит­ного договору. У такому разі банк може застосувати знижену процентну ставку, якщо це передбачено умовою депозитного договору. При повер­ненні депоненту суми депозиту банк здійснює перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і спла­чує депоненту проценти за зниженою ставкою.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нараху­вання і відповідності. Для обліку нарахованих процентів використовують­ся відповідні рахунки "Нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Проценти за депозитом можуть сплачуватися:

 • при погашенні депозиту;

 • періодично (щомісяця, раз у квартал, за підсумками року);

 • авансом.


Нараховані витрати за процентами обліковуються за рахунками 2-го кла­су Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку


Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

35 Інші активи банку


Сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 7-го кла­су Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

7 Витрати

70 Процентні витрати.


^ Бухгалтерські проводки

 1. Нарахування процентів за депозитами:

Д-т Процентні витрати

К-т Нараховані витрати


 1. Сплата нарахованих процентів:

Д-т Нараховані витрати

К-т Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок


 1. Безпосереднє зарахування суми процентів на рахунок витрат у ко­респонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т Процентні витрати

К-т Поточний рахунок клієнта


 1. Сплата процентів авансом:

  • сплата процентів авансом одночасно з внесенням коштів на депозит:

Д-т Витрати майбутніх періодів

К-т Депозитний рахунок

 • амортизація сплачених авансом процентів з зарахуванням відповід­ної суми на процентні витрати:

Д-т Процентні витрати

К-т Витрати майбутніх періодів


 1. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:

 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не спла­чувалися:

^ Д-т Нараховані витрати — на суму нарахованих процентів

К-т Поточний рахунок — на суму процентів за зниженою ставкою

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

К-т Процентні витрати — на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачува­лися:

Д-т Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок На суму різниці між раніше сплаченими

Каса та перерахованими за зниженою ставкою

Депозитний рахунок процентами

^ К-т Процентні витрати


Внутрішній контроль за депозитами має здійснюватися відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженого постановою Правління Національного бан­ку України від 30.12.1998 № 566, таким чином, щоб гарантувати:

 • залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів, що встановлені Правлінням банку;

 • приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що застосовується у банку згідно з запровадженою ним політикою;

 • своєчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку депо­зитних операцій.

Система бухгалтерського контролю за депозитними операціями вклю­чає систему реєстрації депозитів. Система обліку операцій із депозитами має гарантувати правильне та своєчасне відображення таких даних: номе­ра договору; назви контрагента; типу договору (за строком використання); бази нарахування процентів; номіналу депозиту; валюти депозиту; про­центної ставки; дати нарахування процентів; умов сплати процентів; дати погашення депозиту.

Банки мають визначити процедури перевірки тотожності цих систем аналітичного обліку операцій із депозитами з оборотами і залишками за рахунками синтетичного обліку.

Нарахування процентів і здійснення відповідних записів у бухгалтерсько­му обліку має періодично перевірятися особою, яка не бере участі у вико­нанні операцій з нарахування. Проценти, які відображені на окремих аналітичних рахунках процентних витрат (доходів), мають бути звірені із сумою процентів, що сплачені депоненту або отримані від банку. У разі сплати процентів безпосередньо із рахунків витрат необхідно забезпечити додатковий контроль та звірку списаних із рахунків витрат та зарахова­них на рахунки вкладника сум процентів.

Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати особливий контроль за рахунками, за якими тривалий час не здійснювалися операції, крім нарахування процентів, а також за рахунками співробітників. Для цього необхідно:

 • розробити належні заходи постійного контролю за сплатою сум та пе­рерахуванням їх на інші рахунки;

 • періодично перевіряти стан та рух коштів за неактивними рахунка­ми і рахунками співробітників;

 • періодично та обов'язково наприкінці року надавати юридичним осо­бам повідомлення та виписки з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками;

 • щоб форма та періодичність надання клієнтам виписок та повідом­лень з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками, встановлювалися банком згідно з умовами договору між депонентом та банком.

При автоматизованому нарахуванні процентів та відображенні їх за відповідними рахунками бухгалтерського обліку необхідно регулярно пе­реглядати відповідні процедури внутрішнього контролю і перевіряти роз­рахунок процентів і записи за цими рахунками.


^ 3.2. Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності


Поточні та депозитні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються згідно з Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 № 527.

Поточний рахунок — це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка підприємство не має права займатися господарською діяльністю. Поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цим ра­хунком відповідно до чинного законодавства України.

Комерційні банки здійснюють комплексне розрахунково-касове обслу­говування клієнтів відповідно до Правил організації розрахунково-касо­вого обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.02.2001 № 44.

Між банком і підприємством (власником рахунка) укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування. Розрахунково-ка­сове обслуговування полягає у веденні поточного рахунка клієнта і здій­сненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіж­них послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством.

За коштами на поточних рахунках банки нараховують проценти та за­раховують їх на поточні рахунки клієнтів банку.

За розрахунково-касове обслуговування клієнти сплачують комісійну винагороду банку.

Операції за поточними рахунками суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України:

260 Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності

2600 АП Поточні рахунки управителя з довірчого управління


Інші кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності облікову­ються на рахунках:

2601 П Кошти за довірчими операціями суб'єктів господарської діяльності

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності

2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності

2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності

2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків пла­тіжними картками


Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:

2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів господар­ської діяльності


Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:

7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господар­ської діяльності

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів обліковуються за рахунком:

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів


^ Бухгалтерські проводки

 1. Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахун­ки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:

Д-т Різні рахунки

К-т 2600

 1. Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковують­ся за дебетом поточних рахунків:

Д-т 2600

К-т Різні рахунки

 1. Нарахування процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 7020

К-т 2608

 1. Сплата процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 2608

К-т 2600

 1. Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслугову­вання клієнтів:

Д-т 2600

К-т 6110


Строкові депозити — це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, дають власнику процентний дохід, не використовують­ся для платежів на користь третіх осіб і мають бути повернуті клієнту в визначений строк.

Депозитні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Датою відкриття депо­зитного рахунка є дата надходження грошей на депозит.

Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки. Дострокове закриття депозитного рахунка можли­ве на підставі заяви або клопотання клієнта. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.

За коштами на депозитних рахунках банки нараховують та сплачують проценти. Проценти підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше ніж в останній робочий день місяця. Проценти можуть виплачуватися: при по­гашенні депозиту, періодично, авансом. Проценти за депозитними рахун­ками перераховуються на поточний рахунок відповідно до умов депозит­ного договору або зараховуються на депозитний рахунок.

Строкові депозити суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності

2610 П Короткострокові депозити суб'єктів господарської діяльності 2615 П Довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності


Нараховані витрати за строковими депозитами суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господар­ської діяльності


Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком:

3500 А Витрати майбутніх періодів


Процентні витрати за строковими депозитами суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:

7021 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб'єктів господарської діяльності


Бухгалтерські проводки

 1. Розміщення депозиту:

Д-т 2600, 1200, 1001

К-т 261

 1. Погашення депозиту:

Д-т 261

К-т 2600, 1200, 1001

 1. Нарахування процентів:

Д-т 7021

К-т 2618

 1. Сплата процентів:

Д-т 2618

К-т 2600, 1200, 1001, 261

 1. Безпосереднє зарахування суми процентів на рахунок витрат у ко­респонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т 7021

К-т 2600, 1200, 1001

 1. Сплата процентів авансом:

 • сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:

Д-т 3500

К-т 261

 • амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т 7021

К-т 3500

 1. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:

 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не спла­чувалися:

^ Д-т 261 8 — на суму нарахованих процентів

К-т 2600 1200, 1001, 261 — на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою

К-т 7021 — на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

 • якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачува­лися:

Д-т 2600, 1200, 1001, 261 На суму різниці між раніше сплаченими та пере-

К-т 7021 рахованими за зниженою ставкою процентами


^ 3.3. Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб


В установах банків фізичним особам відкриваються поточні, депозитні та депозитні ощадні рахунки згідно з Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 № 527.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для зберігання коштів та про­ведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. За довіреністю власника рахунка, засвідченою нотаріально, опе­рації за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. Банки нарахо­вують проценти за коштами на поточних рахунках та зараховують їх на поточні рахунки фізичних осіб. За розрахунково-касове обслуговування фізичні особи сплачують банку комісійну винагороду.

Кошти фізичних осіб до запитання обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:


262 Кошти до запитання фізичних осіб

2620 П Поточні рахунки фізичних осіб

2621 П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками


Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб облікову­ються за рахунком:

2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб


Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб облікову­ються за рахунком:

7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб


Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб обліковуються за рахунком:

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

  1   2   3   4

Схожі:

Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 4 облік кредитних операцій
...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках конспект лекцій
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи