Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon

Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
НазваРозділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

РОЗДІЛ 6


ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І ПАСИВІВ БАНКУ


6.1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів.

6.2. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

6.3. Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг.

6.4. Методи визначення вартості та облік запасів товарно-матері­альних цінностей.

6.5. Структура та облік іншої дебіторської заборгованості.

6.6. Структура та облік іншої кредиторської заборгованості.

6.7. Облік розрахунків з працівниками банку.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділу.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. Назвати загальні принципи відображення в обліку нефінансових ак­тивів і пасивів банку.

 2. Дати характеристику рахунків, призначених для обліку нефінансо­вих активів і пасивів банку.

 3. Охарактеризувати критерії визнання та правила обліку необоротних активів.

 4. Відображати в обліку основні засоби та нематеріальні активи.

 5. Відображати в обліку гудвіл.

 6. Здійснювати облік лізингових (орендних) операцій.

 7. Розкрити сутність методів визначення вартості запасів товарно-ма­теріальних цінностей.

 8. Відображати в обліку запаси товарно-матеріальних цінностей.

 9. Охарактеризувати структуру та особливості обліку іншої дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з банками, операція­ми клієнтів, внутрішніми банківськими операціями.

 10. Здійснювати облік розрахунків з працівниками банку.


6.1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів


Основні засоби та нематеріальні активи — це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно.


Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив визнається акти­вом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'я­заних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визна­чена.


Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби і необоротні активи класифікуються за групами:

 • основні засоби: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та об­ладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби;

 • інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи.


Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за такими гру­пами:

 • права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, пра­во на оренду приміщень тощо);

 • права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

 • авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо);

 • гудвіл;

 • інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, викори­стання економічних та інших привілеїв тощо).


Вплив операцій з придбання основних засобів та нематеріальних ак­тивів на фундаментальну облікову модель здійснюється таким чином:

Ф = 3 + К (Д - В).

Основні засоби.

Нематеріальні

активи

Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженою по­становою Правління Національного банку України від 11.12.2000 № 475.

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів використовуються рахунки 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

43 Нематеріальні активи

44 Основні засоби

45 Інші необоротні матеріальні активи.


Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за первісною вартістю, яка включає усі витрати, пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установленням і введенням їх в експлуа­тацію. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт ос­новних засобів.

Оприбуткування необоротних активів здійснюється на підставі затвер­джених актів приймання-передавання (типових форм первинного обліку, встановлених нормативними актами України). В акті зазначається основ­на інформація щодо необоротного активу, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амор­тизації, у тому числі про визначену ліквідаційну вартість об'єкта необо­ротного активу, первісну вартість, строк корисного використання тощо. На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка.

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках. З метою контролю та забезпечення реєстрації інвентарних карток обліку матеріальних активів банки можуть вести опис інвен­тарних карток з обліку необоротних активів (інвентарна книга). Записи в інвентарній книзі здійснюються за кожним предметом окремо. Згідно з ос­новними вимогами щодо організації роботи зі зброєю облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних кар­ток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів та звірку даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі потре­би. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, становлять документи дня.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі, в інвентарній книзі та інвентарній картці. Ці номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходжен­ня в цій установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об'єктам, що надійшли в банк.

Інвентарні книги обліку основних засобів і нематеріальних активів у кінці року не закриваються і записи в них продовжуються в новому році.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (знаходжен­ня) здійснюється в інвентарному списку. Дані обліку об'єктів основних за­собів за їх місцезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).


^ 6.2. Облік основних засобів і нематеріальних активів


6.2.1. Придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів


Основні засоби та нематеріальні активи можуть бути придбані або ство­рені банком самостійно. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: сума, що сплачується постачальникам активів та підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні пла­тежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; сума ввізного мита; сума непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовують­ся банку); витрати на страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установлення, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до придатного для використання за призначенням стану.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до робочого стану, не вклю­чаються до первісної вартості цього об'єкта.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання мита, непрямих податків, що не підлягають відшкоду­ванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням стану.

Створені основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на ба­ланс банку за їх первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створеного банком, включає прямі витра­ти на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосеред­ньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатно­го для використання за призначенням стану.

Облік придбаних або створених банком самостійно основних засобів та нематеріальних активів здійснюється за рахунками:

4300 А Нематеріальні активи

4400 А Основні засоби

4500 А Інші необоротні матеріальні активи


Бухгалтерські проводки

1. Придбання основних засобів і нематеріальних активів:

 • передоплата:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

 • отримання основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 4300, 4400, 4500

К-т 3511

або:

 • передоплата:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

 • на суму капітальних інвестицій за невведеними в експлуатацію ос­новними засобами та нематеріальними активами:

Д-т 4310, 4430

К-т 3511

 • оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 4300, 4400

К-т 4310, 4430

2. Створення основних засобів і нематеріальних активів:

 • передоплата виконаних робіт:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

 • нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т 4310, 4430

К-т 3652, 3653

 • нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди:

Д-т 4310, 4430

К-т 3622

 • прийняті виконані роботи:

Д-т 4310, 4430

К-т 3511

 • віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість ос­новних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 4300, 4400

К-т 4310, 4430


^ 6.2.2. Поліпшення стану основних засобів, удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані


Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням стану основних засобів та удос­коналенням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, по­в'язаних із поліпшенням стану об'єкта (модернізацією, модифікацією, до­будовою, дообладнанням, реконструкцією тощо), у результаті чого збільшу­ються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню пер­вісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів та удоскона­ленням нематеріальних активів, відображаються за рахунками:

4310 А Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію немате­ріальними активами;

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невве­деними в експлуатацію основними засобами;

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг.


Витрати, що здійснюються для підтримання (капітальний, поточний ремонти) об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.

Витрати на капітальний та поточний ремонти основних засобів і немате­ріальних активів відображаються за рахунком 7420 А "Витрати на утри­мання власних основних засобів та нематеріальних активів".


^ Бухгалтерські проводки

1. Поліпшення стану основних засобів та удосконалення нематеріаль­них активів:

 • передоплата:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

 • виконані роботи:

Д-т 4310, 4430

К-т 3511

 • віднесення суми витрат, пов'язаних з поліпшенням та удосконален­ням на збільшення вартості об'єкта:

Д-т 4300, 4400

К-т 4310, 4430

2. Проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів і нема­теріальних активів у робочому стані:

 • передоплата:

Д-т 3519

К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

 • виконані роботи:

Д-т 7420

К-т 3519


^ 6.2.3. Нарахування амортизації основних засобів


Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання (екс­плуатації).


Знос — результат накопичення амортизаційних відрахувань.


Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амор­тизації (крім землі). Земля — це актив, за яким не нараховується аморти­зація, оскільки строк її використання практично не обмежений. Нараху­вання амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюєть­ся щомісяця протягом строку корисного використання об'єкта. Строк ко­рисного використання визначається банком самостійно.

Амортизація основних засобів комерційними банками нараховується з застосуванням таких методів:

 • прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається ділен­ням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу викори­стання об'єкта основних засобів;

 • зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації ви­значається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітно­го року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахуван­ня амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта у ре­зультаті ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вар­тість;

 • прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амор­тизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюєть­ся залежно від строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

 • кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як до­буток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Ку­мулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта ос­новних засобів, на суму числа років його корисного використання;

 • виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється ділен­ням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.


Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунком 7423 А "Амортизація".

Результат амортизації основних засобів і нематеріальних активів відоб­ражається за рахунками:

4309 КА Знос нематеріальних активів 4409 КА Знос операційних основних засобів 4509 КА Знос неопераційних основних засобів


Нарахована сума амортизації відображається проводкою:

Д-т 7423

К-т 4309, 4409, 4509


^ 6.2.4. Вибуття основних засобів і нематеріальних активів


Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів можуть вибувати з балансу внаслідок продажу, безоплатного передавання або невідповідності критеріям їх визнання як активів.

При реалізації основних засобів і нематеріальних активів фінансовий результат від вибуття об'єктів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням не­прямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нема­теріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за рахунком 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів", а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, — за рахунком 6490 П "Пози­тивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно їх реалізації (крім передавання між підвідомчи­ми установами). Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта та його справедливої вартості на дату передавання.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими устано­вами вирішується банком самостійно. Безоплатне передавання (оприбут­кування) основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими установами відображається за рахунками:

3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам банку

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку


Основні засоби і нематеріальні активи, непридатні для роботи в резуль­таті зносу чи старіння, підлягають списанню. Порядок списання необорот­них активів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформ­ляється відповідно до чинного законодавства України.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.


^ Бухгалтерські проводки

1. Реалізація основних засобів і нематеріальних активів:

 • у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно з су­мою виручки від його реалізації:

Д-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів Д-т 4309, 4409, 4509

Д-т 7490

К-т 4300, 4400, 4500

 • у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно з сумою залишкової вартості об'єкта:

^ Д-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів

Д-т 4309, 4409, 4509

К-т 4300, 4400, 4500

К-т 6490

2. Безоплатна передача основних засобів і нематеріальних активів іншій організації (якщо залишкова вартість основних засобів і нематері­альних активів перевищує справедливу вартість):

 • на суму зносу:

Д-т 4309, 4409, 4509

К-т 4300, 4400, 4500

 • на залишкову вартість:

Д-т 7490

К-т 4300, 4400, 4500

3. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими установами:

Д-т 3902

Д-т 4309, 4409, 4509

К-т 4300, 4400, 4500

4. Оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів при без­оплатному передаванні між підвідомчими установами:

Д-т 4300, 4400, 4500

К-т 3903

К-т 4309, 4409, 4509

5. Списання з балансу основних засобів:

 • на суму зносу:

Д-т 4309, 4409, 4509

К-т 4300, 4400, 4500

 • на залишкову вартість:

Д-т 7490

К-т 4300, 4400, 4500


^ 6.2.5. Облік гудвілу


Гудвіл — це перевага, яку отримує банк-покупець при купівлі уже дію­чого банку (підприємства) порівняно зі створенням нового. Ця перевага може бути пов'язана з наявністю постійних клієнтів, вигідним географічним роз­ташуванням, наявністю висококваліфікованого персоналу тощо. Гудвіл відображається в обліку покупця і не може бути переданий, проданий тощо.

Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у спра­ведливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою варті­стю. Одночасно покупець у бухгалтерському обліку відображає позитивні чи негативні значення гудвілу за результатами купівлі.

Позитивний гудвіл обліковується як актив за рахунком обліку немате­ріальних активів 4300 А "Нематеріальні активи" та аналітичним рахун­ком "Гудвіл", тобто вартість придбання вища, ніж частка покупця у спра­ведливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань.

Негативний гудвіл обліковується за рахунком 4320 П "Негативний гудвіл" як сума вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних іденти­фікованих активів і зобов'язань, що перевищує вартість придбання.

  1   2   3   4

Схожі:

Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Резерв за активами – це спеціальний (оціночний) резерв, який зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconДержавний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи
Резерв за активами (за фінансовими активами та за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку) – це спеціальні...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль Проблеми визначення поняття «неплатоспроможність банку»
Повернення активів банку, які були відчужені до моменту призначення тимчасового адміністратора
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconУсач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку
...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи