Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки України
Скачати 92.38 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України
Дата04.09.2012
Розмір92.38 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти та науки України

Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра обліку і аудиту


Рег №____


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни:

«Організація обліку»

(для студентів спеціальності 7.050106

«Облік і аудит»)


Затверджено

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

30 серпня 2008 року

Протокол №1


Херсон – 2008

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: «Бухгалтерський (фінансовий) облік для студентів ІІІ курсу спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».


Уклав: к.е.н., доцент Зоріна В. Н.

Рецензент: д.е.н., професор Мармуль Л. О.

ВСТУП


Практикум, що складено відповідно до програми курсу "Органі­зація обліку", призначений для проведення практичних і лабо­раторних занять зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" напряму підготовки 0305 "Економіка і підпри­ємництво", спеціальності 7.050106 "Облік і аудит", спеціалізації "Організація обліку" усіх форм навчання.

Метою практичних (лабораторних) занять є засвоєння студентами теоретичних знань з організації обліку та набуття умінь і навичок з організації обліку на підприємствах.

Під час практичних занять студент повинен засвоїти методику та техніку розробки певних документів і процедур в організації облікової роботи на підприємствах.

Студент виконує запропоновану вправу відповідно до обраної теми науково-дослідної чи дипломної роботи, що є підготовчим етапом до їх написання.

Навчальні завдання охоплюють усі теми курсу, до яких належать:

 1. Основи організації бухгалтерського обліку.

 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтер­ського обліку.

 3. Організація облікового процесу .

 4. Організація обліку власного капіталу.

 5. Організація обліку зобов'язань.

 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів.

 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів.

 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства.

 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.

 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу.

 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

Перше заняття проводиться у вигляді семінару, що необхідно для опанування першої теми та вивчення основних положень курсу. Наступні заняття є практичними.

До кожної теми запропоновано декілька вправ, які мають загально-методичний характер. До кожного заняття визначена мета, подано навчальний матеріал та методичні вказівки.

Послідовність виконання завдань визначається викладачем.

У процесі підготовки до практичного (лабораторного) заняття і виконання завдань студенти опрацьовують лекційний матеріал з відповідної теми, нормативну і спеціальну літературу, рекомендовану для вивчення курсу. Під час самопідготовки студент виконує завдання, винесені для самостійної роботи.


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програму курсу "Організація обліку" розроблено відповідно до навчального плану курсу і призначено для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" усіх форм навчання.

^ Предметом курсу є вивчення облікового процесу, організаційної структури персоналу, що здійснює облік, організаційного правового та технічного забезпечення процесів обліку.

^ Курс вимагає знань базових курсів з бухгалтерського обліку, економічної теорії аналізу, аналізу господарської діяльності підприємства, статистики, одержаних студентами на попередніх курсах.

^ Мета курсу - отримання студентами знань з теоретичних основ організації бухгалтерського обліку та праці персоналу, який здійснює облік, і набуття ними практичних навичок організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

^ Завдання курсу - використання можливостей навчального процесу для вивчення теорії і практики організації бухгалтерського обліку на підприємствах сфери обслуговування.

^ Форма проведення занять: проведення лекційних і практичних занять індивідуальної і самостійної роботи студентів.

Студент повинен відвідувати аудиторні заняття, самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану літературу та навчальні посібники.

Контроль за вивченням курсу здійснюється у формі поточної атестації, складання іспиту і контролю залишкових знань.

^ Тематика курсових робіт з дисципліни "Організація обліку "


Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Реформування бухгалтерського обліку в Україні ставить нові вимоги до підготовки спеціалістів в області обліку і аудиту, їх організації.

Метою курсової роботи с оволодіння студентами теоретичних і практичних основ організації обліку і оперативно-економічного контролі, системі обліково-економічної інформації підприємства.


^ Методичні вказівки до підготовки, написання та захисту курсової роботи.

Загальні положення.


Курсова робота охоплює головні теми курсу "Організація бухгалтерського обліку і контролю".

Мета: закріпити теоретичні знання студентів з організації бухгалтерського обліку, дати студентам можливість придбати навички самостійної роботи з літературними джерелами, уміло використовувані їх під час вирішення річних практичних питань; виробити у студентів уміння використовувати у виробничих умовах нормативні акти, методичні рекомендації тощо; виробити у студенів навички критичної оцінки існуючої практики організації бухгалтерського обліку; виробити у студентів уміння самостійно викладати матеріал у вигляді стрункої системи положень та методичних рекомендацій.


^ Порядок написання і оформлення курсової роботи


Кожний студент самостійно вибирає одну, тему з нижченаведеного переліку. Студенти, що працюють на одному підприємстві, не можуть писни курсову роботу на одну й ту саму тему.

План курсової роботи погоджується з науковим керівником.

Титульна сторінка оформлюється по формі, наведеній у додатку 1.

В курсовій роботі повинно бути три розділи:

1. Вступ (1-3 стор.)

2. Основна частина (25-30 стор.).

3. Висновки і пропозиції (2-5 стор.).

У вступі студентом обґрунтовується актуальність теми, сутність і задачі організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю.

Основна частина курсової роботи містить 3-5 питань. План до тем курсові» робіт (наведено нижче) є примірними.

Студент може змінювати назви питань, доповнювати план новими питаннями.

Висновки і пропозиції є підсумковою частиною курсової роботи в якій повинні бути узагальнені питання, які розглядалися в роботі, повинні бути дані рекомендації по покращенню організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю.

В заключній частині роботи наводиться список використаної літератури, прикладається практичний матеріал (графіки, положення, посадові інструкції тощо).

При написанні курсової роботи студенти повинні використовувати Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про аудиторську діяльність". Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші документи.

Для захисту курсової роботи студент готує доповідь (на 10-15 хв.) з якій розкривається основний зміст роботи, наводяться висновки і пропозиції по удосконаленню організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю. По результатам захисту роботи студенту виставляється оцінка.


Послідовність викладеного матеріалу


Матеріали викладені в курсовій роботі, оформлюються в наступній послідовності:

 1. Титульний аркуш

 2. Завдання на курсову роботу

 3. Реферат

 4. Зміст (план роботи)

 5. Вступ

 6. Текст курсової роботи (з указанням розділів)

 7. Висновок

 8. Список використаних джерел


Теми для курсових робіт з курсу "Організація обліку"

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством.


План

Вступ.

1. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз у системі управління господарством.

2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.


Теми курсових робіт:


 1. Бізнес і організація обліку

 2. Організація облікової політики підприємства

 3. Організація діловодства, документування операцій та документообігу

 4. Організація роботи облікового апарату

 5. Організація бухгалтерського контролю

 6. Організація юридичної відповідальності на підприємстві

 7. Організація обліку зобов'язань

 8. Організація обліку праці та її оплати

 9. Організація обліку необоротних активів

 10. Організація обліку запасів

 11. Організація коштів, розрахунків та інших активів

 12. Організація обліку грошових коштів

 13. Організація обліку грошових коштів в касі

 14. Організація обліку дебіторської заборгованості

 15. Організація обліку фінансових інвестицій

 16. Загальні положення організації контролю за здійсненням касової та фінансової дисципліни

 17. Організація обліку витрат виробництва і витрат діяльності

 18. Організація обліку доходів і фінансових результатів діяльності

 19. Організація складання та надання фінансової звітності

 20. Особливості організації облікової роботи на малих підприємствах та суб'єктів малого підприємства

 21. Організація економічного аналізу на підприємстві

 22. Організація управлінського та податкового обліку на підприємстві

 23. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки .

 24. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством.

 25. Предмет і метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аудиту.

 26. Організація бухгалтерського облікового процесу.

 27. Організація технології облікового процесу.

 28. Форми організації бухгалтерського облікового процесу.

 29. Організація контрольного процесу.

 30. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів.

 31. Організація аналітичного процесу.

 32. Організація праці працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.

 33. Організаційна побудова бухгалтерської служби.

 34. Розробка організаційних регламентів.

 35. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Список рекомендованої літератури


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999р.

 2. Закон України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні". - К,, 1993.

 3. Закон України "Про аудиторську діяльність". - К., 1993.

 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. - ПП "Рута", 2001.

 5. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю. - К.: КНЕУ, 2000.

 6. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль й аудит в системе управлення предприятия. - К.: "Ваклер", 2002.

 7. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль й аудит в системе управлення предприятия. - К.: "Блиц-информ", 2000.

 8. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності. - К., 2003. ).

 9. Белуха Н.П. Основьі научной организации бухгалтерского учета, -К., 2004.

 10. Шмигель А.Д. Организация бухгалтерского учета в промьішленности. - К., 2001.

 11. Типовьіе нормьі времени и нормьі обслуживания на работах по бухгалтерскому учету. - М.: НИЙ труда, 1999.

 12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф.. Ф. Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.Відповідальний за випуск

І. Б. Зазуляк


Підп. до друку 10.02.2008 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. №1. Друк офсетний

Умов. вид. 1,6 умов. від. 1,66 Облік. вид. арк. 1,94

Файл: мет вказ орг обл.

Зам. №1175 Тираж____прим. Ціна за домовленістю

***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи