Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 192.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата04.09.2012
Розмір192.02 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ»


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


Рег. №________


ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»

напряму підготовки «Економіка і підприємництво»

всіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

«__» __________ 2009 р.

Протокол №___


ХЕРСОН 2009

Програма проходження переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» напряму підготовки «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання.


Уклав: ст. викл. Сєніна Г. В.

Рецензент: к.е.н., доц. Абсава Л. О.

Практика студентів є невід'ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на сучасних промислових підприємствах різних форм власності. Тривалість проведення переддипломної практики студентів складає чотири тижня.


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Заключною ланкою практичної підготовки спеціаліста є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломної роботи.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики:

 • узагальнення, систематизація і закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін;

 • формування і закріплення професійних умінь і навичок роботи бухгалтера, які необхідні при виконанні контрольно-аудиторських процедур на підприємствах;

 • придбання умінь і навичок у проведенні досліджень і впровадження результатів НДР;

 • збір і обробка матеріалів для дипломного проектування.


^ 2. БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ


Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які відповідають вимогам її програми.

Керівник практики від бази практики призначається наказом керівника підприємства, що передбачено у договорі на проведення практики.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) інститут завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ


Загальне керівництво практикою на підприємствах покладається на головного бухгалтера, головного економіста, на спеціалістів та керівників відділів.

В навчально-методичному напрямку практикою керує кафедра обліку і аудиту інститут, представники якої перевіряють якість робіт по практиці і контролюють хід її проходження.

Керівниками практики від інституту призначаються досвідчені викладачі з числа професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту.


^ Обов'язки керівника практики від інституту:

 • погоджує з керівником практики на підприємстві робочу програму практики та контролює порядок її проходження;

 • консультує студентів з усіх питань практики, ведення щоденника;

 • контролює виконання графіка написання звіту та збору матеріалів по дипломній роботі;

 • слідкує за правильним оволодінням студентом практичними навичками для своєї майбутньої роботи по спеціальності;

 • систематично інформує завідувача кафедри про хід виконання програми практики кожним студентом;

 • по закінченню практики перевіряє звіт, щоденник про проходження практики;

 • представляє на кафедру письмовий звіт про результати переддипломної практики по кожній базі.


Керівник практики від підприємства повинен:

 • забезпечити проходження переддипломної практики у відповідності з графіком;

 • ознайомити студентів з організацією роботи по веденню бухгалтерського обліку, як особливо важливою функцією ефективного управління, контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів в умовах інфляції та ризику;

 • доручати студенту роботу з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення роботи у сучасних умовах господарювання;

 • по закінченню практики видавати відгук (рецензію) кожному студенту, в якому вказати відношення до роботи, оволодіння практичними навичками, можливості бути керівниками облікового апарату після закінчення навчання.


В період проходження переддипломної практики студент зобов'язаний:

 • своєчасно з'явитися на підприємство в строк, встановлений для початку практики, попередньо оформивши перепустку;

 • прослідкувати у відділі кадрів за оформленням наказу про проходження практики та призначення керівника:

 • виконувати діючи на підприємстві правила трудового законодавства, внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, чітко виконувати індивідуальний графік проходження практики та всі вказівки керівника практики - головного бухгалтера або його заступника;

 • вести щоденник проходження практики за встановленою формою, щоденно заносити до нього зміст і обсяг виконаної роботи за день, представляти ці записи на перевірку та підпис керівнику практики від підприємства, щоденник по закінченні практики засвідчується підписом головного бухгалтера;

 • по закінченню практики студент повинен одержати відгук (рецензію)за підписом керівника підприємства з оцінкою його роботи за чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

 • написати та падати на кафедру звіт про проходження практики;

 • зібрати матеріали з обліку, аналізу та аудиту для написання дипломної роботи спеціаліста.


^ 4. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ


Зміст і послідовність переддипломної практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.

Програма переддипломної практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"' і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів з обліку і аудиту.

У процесі проходження переддипломної практики студентам необхідно ознайомитись з діючими стандартами та іншими нормативними актами; звернути особливу увагу на формування облікової політики підприємства; практично засвоїти способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики. Вивчаючи організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно надати їй критичну оцінку, тобто знайти недоліки та переваги, подати пропозиції по їх

виправленню чи вдосконаленню. В звіт з практики повинна увійти складена належним чином податкова і фінансова звітність підприємства. До складу практики увійшли наступні теми:

 1. Організація бухгалтерського обліку і облікова політика підприємства

 2. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік необоротних активів

 3. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік оборотних активів і витрат майбутніх періодів

 4. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік власного капіталу і довгострокових зобов'язань

 5. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік короткострокових зобов'язань

 6. Фінансова і податкова звітність підприємства

 7. Аналіз фінансового стану підприємства

 8. Аудит і контроль діяльності підприємства

Більш докладно зміст перелічених тем практики викладено далі.


^ 4.1. Організація бухгалтерського обліку і облікова політика підприємства


Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зі ставність показників фінансових звітів.

Облікова політика підприємства згідно з п.п. 25.1 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" розкривається у примітках до фінансової звітності. На практиці студентам потрібно ознайомитися з спеціальним наказом про облікову політику, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису:

 1. принципів оцінки статей звітності;

 2. методів обліку за окремими статтям и звітності.

По даній темі необхідно вивчити і практично засвоїти сукупність способів ведення бухгалтерського обліку прийнятих підприємством для складання і подання фінансової звітності, а також необхідно орієнтуватись основними факторами, якими слід керуватися при визначені галузевих особливостей обліку на підприємстві:

  • форма власності та організаційна-правова форма;

  • вид діяльності чи галузеве підпорядкування (комерційна діяльність, будівництво, промисловість тощо);

  • обсяги виробництва, середньоспискова чисельність працівників;

  • відносини із системою оподаткування (звільнення від різного виду податків, зменшення ставок податків, надання пільг по оподаткуванню);

  • наявність технічного оснащення функцій управління (забезпечення ЕОМ, засобам и оргтехніки, програм ним и засобам и);

  • наявність ефективної систем и інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямками).


^ 4.2. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік необоротних активів


По даній темі необхідно практично засвоїти взаємозв'язок і відмінність податкового і фінансового обліку необоротних активів, згідно основним елементам облікової політики:

 • строки корисного використання необоротних активів;

 • методи нарахування амортизації;

 • порядок переоцінки;

 • порядок обліку витрат по утриманню необоротних активів;

Студенту потрібно ознайомитися з правилами ведення первинного та аналітичного обліку необоротних активів у фінансовому і податковому обліку, а також ознайомитися з методикою зведення аналітичного податкового і фінансового обліку.


^ 4.3. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік оборотних активів і витрат майбутніх періодів


По даній темі необхідно практично засвоїти взаємозв'язок і відмінність податкового і фінансового обліку оборотних активів і витрат майбутніх періодів, згідно основним елементам облікової політики:

 • первісна оцінка оборотних активів;

 • методи оцінки вибуття оборотних активів;

 • порядок оцінки поточної дебіторської заборгованості для відображення в звітності за вартістю, що передбачена до отримання шляхом утворення резерву сумнівних боргів, або за вартістю, що відображена в рахунках - без утворення даного резерву;

 • первісна оцінка поточних фінансових інвестицій;

 • склад резервів наступних платежів і порядок їх утворення та використання;

Студенту потрібно ознайомитися з правилами ведення первинного та аналітичного обліку оборотних активів і витрат майбутніх періодів, а також ознайомитися з методикою зведення аналітичного податкового і фінансового обліку.


^ 4.4. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік власного капіталу і довгострокових зобов'язань


По даній темі необхідно практично засвоїти взаємозв'язок і відмінність податкового і фінансового обліку власного капіталу і довгострокових зобов'язань, згідно основним елементам облікової політики:

 • порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів;

 • порядок узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням; заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Студенту потрібно ознайомитися з правилами ведення первинного та аналітичного обліку власного капіталу і довгострокових зобов’язань, а також ознайомитися з методикою зведення аналітичного податкового і фінансового обліку.


^ 4.5. Бухгалтерський (фінансовий) і податковий облік короткострокових зобов'язань


По даній темі необхідно практично засвоїти взаємозв'язок і відмінність податкового і .фінансового обліку короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

Студенту потрібно ознайомитеся з правилами ведення первинного та аналітичного обліку короткострокових зобов’язань, а також ознайомитися з методикою зведення аналітичного податкового і фінансового обліку.


^ 4.6. Фінансова і податкова звітність підприємства


Обліковий процес завершується складанням фінансової і податкової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання фінансової і податкової звітності регламентуються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО, а також Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Під час практики студент повинен ознайомитись з методикою складання форм фінансової звітності підприємства:

 • Баланс (форма № 1)

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2)

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

 • Звіт про власний капітал (форма № 4)

 • Примітки (форма№ 5)

В процесі проходження практики студент повинен ознайомитись з методикою складання форм податкової звітності підприємства:

 • Податкова декларація з податку на додану вартість

 • Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість

 • Декларація про прибуток підприємства (з додатками)


^ 4.7. Аналіз фінансового стану підприємства


Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з організацією та використанням результатів аналізу звітності. Потрібно звернути увагу на розрахунок показників рентабельності, платоспроможності, ліквідності, ділової активності, а також зробити підсумкову оцінку фінансового стану підприємства.


^ 4.8. Аудит і контроль діяльності підприємства


Кожне підприємство незалежно від форми власності та виду діяльності підпадає під контроль державних контролюючих органів та незалежний контроль аудиторів. Проходячи переддипломну практику, студенту необхідно встановити, перевірки яких контролюючих органів проводились на досліджуваному підприємстві, які їх результати.

У звіті з проходження переддипломної практики необхідно висвітлити основні напрямки та методику перевірки ведення обліку на підприємствах за напрямком обраного студентом дослідження (теми дипломної роботи спеціаліста) з метою добірки матеріалу для написання відповідних розділів дипломної роботи.

Висвітлюючи питання аудиту необхідно скласти програму зовнішнього аудиту з досліджуваної теми та приділити увагу методам і прийомам, за допомогою яких аудитор отримає всі необхідні докази; вказати які джерела цих доказів та які робочі документи аудитора складаються у ході даної перевірки.


^ 5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


В період проходження переддипломної практики студент виконує дослідну роботу з призначеної тем и дипломної роботи.

Матеріали, що отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, необхідно використати при написанні дипломної роботи спеціаліста, для підготовки доповідей, статей або для інших цілей за узгодженням з кафедрою і базою практики.


^ 6. ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ


Під час проходження переддипломної практики для студентів можуть проводитись заняття у вигляді лекцій, семінарів, практичних робіт. Планування і проведення їх здійснюється спільно з керівниками практик від вищого навчального закладу та бази практики.

Метою таких занять є сприяння поглибленого вивчення бухгалтерського, податкового обліку діяльності підприємства, аналіз роботи підприємства з виявленням резервів покрашення його діяльності.

Для проведення таких занять повинні залучатись найбільш кваліфіковані викладачі та співробітники бази практики.

Протягом першого тижня переддипломної практики проводяться екскурсії з метою придбання студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління.

Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для студентів, не повинна перевищувати 6 годин на тиждень.


^ 7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


По закінченню практики студент зобов'язаний надати звіт про проходження практики, який складається по мірі практики. Звіт про практику повинен складатися з:

 1. титульного аркуша (додаток 1);

 2. текстової частини;

 3. додатків форм документів, складених під час проходження практики;

 4. копії річного звіту підприємства за минулий рік.

До звіту додається щоденник, відгук (рецензія) і протокол захисту з місця практики. Зброшурований та переплетений по формату А4 звіт з практики після захисту з відповідним и підписам и передається до архіву інституту.

У текстовій частині звіту необхідне по кожному розділу практики описати особливості бухгалтерського та податкового обліку, організації оперативного контролю, функціонування аналізу та внутрішнього аудиту в умовах діючого податкового законодавства, починаючи з первинних документів і закінчуючи описом організації облікового апарату та шляхів подальшого покращення його роботи в сучасних умовах.

В текстовій частині слід також провести аналіз діяльності підприємства, використовуючи показники фінансової звітності, дати оцінку ділової активності підприємства та ефективності внутрішньогосподарського контролю на даному підприємстві.

Текстова частина звіту не повинна перевищувати 50 аркушів рукописного тексту.

Друга частина звіту повинна складатися з папки зібраних та заповнених форм документів та форм звітності, на які обов'язково зроблене посилання в текстовій частині. Всі регістри повинні бути взаємозв'язані, згруповані та пронумеровані.

У щоденнику повинні бути в хронологічному порядку перераховані усі види робіт під час практики, підписи керівників практики. Щоденник і відгук (рецензія) повинні бути підписані керівником підприємства та засвідчені печаткою.


^ 8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Підсумки переддипломної практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку комісії у складі керівників практики від інституту, підприємства під головуванням завідувача фахової кафедри. Диференційна оцінка з переддипломної практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліків з практики заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на підприємстві про проходження практики, відраховується з інституту.

Результати практики обговорюються на засіданні кафедри, засіданні методичної ради факультету економіки та засіданні методичної ради інституту.


^ 9. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р.

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/9.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 3 1.03.99 р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.04.00 р. № 91.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00 р. № 91.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00 р. № 181.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.00 р. № 353.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 р.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив зміни валютних курсів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00 р. № 193.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 р. № 39,

 23. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 24. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Новий світ - 2000", 2002 - 504 с.

 25. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод., посібник / В. Є. Труш, Т. А. Калінська, Т. А. Алексеева, І. О. Дмитриєнко; За ред. Проф. В. Є. Труша - Херсон; Олді-плюс, 2001 - 149 с.

 26. Білуха М.Т.: Аудит: Підручник. - К.: "Знання", КОО, 2000 - 769 с.

 27. Костюк Д.: Що і як перевіряє податковий інспектор. – 3-тє вид., пєрероб. і допов. – Х.: Фактор, 2002 – 276 с.

 28. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБ1 НБУ, 2000 – 485 с.

 29. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

Додаток 1

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


"Затверджую"

до захисту комісії

завідувач кафедри, к.е.н., доц.

______________ Н. В. Шульга

"___"_____________2009 р.


ЗВІТ

^ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

спеціальність 7.050106 - Облік і аудит


Керівник практики ____________________

від підприємства (прізвище, ім'я, по-батькові)

"___"____________2009 р.

Керівник практики ____________________

від кафедри (прізвище, ім'я, по-батькові)

"___"____________2009 р.

Виконавець практики ____________________

студент групи (прізвище, ім'я, по-батькові)

Захист звіту з практики відбувся "___"____________2009 р.

оцінка_________________


ХЕРСОН 2009

ЗМІСТ

стор.

1. Мета і завдання переддипломної практики

3

2. База практики студентів

3

3. Організація і керівництво переддипломною практикою студентів

4

4. Зміст переддипломної практики студентів

6

5. Індивідуальні завдання

12

6. Заняття і екскурсії під час практики

13

7. Вимоги до звіту про проходження практики

13

8. Підведення підсумків практики

14

9. Рекомендаційний список літератури

15

Додатки

18Відповідальний за випуск:

І. Б. Зазуляк


Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов. вид. 2,5 умов. від. 2,62 Облік. вид. арк.. 3,01

Файл: Проходж. переддипл. практ.

Зам. № _____ Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


****************************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул.. Кримська, 130


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи