Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 227.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата04.09.2012
Розмір227.18 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ»


Кафедра обліку і аудиту


Рег. №________


ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

напряму підготовки «Економіка і підприємництво»

всіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

Протокол № 7

27 березня 2009 р.


ХЕРСОН 2009

Програма проходження виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» напряму підготовки «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання.


Уклав:

Рецензент: d

Практика студентів є невід'ємною частиною навчального процесу з підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах і проводиться на сучасний промислових підприємствах і організаціях різних форм власності з якими інститут уклав договір. Тривалість проведення виробничої практики студентів складає чотири тижня.


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Заключною ланкою практичної підготовки є виробнича практика студентів, яка проводиться перед виконанням випускної роботи бакалавра.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики:

 • вивчення структури і організації підприємства;

 • ознайомлення з організацією та веденням бухгалтерського обліку підприємства;

 • придбання умінь і навичок у проведенні досліджень і впровадження результатів НДР;

 • збір і обробка матеріалів для написання випускної роботи бакалавра;


^ 2. БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ


Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які відповідають вимогам її програми.

Керівник практики від бази практики призначається наказом керівника підприємства, що передбачено у договорі на проведення практики.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь -яких форм власності) інститут завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ


Загальне керівництво практикою на підприємствах різних форм власності та господарювання покладається на головного бухгалтера, головного економіста, на спеціалістів та керівників відділів.

В навчально-методичному напрямку практикою керує кафедра обліку і аудиту інститут, представники якої перевіряють якість робіт по практиці і контролюють хід її проходження.

Керівниками практики від інститут призначаються досвідчені викладачі з числа професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту.

^ Обов'язки керівника практики від інституту:

 • погоджує з керівником практики на підприємстві робочу програму практики та контролює порядок її проходження;

 • консультує студентів по усім питанням практики, веденню щоденника;

 • контролює виконання графіку написання звіту та збору матеріалів по випускній роботі; погоджує з керівником практики на підприємстві робочу програму практики та контролює порядок її проходження;

 • слідкує за правильним оволодінням студентом практичними навичками для своєї майбутньої роботи по спеціальності в умовах реформування економіки України;

 • систематично інформує завідувача кафедри про хід виконання програм и практики кожним студентом;

 • по закінченню практики перевіряє звіт, щоденник; представляє на кафедру письмовий звіт про результати по кожній базі практики.

Керівник практики від підприємства повинен:

 • забезпечити проходження обліково-аналітичної практики у відповідності з графіком;

 • ознайомити студентів з організацією роботи по веденню бухгалтерського обліку, як особливо важливою функцією ефективного управління, контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів в умовах інфляції та ризику;

 • доручати студенту роботу з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення роботи у сучасних умовах господарювання;

 • по закінченню практики видавати відгук (рецензію) кожному студенту, в якому вказати відношення до роботи, оволодіння практичними навичками, можливості бути керівниками облікового апарату після закінчення навчання.

^ В період проходження виробничої практики студент зобов'язаний:

 • своєчасно з'явитися на підприємство в строк, встановлений для початку практики, попередньо оформивши перепустку;

 • прослідкувати у відділі кадрів за оформленням наказу про проходження практики та призначення керівника;

 • виконувати діючи на підприємстві правила трудового законодавства, внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, чітко виконувати індивідуальний графік проходження практики та всі вказівки керівника практики – головного бухгалтера або його заступника;

 • вести щоденник проходження практики за встановленою формою, щоденно заносити до нього зміст і обсяг виконаної роботи за день, представляти ці записи на перевірку та підпис керівнику практики від підприємства, щоденник по закінченні практики засвідчується підписом головного бухгалтера;

 • по закінченню практики студент повинен одержати відгук (рецензію) за підписом керівника підприємства з оцінкою його роботи за чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

 • написані та надати на кафедру звіт про практику;

 • зібрати матеріали з обліку, економічному аналізу, контролю та аудиту для написання випускної роботи бакалавра.


^ 4. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ


Зміст і послідовність виробничої практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.

Програма практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" і кваліфікаційною характеристикою бакалаврів з обліку і аудиту.

В процесі проходження виробничої практики студентам необхідно ознайомитись з діючими законодавчими актами; звернути особливу увагу на документування господарських операцій; практично засвоїти складання первинних документів, технологію обробки даних первинних документів, методику накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістри аналітичного та синтетичного обліку. Вивчаючи організацію, та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно надати їй критичну оцінку, тобто знайти недоліки та переваги, подати пропозиції по їх виправленню чи вдосконаленню. В звіт з практики повинні увійти оформлені належним чином первинні документи та схем и документообігу з кожної теми практики.

До складу практики увійшли наступні теми:

4.1. Загальна характеристика підприємства

4.2. Облік необоротних активів підприємства

4.3. Облік запасів підприємства

4.4. Облік коштів, розрахунків та інших активів підприємства

4.5. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

4.6. Облік поточних зобов'язань підприємства

4.7. Облік витрат підприємства

4.8. Облік доходів і результатів діяльності підприємства

4.9. Бухгалтерська звітність підприємства


Більш докладно зміст перелічених тем практики викладено далі.


^ 4.1. Загальна характеристика підприємства


За даною темою необхідно ознайомитись з організацією виробництва на підприємстві, його технологією, характером та номенклатурою виробів, що випускаються на підприємстві; з практикою організації оперативно - бухгалтерської діяльності в підрозділах і на робочих місцях відповідно до дії економічного механізму господарювання; з основними функціональними обов'язками головного бухгалтера, його заступника з метою подальшого вдосконалення знань, вмінь, практичних навичок майбутніх фахівців орієнтованих на сучасні умови.


^ 4.2. Облік необоротних активів підприємства


Студентам потрібно ознайомитися з підрозділом бухгалтерії, який відповідає за облік необоротних активів. Звернути увагу на рахунки, які призначені для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів .

По даній темі необхідно вивчити і практично засвоїти складання первинних документів, документування надходження і вибуття необоротних активів і відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку, провести дослідження, як організовано документообіг та бухгалтерський облік необоротних активів підприємства.


^ 4.3. Облік запасів підприємства


Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючи позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності.

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів на« перепродажу, компоненти готової продукції.

В процесі проходження практики по даній темі студентам необхідно приділити увагу наступним питанням: склад запасів і їх загальна характеристика, формування фактичної собівартості запасів, що надходять на підприємство, методи оцінки використаних запасів та їх залишків, вплив методів оцінки на обсяг витрат та фінансові результати підприємства, первинний облік та документальне оформлення наявності та руху запасів, синтетичний та аналітичний облік запасів в бухгалтерії підприємства. Встановити недоліки чи переваги та дати пропозиції їх уникнення чи вдосконалення.


^ 4.4. Облік коштів, розрахунків та інших активів підприємства


Грошові кошти та розрахунки підприємства відіграють важливе значення при визначенні платоспроможності підприємства. Досліджуючи цю тему під час економічної практики студенти повинні звернути увагу на рахунки, які призначенні для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банку), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

За даною темою необхідно вивчити і практично засвоїти організацію первинного обліку, технологію обробки даних первинних документів, документування господарських операцій і відображення їх у бухгалтерських регістрах.


^ 4.5. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань


В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і представляє собою вартість майна підприємства. Проходячи практику на підприємстві кожен студент повинен приділити увагу питанням формування власного капіталу на підприємстві та достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності.

Під час практики треба звернути увагу на наступні питання:

 • як формувався власний капітал підприємства та його складові;

 • який розмір капіталу встановлено чинним законодавством для досліджуваного підприємства;

 • з чого складається неоплачений та пайовий капітал;

 • що відображають суми вилученого капіталу;

 • за якими напрямками використовуються кошти резервного капіталу.

У звіті з практики висвітлити особливості обліку вказаних, напрямків на рахунках бухгалтерського обліку та порядок складання Звіту про власний капітал підприємства.


^ 4.6. Облік поточних зобов'язань підприємства


Зобов'язання підприємства виникають, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або через отримання кредитів підприємством для свого фінансування.

Під час проходження практики студенти повинні розглянути рахунки, які призначені для обліку короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

По даній темі необхідно ознайомитись з первинними документами, звернути увагу на правильність їх оформлення, документування господарських операцій обліку поточних зобов'язань і відображення їх у бухгалтерських регістрах аналітичного і синтетичного обліку, а також навчитись вміло використовувати інструктивний та нормативний матеріал.


^ 4.7. Облік витрат підприємства


В процесі проходження практики, по цій темі, студентам необхідно практично засвоїти такі питання: методологію формування обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності, облік витрат звітного періоду, та відображення витрат періоду у формах звітності, документування операцій загальногосподарських, адміністративних витрат та витрат на збут, відображення на рахунках витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.


^ 4.8. Облік доходів і результатів діяльності підприємства


В процесі проходження практики по даній темі необхідно особливо уважно вивчити нормативну базу по формуванню та обліку доходів за видами діяльності (звичайна, фінансова, інвестиційна), застосування П(С)БО 15 "Доходи" на підприємстві, організацію первинного обліку валових витрат і валових доходів.

Визначення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), утворення валового прибутку, порядок відображення нерозподіленого прибутку (не покриті збитки) в системі рахунків бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти регулювання оподаткування прибутку підприємства.


^ 4.9. Бухгалтерська звітність підприємства


Складання звітності є завершальним етапом в роботі бухгалтерії. Від результату діяльності підприємства залежить його платоспроможність. Під час практики треба звернути увагу студентів на такі питання:

 • на яких принципах базується підготовка фінансової звітності;

 • які вимоги подаються до статей (елементів)звітності;

 • принцип нарахування та відповідності доходів і витрат:

 • достовірність відображення інформації;

 • періодичність звітності, та форми її складання;

 • характеристика фінансової звітності.


Програма практики побудована таким чином, що кожний розділ тематичного плану передбачає ознайомлення з організацією обліково-аналітичної роботи. Студентові потрібно стисло викласти її зміст, скласти необхідні документи та зробити розрахунки, критично оцінити систему обліку підприємства і сформулювати свої пропозиції щодо її вдосконалення.

Зокрема, по кожній темі слід дати критичну оцінку з таких питань і скласти такі документи/звіти (табл. 1):

Таблиця 1

В ид роботи подати (розділ) вдосконалення

Критично оцінити і пропозиції щодо

Документи, які потрібно скласти

1. Загальна характеристика підприємства2. Облік необо-ротних активів підприємства

Система довгострокового планування інвестицій на основі облікових розрахунків
2.1. Облік капітальних інвестицій

Організація приймання та і списання ОЗ. Організація обліку ОЗ. Обґрунтованість визначення терміну корисно-го використання нематеріаль-них активів. і Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

Акт приймання збудованих об'єктів.

Розрахунок первісної вартості ОЗ.

2.2. Облік необо-ротних матеріальних активів
Акт списання ОЗ. Інвентар-на картка. Розрахунок амортизації ОЗ. Реєстри синтетичного обліку ОЗ. Інвентарний опис та відо-мість індексації. Акт прий-няття та списання немате-ріальних активів. Розраху-нок зносу необоротних ма-теріальних активів. Реєстри синтетичного обліку затрат підприємства.

3. Облік запасів підприємства

Система зберігання запасів. Система документального оформлення запасів. Розподіл МШП на оборотні й необоротні активи. Метод оцінки запасів. Організація аналітичного обліку МШП.

Схема постачання підпри-ємства. Договір про матері-альну відповідальність комірника. Документи на оприбуткування і видачу запасів. Реєстри синтетич-ного та аналітичного облі-ку запасів. Акт списання МШП. Інвентаризаційний опис та порівняльна відо-мість. Акт переоцінки запасів.

4. Облік коштів, розрахунків та інших активів підприємства

Дотримання діючого порядку ведення касових і розрахункових операцій
4.1. Облік касових операцій

Порядок зберігання грошей у касі. Використання облікової; інформації для управління і грошовими потоками. Порядок видачі підзвітних сум.

Касові документи, звіт касира. Облікові реєстри касових операцій. Касова заявка. Заявка – розрахунок для встановлення ліміту залишку каси. Акт інвентаризації каси. Авансовий звіт.

4.2. Облік операцій по рахунках в банках

Підготовка розрахунково-платіжних документів. Склад і структура еквівалентів грошових коштів.

Заява на відкриття рахунку, картка зі зразкам и печатки і підписів осіб, які мають право підписувати банків-ські документи. Розрахун-ково-платіжні документи банку. Облікові реєстри.

4.3 Облік фінансових інвестицій

Принципи розподілу фінансових інвестицій на довгострокові і поточні

Розрахунок доходів за фінансовими інвестиціями. Реєстри обліку фінансових вкладень.

5. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

Формування статутного і додаткового капіталу підприємства. Ефективність використання чистого прибутку підприємства. Облік вистрочених податкових активів і зобов'язань.

Склад власного капіталу. Схема формування та розподілу прибутку підпри-ємства. Реєстри синтетик-ного та аналогичного облі-ку фінансових результатів. Розрахунок розподілу прибутку між учасниками (нарахування дивідендів).

6. Облік поточних зобов'язань підприємства6.1 .Облік розрахунків з постачальниками покупцями

Розподіл дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну. Формування і використання резерву сумнівних боргів.

Документи, що використо-вуються в розрахунках із постачальниками і покуп-цями. Реєстри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків. Розрахунок резерву сумнівних боргів.

6.2. Облік оплати праці та розрахунків із працівниками

Система оплати праці на підприємстві.

Документи для обліку виробітку і зарплати. Розрахункова відомість. Реєстри синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.

6.3. Облік розрахунків зі страхування

Система аналітичного обліку розрахунків із персоналом

Звіт про нарахування стра-хових внесків та витрачан-ня коштів Пенсійного фон-ду. Розрахункова відомість по коштах Фонду соціального страхування.

6.4. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетних платежів

Система контролю за своєчасною сплатою податків та іншими обов’язковими платежами.

Декларація по податку на додану вартість. Розраху-нок акцизного збору.

6 5 Облік кредит-них операцій і вексельних розрахунків

Ефективність використання отриманих позичок банку і своєчасність їхнього повернення

Платіжні доручення на сплату податків та інших обов'язкових платежів

7 Облік витрат підприємства

Склад витрат діяльності. Склад витрат майбутніх періодів. Ефективність обраної схеми обліку витрат (8 і 9-го класу).

Схема кореспонденції рахунків обліку втрат.

8. Облік доходів і результатів діяльності

Склад доходів діяльності. Склад доходів майбутніх періодів

Схема кореспонденції рахунків обліку доходів. Реєстри синтетичного обліку реалізації та розрахунків з (покупцями).

9. Бухгалтерська звітність підприємства

Організація роботи щодо складання фінансової звітності

Заповнені форми квартальної та річної звітності


^ 5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


В період проходження виробничої практики студент виконує дослідну роботу з призначеної теми випускної роботи бакалавра.

Матеріали, що отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, необхідно використати при написанні випускної роботи бакалавра, для підготовки доповідей, статей або для інших цілей за узгодженням з кафедрою і базою практики.


^ 6. ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ


Під час проходження виробничої практики для студентів можуть проводитись заняття у вигляді лекцій, семінарів, практичних робіт. Планування і проведення їх здійснюється спільно з керівниками практик від вищого навчального закладу та бази практики.

Метою таких занять є сприяння поглибленого вивчення бухгалтерського (фінансового) обліку діяльності підприємства, аналіз роботи підприємства з виявленням резервів покращення його діяльності.

Для проведення таких занять повинні залучатись найбільш кваліфіковані викладачі та співробітники бази практики.

На протязі першого тижня виробничої практики проводяться екскурсії з метою придбання студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління.

Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для студентів, не повинна перевищувати б годин на тиждень.


^ 7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


По закінченню практики студент зобов'язаний надати звіт про проходження практики, який складається по мірі практики. Звіт про практику повинен складатися з:

1) титульного аркуша (додаток 1);

2) текстової частини;

3) додатків форм документів, складених під час проходження практики;

4) копії річного звіту підприємства за минулий рік.

До звіту додається щоденник, відгук (рецензія) і протокол захисту з місця практики. Зброшурований та переплетений по формату А4 звіт з практики після захисту з відповідними підписами передається до архіву університету.

У текстовій частині звіту необхідно по кожному розділу практики описати особливості бухгалтерського (фінансового) обліку починаючи з первинних документів і закінчуючи описом організації облікового апарату та шляхів подальшого покращення його роботи в сучасних умовах.

В текстовій частині слід також провести аналіз діяльності підприємства, скласти аналітичні таблиці.

Текстова частина звіту не повинна перевищувати 50 аркушів рукописного тексту.

Друга частина звіту повинна складатися з папки зібраних та заповнених форм документів та форм звітності, на які обов'язково зроблене посилання в текстовій частині. Всі регістри повинні бути взаємозв'язані, згруповані та пронумеровані.

У щоденнику повинні бути в хронологічному порядку перераховані усі види робіт під час практики, підписи керівників практики.

Щоденник і відгук (рецензія) повинні бути підписані керівником підприємства та засвідчені печаткою.


^ 8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Підсумки виробничої практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку комісії у складі керівників практики від університету, підприємства під голосуванням завідувача фахової кафедри. Диференційна оцінка з виробничої практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліків з практики заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на підприємстві про проходження практики, відраховується з університету.

Результати практики обговорюються на засіданні кафедри, засіданні методичної ради факультету економіки та засіданні методичної ради університету.


^ 9. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "від 16.07.99 р.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05..97р. № 283/9.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.04.00 р. № 91.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00 р. № 91.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00 р. № 181.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив зміни валютних курсів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00 р. № 193.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 р. № 39.

 22. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця.-3-є вид., перероб. і доп. – Житомир. ЖІТІ, 2001.- 672 с

 24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова.-Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб, 2000.-768 с

 25. Бухгалтерський облік: Навч.-метод, посібник для самостійного вивч. дисц. / Л. Г. Логвінська, Л. В. Жилкіна, О.М. Голенко - К.: КНЕУ, 2002.-370 с

Додаток 1

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


"Затверджую"

до захисту комісії

завідувач кафедри,

к.е.н., доцент

_____________В. Н. Зоріна

"___"_____________2009 р.


ЗВІТ

^ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

спеціальність 6.030509 - Облік і аудит


Керівник практики _____________________

від підприємства (прізвище, ім’я, по-батькові)

"___"_____________2010 р.


Керівник практики _____________________

від кафедри (прізвище, ім’я, по-батькові)

"___"_____________2010 р.


Виконавець практики _____________________

студент групи (прізвище, ім’я, по-батькові)


Захист звіту з практики відбувся "___"_____________2010 р.

оцінка __________________


ХЕРСОН 2009

ЗМІСТ

стор.

1. Мета і завдання виробничої практики.........................................3

2. База практики студентів................................................................3

3. Організація і керівництво виробничою практикою

студентів.............................................................................................4

4. Зміст виробничої практики студентів..........................................6

5. Індивідуальні завдання................................................................14

6. Заняття і екскурсії під час практики..........................................15

7. Вимоги до звіту про проходження практики............................15

8. Підведення підсумків практики.................................................16

9. Рекомендаційний список літератури.........................................17

Додатки.............................................................................................20


Відповідальний за випуск

Зазуляк І. Б.

Підп. до друку _____________. Формат 60х84/16.

Папір друк. № 1. Друк офсетний

Ум. друк. арк. _____. Ум. фарбо-від. ____

Обл.-вид. арк._____. Тираж _______ прим.

****************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон – 28, вул.. Кримська, 130


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи