Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи icon

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Скачати 101.97 Kb.
НазваТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Дата04.09.2012
Розмір101.97 Kb.
ТипДокументи

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи

Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Діяльність експерта полягає у з'ясуванні обставин кримінальної (цивільної) справи на основі спеціальних знань і має дослідницький характер. Разом з тим, експертна діяльність має процесуальний характер, яний обумовлений тим, що проведення експертизи має встановлену законом процесуальну форму. Вона проводиться за суворого дотримання процесуального кодексу, який визначає порядок її здійснення.

У зв'язку з тим, що більшість порушень фінансово-економічного законодавства знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку, дослідження господарських злочинів та розгляд господарських спорів у суді вимагає спеціальних знань в галузі бухгалтерського обліку. Тому великий клас економічних експертиз, об'єктом яких є бухгалтерські документи і регістри, традиційно відносяться до судово-бухгалтерських експертиз.

Отже, одним з видів експертизи, визначених в Інструкції про призначення та проведення судової експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. №53/5, є судово-бухгалтерська експертиза.

^ Судово-бухгалтерська експертиза - це процесуальна форма дослідження первинних бухгалтерських документів, облікових регістрів і фінансової звітності підприємств з метою вирішення широкого кола економічних питань, що виникають під час розслідування господарських злочинів в суді та в господарському суді.

Необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи виникає в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних справ про привласнення майна, посадових злочинів та з цивільних справ, коли необхідно мати аналіз даних про фінансово-господарські операції, відображені у бухгалтерському обліку. Призначення судово-бухгалтерської експертизи є важливою слідчою дією. Від чіткого і правильного її проведення значною мірою залежить якість і строки розслідування кримінальної або цивільної справи. Судово-бухгалтерська експертиза призначається, коли перед слідчим або судом після проведення ними ряду слідчих дій (судового розслідування) виникли конкретні питання, вирішення яких можливе лише спеціалістом, або у справі є достатня кількість матеріалу, необхідного для дослідження експертом-бухгалтером. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи вирішується в кожному окремому випадку залежно від обставин справи.

Судово-бухгалтерська експертиза призначається, коли:

- висновки ревізії суперечать матеріалам справи і для усунення

протиріч необхідно мати висновок експерта - бухгалтера; ревізор не брав до уваги надані відповідальними особами документи, наприклад, акти про недостачу товарів, - за мотивами їх неналежного оформлення, несвоєчасного подання тощо;

- є обґрунтоване клопотання звинуваченого про призначення судово-

бухгалтерської експертизи;

- виникли протиріччя між висновками первинної, повторної або додаткової ревізії;

- методи, що застосовувалися ревізором для визначення розміру матеріальної шкоди, викликають сумніви;

- така необхідність випливає з висновку експерта іншої спеціальності;

- з інших обставин, відповідно до чинного законодавства. Отже, в процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи аналізуються виявлені факти привласнення майна, безгосподарності, причини збитків, втрат, їх вплив на виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств або пов'язаних сторін та визначаються межі матеріальної відповідальності за завдану матеріальну шкоду та її розмір.

^ Предмет і об'єкти судово-бухгалтерської експертизи. В теорії експертизи розрізняють предмет та об'єкти експертизи.

Предметом експертизи є інформація, що має імовірнісний характер, та на підставі якої суб'єкт судового процесу (підозрюваний, звинувачуваний) може бути притягнутий до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Тому іноді предмет судово-бухгалтерської експертизи визначають як питання, які поставлені органами дізнанню, досудового слідства або суду перед експертами, у зв'язку з необхідністю визначення і пошуку доказів з використанням спеціальних знань у конкретній галузі.

Такими питання можуть бути питання, сутність яких полягає у встановленні об'єктивної істини щодо:

 • даних, пов'язаних з недостачею або лишками товарно-матеріальних - цінностей, грошових коштів та сумою матеріального збитку;

 • правильності документального оформлення операцій приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей та руху грошових коштів;

 • відповідності відображення в бухгалтерських документах фінансово-господарських операцій вимогам бухгалтерського обліку і звітності та діючим нормативним актам та відповідності або невідповідності свідчень, які проходять по справі осіб, даним бухгалтерського обліку;

 • документального обґрунтування оприбуткування, відпуску та списання матеріалів, готової продукції, товарів, грошових коштів; розмірів та

 • вартості неврахованої продукції, які визначаються з врахуванням висновків технологів, товарознавців, інших спеціалістів та інших матеріалів справи;

 • документального обґрунтування вимог позивача і заперечень
  відповідача у частині, що стосується вартості позову (зустрічного позову);

 • кола осіб, у яких за документальними даними в період утворення

 • недостачі або лишків знаходилися на відповідальному зберіганні товарно-матеріальні цінності або грошові кошти та осіб, які зобов'язані забезпечувати виконання вимог бухгалтерського обліку та контролю, недотримання яких встановлено в процесі проведення експертизи;

 • правильності визначення прибутку до оподаткування підприємств різних форм власності та нарахування розмірів податків;

 • недоліків в організації, веденні бухгалтерського обліку і контролю фінансової, касової і розрахункової дисципліни, якщо для цього необхідне застосування спеціальних знань.

^ Об'єктами експертизи є конкретні матеріали і речові докази, що надаються до розгляду експертами. Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є відображені в документах і облікових регістрах господарські операції, які стали предметом розслідування або розгляду в суді. При проведенні судово-бухгалтерської експертизи її об'єктами є:

1. Бухгалтерські документи первинного обліку:

- первинні (накладні, наряди на відпуск матеріальних цінностей,
банківські доручення, ПКО, ВКО, транспортні документи, акти,
оприбуткування, введення в експлуатацію, списання, платіжні відомості,
доручення, квитанції, авансові звіти тощо);

- зведені (групувальні відомості, накопичувані та групувальні таблиці, особові рахунки, звіти касирів, товарні звіти матеріально-відповідальних осіб);

- інформація з комп'ютерних систем обліку.

2. Облікові регістри поточного обліку: книги, журнали-ордери, оборотні
відомості, картки обліку тощо;

3. Облікові документи заключного обліку: фінансова, податкова,
статистична, управлінська звітність.

Матеріали інвентаризації.

Інші документи, необхідні для проведення дослідження експертом: акти ревізій та прийняті по них рішення, довідки та повідомлення про операції з майном, висновки інших експертиз (товарознавчої, будівельної, технологічної тощо), що відносяться до предмету бухгалтерської експертизи, відомості зі свідчень звинувачених, свідків, протоколи обшуків та вилучень, неофіційні документи, які є в кримінальній/цивільній справі.

Метод судово-бухгалтерської експертизи. У загальнонауковому
розумінні, метод - це спосіб дослідження, що характеризується сукупністю
прийомів і засобів, які визначають шлях наукового пізнання і встановлення
істини.

^ Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність загальнонаукових, науково-методичних прийомів, запозичених з інших наук та власних методичних прийомів, які застосовує експерт-бухгалтер під час дослідження інформації, наведеної у документах та інших наданих йому матеріалів.

Виявлені під час проведення економічного аналізу негативні тенденції і відхилення від нормативного протікання господарських процесів самі по собі не є порушенням законодавства. Вони лише визначають напрям проведення більш детального дослідження.

^ До власних науково-методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи відносяться специфічні прийоми, розроблені теорією і практикою господарського контролю та досвідом слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До цих прийомів відносяться: прийоми фактичного контролю; прийоми документального контролю; прийоми узагальнення одержаних результатів. До прийомів фактичного контролю належать:

Огляд - обстеження об'єкту за зовнішніми ознаками на відповідність еталонному вигляду (стану).

Обстеження - безпосереднє вивчення певних об'єктів підприємства. Контрольне придбання - прийом, що дозволяє визначити правильність і законність відпуску товарів.

^ Контрольний обмір виконаних робіт - прийом визначення фактичного виконаних будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

Контрольний запуск сировини і матеріалів - прийом перевірки дотримання норм витрачання виробничих запасів при виготовленні продукції.

^ Контрольне приймання продукції за якістю і кількістю - перевірка достовірності даних ВТК про якість і кількість виготовленої продукції.

Лабораторний аналіз - перевірка якісних оцінок сировини, готової продукції, товарів з метою визначення правильності вартісних оцінок. Експертна оцінка — перевірка якості виконаних робіт. До документальних прийомів судово-бухгалтерської експертизи належать:

Формальна перевірка — перевірка правильності складання документу (реквізити, підписи) та здійснених виправлень.

^ Арифметична перевірка - перевірка документів з метою визначення правильності кількісних показників, наведених у документі.

Нормативно-правова перевірка - перевірка господарських операцій відображених в документах з погляду їх відповідності нормативним актам, інструкціям, стандартам тощо.

^ Зустрічна перевірка - це перевірка достовірності відображених в документах операцій шляхом порівняння даних різних документів, що відносяться до однієї або різних, проте взаємопов'язаних операцій. Як правило, це порівняння різних примірників одного й того ж документа, що знаходиться в різних підрозділах або різних підприємствах.

^ Взаємна перевірка - перевірка різних за своїм характером документів, в яких знайшли відображення операції, що перевіряються.

Контрольне порівняння - перевірка кількісної інформації про рух однорідних цінностей в міжінвентаризаційний період ( S + ОД- OK = S").

^ Відновлення кількісно-сумового обліку — прийом відтворення за первинними документами у хронологічній послідовності звітної інформації.

Хронологічна перевірка - перевірка звітної інформації за ознакою хронології подій, відображених в документах. Всі прийоми документального контролю поділяються на три групи,

1. Прийоми перевірки окремого документу:

формальна перевірка;

арифметична перевірка;

нормативно-правова перевірка.

2. Прийоми перевірки сукупності документів, що відображають одну і
ту ж або взаємопов'язані операції:

зустрічна перевірка;

взаємна перевірка.

3. Прийоми перевірки сукупності документів, що відображають рух однорідних цінностей:

контрольне порівняння;

відновлення кількісно-сумового обліку;

хронологічна перевірка руху цінностей.

Прийоми документального контролю поділяються на дві групи за ознакою мети проведення перевірки:

I - прийоми перевірки формально-правового змісту господарської операції;

II - прийоми перевірки реальності (достовірності) інформації, відображеної в
документах.

До першої групи відносяться:

 1. перевірка дотримання правил складання, повноти і достовірності форм документів;

 2. співставлення облікової інформації зі встановленими нормативами;

 3. перевірка дотримання правил відображення інформації в системі обліку;

 4. перевірка арифметичних розрахунків.
  До другої групи відносяться:

 1. співставлення даних документів, в яких відображені операції з даними документів, які слугували основою для цих операцій;

 2. одержання підтвердження від третіх осіб про реальність інформації;

 3. перевірки записів в облікових регістрах та звітності, правильності контирування;

 4. зустрічна перевірка, взаємна перевірка, контрольне порівняння,

 5. відновлення натурально-вартісного обліку, логічне дослідження господарських операцій.

Докази здійснення протиправних дій у сфері економіки формуються переважно документальними і в окремих випадках прийомами фактичного контролю.

Внаслідок проведення документальних прийомів виявлене господарське правопорушення відображається в облікових документах у трьох формах:

протиріччя (невідповідності) у змісті окремого документа;

протиріччя у змісті декількох документів;

порушення діючого порядку відображення господарських операцій. ^ До прийомів узагальнення, оцінки і реалізації результатів належать:

класифікація і групування правопорушень за їх економічною однорідністю і хронологічною послідовністю; аналітична систематизація даних експертизи шляхом складання таблиць, схем, графіків тощо;

складання експертного висновку та передача його замовнику експертизи.


Питання для самоперевірки

 1. Що розуміють під судово-бухгалтерською експертизою?

 2. Які причини обумовлюють проведення судово-бухгалтерської експертизи?

 3. Що розуміється під предметом судово-бухгалтерської експертизи?

 4. Яка інформація є предметом дослідження під час проведення судово-бухгалтерської експертизи?

 5. Які облікові документи є об'єктами судово-бухгалтерської експертизи?

 6. Що слід розуміти під методом судово-бухгалтерської експертизи?

 7. Які загальнонаукові методичні прийоми входять до складу методу судово-бухгалтерської експертизи?

 8. Які науково-методичні прийоми, запозичені з інших наук, входять до складу методу судово-бухгалтерської експертизи?

 9. Які власні науково-методичні прийоми є складовими методу судово-бухгалтерської експертизи?

10. Які прийоми документального контролю застосовує бухгалтер-експерт під час проведення дослідження?

Схожі:

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші...
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconПризначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Експертиза у суді призначається з додержанням правил, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Експерт у судовому...
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconДодаткова судово-медична експертиза призначається у випадках
Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення судово-медичної експертизи
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи iconТема Кількість
Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи icon„затверджую”
«Предмет І завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи