Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи icon

Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Скачати 122.67 Kb.
НазваПризначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Дата04.09.2012
Розмір122.67 Kb.
ТипДокументи

Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи


Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Експертиза у суді призначається з додержанням правил, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Експерт у судовому засіданні бере участь у дослідженні доказів і може з дозволу суду ставити питання підсудному, потерпілому і свідкам про ті обставини, які мають значення для його висновку.

Після з'ясування обставин, що мають значення для висновку експерта, головуючий пропонує прокуророві, підсудному, його захисникові та іншим учасникам судового розгляду подати у письмовому вигляді питання, які вони бажають поставити експертові. Суд обмірковує ці питання, враховуючи при цьому думку учасників судового розгляду, усуває ті з них, які не стосуються справи або не належать до компетенції експерта, а також формулює ті, які він ставить перед експертом з власної ініціативи.

Після цього суд виносить ухвалу, а суддя - постанову, в якій викладає поставлені на вирішення експертизи питання. Висновок експерта має відповідати встановленим вимогам, оголошується на судовому засіданні та приєднується до справи.

Документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення для справи. Призначаючи судову експертизи, суд або слідчий має право цією ж ухвалою (постановою) вимагати від учасників процесу, а у випадку необхідності - інших підприємств, установ організацій, державних та інших органів чи її посадових осіб зразки почерків, підписів, відбитків печаток, друкованих документів тощо і надати їх експерту для дослідження. Предмети та документи, що були об'єктами дослідження, підлягають поверненню особі або органу, які призначили експертизу, разом із висновком експертизи або повідомленням про неможливість провести експертизу, засвідченим підписом експерта, що проводив дослідження, та печаткою експертної установи.

У разі потреби слідчий має право винести постанову про вилучення або відбір зразків почерку та інших зразків, необхідних для експертного дослідження.

Про вилучення та відбір зразків складаються відповідні протоколи, в яких, крім загальних реквізитів такого роду документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші суттєві обставини. Для відбору зразків слідчий (суддя) може запросити спеціаліста. Протокол мають підписати всі особи, які брали участь у відборі. Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або інші обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних ознак, про них слід зазначити у постанові (ухвалі) про призначення експертизи або надіслати експерту копії тих протоколів слідчих дій (оглядів, допитів тощо)

чи виписки з них, де йдеться про ці обставини. Зразки зберігаються за правилами зберігання речових доказів.

На стадії досудового слідства бухгалтерська експертиза призначається у тих випадках, коли без застосування спеціальних знань в галузі бухгалтерського обліку слідчий не може розв'язати суттєві питання, що виникли по справі.

Призначення експертизи є процесуальною дією, яка включає: визначення підстав для проведення експертизи, формулювання питань, на які необхідно надати відповіді експертам, вибір експертів, складання постанови про призначення експертизи, ознайомлення з даною постановою звинуваченого та роз'яснення йому його прав.

Експерт призначається органом (посадовою особою), у впровадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, тоді, коли виникає потреба в спеціальних знаннях.

Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і надати об'єктивний висновок з поставлених перед ним питаннях.

Суд зобов'язаний перевірити повноваження експерта, наявність у підприємця ліцензії на право здійснювати експертну діяльність та свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за відповідною спеціалізацією у безпосереднього виконавця експертизи.

До експертної установи слід надсилати: постанову (ухвалу) про призначення експертизи, а також об'єкти дослідження (у разі потреби - зі зразками для порівняльного дослідження, протоколами вилучення речових доказів, їх огляду, схемами тощо). Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні експертизи, надається в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз у науково-дослідних експертних установах Міністерства юстиції України.

У виняткових випадках, коли об'єкт не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими

копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, приєднаними до справи у встановленому порядку. Про проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано у постанові (ухвалі) про її призначення.

Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського обліку, які містять відомості -вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Якщо експертиза призначається з метою перевірки акту документальної ревізії, в постанові (ухвалі) про призначення експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у справі доказам, оспорюються заінтересованими особами, переконливо обґрунтовані ревізорами).

Документи мають бути систематизованими (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони. За необхідності з'ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед іншими співвиконавцями під час вирішення поставлених питань. Як голова комісії він виконує лише організаційні функції, а саме:

скликає нараду експертів, на якій знайомить їх з постановою (ухвалою) про призначення експертизи, матеріалами, які надійшли на дослідження, а також організовує розробку спільної програми досліджень;

здійснює зв'язок з керівниками установ (підрозділів), співробітники яких є членами комісії, контролює строки проведення окремих досліджень і координує виконання всієї програми досліджень;

керує проміжними та підсумковими нарадами експертів;

повідомляє керівника експертної установи про дії членів комісії, які не узгоджуються із загальною програмою досліджень або порушують їх послідовність;

складає проект висновків (повідомлення про неможливість провести експертизу) або доручає це зробити будь-кому з членів комісії.

Якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але протягом місяця не отримав відповідь, - він має право письмово повідомити особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення.

Під час проведення дослідження експерт повинен вживати заходів до збереження наданих на експертизу об'єктів, аби не допустити їх знищення або пошкодження. Якщо за характером дослідження зберегти об'єкт неможливо, то на його пошкодження або знищення має бути отримана письмова згода особи або органу, які призначили експертизу.

У разі пошкодження або знищення об'єкта в процесі дослідження до висновку експертизи вноситься про це відповідний запис.

У разі наявності після знищення або пошкодження об'єкта під час дослідження залишків, вони повертаються особі або органу, які призначили експертизу.

Документальні матеріали, які були об'єктом дослідження, а також порівняльні зразки позначаються відповідними штампами експертної установи.

Комплексна експертиза призначається у випадках, коли є потреба провести дослідження за участю декількох експертів, які є фахівцями у різних галузях знань. Комісія експертів може бути створена судом чи за його рішенням керівником судово-експертної установи. У випадках, коли в справі

щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, додаткову чи повторну, суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об'єктивності експертного дослідження. Такій оцінці підлягають також окремі висновки експертів -членів комісійної чи комплексної експертиз, які не підписали спільний висновок. Не повинна віддаватися перевага висновку експертизи лише тому, що вона проведена комісією, повторно, експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід експертної роботи.

У випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, слідчий мотивованою постановою може призначити додаткову або повторну експертизу. У разі призначення додаткової або повторної експертизи, крім основних матеріалів, експертові надсилаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками, а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку. У постанові (ухвалі) про призначення додаткової експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

У випадках призначення додаткової або повторної експертизи розгляд першої справи може бути відкладений. У разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі суперечливості висновків кількох експертів, суд може зажадати додаткового висновку або призначити інших експертів.

Якщо експертиза призначена не як комплексна, але при її проведенні з'ясується, що вирішення поставлених питань або деяких з них потребує застосування даних, які належать до різних галузей знань, - керівник експертної установи має право організовувати її проведення за правилами виконання комплексної експертизи. Якщо проведення комплексної експертизи не може бути здійснено силами експертів даної установи, то її керівник повідомляє про це особу або орган, які призначили експертизу і просить залучити до проведення експертизи експерта відповідної спеціалізації.

Призначення експертизи пов'язане з вирішенням ряду організаційних питань:

вибору місця і часу проведення експертизи;

визначення вихідних даних та матеріалів, з якими потрібно ознайомити експерта тощо.

Закон не визначає структури постанови про призначення експертизи. На практиці вона складається з трьох частин:

ввідної:

зазначається дата, місце складання постанови, посада, звання, прізвище і орган, де працює особа, що винесла постанову; найменування кримінальної справи, за якою призначена експертиза;

описової:

викладається фабула справи і обставини, у зв'язку з якими виникла
потреба у спеціальних бухгалтерських знаннях, а також особливості об'єкта
дослідження, які можуть мати значення для надання висновку. В описовій
частині рішення, ухвали, постанови арбітражного суду обов'язково повинен
фіксуватись факт попередження судового експерта щодо передбаченої
відповідальності;

резолютивної:

зазначаються тип і вид експертизи; формулюються запитання, що виносяться до вирішення їх експертом; призначається експерт або судово-експертна установа, наводиться перелік матеріалів, які надаються експерту.

Бухгалтерська експертиза може бути призначена за матеріалами ревізії, а також за документами і обліковими записами, представленими підприємством безпосередньо слідчому. Перед експертом може бути поставлено питання про перевірку правильності методів дослідження ревізорами даних бухгалтерського обліку, а також те чи використовував ревізор всі наявні можливості для виконання конкретного завдання.

Таким чином, бухгалтерська експертиза звичайно призначається у тих випадках, коли зібрані всі матеріали по справі, допитані звинувачені (підозрювані) і свідки.

Загальні вимоги, яким повинні задовольняти поставлені перед експертом питання такі:

Без з'ясування питань, поставлених перед експертом, справа не може бути правильно розв'язана.

Для розв'язання цих питань-необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності.

Дані питання можуть бути розв'язані лише шляхом проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Питання повинні бути суттєвими для даної справи і виходити з її матеріалів.

Питання мають бути конкретними, задаватися в суворій логічній послідовності та викладатися в редакції, виключаючи їх подвійне тлумачення.

Експертиза проводиться після подання особою чи органом, які призначили експертизу, матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції.

Одержавши постанову про призначення експертизи, а також адресовані установі матеріали для її проведення керівник експертної установи або його заступник повинен:

1. Перевірити їх відповідність вимогам закону та письмово доручити проведення експертизи одному або декільком співробітникам. Це доручення оформлюється у вигляді завдання. Завдання складається удвох примірниках і видається під розписку бухгалтеру-експерту. Перший примірник передається органу, що призначив експертизу. На звороті цього примірника експерт-бухгалтер дає підписку про те, що його попереджено про відповідальність за відмову від надання висновку, за надання свідомо неправдивого висновку та про нерозголошення даних попереднього слідства без дозволу прокурора, слідчого або особи, що проводить дізнання. Другий примірник завдання залишається в судово-експертній установі.

2. Встановити строки проведення експертизи. Загальні строки проведення експертиз визначені п. 8 Інструкції. Конкретні строки проведення експертизи встановлюються керівником експертної установи в межах:

10-ти днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і не складних за характером досліджень;

1-го місяця - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів
або складних за характером досліджень.

Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки, більший строк встановлюється за домовленістю з органом чи особою, які призначили експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення експертом матеріалів не повинно перевищувати 5 днів. Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується в день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

До строку проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням додаткових матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або органом, які призначили експертизу.

Коли експертизу не можна закінчити у встановлений строк, керівник експертної установи повідомляє про це особі (органу), які призначили експертизу та встановлює додатковий строк. Якщо проведення експертизи неможливе без наявності додаткових матеріалів, тоді направляється відповідне клопотання за певною схемою. Строк припиняється з дня направлення цього клопотання на день отримання матеріалів або
повідомлення про відмову в задоволенні клопотання.

3. Знайомитись з ходом та результатами дослідження, які проводяться
експертами, надавати їм необхідну допомогу наукового та медичного
характеру, здійснювати контроль за якістю та строками експертизи.

Перевірити повноту проведеного дослідження та обгрунтованість висновків експерта-бухгалтера, дотримання ним методичних рекомендацій, правильність оформлення висновку. Призначені експерти дають висновок від свого імені та несуть за нього особисту відповідальність.

Направляти разом з висновком експерта-бухгалтера всі матеріали органу, який призначив експертизу.

Якщо експертиза призначена з питань, вирішення яких в даній експертній установі є неможливим або установа не має відповідних спеціалістів, керівник експертної установи негайно повідомляє про це слідчого (суд).

Структура процесу проведення судово-бухгалтерської експертизи. Судово-бухгалтерська експертиза являє собою дослідний процес з метою збору доказів та пошуку істини у господарських правовідносинах для правильного їх розв'язання правоохоронними органами. Як будь-який процес дослідження, проведення експертизи складається з наступних стадій: підготовчої;

організаційно-методичної; дослідної;

узагальнення, оцінки і реалізації результатів.

На підготовчій стадії здійснюється:

підбір експертів;

складання завдання на проведення експертизи;

підбір нормативно-правових актів за досліджуваними питаннями.

На організаційно-методичній стадії:

дослідження змісту і повноти наданих на експертизу матеріалів;

розробка методики проведення експертизи;

складання календарного плану-графіка проведення експертизи

метою дотримання термінів проведення). ;

На дослідній стадії виконуються конкретні процедури дослідження.
На стадії узагальнення, оцінки і реалізації результатів:

узагальнення результатів:

групування недоліків фінансово - господарської діяльності, які стали об'єктом експертизи, за економічною однорідністю та хронологічною послідовністю;
систематизація результатів дослідження;

складання експертного висновку і розробка пропозицій з профілактики господарських правопорушень;

реалізація результатів;

вручення експертного висновку органу, що призначив експертизу;

оцінка його слідчим, адвокатом і судом;

допит експерта на досудовому слідстві і судовому розгляді;

направлення підприємствам і органам управління пропозицій з профілактики правопорушень. Під час призначення і проведення експертизи обвинувачуваний має право:

заявити відвід експертові;

просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; просити про постановку перед експертизою додаткових питань;

давати пояснення експертові;

пред'являти додаткові документи;

ознайомитися з матеріалами експертизи і висновком експерта після

закінчення експертизи;

заявляти клопотання про призначення нової або додаткової

експертизи.

Схожі:

Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,...
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші...
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconДодаткова судово-медична експертиза призначається у випадках
Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення судово-медичної експертизи
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconТема Кількість
Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні
Призначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи iconТема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та
Тема 16. Методика та техніка проведення сбе по операціях з матеріальними цінностями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи