Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз icon

Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Скачати 83.26 Kb.
НазваКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Дата04.09.2012
Розмір83.26 Kb.
ТипДокументи

Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи


Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками:

за послідовністю проведення;

за обсягом дослідження;

за чисельністю і якісним складом експертів;

за характером спеціальних знань, що застосовуються.

За місцем проведення експертизи поділяються на ті, що проводяться в експертних установах і ті, що проводяться поза межами експертних установ.

^ За обсягом дослідження експертизи поділяються на основні і додаткові. Основною називається експертиза, яка повністю вирішує поставлені перед нею питання по справі, що розглядається. Додаткова експертиза призначається за умови неповноти чи неясності висновків основної експертизи. Неясність висновку полягає у тому, що на його підставі не можна точно встановити чи є висновок експерта категоричним або ймовірним. Додаткова експертиза призначається для роз'яснення, уточнення і конкретизації результатів основної експертизи. Додаткову експертизу може проводити той же експерт.

^ За послідовністю проведення експертизи поділяються на первинні і повторні. Первинними називають експертизи, що призначаються за даною справою вперше. Повторною називається експертиза, що проводиться за тими ж об'єктами і за тими ж питаннями, що і первинна, висновок якої визнаний необґрунтованим або викликає сумнів. Це можливо у тих випадках, коли при проведенні первинної експертизи мали місце порушення процесуальних норм або висновок не узгоджується з достовірними обставинами справи. Як правило, повторна експертиза доручається іншому експерту.

За чисельністю і складом виконавців експертизи поділяються на одноосібну та комісійну. Комісійна експертиза призначається у випадках, коли є потреба провести дослідження за участю декількох експертів -фахівців у одній галузі знань.

За характером необхідних спеціальних знань експертизи поділяються на однопредметні і комплексні, що досліджують питання, які відносяться до різних сфер спеціальних знань, проте об'єднані однією справою. Кожний експерт в ході комплексної експертизи робить свій висновок та підписує його одноосібно. Комплексна експертиза може проводитися й одним експертом, якщо він володіє спеціальними знаннями в різних сферах діяльності і навичками у проведенні різних класів судових експертиз.

^ Завдання судово - бухгалтерської експертизи. Серед основних завдань, що розв'язуються судовими експертами, можна виділити такі класи:

Завдання, пов'язані з ідентифікацією об'єктів (наприклад, встановлення посадової особи, що відповідає за здійснення і документальне оформлення незаконної господарської операції;

Діагностичні завдання, що полягають у виявленні механізму події, встановленні часу, способу і послідовності дій, що призвели до правопорушення, якісних і кількісних характеристик здійснених дій (ніприклад, розкриття механізму розкрадання ТМЦ і грошових коштів, розргхунок суми завданого збитку);

Задачі, пов'язані з експертною профілактикою, діяльністю з виявлення обставин, що сприяють здійсненню злочинів і розробці заходів з їх усунення.

У практиці роботи експертних установ зустрічаються випадки винесення постанов (ухвал) судово-слідчими органами про призначення судово-бухгалтерської експертизи з питань, які вимагають проведення ревізійних дій. їх потрібно розцінювати як порушення процесуальних норм, які регламентують межі компетенції судово-бухгалтерської експертизи. Слідчі органи в постановах (ухвалах) повинні чітко і ясно формулювати питання, які виносяться на дослідження бухгалтером - експертом.

Проте, в практиці роботи експертних установ спостерігаються непоодинокі випадки, коли в постановах (ухвалах) зустрічаються невдало, некоректно сформульовані питання, які допускають неадекватні тлумачення. Наприклад, дуже розповсюдженим є формулювання завдання експерту-бухгалтеру наступного змісту: „Встановити осіб, які є відповідальними за заподіяну шкоду і факти порушень в бухгалтерському обліку та-звітності

Виконання цього завдання не завжди знаходиться в межах компетенції і обов'язків бухгалтера-експерта. Адже поняття порушення правил і норм включає усвідомлення відношення до цього посадових осіб. Здійснення бухгалтерських операцій завжди вимагає усвідомлених дій. Тому недостовірність бухгалтерських операцій (записів) може залежати не лише від досвіду та кваліфікації бухгалтерів, але й від прямих намірів, змови осіб, що здійснюють фальсифікацію даних бухгалтерського обліку. Такі дії бухгалтерів належать до компетенції слідчого або прокурора, а не експерта-бухгалтера.

Встановлення фактів свідомих приписок також не може відноситися до компетенції експерта, оскільки приписка - навмисна зміна, спотворення документу, а констатація наміру - справа юриста, а не експерта. Недоцільно також орієнтувати експерта і на виявлення фактів приховування недостач. Термін „приховування" вказує на намір певної особи. З'ясування інтелектуальних і вольових елементів наміру не входить до сфери бухгалтерських знань. Експерт-бухгалтер, який керується у своїй діяльності принципом об'єктивності, має право встановлювати відповідність або невідповідність даних, які є в облікових документах, фактичному залишку майна, відповідність і невідповідність даних, що містяться в первинних документах і облікових регістрах.

Залежно від вирішення завдань формулювання питань може бути таким:

1. Дослідження організації і особливостей ведення бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, відповідно до діючих нормативних актів і загальних вимог бухгалтерського обліку та звітності.

 1. Чи є розбіжності в облікових даних про надходження і списання майна?

 2. Чи відповідають записи в системі рахунків бухгалтерського обліку про витрати, які були проведені на навантаження і розвантаження заготовленої сировини, даним, які зазначені в первинних документах?

І.З.Чи призвели ці відхилення до завищення або завищення суми відповідних витрат?

1.4. Чи відповідають дані синтетичного обліку та звітності первинним
документам з оприбуткування готової продукції кінцевим показникам з
випуску продукції?

 1. На яку суму допущені викривлення показників звітності про випуск продукції в первинних та зведених документах?

 2. До якого періоду належать виявлені розбіжності в облікових даних?

1.7. Чи відповідає організація обліку і звітності вимогам
бухгалтерського обліку, а якщо ні, то які є відхилення від нормативних документів, що регламентують організацію обліку і звітності?

1.8.Чи мають документальне обґрунтування проведені конкретні фінансово-господарські операції?

1.9. Чи правильно оформлено відпуск або надходження сирови до
виробничого цеху зі складу?

 1. З яких господарських операцій дані аналітичного обліку не відповідають даними синтетичного обліку та звітності?

 2. Чи дотримуються вимоги бухгалтерського обліку і звітності вимогам нормативних актів і які заходи необхідно вжити для посилення контролю?

2. Дослідження бухгалтерських операцій з метою встановлення наявності або відсутності недостач чи лишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, періоди їх утворення, а також завданої матеріальної шкоди.

 1. Чи є розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичними залишками товарів на складі з врахуванням списаного псування і природного убутку?

 2. Яка сума недостачі, що утворилася за даний період?

 3. Який розмір лишків майна різних найменувань, що утворилися за даний період?

 4. Чи можливо зарахування виявленої недостачі таких-то товарів і продуктів на певну суму надлишками товарів (перераховуються товари) на ту х суму?

 5. Який загальний обсяг недостачі майна на складах і на виробництві?

2.6. Який розмір збитків, завданих підприємству, від недостачі і
псування товарно-матеріальних цінностей?

 1. Чи обгрунтовано застосовані норми природного убутку?

 2. Чи обгрунтована переоцінка майна?

2.9. Чи правильно оформлено списання конкретного виду майна у випадку його псування і на яку суму воно здійснено?

Відмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії. Правильне використання в слідчій і судовій практиці знань в галузі бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності вимагає чіткого розмежування між бухгалтерською експертизою і ревізією, що проводяться на вимогу правоохоронних органів. Ці розмежування зводяться до наступного (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

^ Відмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії

Ознака

Судово-бухгалтерська експертиза

Ревізія

Спосіб проведення

Спосіб одержання доказів, що ґрунтуються на невідомих судово-слідчим органам фактичних даних, отриманих за допомогою спеціальних знань експерта - бухгалтера

Спосіб збирання доказів шляхом використання спеціальних знань ревізора для одержання нових матеріалів

Розпорядчий документ

Постанова (ухвала) відповідного органу(голови

суду, слідчого)

Наказ керівника контрольно-ревізійного відділу про проведення ревізії (планової або позапланової)

Підстава проведення

Наявність обставин справи, для правильного розуміння яких необхідні спеціальні знання (роз'яснення обставин, фактів)

Згідно з планом або за наявності в даних, що свідчать про можливість виявлення фактів зловживань в діяльності підприємства

Процесуальний результат

Прийняття ухвали по вже провадженій кримінальній справі

Порушення кримінальної справи або цивільної справи з можливим проведениям за ухвалою судово-бухгалтерської експертизи

Гарантії

об'єктивності

висновків

Підписка про кримінальну відповідальність за необ'єктивну інформацію

Відсутні

Обмеження в роботі

Питання, сформульовані в постанові (ухвалі) слідчого (суду).

Завдання, сформульовані в наказі на проведення ревізії

Участь у судовому процесі

Безпосередня

Не передбачена

Документування результатів

Висновок експерта - первинне джерело доказів, що за своєю природою процесуально і якісно відмінне від досліджуваних матеріалів

Акт ревізії - джерело доказів, похідний вид документів, на яких він базується і відноситься до „Інших документів"


Наведені відмінності розкривають організаційно-правову сторону і судово-бухгалтерської експертизи і ревізії, проведення яких орієнтовано в основному на виявлення і профілактику правопорушень в сфері економіки.

Питання для самоперевірки

1. За якими ознаками класифікуються судово-бухгалтерські експертизи?

2. В чому полягають відмінності між основною і додатковою

експертизами?

 1. В чому полягають відмінності між первинною та повторною експертизами?

 2. В чому полягають відмінності між одноосібною та комісійною експертизами?

 3. В чому полягають відмінності між однопредметною та комплексною експертизами?

 4. В чому полягають відмінності задач судово-бухгалтерської експертизи, що пов'язані з ідентифікацією об'єктів від діагностичних задач?

 5. Які типові недоліки є в ухвалах (постановах на проведення судово-бухгалтерських експертиз?

 6. У чому полягають відмінності між судово-бухгалтерською експертизою та ревізією?

Схожі:

Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,...
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші...
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconДодаткова судово-медична експертиза призначається у випадках
Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення судово-медичної експертизи
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз icon„затверджую”
«Предмет І завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні»
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз icon„затверджую”
«Предмет І завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні»
Класифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз iconПризначення та загальна методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Експертиза у суді призначається з додержанням правил, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Експерт у судовому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи