Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\

Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов'язки, відповідальність
Скачати 58.47 Kb.
НазваЕксперт-бухгалтер: атестація, права, обов'язки, відповідальність
Дата04.09.2012
Розмір58.47 Kb.
ТипДокументи

Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов'язки, відповідальність


Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Експертами можуть бути особи, які мають вищу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестацію як судові експерти певної спеціальності. Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян веде Міністерство юстиції України.

Атестація судових експертів. Атестація судових експертів-працівників підприємницьких структур та громадян проводиться Міністерством юстиції України або Міністерством охорони здоров'я України відповідно до їх функцій.

Органи дізнання, попереднього слідства і суди зобов'язані доручати проведення судових експертиз переважно фахівцям, внесеним до Реєстру атестованих судових експертів.

Метою атестації судового експерта є забезпечення належного професійного рівня керівних працівників та фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи.

Залежно від спеціалізації та рівня підготовки їм присвоюється кваліфікація судового експерта з дозволом проведення певного виду експертиз і кваліфікаційний клас.

Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів визначається міністерствами і відомствами, до системи яких входять спеціалізовані установи та відомчі служби, що проводять судові експертизи.

Для присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії.

До складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найбільш досвідчені фахівці, які мають кваліфікацію судового експерта і стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Серед них має бути не менше двох фахівців тієї спеціальності і того класу, з яких комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію або кваліфікаційний клас та фахівець з процесуальних питань судової експертизи.

Не можуть залучатися до виконання обов'язків судового експерта особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними та ті, які мають судимість.

Інші обставини, що забороняють участь особи як експерта в судочинстві, передбачаються процесуальним законодавством.

^ Обов'язки експерта. Незалежно від виду судочинства судовий експерт
зобов'язаний:

прийняти до виконання доручену йому експертизу;

повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані;

провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок;

проводити дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого,

підсудного чи сторін у цивільних та господарських справах (з дозволу Ч.

особи або органу, які призначили експертизу);

заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;

з'являтися за викликом особи або органу, які призначили експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи чи повідомлення про неможливість її проведення;

давати роз'яснення щодо даного ним висновку (на вимогу # органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду).

Інші обов'язки судового експерта передбачаються процесуальним законодавством.

Права експерта. Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право:

ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів;

вказувати у висновку судової експертизи на виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання;

бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти
клопотання, що стосуються предмета судової експертизи (з дозволу
особи або органу, які призначили судову експертизу);

подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа,
якщо ці дії порушують права судового експерта;

складати окремий висновок експертизи (у випадку незгоди з іншими
членами експертної комісії);

викладати письмово відповіді на питання, які постають перед ним під час допиту;

відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.

одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням.

Інші права судового експерта передбачаються процесуальним законодавством.

^ Відповідальність судового експерта. Судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності. За злісне ухилення від явки до суду, органів попереднього слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за надання свідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, даних попереднього слідства чи дізнання експерт несе кримінальну відповідальність за статтями КК України.

За допущені порушення під час проведет™ експертизи, що не призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальнойті, штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а позаштатний звільнений з посади позаштатного експерта.

Експерту забороняється:

• проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної
установи (її структурного підрозділу), за виняіуом експертиз,
доручених йому безпосередньо після слідчого огляду, в яком> .-.;., боав
участь як спеціаліст та експертиз, які проводяться під час судового
розгляду;

самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно;

розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання;

вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи побічно стосуються експертизи;

зберігати кримінальні, цивільні та арбітражні справи та речові докази і документи, що є об'єктами експертизи, поза службовим приміщенням.

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій
залежності від обвинуваченого, потерпілого, або які раніше були ревізорами
з провадженої справи.

^ Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку. Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:

процесуальним порядком призначення судового експерта;

забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів дізнання та попереднього слідства;

створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;

кримінальною відповідальністю судового експерта за надання свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;

можливістю призначення повторної судової експертизи;

присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

^ Питання для самопідготовки

Яким вимогам мають відповідати фізичні особи, що претендують на одержання статусу судового експерта?

Який орган виконавчої влади відповідає за атестацію фахівців з судово-бухгалтерської експертизи?

Які встановлені вимоги до складу експертно-кваліфікаційних комісій?

Які особи не можуть бути судовими експертами?

Які обов'язки судового експерта?

Які права судового експерта?

Які процесуальні порушення можуть бути причинами виникнення відповідальності експерта?

Що забороняється чинити судовому експерту?

Чим забезпечуються гарантії незалежності судового експерта та правильність його висновку?

Схожі:

Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Загальні положення
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність старшого наукового співробітника
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність головного наукового співробітника
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність провідного наукового співробітника
Експерт-бухгалтер: атестація, права, обов\Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність молодшого наукового співробітника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи