Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» icon

Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Скачати 57.07 Kb.
НазваОрганізація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Дата04.09.2012
Розмір57.07 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти та науки України


Херсонський Економічно-Правовий Інститут


Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни:

Організація і методика економічного аналізу”

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”,

напрям 0305 «Економіка і підприємництво»


Херсон – 2010

Методичні вказівки та тематика курсових робіт з курсу: “Організація і методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Херсонського економічно-правового інституту.


^ Склав: к.е.н., доцент Зорін Г.Г.


Рецензенти: зав. каф. «Облік і аудит» к.е.н, доц. Шульга Н.В.; к.е.н., доц. каф. «Облік і аудит» Осадча Т.С.

Міністерство освіти та науки України


Херсонський Економічно-Правовий Інститут


Кафедра обліку і

аудиту


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни:

Організація і методика економічного аналізу”

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”,

напрям 0305 «Економіка і підприємництво»


Затверджено

на засіданні кафедри

Облік і аудит

___”___________ 2010 р.

Протокол № ___


Херсон-2010

^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу:

Організація і методика економічного аналізу”


 1. Методичні вказівки


Курсова робота з економічного аналізу передбачена навчальним планом для студентів заочної фор­ми навчання за спеціальністю 6.030509 “Облік та аудит”. Це важливий етап оволодіння методикою вивчення діяльності підприємств різних форм власності.

Метою підготовки курсової роботи з економічного аналізу є на­буття студентами навичок самостійного виконання аналітичних до­сліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інфор­мації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з'ясування економічної суті об'єкта дослідження, визначення проб­лем для вирішення, збирання та обробка належної економічної ін­формації, проведення економічного аналізу, формулювання й оцінка його наслідків.

Курсову роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання сту­дентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує форму­вання додатка до роботи, який складається з форм чинної звітності, що використовувалась при виконанні курсової роботи.

Курсова робота виконується за таким планом:

— вступ (розкривається мета підготовки курсової роботи; 2) дається коротка характеристика об'єкта дослідження та економічної ін­формації, яка використовується при виконанні роботи);

— параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об'єкт дослідження та методику його аналізу);

— подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведен­ню економічного дослідження з теми курсової роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку);

— висновки (даються наслідки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).

Тему курсової роботи з економічного аналізу студент обирає з наведеної тематики, враховуючи порядковий номер за списком у журналі групи. Крім того, студенту надається право визначити тему своєї роботи поза пропонованого перелікую В цьому разі вона має бути погоджена з науковим керівником, яким є викладач, що веде лекції з курсу.

Обсяг курсової роботи — 30—40 стандартних аркушів. Для рецензування курсова робота подається в деканат у встановлений термін.

Курсові роботи, які подаються після встановленого терміну, ка­федра до рецензування не приймає. Не приймаються також до рецен­зування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушен­ням зазначених вимог (занижений обсяг, відсутність додатка тощо).

Виконані на належному рівні курсові роботи після їх рецензу­вання допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на ка­федрі обліку і аудиту, за наслідками захисту виставляються оцінки.


2. Тематика курсових робіт:


1. Огранізація і методика аналізу інвестиціонної діяльності підприємства.

2. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

5.Аналіз грошових потоків підприємства.

6. Аналі ділової активності підприємства.

7. Аналіз власного капіталу підприємства.

8. Аналіз необоротних активів підприємства.

9. Аналіз витрат звичайної діяльності.

10. Аналіз операційних витрат.

11. Аналіз виробничої собівартості.

12. Аналіз короткострокових зоюов’язань підприємтсва.

13. Аналіз оборотності оборотних активів.

14. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємтсва.

15. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.

16. Аналіз реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства.

17. Аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості підприємства.

18. Організація і методика аналізу ефективності використання капіталу.

19. Організація і методика аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств і запобігання їхньому банкрутству.

20. Організація і методика аналізу ефективності формування витрат підприємства.

21. Аналіз витрат за центрами відповідальності.

22. Організація і методика прийняття управлінських рішень на основі маржинального аналізу.

23. Організація і методика загального оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємтсва.

24. Організація і методика діагностики ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання.

25. Організація і методика аналізу обсягів і ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності.

26. Аналіз використання прибутку підприємства.

27. Аналіз джерел формування капіталу.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Муравьев А. И. й др. Анализ внешнезкономической деятельности - предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1991.

 2. Житна І. П. та ін. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1992.

 3. Маркин Ю. П. Анализ внутрипроизводственных резервов. — М.: Финансы и статистика, 1991.

 4. Крилова Т. Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия — М.: Финансы и статистика, 1991.

 5. Вольф Ганс-Петер й др. Сравнительный анализ на комбинатах и предприятиях. — М.; Финансы й статистика, 1987.

 6. Романсе А. Н. й др. Оценка коммерческой деятельности предприя­тий: Опыт зарубежных корпораций. —М.: Финансы и статистика, 1993.

 7. Сайфулин Р. С. й др. Методика финансового состояния. — М.: Инф-ра, 1995.

 8. Шеремет А. Д. й др. Теория зкономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1995.

 9. ХейнеПол. Зкономический образ мышления. -М.: Новости, 1991.

 10. Яцків М. І. Теорія економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей. — Львів: Світ, 1993.

 11. Ивохненко В.М. Курс Економічного аналізу. Навч. посібник. К.: - Знання – Пресс – 2000.

 12. Ф.Ф. Бутинець, Е.М. Мних, О.В. Олейник. Економічний аналіз (практикум), П.П. “Рута”, Житомир – 2000.

 13. Савицкая Г.В. – Аналіз господарської діяльності підприємства. Минск ООО “Новое знание” – 2000.Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 22.11.2010 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.1,6 Умов.від.1,68 Облік. вид. арк. 1,94

Файл: Зор_на

Зам. № ___ Тираж 50 прим. Ціна за домовленістю

*******************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130


Схожі:

Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconІ. В. Мількін Програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Організація І методика економічного аналізу» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка І підприємництво,...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconКизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "організація І методика економічного аналізу"
Конспект лекцій з дисципліни "Організація І методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної І 4 курсу заочної форми...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconІ. В. Мількін Конспект лекцій «Організація І методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» заочної форми навчання) Харків хнамг 2012 Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Організація І методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 030509 «Облік...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconГалузь знань: 0305 Економіка та підприємництво Напрям підготовки: 030509 Облік І аудит

Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”,...
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація і методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік і аудит”: Навчальний посібник
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік І аудит”: Навчальний посібник
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік І аудит”: Навчальний посібник
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи