Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки України
НазваМіністерство освіти та науки України
Сторінка1/2
Дата04.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство освіти та науки України


Херсонський Економічно-

Правовий

Інститут


Кафедра Обліку

і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА

Тематика контрольних робіт


з дисципліни:

“Економічний аналіз”


для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”,

напрям 0305 «Економіка і підприємництво» для студентів заочної форми навчання


Херсон – 2010


Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”, напрям 0305 «Економіка і підприємництво» для студентів заочної форми навчання заочної форми навчання.


^ Склав: к.е.н., доцент Зорін Г.Г.


Рецензенти: зав. каф. «Облік і аудит» к.е.н, доц. Шульга Н.В.; к.е.н., доц. каф. «Облік і аудит» Осадча Т.С.

Міністерство освіти та науки України


Херсонський

Економічно-

Правовий

Інститут


Кафедра Обліку

і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА
^

Тематика контрольних робіт


з дисципліни:

“Економічний аналіз”


для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”,

напрям 0305 «Економіка і підприємництво» для студентів заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

Облік і аудит

“___”___________ 2010 р.

Протокол № ___


Херсон-2010

1. Методичні вказівки


Економічний аналіз посідає важливе місце в навчальному плані підготовки бакалаврів з економіки усіх спеціальностей інституту. Він завершує формування спеціалістів даного рівня.

Особливістю оволодіння знаннями з економічного аналізу є те, що необхідно приділяти значну увагу практичним заняттям. Тому виконання контрольної роботи з курсу економічного аналізу сприяє засвоєнню методики вивчення господарської діяльності підприємств, що в умовах ринкової економіки набуває важливого значення.

Метою підготовки контрольної роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням контрольної роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної суті об’єктів дослідження, визначення проблем для вирішення, збирання та обробки належної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінка його наслідків.

Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах, наприклад, варіант 1: питання 1, 2 і задача 1; варіант 2: питання 3,4 і задача 2 і т.д.) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує формування додатку до роботи (форм чинної звітності підприємства, що використовувалась при виконанні контрольної роботи).

Контрольну роботу не обов’язково, але рекомендується виконувати її за таким планом.

 • Вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, яка використовувалась при виконанні контрольної роботи).

 • Параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу).

 • Подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку).

 • Висновок (даються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).

Для виконання контрольної роботи студенти визначають тему контрольної роботи і завдання згідно залікової книжки.

Обсяг контрольної роботи – 20-25 стандартних аркушів. Для рецензування контрольна робота подається в деканат у встановлений термін.

Контрольні роботи, які подаються після встановленого терміну, кафедра до рецензування не приймає. Не приймаються також до рецензування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушенням зазначених вимог (знижений обсяг, відсутність додатка тощо).

Виконанні на належному рівні контрольні роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку та аудиту. За наслідками захисту виставляється залік. Наявність заліку є ознакою допущення студента до екзамену з курсу економічного аналізу.

2. Тематика контрольних робіт 1. Економічний аналіз у системі економічних наук.

 2. Шляхи вдосконалення економічного аналізу в умовах ринкової економіки.

 3. Автоматизація аналітичних робіт під час аналізу господарської діяльності підприємства.

 4. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

 5. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

 6. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 7. Аналіз затрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.

 8. Аналіз рівня заробітної плати на підприємстві.

 9. Аналіз співвідношення темпів розвитку продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві.

 10. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.

 11. Аналіз використання матеріалів у виробництві на підприємстві.

 12. Аналіз стану основних засобів підприємства.

 13. Аналіз створення й використання амортизаційних фондів підприємства.

 14. Аналіз використання обладнання на підприємстві.

 15. Аналіз ремонту основних засобів підприємства.

 16. Аналіз затрат підприємства по економічних елементах і статтях собівартості.

 17. Аналіз затрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.

 18. Аналіз затрат на паливо й енергію у собівартості продукції підприємства.

 19. Метод економічного аналізу.

 20. Технічні (спеціальні) прийоми економічного аналізу.

 21. Узагальнення та оформлення наслідків економічного аналізу.

 22. Економічний аналіз – важлива функція управління діяльністю підприємства.

 23. Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства.

 24. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

 25. Аналіз собівартості продукції по статтях затрат.

 26. Аналіз видатків на освоєння нових видів продукції.

 27. Аналіз видатків на утримання й експлуатацію машин і обладнання.

 28. Аналіз загальновиробничих видатків.

 29. Аналіз загальногосподарських видатків.

 30. Аналіз втрат від браку підприємства та інших витрат у виробництві.

 31. Оперативний аналіз собівартості продукції на підприємстві.

 32. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 33. Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.

 34. Аналіз виробництва товарної продукції підприємства.

 35. Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.

 36. Аналіз якості продукції підприємства.

 37. Аналіз ритмічності і комплексності виробництва на підприємстві.

 38. Аналіз відвантаження і збуту продукції.

 39. Аналіз позавиробничих видатків підприємства.

 40. Аналіз балансового прибутку.

 41. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.

 42. Аналіз рентабельності підприємства.

 43. Аналіз рентабельності продукції підприємства.

 44. Аналіз розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.

 45. Аналіз стану розрахунків по платежах підприємств з бюджетом.

 46. Аналіз короткострокових кредитів банку підприємству.

 47. Аналіз джерел капіталовкладень підприємства.

 48. Аналіз власних оборотів засобів підприємства.

 49. Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.

 50. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.

 51. Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.

 52. Загальні характеристики фінансового стану підприємства (об’єднання).

 53. Аналіз фінансової стабільності підприємства.

 54. Аналіз ліквідності підприємства.

 55. Аналіз складу оборотних коштів підприємства.

 56. Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.

 57. Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

 58. Аналіз платоспроможності підприємства.

 59. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

 60. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 61. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів діяльності підприємства.

 62. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 63. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Література:


 1. Муравьев А. И. И др. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 2. Житна І. П. та ін. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1992.

 3. Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов. – М. : Финансы и статистика, 1991.

 4. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 5. Вольф Ганс-Петер и др. Сравнительный анализ на комбинатах и предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 1987.

 6. Романов А.Н. др. Оценка коммерческой деятельности предприятий: Опыт зарубежных корпораций. – М.: Финансы и статистика, 1993.

 7. Сайфулин Р.С. и др. методика финансового состояния. – М.: Инфра, 1995.

 8. Шеремет А.Д. и др. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 9. Хейне Пол. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991.

 10. Яцків М.І. теорія економічного аналізу.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей. – Львів: Світ, 1993.

 11. В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-Пресс, 2000.

Завдання для контрольної роботи


Задача 1. Дайте оцінку виконання плану виробництва і реалізації (по вугільній шахті).

Таблиця 1.


Показники

І варіант

ІІ варіант

За планом

Факти-чно

%

За планом

Факти-чно

%

1. Товарна продукція:а) у порівняльних цінах, тис. грн.


60000


64800
32000

25600
б) у діючих цінах, тис. грн.

*

72000
*

40000
в) у натуральних одиницях, тис.т

600

630
400

300
2. Реалізаціяа) у порівняльних цінах, тис. грн.

60000

57000
34000

25160
Б) у натуральних одиницях, тис.т

600

540
425

310

Задача 2. Дайте оцінку динаміці обсягу виробництва на підприємстві за останні п’ять років.

Таблиця 2.

Показники

1995

1996

1997

За минулий рік 1998

За звітний рік 1999

І варіант
Виробнича потужність, тис. т

2000

2000

1800

1600

1600

Видобуток руди, тис. т

1750

1700

1620

1520

1408

ІІ варіант
Виробнича потужність, тис. т

500

500

600

600

800

Виробництво продукції, тис. т

400

420

500

462

520


Задача 3. Визначте ступінь виконання плану за асортиментом випущеної продукції. Назвіть можливі причини відхилення від плану.

Таблиця 3.

(тис. грн.)

Вид продукції

І варіант

ІІ варіант

За планом

Звіт

Відхилення

За планом

Звіт

Відхилення

“А”

200

250
1000

1100
“Б”

150

130
2500

2200
“В”

550

632
––

400
“Г”

300

200
500

200
“Д”

400

404
200

––
Разом

1600

1616
4200

3900


Задача 4. Визначте, чи виконаний план за сортністю продукції цехом за звітний місяць.

Таблиця 4.

(кількість продукції, штук)

Сорт

Ціна, грн

І варіант

ІІ варіант

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

І

20

800

1020
3000

2800
ІІ

18

150

60
2000

800
ІІІ

16

50

120
––

400
Разом

*

1000

1200
5000

4000

Задача 5. Розрахуйте вплив факторів на обсяг виробництва товарної продукції за місяць. Як треба назвати ці фактори в залежності від конкретних обставин роботи.

Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

1. Товарна продукція тис. грн.

480

450
160

185
110

120
2. Кількість виробів у натуральному вираженні, штук

12000

15000
800

740
1000

1200

Задача 6. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних.

Декада місяця

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

І

250

240
200

100
1500

1600
ІІ

350

360
280

250
2100

1800
ІІІ

400

600
320

400
2400

2800
Разом

1000

1200
800

750
6000

6200

Задача 7. Проаналізуйте ритмічність роботи взуттєвої фабрики за січень на підставі таких даних:

П’ятиденка

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

За планом

Фактично

За планом

Фактично

За планом

Фактично

І

3000
4000

ІІ
10000
6000
7000

ІІІ
11000
9000
9000

IV
14000
8000
9000

V
20000
10000
10000

VI
10000
11000
11000

Разом

60000

65000

42000

47000

60000

50000


Задача 8. Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте вплив основних факторів.

Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

За планом

Фактично

За планом

Фактично

За планом

Фактично

1. Обсяг реалізації продукції

18500

16000

9600

7000

5600

4900

2. Товарна продукція

18000

18200

10000

8000

5000

5500

3. Залишки нереалізованої продукціїа) на початок року

1000

1400

800

600

800

900

б) на кінець року

500

3600

1200

1600

200

1500


Задача 9. Як виконано план поставок продукції? Зробити належності висновки.

Продукція

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

А

200

180
50

80
500

450
Б

400

420
280

240
250

260
В

300

350
300

310
380

300
Г

100

70
170

160
70

130
Разом

1000

1020
800

790
1200

1140  1   2

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи