Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» icon

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Скачати 272.85 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Дата04.09.2012
Розмір272.85 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Херсонський економіко-правовий інститут


Кафедра Обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольних робіт

з предмету:

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”,

напрям 0305 «Економіка і підприємництво» для

заочного відділення


Затверджено

на засіданні кафедри

Облік і аудит

“___”___________ 2010 р.

Протокол № ___


ХЕРСОН 2010


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” . Херсонського економічно-правового інституту


^ Склав: к.е.н., доцент Зорін Г.Г.


Рецензенти: зав. каф. «Облік і аудит» к.е.н, доц. Шульга Н.В.; к.е.н., доц. каф. «Облік і аудит» Осадча Т.С.


Затверджено

на засіданні кафедри

Облік і аудит

“___”___________ 2010 р.

Протокол № ___

Мета навчальної дисципліни "Управлінський облік": сформувати у студентів теоретичні знання і практичні навички, необхідні для виконання робіт, зв'язаних з обліком витрат виробництва, калькулюванням собівартості виробленої і реалізованої продукції, а також формування іншої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень в умовах все більш складних проблем управління підприємством.

Завдання дисципліни - навчити студентів кваліфіковано використовувати сучасні економіко-математичні та інші методи обліку і обробки облікових даних для прийняття управлінських рішень; використовувати облікові дині для планування, прогнозування і контролю за діяльністю підприємства; вибирати найбільш оптимальні рішення в управлінні виробництвом; засвоїти методику складання бюджетів і вміти їх аналізувати для прогнозування розвитку підприємства; вміти вести облік по центрах відповідальності і оцінювати їх діяльність.

Програма з дисципліни “Управлінський облік”

^
Тема 1. Мета і зміст управлінського обліку

Концепція управлінського обліку: поняття управлінського обліку, його роль в системі управління підприємством. Відмінності управлінського і фінансового обліку, історичний розвиток управлінського обліку. Класифікація витрат. Організація управлінського обліку на підприємстві. Міжнародні нормативи управлінського обліку. Відображення даних управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку.


Тема 2. Побудова моделі рішення на основі даних обліку

Процес прийняття рішень в управлінні виробництвом: вибір мети, визначення можливих варіантів дій, збір даних про альтернативи. Поведінка і функція витрат - змінні, на півзмінні, постійні, напівпостійні, змішані витрати.

Методи визначення функції витрат, вибір серед них оптимального методу. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Вибір стратегії поведінки в умовах невизначеності.


Тема 3. Принципи і методи калькулювання

Об'єкти витрат і калькулювання їх собівартості.

Система виробничого обліку, її залежність від технології і організації виробництва. Калькулювання повних витрат. Калькулювання по замовленнях; калькулювання по процесах. Облік і розподіл виробничих накладних витрат методи і ставки розподілу, відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Система калькулювання змінних витрат. Калькулювання на основі діяльності, його відмінності від традиційних методів калькулювання змінних витрат.


Тема 4. Аналіз взаємозв'язку витрат, об'єму діяльності і прибутку

Мета і методи аналізу взаємозв'язку "витрати - об'єм -прибуток". Розрахунок точки беззбитковості. Аналіз чуттєвості до змін витрат, ціни і об'єму реалізації, методи цього аналізу. Запас міцності. Структура витрат і її вплив на прибуток. Поняття "операційного важеля". Аналіз взаємозв'язку "витрати - об'єм, прибуток" в умовах виробництва декількох видів продукції.

Тема 5. Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних рішень

Аналіз варіантів: альтернативних рішень. Рішення про спеціальне замовлення. Розширення або скорочення сегменту діяльності. Прийняття рішення "виробляти чи купувати". Оптимальне використання ресурсів при наявності обмежень. Аналіз для прийняття рішення при наявності одного обмеження і її умовах декількох обмежень. Рішення відносно ціноутворення. Економічна модель ціноутворення і її обмеження. Ціноутворення на основі витрат. Обмеження ціноутворення по принципу "витрати плюс".


^ Тема 6. А наліз грошових потоків для прийняття довгострокових рішень

Принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів.

Виявлення потенційних проектів капітальних вкладень. Визначення витрат і вигод, пов'язаних із здійсненням проекту. Оцінка запропонованих проектів.

Концепція вартості грошей з урахуванням часу. Майбутня вартість інвестицій. Теперішня вартість і дисконтування. Ануїтет. Методи оцінки проектів капітальних вкладень. Методи дисконтування грошових потоків. Чиста теперішня вартість і її розрахунок з урахуванням інфляції. Внутрішня норма рентабельності. Методи, які не враховують вартість грошей з урахуванням часу. Період окупності. Облікова норма рентабельності. Раціонування капіталу.


^ Тема 7. Бюджетне планування і контроль

Сутність бюджетування і види бюджетів. Складання і узгодження бюджетів. Підходи (методи) до складання бюджетів. Складання окремих бюджетів: продажу, виробництва, використання матеріалів, прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат, собівартості виготовленої і реалізованої продукції та інших. Контроль використання бюджетів і аналіз відхилень. Гнучкий бюджет. Методика розрахунку відхилень від бюджету в умовах різних систем калькулювання.
^ Тема 8. Облік по центрах відповідальності

Концепція центрів і обліку відповідальності. Централізована і децентралізована система управління. Центри витрат, прибутку і інвестицій. Облік по центрах відповідальності. Облік відповідальності на основі стандартних втрат. Аналіз відхилень від встановлених стандартів: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат: змінних і постійних. Дослідження відхилень і їх облік.

Організація обліку відповідальності по методу "тариф-година-машина".


Тема 9. Оцінка діяльності центрів відповідальності і трансфертне ціноутворення

Принципи оцінки діяльності центрів відповідальності. Система управлінською контролю. Не фінансові показники діяльності. Система управлінського контролю по принципу "Табло". Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Формула Дюпона. Поняття про трансфертне ціноутворення.


^ Методичне забезпечення контролю і критерії оцінки знань

студентів


Види контролю:

Контроль знань студентів по вказаній дисципліні забезпечується трьома видами: поточним, проміжним та підсумковим.

^ 1.1.Методика проведення поточного контролю знань.

Поточний контроль знань студентів та засвоєння ними програмного матеріалу здійснює викладач, який проводить заняття з курсу.

^ Перший вид. Письмове опитування.

Після закінчення кожної теми (або підтеми, якщо тема велика - більше 10 годин) викладач робить суцільне письмове або усне опитування групи на початку чергового заняття. На протязі 15-18 хв. студенти у письмовій формі повинні відповісти на поставлені питання (3-4). Питання ставляться із загального переліку питань з курсу. Результати опитування оцінюються за 5-бальною системою.

При всіх правильних відповідях ставиться - "5", при 3\4 правильних відповідей - "4", при 1\2-1\3 правильних відповідей - "З" і неправильних відповідях на додаткові питання - "2".

^ Другий вид. Здача студентом викладачу виконаного практичного завдання. Кожен студент за графіком індивідуально здає викладачу виконане завдання за програмою курсу, які проводяться на практичних заняттях. Результати здачі оцінюються за п'ятибальною системою. Обидва види контролю фіксуються у журналі групи. Критерії оцінок такі ж самі, як і в першому виді. 1.2. Методика проведення проміжного контролю.

Проміжний контроль здійснюється на семестровому заліку до екзаменаційної сесії. Студенти, які успішно виконали перший вид поточного контролю і на протязі семестру мали успішні оцінки, які передбачені поточним контролем не нижче "З" - одержують залік автоматично. Студенти, які мають пропуски в одержанні оцінок поточного контролю відповідають усно або пишуть заліковий звіт у формі письмової відповіді на поставлені викладачем питання. Тривалість усного або письмового заліку на групу - 30 хвилин.

^ Методика проведення підсумкового контролю за курс.

Підсумковий контроль за курс здійснюється на семестровому іспиті під час екзамену. Студент одержує білет з питаннями. Крім того, одержує аркуш паперу з печаткою деканату для письмової відповіді. Для виконання письмового завдання студенту надасться дві години часу. Відповіді повинні засвідчити засвоєння програмного матеріалу з дисципліни.

Результат письмового іспиту оцінюється за системою: курс засвоєння "знає" або "не знає". Знає ділиться: знає на "З", "4" або " 5".

За рішенням кафедри іспит може проводитись і в усній формі.

^ Критерії оцінки.

При правильних відповідях на всі питання ставиться "5", при 3\4 - "4", при І\2-1\3 - "З" , менше 1\3 і неправильних відповідях на додаткові запитання -"2", при правильних відповідях на додаткові питання - "З".

Результати іспиту фіксуються у відомості та заліковій книжці.

^ Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"


Контрольна робота призначена для закріплення, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з управлінського обліку студентами по спеціальності "Облік і аудит". ЗМІСТ:

1. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи

2. Теоретичні питання контрольної роботи

3. Практичне завдання 1

4. Практичне завдання 2

5. Практичне завдання 3

6. Додаток

7. Рекомендована література

1. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи

Контрольна робота складається із теоретичної частини і практичних завдань 1, 2, 3.

Кожен студент згідно із своїм варіантом повинен відповісти на 2 теоретичних питання і викопати практичні завдання.

Варіанти вибираються по першій літері прізвища студента, а саме:

А,Б – 1 варіант

В – 2 варіант

Г – 3 варіант

Д, Е, Є – 4 варіант

Ж, З – 5 варіант

І, Й, К – 6 варіант

Л, М – 7 варіант

Н, О – 8 варіант

П – 9 варіант

Р – 10 варіант

С, Т – 11 варіант

У, Ф – 12 варіант

Х, Ц – 13 варіант

Ч, Ш, Щ – 14 варіант

Ю, Я – 15 варіант

Відповіді на теоретичні питання повинні бути змістовними і розкривати сутність питання. Де зазначено слід наводити приклади.

Контрольна робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання (сканування) тексту підручника або посібника, стандартів, інструкцій, статей.

Практичне завдання 1 вимагає проведення певних розрахунків і визначення відсутніх показників. При виконанні практичного завдання слід пам'ятати, що воно базується на методі калькулювання повних витрат. При ньому методі у витрати на виробництво включаються прямі матеріали, пряма зарплата і виробничі накладні витрати. Собівартість виробленої продукції визначається із врахуванням залишків незавершеного виробництва за формулою:

^ Незавершене виробництво на початок періоду + Витрати на виробництво – незавершене виробництво на кінець періоду = Собівартість виробленої продукції

Собівартість реалізованої продукції визначається із врахуванням залишків готової продукції на початок і кінець періоду за формулою:

Початковий запас готової продукції + Собівартість виготовленої продукції – Кінцевий запас готової продукції = Собівартість реалізованої продукції.

Валовий прибуток визначаються як різниця між продажами і собівартістю реалізованої продукції. З валового прибутку виключаються операційні, або експлуатаційні витрати і визначається дійсний прибуток або збиток від основної діяльності.

До операційних (експлуатаційних) витрат відносяться витрати на збут, включаючи рекламу, а також загальні та адміністративні витрати.

Практичне завдання № 1 слід оформити у вигляді таблиці.

Практичне завдання № 2 теж вимагає проведення певних розрахунків на основі вивчення теми "Принципи і методи калькулювання". При цьому використовується як метод повного, так і метод змінного калькулювання витрат.

Практичне завдання № 3 виконується на основі вивчення теми "Аналіз взаємозв'язку витрат, об'єму діяльності і прибутку. Треба виконати всі необхідні при цьому розрахунки.

Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4; зшита або скріплена іншим способом, а на титульному листі повинні бути такі реквізити (див. додаток). За титульним аркушем має бути зміст (план), в якому слід зазначити номери сторінок, на яких розміщені заголовки (назви) питань. Сторінки обов'язково нумеруються. При цьому першою сторінкою с титульний аркуш. Писати необхідно розбірливо, чорнилом темного кольору (не блідим). На останній сторінці слід поставити дату і свій підпис.


2. Теоретичні питання контрольної роботи


Варіант 1.

1. Що таке управлінський облік?

2. В чому відмінність калькулювання повних та змінних витрат? Наведіть розрахунки.

Варіант 2.

1. В чому відмінність та взаємозв'язок фінансового та управлінського обліку?

2. В чому полягає суть калькулювання витрат по замовленнях? Наведіть приклад.

Варіант 3.

1. Як класифікують витрати підприємства? Наведіть приклади.

2. Що таке маржинальний доход? Для чого розраховують і використовують цей показник? Наведіть приклад.

Варіант 4.

1. Що таке вичерпані, та невичерпані витрати; витрати періоду та витрати на продукцію? Наведіть приклади.

2. В чому головна мета аналізу "витрати-обсяг-прибуток?" Привести розрахунки.

Варіант 5.

1. Що таке прямі та непрямі витрати; релевантні та не релевантні витрати? Наведіть приклади.

2. Що таке точка беззбитковості? Як її визначити? Навести розрахунки.

Варіант 6.

1. Що таке контрольовані та неконтрольовані витрата? Наведіть приклади.

2. Наведіть приклад розрахунку точки беззбитковості за допомогою показника маржинального доходу.

Варіант 7.

1. Наведіть приклади змінних витрат і відобразіть їхню поведінку графічно.

2. Як визначити обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку? Наведіть приклад і розрахунок.

Варіант 8.

1. Наведіть приклади постійних витрат і відобразіть їхню поведінку графічно. Що таке напівпостійні витрати? Наведіть приклад.

2. Як визначити прибуток при певному обсязі реалізації? Наведіть приклад і розрахунок.

Варіант 9.

1. Що таке функція витрат? Для чого її визначають? Наведіть приклад.

2. Що таке запас міцності (припустима маржа)? Для чого використовується цей показник? Наведіть приклад і розрахунок

Варіант 10.

1. Опишіть методи, що використовуються для визначення функції витрат?

2. Що таке бюджетування? В чому його мета? Напрямки бюджетування.

Варіант 11.

1. Опишіть на прикладі метод вищої-нижчої точки та метод візуального пристосування?

2. Що таке бюджет продажу? Чому він є відправною точкою бюджетування? Наведіть приклади і розрахунки.

Варіант 12.

1. Як визначити вартість точної інформації? Наведіть приклад і розрахунки.

2. Що таке бюджетний контроль? Навіщо він застосовується?

Варіант 13.

1. У чому суть калькулювання повних витрат? Привести розрахунки.

2. Які види відхилень існують? Дайте їхню характеристику? Наведіть приклади.

Варіант 14.

1. В чому суть калькулювання змінних витрат? Що таке маржинальний доход? Навести розрахунки.

2. Чому статичний бюджет не дозволяє здійснювати контроль і аналіз відхилень? Навести приклад.

Варіант 15.

1. Як розподіляються непрямі накладні витрати між об'єктами калькулювання? Наведіть приклади.

2. Що таке гнучкий бюджет? Для чого він використовується? Навести розрахунки.

^ 3. Практичне завдання № 1.
Показник, тис. грн.

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Продажі

180

120

220

?

90

110

?

360

240

440

?

48

48

?

24

2

Початковий запас готової продукції

24

14

?

?

12

7

?

?

48

28

?

?

5,6

?

2,8

3

Початковий запас незавершеного виробництва

18

10

30

28

9

5

15

14

36

20

60

56

4

11,2

2

4

Прямі матеріали

44

32

38

26

22

16

19

13

18

64

76

52

12,8

10,4

6,4

5

Пряма з/п

?

42

36

58

?

21

18

29

?

84

72

116

16,8

23,2

8,4

6

Виробничі накладні витрати

34

38

?

36

17

19

?

18

68

76

?

72

15,2

14,4

7,6

7

Кінцевий запас незавершеного виробництва

36

18

18

?

18

9

9

?

72

36

36

?

7,2

?

3,6

8

Собівартість виробленої продукції

114

?

130

134

57

?

65

67

228

?

260

268

?

53,6

?

9

Кінцевий запас готової продукції

34

?

32

42

17

?

16

21

68

?

64

84

?

16,8

?

10

Собівартість реалізованої продукції

?

78

168

146

?

39

84

73

?

156

336

292

31,2

58,4

15,6

11

Валовий прибуток

?

?

?

48

?

?

?

24

?

?

?

96

?

19,2

?

12

Операційні витрати

?

46

?

?

?

23

?

?

?

92

?

?

18,4

?

9,2

13

Прибуток (збиток)

18

?

(12)

14

9

?

(6)

7

36

?

(24)

28

?

5,6

?

Необхідно: визначити невідомі показники.


^ 4. Практичне завдання № 2.

Фірма "Форум" має такі показники діяльності у звітному році:


Показник

Сума, гри.

^ Варіанти 1,4,7,10,13


Варіанти 2,5,8,11,14


Варіанти 3,6,9,12,15


Валовий прибуток

40000


50000


30000


Збиток

10000


20000


-


Продажі


200 000


220 000


200 000


Прямі матеріальні піп рамі


70000


80000


70000


Прямі витрати на оплату праці


50000


50000


40000


Постійні виробничі накладні витрати


30000


30000


40000


Постійні втрати на збут продукції


20000


40000


15000


Незавершеного виробництва на початок року не було.

Необхідно розрахувати:

а) повну виробничу собівартість реалізованої продукції

б) змінні виробничі накладні витрати;

в) змінні витрати на збут;

г) маржинальний доход


^ 5. Практичне завдання № 3.

Компанія "Ера" виробляє один вид продукції, який реалізує по ціні за одиницю:

Варіанти 1,4, 7, 10, 13 - 100 грн.

Варіанти 2, 5, 8, 11, 14 - 120 гри.

Варіанти 3,6, 9, 12, 15 -150грн.

Витрати компанії на виробництво складають:

Варіанти 1,4, 7, 10, 13 змінні витрати на одиницю -70 грн.;

загальні постійні витрати — 24 000 грн.

Варіанти 2, 5, 8, 11 14 змінні витрати на одиницю - 90 грн.;

загальні постійні витрати - 30000 грн.

Варіанти 3, 6, 9, 12, 15 змінні витрати на одиницю -110 грн.;

загальні постійні витрати - 50 000 грн.

Необхідно визначити:

- Точку беззбитковості в грошовому і натуральному вимірниках;

- Об'єм реалізації, необхідний для одержання прибутку у розмірі б 000 грн.;

- Який прибуток одержить компанія при об'ємі реалізації 130 000 грн.?

Додаток

^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СТА'ГИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту


Контрольна робота з дисципліни

"Управлінський облік"


(прізвище, ім'я, по-батькові)

Група № _________


Херсон ­ 200__

^ Контрольні питання до заліку (іспиту) з дисципліни "Управлінський облік"

1. Що таке управлінський облік, і які функції виконує бухгалтер-аналітик в процесі управління?

2. Відміни і взаємозв'язок фінансового і управлінського обліку.

3. Як класифікуються витрати виробництва?

4. Що таке вичерпані і невичерпані витрати; витрати на продукцію і витрати періоду; прямі та непрямі витрати? Наведіть приклади.

5. Що таке релевантні і не релевантні витрати; диференціальні і маржинальні витрати. Наведіть приклади.

6. Що таке втрачена можливість (можливі витрати). Що таке контрольовані і неконтрольовані втрати? Наведіть приклади.

7. Організація управлінського обліку на підприємстві. Які системи рахунків управлінської о (виробничого) обліку використовуються в зарубіжних країнах?

8. Назвіть етапи процесу підготовки і прийняття рішень.

9. Що такс "поведінка витрат"? Які факторії на неї впливають? Наведіть приклади.

10. Наведіть приклади змінних витрат і на півзмінних витрат, і покажіть їх поведінку графічно.

11. Навести приклади постійних, напівпостійних і змішаних витрат.

12. Що таке релевантний діапазон. Наведіть приклад.

13. Що таке функція витрат? Для чого її визначають?

14. Опишіть методи, які використовуються для визначення функції витрат.

15. Що такс технологічний аналіз і аналіз бухгалтерських рахунків.

16. Поясніть переваги і недоліки методу вищої-нижчої точки і методу візуального пристосування.

17. В чому суть і переваги регресивного аналізу?

18. Що таке спрощений статистичний аналіз?

19. Які показники характеризують надійність функції витрат? Як їх визначити?

20. Що таке очікувана величина? Як її визначити?

21. Для чого розраховується стандартне відхилення і коефіцієнт варіації?

22. Що такс дерево рішень?

23. Як визначити вартість точної інформації4?

24. .Що робити, коли нема можливості визначити вірогідність майбутніх явищ?

25. Що таке калькулювання? Для чого воно здійснюється?

26. Що таке об'єкт витрат? Наведіть приклади.

27. Що таке система виробничого обліку? Що необхідно для її впровадження?

28. В чому суть калькулювання повних витрат?

29. В чому суть калькулювання по замовленнях? Наведіть приклади, розрахунків.

30. Коли застосовується калькулювання по процесах? Його сутність.

31. Як розподіляються непрямі накладні витрати між об'єктами калькулювання? Наведіть приклади.

Рекомендована література


1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес, 1997.

2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. - Житомир: ІІП "Рута", 2000.

3. Ван Хори Дж. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.

4. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ІОН "Автоінтерсервіс", 1996.

5. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: Скарби, 1998.

6. Друрн К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

7. Друри К. Учет затрат методом "Стандарт-Костинга". - М.: Аудит, ІОНИ 111. 1998.

8. Карпова Т.ІІ. Основы управленческого учета. - М.: Инфра, 1997.

9. Карпова Т.ІІ. Управленческий учет. - М.: Аудит- ЮНИТИ, 1998.

10. Крылова М.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1991.

11. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципыі бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1993.

12. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. - Минск: ИП "Экоперспектива", 1998.

13. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. - М.: Сирин, 1998.

14. Стуков С.О. Система производственного учета и контроля. - М.: Финансы и статистика, 1988.

15. Ткач В.М., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1991.

16. Ткач В.М., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт, - М.:Финансы,1994

17. Управленческий учет (под ред. В. ІІапия и Р. Вандер Вила). - М.: ИНФРА-М, 1997.

18. Хорнірен Ч., Фостер Г. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансы и статистика, 1995.

19. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. - М.: Финансы, 1971.

20. Шеремет А.Д. (ред.) Управленческий учет: Учебное пособие, - М.: ИД ФБК

21. Голов С.В. Управлінський облік “Лібра” К.: - 2003


Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 22.11.2010 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.1,6 Умов.від.1,68 Облік. вид. арк. 1,94

Файл: Зор_на

Зам. № ___ Тираж 50 прим. Ціна за домовленістю

*******************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130


Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconОрганізація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з курсу: “Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”,...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconВ. Ф. Петрова методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік 1»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconХарківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу «Фінансовий облік 2»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму 030509 облік і аудит
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconО. О. Воронков економіко-математичне моделювання методичні вказівки для виконання контрольної роботи
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» І 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «бухгалтерський облік»
«бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» / Укл.: В. Ф. Петрова. –...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи