Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма icon

Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Скачати 437.58 Kb.
НазваПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір437.58 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджую

_______________________

Проректор ХЕПІ з НМР Кузьменко Л. В.

«_____» ________________2008 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Облік зовнішньоекономічної діяльності»

для спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит»

напрям 0305 «Економіка і підприємництво»


Укладач ст. викладач Н.В.Шульга


Затверджена

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

Протокол № _____

від «___»______2008 р.

Зав. кафедри к.е.н., доцент

___________ Зоріна В. Н.


Херсон 2008

Робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит» на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: ___________ ст. викладач Н.В.Шульга

(наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Облік і аудит» (на якій працює викладач)

Протокол № ___ від “___”_________200__р.

Завідуючий кафедрою __________________


Схвалено методичною радою інституту


Протокол № ____ від “____” ____________ 200 ___ р.


Голова методичної ради інституту

___________В.М. Шаповалова


Рег. №______

  1. АНОТАЦІЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» складена на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальностями напряму 0501«Економіка і підприємництво» (галузевого стандарту вищої освіти України) та типової навчальної програми підготовки спеціаліста з обліку й аудиту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни, наведено її зміст, структуру і перелік тем, якими повинні оволодіти студенти по закінченню вивчення курсу.

Мета: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, принципів, методів ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій та складання фінансової звітності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) згідно з НП(С)БО та формування вмінь і практичних навичок, необхідних для здійснення організації бухгалтерського обліку на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.

Завдання: ознайомлення з організаційними аспектами та специфічними основами бухгалтерського обліку ЗЕД, вивчення основних нормативних документів та принципів регулювання ЗЕД в Україні, засвоєння методики і технології обліку експортно-імпортних, розрахункових, кредитних та інших найпоширеніших фінансових і господарських операцій у сфері ЗЕД, вивчення особливостей складання звітності суб’єктів ЗЕД, набуття вмінь документального забезпечення та кваліфікованого застосовування техніки бухгалтерського обліку до різних операцій на практиці, що мають місце у зовнішньоекономічних відносинах.

Предмет: поняття, принципи, об’єкти і суб’єкти ЗЕД, нормативні документи та договірні відносини у сфері ЗЕД, теоретичні засади методики і технології обліку найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що мають місце у зовнішньоекономічних відносинах, склад та особливості складання звітності суб’єктів ЗЕД.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку зовнішньоекономічної діяльності.

2.Облік валютних операцій.

3. Облік розрахункових операцій.

4. Облік імпортних операцій.

5. Облік експортних операцій.

6. Облік окремих зовнішньоекономічних операцій.

7. Облік зустрічної торгівлі.

8. Облік операцій з давальницькою сировиною.

9. Облік операцій з підприємствами вільних економічних та офшорних зон.

10. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.


  1. Вступ

Актуальність вивчення дисципліни.

Господарювання суб’єктів підприємницької діяльності у сучасних умовах ринкової розбудови держави та її міжнародної інтеграції у світовий економічний простір практично неможливе без здійснення зовнішньоекономічних операцій. Майже кожне підприємство здійснює постійні, окремі чи одноразові розрахунки й операції із господарськими одиницями іноземних держав. У зв’язку з цим, дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» займає важливе місце у фаховій підготовці студентів спеціальності «Облік і аудит».


Предмет: поняття, принципи, об’єкти і суб’єкти ЗЕД, нормативні документи та договірні відносини у сфері ЗЕД, теоретичні засади методики і технології обліку найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що мають місце у зовнішньоекономічних відносинах, склад та особливості складання звітності суб’єктів ЗЕД.


^ Головна мета дисципліни – це: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, принципів, методів ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій та складання фінансової звітності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) згідно з НП(С)БО та формування вмінь і практичних навичок, необхідних для здійснення організації бухгалтерського обліку на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.


^ Основні завдання дисципліни:

- ознайомлення з організаційними аспектами та специфічними основами бухгалтерського обліку ЗЕД,

- вивчення основних нормативних документів та принципів регулювання ЗЕД в Україні, засвоєння методики і технології обліку експортно-імпортних, розрахункових, кредитних та інших найпоширеніших фінансових і господарських операцій у сфері ЗЕД,

- вивчення особливостей складання звітності суб’єктів ЗЕД,

- набуття вмінь документального забезпечення та кваліфікованого застосовування техніки бухгалтерського обліку до різних операцій на практиці, що мають місце у зовнішньоекономічних відносинах.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- володіти знаннями специфічних правових та теоретичних основ бухгалтерського обліку ЗЕД;

- вміти обґрунтовувати облікову політику підприємства, яке здійснює ЗЕД;

- вміти правильно користуватися планом рахунків бухгалтерського обліку, який використовують підприємства ЗЕД;

- мати навички оформлення первинних бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарської діяльності підприємства ЗЕД;

- володіти технікою відображення на рахунках бухгалтерського обліку найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що мають місце у зовнішньоекономічних відносинах;

- складати відповідну фінансову, статистичну та податкову звітність суб’єктів ЗЕД.


^ 3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

^ Шифр спеці

аль

ності

Статус дисци

пліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль

ний обсяг

Кіль

кість годин

Кіль

кість моду

лів

Форма контро

лю

Го

дин

Креди

тів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.050106

нормат

денна

5

9

108

3

26

24

58

2

іспит

7.050106

нормат

заочна

5

9

108

3

4

4

100
іспит^ 4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, термін навчання 4 роки 10 місяців

Таблиця 2

з/п

Змістові модулі (розділи, теми)


Всього

Кількість годин

Індивідуальна робота

СРС

всього аудиторних

у тому числі

лекційні

практ. та семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

^ Модуль 1 «Загальні теоретичні та методичні засади обліку основних операцій у сфері ЗЕД»

1

Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку зовнішньоекономічної діяльності

6

2

2

-

-

4

2

Облік валютних операцій

16

8

4

4

2

6

3

Облік розрахункових операцій

10

4

2

2

-

6

4

Облік імпортних операцій

16

8

4

4

2

6

5

Облік експортних операцій


16

8

4

4

2

6

Всього за модулем

64

30

16

14

6

28

Форма модульного контролю: контрольна робота

^ Модуль 2 «Облік окремих поширених фінансових і господарських операцій та звітність суб’єктів ЗЕД»

6

Облік окремих зовнішньоекономічних операцій

8

4

2

2

-

4

7

Облік зустрічної торгівлі

12

6

2

4

2

4

8

Облік операцій з давальницькою сировиною

12

6

2

4

2

4

9

Облік операцій з підприємствами вільних економічних та офшорних зон

6

2

2

-

-

4

10

Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

6

2

2

-

-

4

Всього за модулем

44

20

10

10

4

20

Форма модульного контролю: контрольна робота

Всього

108

50

26

24

10

48

Вид підсумкового контролю: :іспит


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, термін навчання 4 роки 10 місяців

Таблиця 3

з/п

Змістові модулі (розділи, теми)


Всього

Кількість годин

СРС

всього аудиторних

у тому числі

лекційні

практ. та семінари

1

2

3

4

5

6

8

1

Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку зовнішньоекономічної діяльності

6

-

-

-

6

2

Облік валютних операцій

16

4

2

2

12

3

Облік розрахункових операцій

10

-

-

-

10

4

Облік імпортних операцій

16

4

2

2

12

5

Облік експортних операцій


16

-

-

-

16

6

Облік окремих зовнішньоекономічних операцій

8

-

-

-

8

7

Облік зустрічної торгівлі

12

-

-

-

12

8

Облік операцій з давальницькою сировиною

12

-

-

-

12

9

Облік операцій з підприємствами вільних економічних та офшорних зон

6

-

-

-

6

10

Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

6

-

-

-

6

Всього

108

8

4

4

100

Вид підсумкового контролю: іспит^ 5. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Таблиця 4

Модулі

^ Модуль 1 «Загальні теоретичні та методичні засади обліку основних операцій у сфері ЗЕД»

Сума


60

Кількість балів за модуль

50

Змістові модулі

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Мо

дуль

ний конт

роль


10

Кількість балів за змістовий модуль

6

12

8

12

12

Кількість балів за видами робіт

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

Л

П

С

Р

С

з них відвідування

24244активність на практичних заняттях

4244
виконання СРС44444

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів
  1   2   3

Схожі:

Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік І аудит у банках» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової програми (для...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
«Правознавство» (галузевого стандарту вищої освіти України). У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни,...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з менеджменту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з фінансів. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Економічна географія України» Київ, національного педагогічного університету...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Основи методики правових досліджень» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство», галузь знань...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Проректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма icon“затверджую” перший проректор
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи