Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності icon

Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 207.46 Kb.
НазваЛекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
Дата04.09.2012
Розмір207.46 Kb.
ТипЛекція

ЛЕКЦІЯ 12. ЗВІТНІСТЬ СУБЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

!. Бухгалтерська фінансова звітність 2. Статистична звітність Інші форми звітності

.

1 .Бухгалтерська фінансова звітність і

Суб'єкти підприємницької діяльності України (за виключенням суб'єктів малого підприємництва) повинні складати 5 форм фінансової звітності:

 • Баланс (форма № 1 );

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2);

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

 • Звіт про власний капітал (форма № 4);

 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5). Відповідно до принципу
  єдиного грошового вимірника, вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій
  підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - в
  національній валюті України.

У зв'язку з цим підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та проводять розрахунки в іноземній валюті, повинні перераховувати валютні статті в гривні за курсом НБУ.

Згідно з П(С)БО 2 відображенню у Балансі підлягають: активи, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням; зобов'язання, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує імовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; власний капітал одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

При чому всі монетарні статті відображаються за офіційним валютним курсом НБУ на дату його складання (останній день звітного періоду) (див. табл. 12.1).

Монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також ті активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Таблиця 12.1. Статті балансу, що підлягають перерахунку на день складання звітності

АКТИВ

ПАСИВ

^ Назва статті

Код рядка

Назва статті

Код рядка

^ Довгострокові фінансові Інвестиції

040, 045

Довгострокові кредити банків

440

^ Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

^ Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

Інші довгострокові зобов'язання

470

^ Короткострокові кредити банків

500

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів

190

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов 'язанняліи

510

Векселі видані

520

Інша поточна дебіторська І заборгованість

210

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

^ Поточні фінансові інвестиції

220

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками

590

^ Грошові кошти та їх еквіваленти в Іноземній валюті

240

Інші поточні зобов'язання

610
Згідно з П(С)БО 3 відображенню у Звіті про фінансові результати підлягають:

 • доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена з результаті надходження
  активу або погашення зобов'язання,, що призводить до збільшення, власного каштану
  підприємства (крім застосування капіталу за рахунок внесків учасників);

 • витрати, оцінка яких може бути достовірно визначена, в результаті вибуття активу
  або збільшення зобов'язання, що призводить до зменшення власного капіталу (крім
  зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками)

Специфічними видами доходів та витрат, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню в Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за виключенням тих, що виникають від фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України), що відображено в табл. 12.2.

Таблиця 12.2. Порядок відображення курсових різниць у Звіті про фінансові результати

Ниди доходів та витрат

^ Звіт про фінансові результати

Назва статті

Код рядка

^ Дохід від операційної курсової різни^

Інші операційні доходи

060

Витрати від операційної курсової різниці

Інші операційні витрати Інші доходи

090

130

^ Дохід від пєопераційиої курсової різниці

Витрати від неопераційної курсової різниці

Інші витрати

160

Зміна.курсів валют впливає також на заповнення річної форми фінансової звітності - Звіту про рух грошових коштів форми № 3 у випадку, якщо на дату його складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній валюті.

Так, у рядку 040 "Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Витрати" -прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку у результаті перерахунку статей Балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

В рядку 420 "Вплив зміни валютних курсів на залишок грошових коштів" показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті в результаті коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал (ф. № 4) - форма річної фінансової звітності, в якій відображаються всі зміни у власному капіталі підприємства, що відбулись протягом року

Особливість складання цієї форми звітності для підприємств, що здійснили фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України, полягає в тому, що курсові різниці по даній статті відображаються в складі іншого додаткового капіталу у вільному рядку 280 "Звіту про власний капітал".

У Примітках до річної фінансової звітності наводиться інформація: |

 1. про суму курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом
  звітного періоду;

 2. про суму курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу
  іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв'язок між сумою
  таких курсових різниць на початок і на кінець

звітного періоду.

Інформація, наведена у п. 1, відображається у розділі VIII "Доходи і витрати" Приміток до річної фінансової звітності у рядках 760 "Операційні курсові різниш" та 860 "Неопераційні курсові різниці" всіма підприємствами, а також і тими, для яких оприлюднення не є обов'язковим.

Вимоги інших пунктів щодо розкриття інформації у фінансовій звітності стосуються підприємств, для яких оприлюднення річної звітності є обов'язковим. Причому таку інформацію подають у довільній формі (письмово, у формі таблиць тощо).

Відповідно до чинного законодавства України підприємства, які мають дочірні підприємства, в тому числі зарубіжні, повинні складати консолідовану фінансову звітність.

Включення до консолідованої фінансової звітності статей фінансової звітності господарської одиниці за межами України (зарубіжного підрозділу), перерахованих у валюту звітності, здійснюється відповідно до П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" шляхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності всіх дочірніх підприємств і аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства.

Власне порядок включення до фінансової звітності підприємства показників статей
фінансової звітності господарської одиниці за межами України у валюті звітності
наведено в П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". |

Холдингові компанії (підприємства) можуть створювати дочірні підприємства за кордоном. Такі підприємства ведуть облік в грошовій одиниці країни розташування, тому при підготовці річної консолідованої фінансової звітності виникає необхідність перерахунку даних звітності зарубіжних дочірніх підприємств у валюту підпришствау що звітується. При цьому консолідована бухгалтерська звітність та перерахунки статей залежать від характеру господарських зв'язків головного підприємства з зарубіжними дочірніми, які визначаються наступними факторами:

 • ступінь впливу дочірнього підприємства на грошові потоки головного;

 • ступінь залежності господарської діяльності дочірнього підприємства від
  діяльності головного;

 • валюта, в якій здійснюються основні господарські операції;

- валютний ризик, пов'язаний зі структурою фінансових операцій головного та
дочірнього підприємств.

зифть

Зв'язки між головним підприємством та зарубіжним дочірнім мо> характеризуватися як:

 1. тісний взаємозв'язок діяльності дочірнього і головного підприємства;

 2. відносна незалежність зарубіжного підприємства.

У випадку якщо між головним підприємством і зарубіжним дочірнім встановлений тісний зв'язок, останнє в значній мірі визначає грошові потоки та результати діяльності головного підприємства. Це може проявлятися в тому, що дочірнє підприємство:

 • виступає в ролі агента з продажу товарів головного підприємства на локальних
  ринках та переводить всю виручку останньому;

 • його діяльність є продовженням діяльності головного підприємства;

 • здійснює постачання сировини та матеріалів головному підприємству;

- здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в інтересах всієї групи.
Показники статей звітності дочірніх підприємств при таких умовах відповідно до

П(С)БО 21 перераховуються в валюту звітності по курсу , який застосовується при обліку операцій в іноземній валюті. Зокрема, на дату балансу статті звітності перераховуються наступним чином:

 • монетарні статті (грошові кошти, розрахунки з дебіторами та кредиторами) в
  іноземній валюті - з використанням валютного курсу на дату балансу;

 • немонетарні статті, які враховуються по історичній собівартості, - за валютним
  курсом на дату здійснення операції;

 • немонетарні статті зі справедливою вартістю в іноземній валюті - з валютним
  курсом на дату здійснення цієї справедливої вартості.

У випадку, якщо зарубіжне підприємство діє відносно автономно по відношенню до головного та його діяльність відповідає всім наведеним характеристикам, показники статей фінансової звітності такого підприємства включаються в звітність підприємства, що звітується, в наступному порядку:

 • монетарні і немонетарні статті (крім статей власного капіталу) перераховуються
  за валютним курсом на дату балансу;

 • статті доходів, витрат та руху грошових коштів перераховуються за валютним
  курсом на дату здійснення операцій;
 • показники .статей власного капіталу (крім нерозподіленого прибутку або
  непокритого збитку) потрібно відображати за валютним курсом на дату їх визнання;

 • нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на дату балансу визначається
  виходячи з:

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року;

чистого прибутку (збитку) за даними перерахованого Звіту про фінансові результати за звітній період;

суми прибутку, розподіленого у звітному періоді (списаного збитку) та перерахованого за валютним курсом на дату його розподілу (списання) (тафі. 12.3).

Таблиця 12.3. Дати визнання курсу для перерахування статей при складанні консолідованої звітності

Лв з/п

Показники статей фінансової звітності

Відображення у валюті звітності підлягає

^ Валютний курс на дату

1.

Доходи

так

здійснення операції

2.

Витрати

так

здійснення операції

3.

Рух грошових коштів

так

здійснення операції

4.

Монетарні статті

так

балансу

5.

Немонетарні статті

так

балансу
6.

Власний капітал

ні

балансу
так

визнання показника статі

гі

7.

Нерозподілений прибуток

ні

визнання показника сіап

гі

так

розподілу прибутку
8.

Непокриті збитки

так

розподілу прибутку

ні

визнання показника статті

Цей порядок застосовується тільки до показників фінансової звітності господарських одиниць, які відповідають певним ознакам класифікації:

1) операції з підприємством становлять незначну частку в обсязі діяльності
господарської одиниці;

2) основним джерелом фінансування діяльності господарської одиниці є доходи від
власних операцій або місцевої позики;

 1. витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат
  господарської одиниці сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті;

 2. оплата реалізованої продукції (робіт, послуг) здійснюється переважно в
  іноземній валюті; і

 3. рух грошових коштів підприємства відокремлено від поточної діяльності
  господарської одиниці за межами України і не зазнає прямого впливу її господарської
  діяльності;

 4. рух грошових коштів підприємства відокремлено від поточної діяльності
  господарської одиниці за межами України не зазнає прямого впливу її господарської
  діяльності.

За таких умов на фінансовий стан головного підприємства впливають чисті інвестиції та результати діяльності зарубіжного дочірнього підприємства, а не розміри його активів та пасивів.

Відповідно до законодавства й установчих документів кількісні характеристики зарубіжних підрозділів визначаються власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства.

І Іри зміні зазначених вище ознак класифікації діяльності зарубіжного підрозділу застосування порядку перерахування показників статей фінансової звітності підприємства в гривні починається з дати таких змін.

У Примітках до річної фінансової звітності наводиться Інформація про:

 • характер і причину зміни;

 • вплив зміни на власний капітал;

- вплив зміни на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна
відбулася на початку попереднього року.

Якщо господарська одиниця за межами України не відповідає ознакам класифікації, то показники фінансової звітності перераховують у валюту звітності в порядку, визначеному для операцій в іноземній валюті. За всіма характеристиками така господарська одиниця відповідає закордонним господарським одиницям, які є частиною операцій підприємства, що регулюється П(С)БО 21. Таким чином, господарські одиниці підприємств поділено на дві групи:

- закордонна господарська одиниця, яка є складовою частиною операцій
підприємства, що складає звіт;

- закордонне підприємство.

Показники статей звітності зарубіжного підрозділу, що відповідають ознакам класифікації, включаються до фінансової звітності підприємства при складанні консолідованого звіту у валюті звітності (в гривнях), тому вони підлягають перерахуванню із застосуванням середньозваженого валютного курсу за відповідний місяць.

Відповідно до П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" різниця між підсумком показників статей активу і пасиву балансу зарубіжного підрозділу, перерахованих у валюту звітності, відображається у вписуваному рядку 375 "Накопичена курсова різниця" консолідованого балансу материнського підприємства.

Фінансова звітність зарубіжного підрозділу, складена в грошовій одиниці країни з гіперінфляційною економікою, попередньо (до складання консолідованої звітності) коригується відповідно до вимог П(С)БО 22 "Вплив змін цін та інфляції".

Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, що включають, але не обмежуються наступним:

- основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх матеріальних
цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті.
Суми, утримані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної
спроможності;

 • основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій
  одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій
  валюті;

 • продаж і придбання у кредит здійснюються за цінами, що компенсують очікувану
  втрату купівельної спроможності протягом періоду кредиту, навіть якщо цей період є
  коротким;

 • ставки відсотка, заробітна плата та ціни індексуються;

 • кумулятивний темп інфляції за період трьох років наближається до 100 % або
  перевищує цей рівень.

Якщо економіка країни втрачає ознаки гіперінфляційної, а показники фінансової звітності зарубіжного підрозділу більше не коригуються, то

згідно з П(С)БО 22 "Вплив змін пін та інфляції" оцінка статей фінансової звітності на дату її останнього подання визнається історичною собівартістю для перерахування в валюту звітності.

Накопичена курсова різнику консолідованого балансу - різниця між підсумком перерахованих у валюту звітності показників статей активу та пасиву балансу господарської одиниці.

^ Накопичена курсова різниця в складі Іншого додаткового капіталу - суми перерахунку курсових різниць по фінансових інвестиціях у закордонне підприємство,

^ Залишок із знаком "мінус" Іншого додаткового капіталу - від'ємна сума курсової
різниці, яка при вирахуванні перевищила кредитове сальдо "іншого додаткового
капіталу". І

Різницю між підсумком перерахованих у валюті звітності показників статей активу та пасиву балансу зарубіжного дочірнього підприємства відображають в рядку "Нагромаджена курсова різниця", яку слід внести в консолідований баланс підприємства:

Перерахунок статей руху коштів в результаті операційної діяльності здійснюється за середньозваженим курсу за рік, а статей руху коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності - за історичним курсом (на дату здійснення операції). КурЬові різниці, які виникли при перерахунку статей Звіту про рух грошових коштів, визначається за наступною формулою:

ЇСр=(Зк-Зп)-(ЧРо+ЧРІ+ЧРФ),

Кр - курсова різниця;

Зк - залишок коштів на кінець року;

ЗП - залишок коштів на початок року;

ЧРо - чистий рух коштів від операційної діяльності;

ЧРІ- чистий рух коштів від інвестиційної діяльності;

ЧРф - чистий рух коштів від фінансової діяльності,

Порядок складання та зміст форм фінансової звітності для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва". Відповідно до П(С)БО 25 представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності за

результатами господарської діяльності складають спрощені за показниками форми №1-м "Баланс" та № 2-м "Звіт про фінансові результати" (додаток Ф).

2. Статистична звітність

Крім загальноприйнятих форм звітності, що подаються до відповідних контролюючих органів нарівні з іншими суб'єктами господарювання, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності подають наступні форми звітності:

 • звіт про експорт (імпорт) послуг (форма № 9 -ЗЕЗ);

 • звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма № 10-ЗЕЗ);

 • звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма № 13-ЗЕЗ);

- звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності
транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма № 14-ЗЕЗ).

Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ) подають підприємства-резиденти України, що здійснюють експортно-імпортні операції у вигляді послуг (в тому числі послуги митного брокера), органу статистики за місцезнаходженням суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності щоквартально до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Звіт складається окремо за кожний квартал (без наростаючого підсумку з початку року) окремо по експорту та імпорту послуг, у вартісному виразі у валюті договору (контракту) за номенклатурою послуг в розрізі країн.

У Звіті не відображається вартість переробки товарів з давальницької сировини, врахованої до вартості товарів, що реекспортуються (реімпортуються). Однак, якщо умови договору (контракту) змінились і частина виготовлених з давальницької сировини товарів реалізується резидентом країни, в якій відбувалася переробка сировини, то

підприємство, яке здійснює переробку, повинне показати у Звіті вартість переробки такої частини товарів як експорт послуг.

Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма № 10-ЗЕЗ) складається
підприємствами-резидентами (в тому числі спільними), організаціями, установами
України, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності (резиденти), які
перед звітним періодом і в звітному періоді отримали інвестиції від іноземних партнерів-
нерезидентів (в тому числі з країн СНД та країн Балтії). Звіт складається щоквартально
окремо по кожній країні і за видами валют. і

Звіт про інвестиції з України в економіку інших країн (форма № 13-ЗЕЗ)
складається підприємствами (в тому числі спільними), організаціями, установами України
незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, які перед звітним періодом і в
звітному періоді здійснили інвестиції в економіку країн світу (в тому числі І з країн СНД та
країн Балтії). Звіт складається щоквартально окремо по кожній країні і за{ видами валют.
Якщо інвестиції здійснені в декілька підприємств однієї і тієї ж країну, дані у Звіті
відображаються сумарно і по одній графі. і

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма 14-ЗЕЗ) складається транспортними компаніями, агентами, товариствами та усіма підприємствами, організаціями, установами України незалежно від форми власності організаційно-правових форм господарювання, що здійснюють продаж і придбання в морських, річкових портах, аеропортах, на залізницях, автобусних, заправочних станціях, міжнародних вокзалах тощо - товарів, необхідних для технічного забезпечення та експлуатації транспортних засобів (суден, літаків, поїздів, вантажних та легкових автомобілів тощо), а також товарів, необхідних для забезпечення потреб пасажирів і членів екіпажу (бортове харчування, товари першої необхідності і тривалого використання, медикаменти, добові витрати тощо). Звіт складається щоквартально окремо по експорту та імпорту.

, «.

З.Інші форми звітності

Серед інших форм звітності найбільш значною є Декларація ^Іро валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України. Вона містить 5 розділів: І. Загальні відомості; II. Фінансові вкладення; III. Майно і товари за кордоном; IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України; V. Інформаційні відомості (додаток X).

Декларування валютних цінностей здійснюється щоквартально строком до 13-го числа місяця після закінчення кварталу в регіональних відділах НБУ і в державних податкових інспекціях за встановленою формою. Декларуванню підлягає тільки наявність у резидентів валютних цінностей і майна, що знаходяться за межами України.

В Декларації про валютні цінності та інше майно й доходи, які належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом, вказується: повне найменування резидента; код ОКПО і адреса уповноваженого банку; країна, де знаходяться валютні цінності; найменування і місцезнаходження іноземного банку 4 реквізити рахунку, на який здійснено перерахування валютних коштів; повне найменування, адреса і реквізити валютного рахунку за кордоном; загальна сума за межами України за найменуванням валюти з розшифруванням за видами цінностей; сума валютних коштів на рахунках іноземних банків та інших фінансових устшЬв; виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт і послуг. !

Суб'єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, зобов'язані декларувати валютні цінності, що знаходяться за межами України, а також участь резидентів у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Декларація про валютні цінності, доходи та майно складається вітрьох примірниках та реєструється в уповноваженому банку. При цьому третій примірник Декларації залишається в уповноваженому банку для обліку і контролю.

Декларація про валютні цінності, доходи та майно у двох примірниках подається до Державної податкової адміністрації за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності.

Державна податкова адміністрація один примірник приймає для свого обліку та контролю, а на другому ставиться штамп і підпис начальника валютної інспекції відповідної податкової адміністрації.

Декларація із штампом податкової інспекції та підписом начальника валютної Інспекції подається суб'єктом підприємницької діяльності до відповідного регіонального відділення Національного банку України.

При отриманні регіональним відділенням НБУ зазначеної Декларації ним видається довідка про проведення декларування, яка підписується начальником регіонального відділення НБУ та завіряється печаткою (додаток Ц).

Зазначену довідку суб'єкт підприємницької діяльності подає податковій інспекції, до якої попередньо було подано Декларацію, для підписання її начальником державної податкової інспекції та завірення печаткою.

Після підписання та завірення печаткою в регіональному відділенні НБУ та державній податковій інспекції довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Регіональне відділення НБУ щомісячно надає інформацію НБУ "Про стан декларування резидентів України валютних цінностей і майна, що належать їм і знаходяться за межами України".

В разі відсутності у підприємств валютних цінностей за межами України до Державної
податкової інспекції подається відповідна довідка (додаток Ш) у двох примірниках. Однії
примірник залишається в ДПА для обліку та контролю. Посередники, що ввозять «ь,
Україну на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності підакцизні товари,
повинні подавати до ДПА Звіт про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в
інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного
(додаток Щ). |

Схожі:

Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconГригоренко Леся Миколаївна
«Університет економіки та права «крок», факультет міжнародних відносин, спеціалізація -мзед(менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),спеціальність...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconМоделювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рекурентних співвідношень о. М. Назаренко, доц.; Д. В. Фільченко, студ
Ної моделі зовнішньоекономічної комерційної діяльності на прикладі спекулятивного бізнесу. Особлива увага приділяється аналізу факторів,...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...
Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи