1. Облік лізингових операцій icon

1. Облік лізингових операцій
Назва1. Облік лізингових операцій
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3

ЛЕКЦІЯ 8

1.Облік лізингових операцій

2.Облік реекспортних та реімпорт них операцій

 1. Облік консигнаційних та комісійних операцій

 2. Об лік комплексного будівництва об'єктів за кордоном, надання та отримання
  технічної та гуманітарної допомоги

 3. Об лік міжнародних автотранспортних перевезень

 4. Облік валютних операцій, пов'язаних з формуванням та рухом статутного капіталу

 5. Облік розрахунків з відрядження за кордон

1. Облік лізингових операцій

Однією з найпоширеніших форм надання послуг у зовнішньоекономічнії! діяльності є лізинг. Він дуже зручний особливо для українських виробників, які не можуть самостійно придбати необхідне їм обладнання високої якості.

Лізингова операція передбачає передачу права користування окремими інвентарними об'єктами основних засобів іншому суб'єкту на платній основі на визначений строк.

Лізинг - різновид підприємницької діяльності, яка спрямована на інвестування коштів у рухоме та нерухоме майно, що спеціально передається за договором фізичним та юридичним особам на відповідний період для використання в підприємницьких цілях.

Вендщорліз - - вид міжнародного лізингового контракту, за яким зарубіжна філія збуту лізингової компанії купує обладнання у власної фірми і надає того в оренду або продає на виплату зарубіжному споживачеві.

Об'єктом лізингу є будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути віднесене до основних засобів (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікації тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку.

Лізинговими операціями займаються великі фірми, банки, а також спеціалізовані лізингові компанії.

Суб'єктами лізингу можуть бути:

 1. лізингодавець - суб'єкт підприємницької діяльності, в т.ч.| банківська або |
  небанківська фінансова установа, який передає в користування об'єкти за І договором
  лізингу;

 2. лізингоодержувач ~ суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в
  користування об'єкти за договором лізингу;

3) продавець лізингового майна - суб'єкт підприємницької діяльності, що виготовляє
майно, яке є об'єктом лізингу.

В комерційній практиці розрізняють різні види та форми лізингу в залежності від форми організації угоди, термінів, обсягу обслуговування, типу майна, сфери ринку, умов амортизації, податкових пільг, форми платежів тощо.

Найпоширенішими видами лізингу є фінансовий та оперативний.

^ Фінансовий лізинг - договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків від вартості об'єфга лізингу, визначеної в день укладання договору,

Фінансовий лізинг полягає в користуванні на компенсаційній оснощ певним майном з набуттям права власності після закінчення дії договору лізингу. При ід>ому весь ризик раптової загибелі та пошкодження об'єкту оренди, всі види цивільної відповідальності, які можуть виникнути у зв'язку з використанням майна, переданого в лізинг, а також витрати на ремонт несе лізингоодержувач.

Лізинг вважається фінансовим, якщо договір лізингу передбачає наявність хоча б

однієї з наступних умов:

- право власності на майно, передане в лізинг, повністю переходить
лізиногоодержувача по закінченню строку лізингу; ' !

- лізингоодержувач має можливість та намір придбати об'єкт лізингу за ціною,
нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

- строк лізингу становить більшу частину строку корисного використання
(експлуатації) об'єкта лізингу;

- теперішня вартість мінімальних лізингових платежів з початку строку лізингу
дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта лізингу.

^ Оперативний лізинг — це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків від вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.

Цей вид лізингу не передбачає переходу права власності на об'єкт лізингу до лізингоодержувача після закінчення терміну дії договору, але дає можливість повторної передачі у користування лізингоодержувачу об'єкта лізингу після закінчення дії договору.

Серед форм лізингу виділяють зворотний, пайовий та міжнародній лізинг. і

^ Міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб|єкта^и лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до Закону України "Про лізинг", законодавства України, міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, та договорів, укладених суб'єктами лізингу.

Лізингоодержувач за користування об'єктом лізингу вносить періодичні лізингові платежі, що включають:

 • суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що
  амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;

 • суму, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним кредит для
  придбання майна за договором лізингу;

 • платіж як винагороду лізингодавцю за одержане у лізинг майно;

 • відшкодування страхових платежів за договором страхування об'єкта лізингу, якщо
  об'єкт застрахований лізингодавцем;

 • інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента виплату лізингових платежів, зобов'язаний утримувати під час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатріацію доходів, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод. Перерахування податку на репатріацію доходів нерезидента повинно бути здійснено до/або разом із здійсненням виплат лізингового платежу.

Допускається зменшення сум лізингових платежів на користь резидента-лізингодавця на розмір комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти за проходження платежів через їхні рахунки, якщо оплату резидентом таких винагород передбачено договором та підтверджено відповідним банківським документом. Підтвердження не вимагається, якщо комісійна винагорода не перевищує 50 доларів СІЛА або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті.

Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидента подається до податкового органу за своїм місцезнаходженням не пізніше 25 |числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Для товарів, що ввозяться в Україну за договорами Оперативного та фінансового лізингу, застосовується Митний режим випуску для вільного обігу (імпорту) зі| справляння^ податків та зборів у встановленому порядку, тобто зі сплатою ПДВ, вщзного мита, акцизного та митних зборів.

Митне оформлення об'єктів оперативного лізингу, які ввозяться на Україну і підлягають обов'язковому зворотному вивезенню за її межі протягом одного року, за заявою

лізингоодержувача може здійснюватись відповідно до митного режиму тимчасового ввезення, відповідно до якого при ввезенні майна на Україну ввізне мито не сп{>авляється.

В бухгалтерському обліку операції по нарахуванню ПДВ при ввезенні об'єкту лізингу на територію України відображаються в залежності від характеру угоди -оперативного чи фінансового лізингу (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Облік ПДВ при ввезенні об'єктів лізингу за договорами міжнародного лізингу3 П

Зміст господарської операції

^ Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1.

Нараховано ПДВ при ввезенні об'єктів оперативного та фінансового лізингу

644

641

2.

Сплачено відповідну суму ПДВ

641

311

3.

Одержано право на податковий кредит при міжнародному фінансовому лізингу

641

644

4.

Відображено суму сплаченого ПДВ при міжнародному оперативному лізингу у складі витрат звітного періоду

949

644

Митне оформлення об'єктів міжнародного лізингу при їх зворотному вивезенні (або при вивезенні українськими лізингодавцями) здійснюється на підставі вантажної митної декларації відповідно до режиму експорту.

Бухгалтерський облік в умовах лізингу аналогічний обліку в умовах звичайної оренди, яка широко застосовується у вітчизняній практиці (табл. 8.4).

Таблиця 8.4. Облік лізингових операцій

Зміст господарської операції

^ Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1.

Рахунок, транспортний документ. Акцептовано рахунок-фактуру іноземної фірми-лізингодавця за імпортне обладнання, що отримується в фінансовий лізинг

152

685

О /,

^ Виписка банку Сплачено лізингоодержувачем витрати по доставці обладнання до митниці

152

312

3.

^ Платіжне доручення, виписка банку Сплачено мито та митні збори

642

311

4.

ВМД

Нараховано ПДВ при ввезенні об'єкта лізингу

644

641

5,

^ Платіжне доручення, виписка банку Сплачено ПДВ

641

311

б.

^ ВМД, довідка бухгалтерії Нараховано мито та митні збори

152

642

7

ВМД

Відображено право на податковий кредит при міжнародному фінансовому лізингу

641

644

8.

Акт введення в експлуатацію. Введено в експлуатацію обладнання, одержане у фінансовий лізинг

10

152

2. Облік реекспортних та реімпорт них операці)й

Митним кодексом України передбачений режим вивезення товарів, при якому не стягуються митні платежі та не застосовуються заходи економічної політики -реекспорт.

Реекспорт - це продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на територію України.

Розрізняють реекспорт без ввезення імпортного товару в країну та реекспорт з ввезенням в країну, коли товар прямує транзитом через територію країни в країну реекспорту.

Режим реекспорту відповідно до українського законодавства включає:

- ввезення товарів, що були завезені раніше, але які не підлягали в країні експортера
будь-якій переробці;

- операції, що здійснюються без завезення товарів у країну-експортера і не
обліковуються в її митній статистиці;

- товари, що були реалізовані на міжнародних аукціонах, товарних;біржах в Україні.

ншої країни. Якщо товаі

Підприємство закуповує товар в одній країні та продає його фігімі з Операція складається з двох частин - імпорту та експорту даного товару.

прямує транзитом через територію країни, то І

ПДВ при проходженні ввізного товару через кордон країни не стягується. Виручка від реекспорту, що надходить на транзитний рахунок підприємства, розподіляється відповідно до встановленого порядку.

Реекспорті операції можуть здійснюватися і без ввезення в свою країну. Вони здійснюються торговельними фірмами з метою отримання прибутку завдяки різниці цін на один і той же товар на різних ринках.

Основою для реекспорту можуть бути декілька ситуацій.

По-перше, це використання традиційних організаційних форм торгівлі на зовнішньому ринку, таких, як міжнародні біржі та аукціони. Реекспорт в цьому випадку є природнім продовженням торгової операції, яка потребує для продажу через біржу або аукціон ввезення товару в країну їх місцезнаходження з наступним його| вивезенням покупцем третьої країни. |

По-друге, ситуація вимушеного експорту може виникнути в процесі призупинення нормального ходу зовнішньоторговельної операції у випадку відмови іїокупця оплатити товар в момент прибуття його в порт призначення або стану банкрутства покупця, який настав на період відправлення йому товару.

По-третє, реекспорт виступає також складовою більш складної зовнішньоторговельної операції, наприклад, при реалізації великих проектів будівництва за кордоном, які потребують закупівель окремих, видів матеріалів та комплектного обладнання в третіх країнах, минаючи ввезення його в країну експортера.

Значна частина експортних операцій здійснюється на території вільних зон (територія порту, що знаходиться поза митною територією даної країни). Товари, що ввозяться на територію цих зон, звільняються на час перебування там та при вивезенні для реекспорту від будь-яких зборів, податків з імпорту, споживання та виробництва.

На складах, розташованих на території вільних зон, товари іноземних постачальників
можуть зберігатися та частково перероблюватися без сплати митних зборів. Коли
з'являється потреба в таких товарах, за них сплачується митний збір і вони ївозяться на
внутрішній ринок тієї країни, що їх імпортує. Вільні зони існують практично у всіх великих
портах багатьох країн. | і

Держави, що не мають виходу до моря, користуються вільними зонами портів, що знаходяться поблизу, на обнові міжнародних угод.

На території вільних зон здійснюються операції по завершенню процесу у сфері обігу (очищення та сушка сировинних товарів, обклеювання етикетками та постачання ключами консервних банок, розфасовка та розлив напоїв у роздрібну тару, підбір товарів за

асортиментом), по сортуванню та перевантаженню товарів; по відбору товарних зразків та ознайомленню з ними покупців. Використання вільних зон на основі міжнародних угод дозволяє підвищити конкурентоспроможність товарів за строками поставок та скоротити видатки на авансування митних зборів.

У зв'язку з різними методами здійснення реекспортних операцій розрізняють різні типи ведення бухгалтерських записів (табл: 8.5,8.6).

Таблиця 8.5. Реекспорт методом прямого відвантаження,\9 п п

Зміст господарської операції

^ Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1.

Заява про відкриття акредитиву, виписка банку Відкрито акредитив для розрахунку з іноземним постачальником

314

312

2.

Виписка банку Оплачено з акредитиву рахунок постачальника

371

314

3.

Розрахунок бухгалтерії Відображено курсову різницю: - при підвищенні курсу; — при зменшенні курсу

314 , 945

714 314

4.

^ Рахунок іноземного постачальника Акцептовано частково рахунок на 900 дол. у зв'язку із завищенням суми рахунку

281

632

5.

^ Довідка бухгалтерії Закрито розрахунки по авансах

632

371

6.

^ Рішення про передачу товару на реекспорт Прийнято на облік імпортний товар і в той же день передано на реекспорт

282

281

7.

^ Виписка операцій по транзитному ва-нотному рахунку Отримано кошти від іноземного покупця рееспортного товару на транзитний валютний рахунок підприємства

314

702

8.

^ Довідка бухгалтерії Списано реекспортний товар на реалізацію

902

282

9.

Розрахунок бухгалтері Визначено фінансовий результат реекспортної операції

702 791

791 902

Таблиця 8.6. Реекспорт посередником між іноземною фірмою-продавцем та іноземною фірмою-покупцем, що знаходяться в різних, країнах

МЬ

п п

^ Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

2

3

4

1.

Виписка банку Отримано посередником від іноземного покупця кошти відповідно до умов контракту в тому числі комісійна винагорода посередника

314

681

2

^ Виписка бачку Відкрито посередником акредитив в країні іноземного постачальника для розрахунку з ним за поставлений товар

314

312

3.

^ Довідка бачку про виплату з акредитиву Виплачено іноземному постачальнику з акредитиву

371

314

1

2

3

4

4.

^ Акцептовані рахунок-фактура, транспортний документ Отримано посередником оплачений за рахунок акредитиву товар

281

632

5.

^ Розрахунок бухгалтерії Закрито розрахунки по авансах

І 63)2

371

6.

Передано імпортний товар посередником на реекспорт .

282

281

7.

Відвантажено на адресу покупця реекспортами товар

362

702

8.

Списано реекспортний товар на реалізацію

902

282

9.

Розрахунок бухгалтерії Закрито розрахунки по авансах

681

362

10.

^ Розрахунок бухгалтерії Відображено комісійну винагороду посереднику

362

703

11.

^ Розрахунок бухгалтерії Відображено собівартість реалізованих послуг

903

23

12.

^ Розрахунок бухгалтерії Закрито розрахунки по авансах

68Ї

362

Реімпорт - ввезення товару, раніше вивезеного з митної території України. Режим реімпорту згідно з українським законодавством
  1   2   3

Схожі:

1. Облік лізингових операцій iconСтаття 806. Договір лізингу За договором лізингу
Сфера застосування договору лізингу визначається з урахуванням умов придбання лізингового майна та особливостей здійснення лізингових...
1. Облік лізингових операцій iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
1. Облік лізингових операцій iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
1. Облік лізингових операцій iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
1. Облік лізингових операцій iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
1. Облік лізингових операцій iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
1. Облік лізингових операцій iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
1. Облік лізингових операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках конспект лекцій
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
1. Облік лізингових операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
1. Облік лізингових операцій iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи