Лекція №3 облік валютних операцій план лекції icon

Лекція №3 облік валютних операцій план лекції
Скачати 317.97 Kb.
НазваЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Дата04.09.2012
Розмір317.97 Kb.
ТипЛекція

Лекція №3 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

План лекції

1.Поняття валютних цінностей та операцій з ними.

2. Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку.

3.Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку.

4.Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському обліку.

1. Поняття валютних цінностей та операцій з ними

В зовнішньоекономічній діяльності розрізняють близькі за значенням поняття "операції з валютними цінностями" та "операції в іноземній валюті".

Операції з валютними цінностями - це такі операції, об'єктом яких виступає іноземна валюта у вигляді американського долара, німецької марки, японської ієни тощо.

Операціями в іноземній валюті вважаються господарські операції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, що потребують розрахунків в іноземній валюті.

Операції в іноземній валюті пов'язані з:

 • переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що
  здійснюються між резидентами у валюті України;

 • використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з
  передачею заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні
  цінності;

 • ввезенням, переказом і пересиланням на територію України та вивезенням,
  переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Операції в іноземній валюті проводяться багатьма підприємствами й організаціями, що здійснюють свою діяльність в Україні, а також їх представництвами, філіями, дочірніми і асоційованими підприємствами за межами України.

Валютні цінності включають:

 • іноземну валют - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських
  білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
  території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що
  вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в
  обігу; кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних
  розрахункових (клірингових) одиницях, що

 • перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України. Визначення іноземної валюти надане в П(С)БО21 "Вплив змін валютних курсів";

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності. Валюта звітності - грошова одиниця України.

 • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

 • банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені(афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Складовою валютних цінностей є валютні кошти підприємства, поділ яких за походженням зображено на рис. 3.1.
2. Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку

В Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" одним із основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності є принцип єдиного грошового вимірника. Суть його полягає в тому, що вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій підприємства у фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - гривні.

Операції в іноземній валюті відображаються як в національній грошовій одиниці України, так і у валюті розрахунків і платежів за кожною іноземною валютою окремо. Для переведення іноземної валюти в національну використовується валютний курс,

Валютний курс - це курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Операції в іноземній валюті слід відображати у *алюті звітності, тобто перераховуючи суму в іноземній валюті у гривні із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.

Якщо на дату балансу або на дату здійснення розрахунків валютний курс змінився, виникають курсові різниці.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

При веденні обліку курсових різниць необхідно визначити:

• природу їх виникнення;
" об'єкти обліку;

• звітний період, в якому були здійснені операції, пов'язані з рухом валютних
коштів;

" розмір балансової вартості іноземної валюти (для податкового обліку).

• Для визначення природи виникнення курсових різніть слід згадати зміст деяких
термінів.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією

продукції (товарів, робіт, послуг), що е головною метою створення

підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші

види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність - придбання і реалізація тих необоротних

активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною

еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - здійснення операцій, які призводять до зміни

розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства.

В залежності від виду діяльності, в ході якої виникають курсові різниці, вони поділяються на операційні та не операційні. В залежності від типу змін, що відбулись на валютному ринку, вони відображаються у складі доходів та витрат звітного періоду (табл. 3.1). Таблиця. 3.1. Порядок відображення в обліку курсових різниць

Вид діяльності та рахунки по відношенню до

балансу

Зміна валютного курсу
Збільшення

Зменшення

Підприємства, що використовують для обліку витрат рахунки 8 та 9 класу

Операційна діяльність (активні рахунки)

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

945 "Втрати від операційної курсової різниці", 84 "Інші операційні витрати"

Не операційна діяльність (активні рахунки)

744 "Дохід від не операційної курсової різниці"

974 "Втрати від не операційної курсової різниці"

Операційна діяльність

945 "Втрати від операційної курсової різниці", 84 "Інші

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

(пасивні рахунки)

операційні витрати"
Не операційна діяльність (пасивні рахунки)

974 "Втрати від не операційної курсової різниці"

744 "Дохід від не операційної курсової різниці"

Підприємства, що використовують для обліку витрат рахунки 9 класу

Операційна діяльність (активні рахунки)

7 їй "Дохід від операційної курсової різниці"

945 "Втрати від операційної курсової різниці",

Неопераційна діяльність (активні рахунки)

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

974 "Втрати від неопераційної курсової різниці"

Операційна діяльність ( пасивні рахунки)

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

Неопераційна діяльність (пасивні рахунки)

974 "Втрати від неопераційної курсової різниці"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

Підприємства, що використовують для обліку витрат рахунки 8 класу

Операційна діяльність (активні рахунки)

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

84 "Інші операційні витрати"

Неопераційна діяльність

(активні рахунки)

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

85 "Інші затрати"

Операційна діяльність (пасивні рахунки)

84 "Інші операційні витрати"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

Неопераційна діяльність (пасивні рахунки)

85 "Інші затрати"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

Виключенням є відображення курсових різниць по фінансових інвестиціях в підприємства за межами України. Вони відображаються у складі додаткового капіталу на рахунку 425 "Інший додатковий капітал".

Об'єктами визначення курсових різниць є монетарні статті.

Монетарні статті - це статті Балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, що будуть отримані або оплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Нвионетарні статті - це статті, відмінні від монетарних.

Отже, монетарні активи - це власне гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість за відвантажені товари (роботи, послуги) за договорами, що передбачають грошову компенсацію, а також нетоварна заборгованість, яка передбачає повернення суми боргу грошовими коштами. Монетарні пасиви - аналогічна заборгованість, що буде погашатися грошовими коштами.

У випадку якщо активи або пасиви не відповідають критеріям монетарних, вони визнаються немонетарними статтями. До немонетарних статей відносяться запаси, основні засоби, нематеріальні активи, бартерні зобов'язання тощо.

Як немонетарні статті можна виділити заборгованості щодо отриманих (перерахованих) авансів, які будуть погашатися одержанням (поставкою) товарів.

Таким чином, на дату складання звітності статті балансу відображаються наступним чином:

1) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, тобто здійснюється їх перерахунок і нарахування курсової різниці;

 1. немонетарні статті, відображені в балансі за первісною (історичною) собівартістю,
  відображаються на балансі за курсом на дату здійснення операції, тобто перерахунок їх не
  здійснюється і нарахування курсової різниці не відбувається.

 2. немонетарні статті, відображені в балансі за справедливою вартістю в іноземній
  валюті, відображаються на балансі за валютним курсом на дату визначення даної справедливої
  вартості, тобто їх перерахунок також не здійснюється і курсова різниця не визначається.
  Немонетарні статті, відображені по справедливій вартості в іноземній валюті, перераховуються
  в національну валюту по валютному курсу на дату визначення цієї справедливої вартості (по
  цих статтях розрахунок курсової різниці передбачається до моменту визначення справедливої
  вартості статті).

Синтетичний, а особливо аналітичний облік операцій в іноземній валюті повинен забезпечити надання інформації про здійснені операції в іноземній валюті як у валюті звітності, так і в іноземній валюті. У регістрах бухгалтерського обліку операції в іноземній валюті слід наводити у валюті звітності (яка визначається у наведеному вище порядку) і в іноземній валюті. Для зручності рекомендується вести окремо регістр для обліку всіх господарських операцій, вартісні показники в якому відображаються у валюті звітності, і окремо регістр тільки по операціях в іноземній валюті, вартісні показники в якому відображаються в іноземній валюті.

Згідно з П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" визначення курсовиз різниць по монетарних статтях в іноземній валюті проводиться:

 1. на дату здійснення розрахунків.

 2. на дату балансу.

Відповідно до цього можна виділити чотири періоди, за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті для визначення курсових різниць. Це періоди між:

• датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою фактичного
здійснення розрахунку;

" датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою складання бухгалтерської звітності за звітний період;

 • датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою
  фактичного здійснення розрахунку;

 • датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою
  складання бухгалтерського звіту за звітний період.

Приклади конкретних дат, на які проводиться перерахунок курсових різниць, наводиться в таблиці 3.3.

Таблиця 3-3. Перепік дат, на які здійснюють перерахунок операцій в іноземній валюті3/

п

Статті в іноземній валюті

Дата, яка вважається датою здійснення господарської операції і дата, на яку здійснюють перерахунок

1.

Доходи

На дату здійснення операції митного оформлення (дата визнання доходів). У разі одержання авансу перераховується за курсом на дату одержання авансу

2

Витрати

На дату здійснення митного оформлення (дата визнання активів, зобов'язань, витрат). У разі сплати авансу перераховується за курсом на дату перерахування авансу

3.

Фінансові інвестиції (не розглядаються іноземні інвестиції)

На дату розрахунків і дату балансу визначаються курсові різниці від перерахування монетарних статей, що відображають інвестиційну і фінансову діяльність

4.

Монетарні статті

На дату розрахунків і на дату балансу по монетарних статтях в іноземній валюті

3. Рахунки в банках е іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, поряд з рахунками в національній валюті мають право на відкриття рахунків в іноземній валюті, де повинні зберігатись тимчасово вільні грошові кошти підприємства в іноземній валюті (власні та позикові).

Обов'язковими рахунками для підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, .є транзитний та поточний валютні рахунки.

Транзитний валютний рахунок - це рахунок, призначений для зарахування валютної виручки підприємства.

Використання цього рахунку є обов'язковим у зв'язку з необхідністю розподілу валютної виручки, що надходить від нерезидента в валюті першої групи Класифікатора іноземних валют.

Поточний валютний рахунок призначений для проведення безготівкових і готівкових розрахунків в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України.

Підприємства за власним бажанням можуть відкривати в українських банках позиковий та депозитний валютні рахунки.

Позиковий валютний рахунок - рахунок, що відкривається для отримання банківських позик в іноземній валюті незалежно від наявності поточного рахунку в банку кредитора.

Депозитний валютний рахунок відкривається фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) для зарахування на нього валютних депозитів з поточного рахунку з наступним поверненням суми основного депозиту та нарахованих відсотків по закінченню строку депозитного договору.

Для філій або відокремлених підрозділів підприємств-резидентів, що здійснюють свою діяльність в Україні, відкривають окремий субрахунок валютного рахунку.

Окремий субрахунок валютного рахунку відкривається філіям або відокремленим підрозділам підприємства за їх проханням із зазначенням обсягу та характеру операцій, що будуть по ньому проводитись.

На цей рахунок зараховується виручка філії або відокремленого підрозділу з наступним її перерахуванням на поточний валютний рахунок підприємства. Платежі з цього рахунку здійснювати неможливо.

Відкриття валютних рахунків дозволяється всім господарюючим суб'єктам України незалежно від форми власності.

Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть відкривати валютні рахунки в різних уповноважених банках на території України, що мають ліцензію НБУ на проведенні валютних операцій. Відкриття підприємством рахунку в іноземному банку за кордоном і здійснення по ньому операцій потребує попереднього дозволу НБУ. При цьому підприємство повинно надавати звітність по залишках коштів на таких рахунках та інші відомості за формою і в терміни, визначені НБУ. Валюта рахунку визначається за вибором самого підприємства-Відкриття поточного рахунку автоматично тягне за собою відкриття транзитного валютного рахунку організації, оскільки на нього буде проводитись зарахування сум іноземної валюти, що надійшла від іноземних партнерів.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає до банку заяву на відкриття рахунка.

До заяви додаються:

 1. завірена нотаріально копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

 2. завірена нотаріально копія статуту;

3) копія документа, що підтверджує постановку підприємства на податковий облік,
завірена податковим органом, нотаріально або уповноваженим представником банку;

 1. картка із зразками підписів, завірена нотаріально (див. зразок 3.2);

 2. довідка про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, до банку подаються два документи:

 • заява про відкриття рахунку;

 • картка зі зразками підписів і відбитком печатки.

Після подання зазначених документів між установою банку і власником рахунка укладається договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Установа банку у разі відкриття поточного рахунку в іноземній валюті зобов'язана повідомити про це податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку та Національний банк України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті не відкриваються.

Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті - рахунок, призначений для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного капіталу господарського товариства (якщо це передбачено засновницькими документами).

За відкриття валютних рахунків і здійснення по них операцій підприємство сплачує банку комісійну винагороду в іноземній валюті за ставками, що кожний уповноважений банк встановлює самостійно. Крім

цього, банк стягує з підприємств суми в іноземній валюті на оплату поштово-телеграфних витрат, комісійних винагород іноземних банків та інших витрат, фактично понесених у зв'язку із здійсненням валютних операцій.

Як правило, раз на квартал банк нараховує і виплачує відсотки по залишках коштів на валютних рахунках за ставками, які визначаються на основі ставок по короткострокових депозитах на міжнародному валютному ринку.

Відсотки по залишках валютних коштів на поточних рахунках нараховуються в валюті рахунку, а сплата їх здійснюється або в валюті рахунку, або, за бажанням власників рахунків, в національній валюті.

Безперечне списання (стягнення) коштів з рахунків в іноземній валюті відкритих суб'єктами підприємницької діяльності в уповноважених банка;

України, здійснюється у випадках, наведених на рис. 3.6.Особливістю документального оформлення операцій по валютних рахунках для переказу коштів за кордон є оформлення платіжних документів на англійській мові. Платіжні документи виписуються в 2-х примірниках: один - банку, другий - власнику рахунку.

Про всі здійснені операції банк повідомляє власників валютних рахунків шляхом видачі йому виписок банку. Виписки банку даються окремо по кожному валютному рахунку. Облік на валютних рахунках ведеться на підставі виписок банку і доданих до них розрахунково-платіжних документів, які отримані від інших підприємств і організацій, виписані самим власником рахунку, або банком.

Записи у виписці відображаються в тій грошовій одиниці, у якій фактично здійснювалася операція, а також у гривневому еквіваленті, перерахунок якого проводиться за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

Підприємство отримує виписки банку періодично, в міру здійснення валютних операцій, або в інші встановлені банком строки. Обробка виписки банку з поточного валютного рахунку проводиться у порядку, аналогічному для виписок з поточного рахунку в національній валюті.

Для систематизації і узагальнення інформації про господарські операції в різних валютах в бухгалтерському обліку проводиться перерахунок іноземних валют в національну валюту України по курсу, встановленому НБУ на дату оформлення розрахунково-платіжних документів. Такою датою вважається дата виписки платіжного доручення на перерахування іноземної валюти зарубіжному партнеру, дата виписки прибуткових і видаткових касових ордерів, дата митного оформлення матеріальних цінностей (робіт, послуг) по експортно-імпортних операціях тощо.

Для обліку валютних коштів на рахунках в банку Планом рахунків передбачено рахунок 31 "Рахунки в банках": субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Рахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" використовується для обліку валютних коштів на поточному валютному рахунку, тобто для обліку надходжень та витрачання валютних коштів в результаті здійснення поточних торговельних та неторговельних операцій.

На рахунку 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" обліковуються кошти на транзитному, депозитному та інших (крім поточного) рахунках в банку в іноземній валюті.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у Підприємств виникає необхідність купівлі або продажу іноземної валюти.

Ці операції можуть здійснюватись як резидентами, так і нерезидентами через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи. Для придбання валюти на біржі або її перерахування за кордон для здійснення інших операцій потрібно одержати індивідуальну ліцензію НБУ. Проводяться такі операції виключно на Міжбанківському валютному ринку України, на аукціонах НБУ через уповноважені банки, які купують іноземну валюту за дорученням клієнтів з метою її перерахування за межі України у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Купувати та продавати іноземну валюту, минаючи уповноважені банки, не дозволяється. Для здійснення цих операцій організація укладає договір з банком та сплачує йому за надання цієї послуги комісійну винагороду.

Суб'єкти підприємницької діяльності можуть купувати на Міжбанківському валютному ринку України валюту з метою:

• забезпечення виконання їх зобов'язань перед нерезидентами по імпорту товарів (робіт, послуг);

 • покриття витрат на службові відрядження за кордон;

 • попередньої оплати послуг зв'язку і транспорту;

 • розрахунків по картках міжнародних платіжних систем;

 • передоплати періодичної та поліграфічної продукції;

 • оплати за переробку давальницької сировини, за капітальне будівництво, за
  надання туристичних і страхових послуг, за участь в семінарах, проживання в
  готелях;

 • сплати мита і послуг патентних повірених на підставі відповідних документів і
  довідки Державної податкової адміністрації;

» погашення кредитів нерезидентів відповідно до укладених угод;

 • перерахування за кордон пенсій, стипендій, аліментів в порядку,

 • передбаченому угодами по неторговельних платежах з відповідними державами;

 • репатріації капіталу, який належить іноземному інвестору, інвестованого в
  економіку України, або дивідендів; ,-

 • з іншою метою, передбаченою чинним законодавством. Підставою для купівлі
  іноземної валюти на Міжбанківському

•* валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами по торговельних

операціях є: » договір із нерезидентом, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства

України, або інший документ, який відповідно до чинного законодавства України

має силу договору;

 • вантажна митна декларація у разі, якщо товар ввезено на територію України
  (вантажні митні декларації, за якими здійснено митне оформлення тимчасово
  ввезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для
  купівлі іноземної валюти). Копія вантажної митної декларації засвідчується
  круглою гербовою печаткою і підписом керівника митниці;

 • акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, що
  засвідчує надання послуг, виконання робіт;

 • документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив,
  інкасо);

 • довідка Державної податкової адміністрації, у якій резидент зареєстрований як
  платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок
  резидента в національній та іноземній валюті (у випадку купівлі іноземної валюти
  першої групи Класифікатора).

Підставою для купівлі іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України резидентами при здійсненні розрахунків по неторговельних операціях є:

 • заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон, на експлуатаційні витрати
  транспортних засобів, що виконують рейси за кордон (див. лекцію 8);

 • документи, які мають силу договору і можуть використовуватись згідно з
  міжнародною практикою дня оплати участі в міжнародних виставках, конгресах;
  для оплати за навчання, лікування, патентування; для сплати митних платежів;
  для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних
  органів іноземних держав;

 • рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів;

 • угоди між пенсійними фондами про перекази за межі України пенсій в іноземній
  валюті.

Для придбання іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України підприємство подає заяву в уповноважений банк.

До заяви додається копія контракту.

Після передачі заяви підприємство перераховує еквівалент в національній валюті в банк за аукціонним курсом попередніх торгів з комісійною винагородою уповноваженому банку та біржі.

На оригіналах документів, на підставі яких придбано іноземну валюту, проставляється відмітка банку про суму придбаної валюти. Копії цих документів із зазначеною відміткою завіряються печаткою і підписом керівника підприємства або нотаріусом і зберігаються в банку.

З операцій купівлі валюти стягується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Він сплачується юридичними та фізичними особами в розмірі 1 % від суми в гривнях, витрачених на купівлю валюти, без урахування комісійної винагороди по цих операціях.

Юридичні особи одночасно з перерахуванням коштів на купівлю іноземної валюти повинні надавати банку платіжне доручення на суму збору, яку необхідно сплатити до Пенсійного фонду України з операції купівлі іноземної валюти.

При придбанні та використанні іноземної валюти НБУ виставляє певні вимоги:

1) придбана та зарахована на спеціальний рахунок підприємства іноземна валюта
повинна бути використана відповідно до контракту або інших документів протягом 5
банківських днів;

2) якщо після оплати залишились кошти, сума яких перевищує 1 біржовий лот, останні
можуть бути зараховані на поточний рахунок клієнта. Залишок коштів повинен бути проданий
на найближчих біржових торгах на Міжбанківському валютному ринку.

При цьому позитивна різниця, яка може мати місце, направляється до державного бюджету, а негативна курсова різниця списується на витрати підприємства і відноситься на рахунок 949 "Інші витрати операційної діяльності".

У випадку, якщо курс НБУ на дату зарахування валюти перевищує комерційний курс продажу, встановлений банком, то така різниця відображається у складі доходів підприємства на рахунку 719 "Доходи від іншої операційної діяльності".

При відображенні господарських операцій з купівлі валюти можна використовувати одночасно рахунки класу 8 (84 "Інші операційні втрати") і класу 9 (92 "Адміністративні витрати" та 949 "Інші витрати операційної діяльності"). Які саме з них застосовувати, кожне підприємство вирішує самостійно.

Іноземна валюта може продаватися з двох причин:

 1. обов'язковий продаж 50% валютної виручки першої групи Класифікатора валют від
  експорту товарів (робіт, послуг);

 2. за ініціативою організації для отримання коштів в національній валюті з метою
  розрахунків з іншими організаціями-резидеитами.

Умови обов'язкового продажу та обмеження щодо строку продажу іноземної валюти не поширюються на іноземні валюти, які не належать до першої групи Класифікатора.

10

Експортна виручка зараховується на транзитний валютний рахунок. Після обов'язкового продажу частини виручки частина, що залишилася, перераховується з транзитного на поточний рахунок. Організації можуть сплачувати з транзитних валютних рахунків витрати по транспортуванню, страхуванню та експедитируванню вантажів, митні платежі, комісійні винагороди та інші витрати у випадках, дозволених законодавством. На суму цих витрат зменшується сума експортної виручки до моменту визначення частини, що підлягає обов'язковому продажу. Якщо вище перераховані витрати організація оплатила з поточного валютного рахунку, то ця сума іноземної валюти перераховується з транзитного на поточний валютний рахунок.

В залежності від умов угоди, укладеної з банком, останній може самостійно здійснювати розподіл валютної виручки відповідно до чинного законодавства або вимагати подання зведеного доручення по розподілу валютної виручки

Частина надходжень, яка залишилась в іноземній валюті, залишається в розпорядженні резидентів і використовується ними згідно з правилами валютного регулювання. Для продажу іноземної валюти з поточного валютного рахунку підприємство подає заяву в уповноважений банк

В бухгалтерському обліку дохід від реалізації іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку відображається по кредиту рахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти", а еквівалент цієї валюти за курсом НБУ та комісійні, сплачені банку і біржі - по дебету рахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" (84 "Інші операційні витрати") з подальшим відображення у складі фінансових результатів.

При продажу безготівкової іноземної валюти уповноважені банки самостійно утримують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з виручених від продажу коштів та направляють їх до Пенсійного фонду, де їх клієнти знаходяться на облік}' як платники цього збору.

У випадку, якщо дата перерахування валюти для продажу та дата одержання на рахунок виручки від реалізації не збігаються, слід пам'ятати про необхідність визначення курсової різниці по рахунку 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

Аналітичний облік на валютному рахунку організовується таким чином, щоб забезпечити формування достовірної інформації про рух грошових коштів по кожному з відкритих в банку рахунків в іноземній валюті за їх призначенням (поточні, депозитні, гарантовані).

Аналітичний облік по рахунках 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" ведеться в розрізі кожної іноземної валюти в аналітичній відомості обліку іноземних валют (змавііЗ«б) та картці аналітичного обліку

Облікові регістри по коштах на валютних рахунках складаються по кожному валютному рахунку на підставі одержаних виписок банку. По закінченні місяця на підставі підсумкових даних цих регістрів складається зведений Журнал № 1 та відомість 1.2 по рахунках 312 і 314. Паралельно з записами в грошовій одиниці України потрібно відображати також аналогічні записи у валюті відкритого рахунку за її номіналом. Для цього або відкривають інші комплекти облікових регістрів, або роблять запис даних при лінійно-позиційній будові регістрів.

11

4, Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському облік

Використання готівкової іноземної валюти в Україні резидентами та нерезидентами дозволяється для:

" забезпечення витрат працівників на відрядження за кордон;

 • оплати представницьких витрат:

 • оплати витрат працівників іноземних дипломатичних, консульських,
  торговельних Та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх
  філій;

" забезпечення експлуатаційних витрат рейсів за кордон;

 • оплати праці працівників-нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом з
  резидентом;

 • виконання статутної діяльності представництва Бюро міжнародної організації з
  міграції;

 • виконання зобов'язань відповідно до Кодексу торговельного мореплавства згідно
  з контрактом на здійснення агентських послуг щодо виплат морським агентом
  валюти на експлуатаційні потреби капітана судна, що належить (зафрахтоване)
  судовласнику-нерезиденту;

 • відшкодування фізичним особам втрат в разі виникнення рекламації, форс
  мажорних обставин, що призвели до невиконання юридичною особою, яка надає
  послуги з оплатою в іноземній валюті, зобов'язань перед фізичною особокшка
  сплатила в іноземній валюті вартість послуги.

Документальне оформлення операцій з готівковою Іноземною валютою аналогічне документальному оформленню руху грошових коштів в національній валюті, але на кожний вид валюти повинна бути відкрита окрема Касова книга, записи в якій ведуться в номінальному обчисленні.

Бухгалтер проводить обробку звіту касира. Відмінністю порядку відображення валютних операцій є те, що перед тим, як показати рух іноземної валюти, потрібно відрегулювати балансову оцінку активів і пасивів. Таким чином, перед тим, як проводити обробку звіту касира, бухгалтер повинен врегулювати оцінку іноземної валютної готівки в касі на початок дня за курсом НБУ, діючим на день складання звіту. Після цього бухгалтер переводить касові операції в іноземній валюті в гривневий еквівалент за цим курсом.

Синтетичний облік готівкової іноземної валюти ведеться на рахунку ЗО "Каса". Діючим Планом рахунків передбачена можливість ведення субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній валюті". Це рахунки активні, грошові, в балансі знаходяться в II розділі активу. По дебету відображається надходження готівкової іноземної валюти, а по кредиту - її зменшення, витрачання (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Бухгалтерські записи з обліку готівкової іноземної валюти

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т І К-т

І. Надходження іноземної валюти

1.

Отримано іноземну валюту з валютного рахунку в банку

302

312

2

Повернуто залишки підзвітних сум в іноземній валюті після повернення з відрядження

302

372

3.

Відображено позитивну курсову різницю по коштах в касі в іноземній валюті

302

714

П. Вибуття іноземної валюти

4.

Здано залишки іноземної валюти на рахунок в банку

312

302

5.

Видано іноземну валютну підзвіт на відрядження за кордон

372

302

6.

Відображено негативну курсову різницю у зв'язку зі зміною курсу

945

302

12

Аналітичний облік готівкової іноземної валюти ведеться за місцями зберігання валюти та за її видами.

Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, які мають ліцензію НБУ на здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, мають право відкривати на території України власні пункти обміну валюти. Зазначені пункти обміну валюти повинні бути зареєстровані уповноваженими банками в регіональному Правлінні НБУ.

Інші юридичні особи-резиденти, що не допускали порушення валютного і податкового законодавства, можуть відкрити обмінний пункт тільки на основі агентської угоди з уповноваженими банками, з реєстрацією ' в регіональному Правлінні Національного банку України.

Робота пунктів обміну іноземної валюти регламентується Положенням про пункти обміну валюти і Порядком укладання агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами про відкриття обмінного пункту.

Підприємство укладає з уповноваженим банком договір

Наступним етапом після підписання агентської угоди є реєстрація обмінного пункту в регіональному Правлінні НБУ.

"Довідка про реєстрацію пункту обміну валюти є дозволом для здійснення діяльності з обміну валюти. Вона знаходиться в пункті та підлягає поверненню до НБУ у разі закриття пункту.

Операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності в пунктах обміну іноземної валюти підлягають патентуванню (за винятком операції по торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються банківськими установами у власних операційних залах).

Обмінний пункт має право здійснювати:

• купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за готівку;

" купівлю та продаж платіжних документів, а також продаж та оплату їх в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту;

 • приймання для направлення на інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних
  документів в іноземній валюті;

 • приймання на експертизу іноземної валюти та платіжних документів в даній
  валюті;

 • видачу готівкової іноземної валюти за кредитними та дебетними картками, а
  також приймання її для зарахування на рахунки фізичних осіб в банках, що
  служать для розрахунків зазначеними картками;

" обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на валюту іншої держави;

• розмін платіжного грошового знаку однієї іноземної держави на грошовий знак
іншої держави;

" заміну платіжного грошового знаку однієї іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї ж іноземної держави;

• купівлю неплатіжних грошових знаків іноземних держав за готівку.

Курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом робочого дня не можуть змінюватись. Протягом операційного дня пункти обміну іноземної валюти продають готівкову іноземну валюту, як правило, за рахунок придбаної цього дня. При необхідності вони можуть здійснювати продаж іноземної валюти, придбаної минулого дня. В такому випадку курс продажу валют встановлюється обмінним пунктом з різницею не більше 10 % від курсу купівлі цієї валюти. В подальшому регулювання курсу маржі здійснюється Національним банком України в оперативному порядку. Недотримання розміру маржі, а також одностороннє здійснення тільки купівлі або продажу іноземної валюти, розглядається Національним банком України як порушення вимог ліцензій з припиненням виконання відповідних операцій

Дохід, що отримується від операцій купівлі-продажу іноземної валюти, підлягає розподілу між уповноваженим банком, з яким укладена агентська угода, і обмінним пунктом, який одержує комісійну винагороду. Матеріальна відповідальність за грошові кошти в

13

обмінних пунктах покладається на касира, якому видається штамп із зазначенням найменування та місцезнаходження обмінного пункту, прізвищ та ініціалів касира.

Банки можуть встановлювати ліміт залишку в касі, який збільшується в вихідні дні банку для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту. Понадлімітні суми національної та іноземної валюти повинні бути здані в уповноважений банк. Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноважені банки.

Режим роботи обмінного пункту також встановлюється уповноваженим банком.

Обмін валюти здійснюється з обов'язковим оформленням квитанцій форм № 377,377 А які є бланками суворого обліку.

Фізичній особі-нерезиденту, що здійснює обмін іноземної валюти, видається довідка форми № 377. Один примірник видається фізичній особі як довідка про обмін валюти, другий залишається в документах дня обмінного пункту.

У разі невикористання або неповного використання національної валюти України, яка отримана в обмінному пункті при обміні іноземної валюти, фізична особа-нерезидент має право зробити зворотний обмін при поданні першого примірника довідки форми № 377 про обмін іноземної валюти в будь-якому пункті обміну України. Сума зворотного обміну не може перевищувати розмір обміну, який зазначено у довідці обмінного пункту. При цьому перший примірник такої довідки залишається в пункті обміну іноземної валюти, що проводив зворотний обмін.

Фізичній особі-резиденту, що здійснює обмін валюти, видається довідка форми № 377'А.

Працівники пункту обміну валюти зобов'язані вести два журнали для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі вищевказаних довідок. Перший журнал-реєстр складається по операціях купівлі іноземної валюти, а другий - по операціях продажу іноземної валюти. Зазначені журнали-реєстри заповнюються щоденно.

В реєстрі купівлі іноземної валюти відображаються: найменування валюти з зазначенням виду купюри, серії і номера банкноти, кількість банкнот, суми валюти, курс купівлі, сума до видачі в гривнях, комісія обмінного пункту, номер виданої довідки.

В реєстрі продажу іноземної валюти зазначається номер довідки, сума отриманих гривень, найменування валюти, сума валюти, комісія обмінного пункту, курс. В кінці робочого дня підраховуються підсумки по зазначених реєстрах, визначається дохід пункту обміну і здійснюються бухгалтерські записи по проведених операціях. Причому, якщо в цьому є необхідність, рахунки можуть вестись окремо по кожному виду іноземної валюти.

При обміні іноземної валюти на підставі агентської угоди ні суми, отримані на користь уповноваженого банку, ні суми винагороди, отримані агентом, не оподатковуються податком на додану вартість.

Операції з купівлі-продажу готівкової валюти є об'єктом оподаткування відрахуваннями до Пенсійного фонду за ставкою 1 % від обсягу продажу іноземної валюти. Але у зв'язку з тим, що ці операції здійснюються від імені уповноваженого банку, платником відрахувань до Пенсійного фонду є уповноважений банк.

Купівля обмінним пунктом іноземної валюти відображається по дебету рахунку 304 "Операційна каса в іноземній валюті" - на суму, еквівалентну офіційному курсу Національного банку України, і кредиту рахунку 303 "Операційна каса в національній валюті" - на суму фактично сплачених за купівлю іноземної валюти гривень.

Продаж обмінним пунктом, діючим на підставі агентської угоди, іноземної валюти відображається по кредиту рахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти".

Обліковий регістр по операціях з готівковою іноземною валютою складається на підставі оброблених звітів касира в національній валюті. Обліковий регістр рекомендується складати на колений вид валюти, а потім всю інформацію про рух готівки узагальнити у зведеному Журналі.

Обліковим регістром для узагальнення інформації з руху готівкової валюти в касі є Журнал 1,1 що заповнюється аяалоПчно до прикладу, розглянутого в п. 3.3 по рахунку 31 "Рахунки в банках".

Схожі:

Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Метою курсу є засвоєння теоретичних основ міжнародних розрахункових І валютних операцій, ознайомлення слухачів з інструментарієм...
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconЛекція Облік імпортних операцій
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні...
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconТеми рефератів, есе
Використання валютних застережень як методу зниження валютного ризику при здійсненні міжнародних розрахункових операцій
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconЛекція як основна форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі: методика підготовки та проведення
Флоренський Павло Олександрович відомий фізик, математик, богослов, філософ, професор дає таке визначення лекції: Суть лекції наукове...
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconЛекція Вбудовані інтерфейси С# План
У попередній лекції ми говорили, що інтерфейс це повністю абстрактний клас, всі методи якого абстрактні (не містять реалізації)
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconДиректору Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
Прошу зарахувати мене на програму підготовки фахівців із дилінгових операцій на валютних ринках
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconДиректору Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
Прошу зарахувати мене на програму підготовки фахівців із дилінгових операцій на валютних ринках
Лекція №3 облік валютних операцій план лекції iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи