Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах icon

Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах
Скачати 143.2 Kb.
НазваЛекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах
Дата04.09.2012
Розмір143.2 Kb.
ТипЛекція

ЛЕКЦІЯ 11. ОБЛІК У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОФШОРНИХ ЗОНАХ

І .Вільні економічні зони: поняття, вщщт порядок створення 2.1 Іоняття та види офшорних компаній

ЗОпганізаиія та ведення обліку зовнішньоекономічних опепашй з пілпоигмствами. зареєстрованими в офшорних зонах

1. Вільні економічні зони: поняття, види, порядок створення

Економічний феномен під назвою "спеціальні (вільні) економічні зони" (СЕЗ, ВЕЗ) в сучасному вигляді виник у роки "великої депресії" в США.

На цей час вже функціонує більш як 700 вільних економічних зон поактично в усіх країнах світу. Найбільша кількість вільних зон сконцентрована в країнах, що розвиваються, а частка продукції, виробленої на території всіх вільних економічних зон, перевищує 5 % від загального обсягу світової торгівлі.

Вільна економічна зона являє собою частину національної території країни, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування законодавства країни.

Є два основних концептуальних підходи щодо створення вільних економічних зон:

 • територіальний підхід - вільна економічна зона функціонує як конкретно
  визначена територія, на яку поширюється певний режим;

 • режимний підхід - введення особливого режиму, який надає певні переваги
  фірмам, що розташовані в будь-якій місцевості країни, якщо вони відповідають певним
  критеріям.

Схематично основні умови та мета створення вільної економічної зони зображені в таблиці

Основні умови та мета створення вільних економічних зон

митні пільги

свобода пересування ресурсів

оволодіння світовим досвідом

пільгове оподаткування

розширення зовнішньоекономічних зв'язків

! задоволення інвестування

випробування нововведень

11.2).

Класифікація вільних економічних зон проводиться за певними ознаками (рис.

Типи вільних економічних зон:

1. За місцем розташування

 • внутрішні: розташовані у внутрішніх районах країни;

 • зовнішні: розташовані безпосередньо біля державного кордону.

2. За характером об'єктів зонування:

 • локальні: створені на основі невеликих окремих підприємств,
  транспортних вузлів;

 • комплексні: значні за розміром територіальні утворення,
  адміністративно-територіальні одиниці, які виконують різноманітні
  функції. ;

2. За характером взаємовідносин з національною економікою:

— інтеграційні: у механізмі яких закладено принцип тісної взаємодії з суб'єктами господарської діяльності поза зоною, розвиток горизонтальних зв'язків;

- анклавні: створюються переважно з метою збідьшення припливу вільно конвертованої валюти і локалізуються на невеликій території при незначному спілкуванні з рештою економіки

Крім того, розрізняють різні БЕЗ в залежності від діяльності, розвитку якої сприяє держава, зменшуючи податковий тягар.

^ Зовнішньоторговельні зони - частина території країни, де товари іноземного походження можуть зберігатись, купуватись та продаватись без сплати мита та митних зборів або -\ її відстрочкою

Дані зони створюються з метою активізації зовнішньої торгівлі. Вони можуть бути
організовані у формі вільних портів (порто-франко), вільних митних зон! (зони франко),
митних складів. •

^ Комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій вводиться спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності.

Такі зони створюються з метою стимулювання підприємництва, залучення інвестицій в пріоритетні галузі господарства, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, залучення нових технологій, забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається передусім експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно зборочні операції, та імпортних зон, головна функція яких - розвиток імпортозаміщуючих підприємств.

^ Науково-технічні зони - вільні економічні зони, спеціальний правовий режим яких
орієнтований на розвиток наукового та виробничого потенціалу, досягнення нової якості
економіки шляхом стимулювання фундаментальних досліджень, з подальшим втіленням
результатів наукових розробок у виробництво. і |

Вільні економічні зони можуть існувати у формі регіональний інноваційних центрів - технополісів. районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідних, промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів.

^ Туристично-рвкрваційні зони - вільні економічні зони, що створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал.

Такі вільні економічні зони створюються з метою ефективного використання цього потенціалу та зберігання, а також активізації підприємницької діяльності (в тому числі з залученням іноземних інвесторів) в сфері рекреаційно-туристичного бізнесу.

Зони прикордонної торгівлі - частина території держави на межі з іншими країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону та торгівлі.

Крім вищезазначених, можуть створюватись вільні економічні зони інших типів, а також комплексні спеціальні (вільні) економічні зони, що об'єднують в собі і елементи зон різних типів.

Функціонування вільних економічних зон можливе при дотриманні певних
принципів. І

Зокрема, будучи невід'ємною частиною території країни, вільні економічні зони залишаються під повною юрисдикцією держави та діє згідно з її законодавством.

Встановлення особливого економічного режиму функціонування вільних економічних зон не звільняє її від участі у формуванні фінансових і бюджетних ресурсів держави, регіону та місцевих органів влади.

Вільні економічні зони мають всіляко сприяти не лише інтересам певного регіону, а й держави в цілому, виходу на зарубіжні ринки, розширенню експортно-імпортних можливостей і створенню конкурентоспроможного експортного потенціалу.

Шляхом ініціювання розробки, прийняття і введення в дію відповідних законодавчих актів і виконавчих рішень щодо вільних економічних зон створюються найбільш сприятливі умови для вільного зовнішнього товарообігу, переміщення капіталів, новітніх технологій, науково-технічних розробок, широкої інвестиційної та інноваційної діяльності, розвитку виробничої і ринкової інфраструктури, сучасних засобів сполучень.

Передбачені законодавством пільгові умови податкової, митної, фінансово-кредитної. Інвестиційної і цінової політики в межах вільної економічної зони мають здійснюватися за рахунок внутрішніх джерел доходів і нагромаджень від додаткового стимулювання розвитку товаровиробників і товарообігу, підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Для виділення бюджетних дотацій на зазначені цілі немає ґрунтовних підстав, бо цей чинник є першою характерною ознакою і критерієм оцінки неефективної діяльності вільної економічної зони. Державна казна, навпаки, повинна очікувати збільшення від вільної економічної зони додаткових надходжень до бюджету.

Ефективне функціонування вільної економічної зони неможливе без високорозвиненої банківської системи, функціонування на її території змішаних та іноземних банків, які б стимулювали залучення в зону іноземних капіталів та інвесторів.

Мотивація підприємницької діяльності та високопродуктивної праці, рівень і умови життя населення, різних його соціальних верст складатиметься в економічній зоні, як і в будь-яких інших регіонах країни, за кінцевими результатами ефективності праці, обсягів одержаних доходів, співвідношення фондів нагромадження і споживання в кожній господарській структурі та в межах всієї зони.

Держава при створенні вільної економічної зони повинна:

 • врахувати географічне положення регіону, його соціальну та транспортну
  інфраструктуру;

 • не допускати, щоб у вільній економічній зоні існували підприємства з чітко
  вираженими відмінностями в рівні рентабельності;

 • проводити зважену політику відбору інвестиційних проектів;
 • впровадити спрощену та прискорену процедуру рішення всіх організаційних
  питань;

 • систематизувати галузеві та територіальні пріоритети розвитку економіки-
  регіону;
 • забезпечити політичну стабільність в країні;

 • встановити протиріччя в податковій політиці на території вільної економічної
  зони;

- гарантувати конкретність та стабільність в питаннях, пов'язаних з наданням в
зонах пільгового режиму.

Діяльність підприємств, зареєстрованих у вільній економічній зоні, має ряд переваг. Найбільш суттєвими з них с податкові пільги: звільнення від квот, мита та інших податків на імпорт. Більшість країн пропонують повне або часткове звільнення підприємства від податку на прибуток протягом перших 20-25 років функціонування. Часто податки замінюються річними зборами за право працювати у ВЕЗ, що складають символічну суму. Серед інших переваг можна виділити договори про податкові кредити, відповідно до яких податки, сплачені іноземним філіалом в вільній економічній зоні на свої репатрийовані надходження, кредитуються за рахунок податкових зобов'язань материнської корпорації перед урядом; надання фінансових ресурсів за низькими ставками (в деяких випадках в вільній економічній зоні навіть створюються фінансові системи, об'єднані з міжнародними банками).

Саме завдяки пільгам, які надаються на території вільної економічної зони, суб'єкти підприємництва мають змогу отримувати високі прибутки: в середньому їх норма складає 30-35% в рік, а в азіатських вільних економічних зонах - до 40%. Строк окупності вкладених коштів в таких зонах істотно скорочується та складає 2-3,5 роки.

Основними передумовами створення і ефективного функціонування вільних економічних зон в Україні є вигідне географічне розташування держави, розвиненість її зовнішньоекономічних зв'язків, наявність природно-кліматичних умов, значних трудових і природних ресурсів, відповідного науково-технічного потенціалу і транспортної інфраструктури.

Україна має бути зацікавлена у створенні насамперед зовнішньоторговельних, виробничих і науково-технічних зон.

В Україні створена певна законодавча база функціонування вільних економічних зон, таких як "Закарпаття", "Інтерпорт - Ковель", "Порто-франко" (Одеса), "Аджалик" (Одеська обл.), "Жовква", "Мостиска", "Яворів" (всі три - Львівська обл.), зональні проекти Миколаївської та Чернівецької облдержадміністрацій. Дніпропетровської області.

Концепцією створення вільних економічних зон в Україні рекомендується з метою практичного відпрацювання організаційних, фінансових та виробничих механізмів віддавати перевагу локальним вільним економічним зонам, що розмішуються на невеликих територіях і мають вузьку спеціалізацію.

Але на території різних вільних економічних зон застосовуються не всі з вище перерахованих пільг, а лише частина. Для прикладу наведемо характеристику трьох основних вільних економічних зон України.

2.Поняття та види офшорних компаній

! І

Офшорний бізнес сьогодні знаходиться в авангарді розвитку світових виробничих сил. Невеликі країни заохочують створення на своїй території офшорних компаній, щоб розвивати офшорний бізнес, що приносить додатковий доход цим країнам.

^ Офшорною зоною (центром) вважається країна або територія, законодавство якої дозволяє реєстрацію та функціонування офшорних компаній, що створюють прибуток з джерел, які діють поза країною або територією реєстрації.

^ Офшорлі компанії - іноземні компанії, які зареєстровані в офшорних центрах країн, що надають їм особливі пільги. Такі компанії мають право на діяльність тільки за кордоном.

Тим самим офшорна компанія не дає права укладати угоди з місцевими фізичними особами (мешканцями зони) або юридичними особами (резидентами). Офшорним компаніям надаються реальні податкові пільги, одночасно спрощується звітність, знімаються валютні обмеження.

Основні переваги, які власники можуть отримати, використовуючи офшорні компанії, полягають в наступному:

 • досягнення анонімності і конфіденційності;

 • низькі ставки податків або їх відсутність;

 • відсутність контролю валютного обміну;

 • можливість вільного використання валюти;

 • банківські рахунки в будь-якій валюті;

 • ефективна і недорога банківська система;

 • прибуток (капітал) в твердій валюті, в надійних банках і в стабільній країні;

 • можливість отримання дозволу на роботу і виду на житло;

 • можливість законного володіння нерухомістю за кордоном.

Крім того, особливо широкі перспективи відкриваються саме у зв'язку з утворенням системи закордонних філій і проведенням на регулярній основі великих крупних внутрішньо фірмових операцій.

Основними ознаками офшорної компанії є те, що вона:

 1. не веде комерційної діяльності на території, де вона зареєстрована;

 2. як правило звільнена від сплати податків або сплачує податок по зниженій
  процентній або фіксованій ставці; |

 3. має статус нерезидента або звільненого як такого, що не веде на даній території
  комерційну діяльність, резидента;

 4. наявність посередника (секретарської компанії) в країні реєстрації.

В світовій офшорній практиці найчастіше реєструють наступні типи компаній (рис. 11.3).Підприємці, які бажають заснувати офшорну компанію повинні володіти детальною інформацією щодо майбутніх витрат (рис. 11.4).Реєстрацію офшорної компанії підприємці можуть проводити як самостійно, так і за допомогою компаній, що надають послуги по реєстрації. Другий варіант виглядає більш пріоритетним, оскільки посередники мають більше інформації, а відповідно, мають переваги в оперативності, що зекономить не менше двох тижнів та обійдеться дешевше (див. таблицю 11.1). Можна придбати вже зареєстровану офшорну компанію або зареєструвати нову. Доцільно користуватись послугами вже відомих посередницьких організацій, серед яких - представництва європейських юридичних компаній в Україні,

прибалтійські та російські банки. Спробу можливого шахрайства можна визначити за низькими цінами на послуги, що надаються.

Підприємці самі вирішують, в якій мірі використовувати послуги фінансових та секретарських компаній.

Секретарська компанія контролює статус офшорної компанії з урахуванням законодавства, здійснює зберігання архівів та документів, працює з кореспонденцією, обслуговує зареєстрований офіс.

Секретарські компанії здійснюють послуги по управлінню на основі "фідуціарного" контракту.

Основними функціями секретарської компанії є:

1. Правильна реєстрація офшорної компанії, в деяких державах навіть без
присутності клієнта на місці реєстрації, надання клієнту з числа своїх працівників
номінальних директорів та секретарів.

2. Допомога у виборі юрисдикції та типу компанії.

 1. Допомога у дотриманні формальних вимог (зберігання в офісі СК статутних
  документів та першого екземпляру друку відповідно до вимог деяких країн зберігати їх в
  межах держави, в якій зареєстрована компанія).

 1. Юридична підтримка.

 2. Інформація про поточні зміни законодавства.

 3. Спостереження за діяльністю офшорної компанії та додержання законності.

 4. Зберігання конфіденційності клієнта.

 5. Пересилка кореспонденції.

Бухгалтерські послуги секретарських компаній включають:

 • складання річного фінансового звіту у відповідності до стандартів;

 • ведення бухгалтерських фірм;

 • відкриття банківських рахунків та управління ними по дорученню клієнта;

 • сприяння в проведенні аудиторських перевірок та надання аудиторських послуг.
  Перелік країн, що відносяться до офшорних зон, щороку оприлюднюється

Кабінетом Міністрів України (додаток У).

: !

3. Організація та ведення обліку зовнішньоекономічних операцій з підприємствами, зареєстрованими в офшорних зонах

У випадку сплати за товари (роботи, послуги) або у випадку укладання договорів, що передбачають таку оплату на користь нерезидентів, розташованих в офшорних зонах, або при здійсненні розрахунків через банківські рахунки витрати платників податку на оплату таких товарів (робіт, послуг) включаються у валові витрати в сумі, що складає 85 % від сплаченої вартості.

Ведення бухгалтерського обліку аналогічно до його ведення з підприємствами, які здійснюють облік в загальному порядку.

^ Кореспонденція рахунків

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ Полісся за грудень ц.р.

Зміст господарської операції

оп.

К-т

Платіжне доручення

Сплачено ввізне мито (5%) та митні збори (0,2 %) 5400 х (0,05 0,002) = 280,8

642

311


КМД

Відображено ПДВ на дату оформлення ВМД (5400 + 5400 х 0,05) х 0,2= 11340

644

641

3.

^ Платіжне доручення


Сплачено ПДВ

641

311

-/.

ВМД


Оприбутковано імпортні товари від іноземного постачальника

281

632

5.

Платіжне доручення


Включено сплачені суми ввізного мита та митних зборів до


вартості товарів

281

642

6.

ВМД


Включено до податкового кредиту сплачену суму ПДВ

641

644

7.

Перераховано валютні кошти за товар без включення 1 5 % до


складу валових витрат

632

312

8.

Перераховано валютні кошти за товар з віднесенням 85 % до


складу валових витрат

632

312

9.

Відображено курсову різницю 1000 х (5,5-5,4)= 100

945

632

Схожі:

Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconКотенко Н. В., Ілляшенко Т. О. Реалізація концепції сталого розвитку території шляхом впровадження еколого-економічних зон сумський державний університет
В роботі досліджено сучасні проблеми функціонування вільних економічних зон, запропоновано введення територій з особливим статусом...
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconПрограма предмет Спецкурс "Вступ до фізики твердого тіла"
Модель вільних електронів. Теорія металів Друде. Основні положення. Енергія зв’язку, схема розрахунків Евальда. Статична електропровідність....
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconРозпорядження "Про перелік офшорних зон" від 14 лютого 2002 р. N 53-р Київ
Відповідно до пункту 18. 3 статті 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оприлюднити перелік офшорних зон згідно...
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconКонтроль засвоєння змістового модуля: "обмін білків. Молекулярна біологія"
Пул вільних амінокислот в організмі: шляхи надходження та використання вільних амінокислот у тканинах
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconЗаконодавча база запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створення І функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також передбачені в них пільги

Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconОцінка частоти вільних коливань лінійної породжувальної системи
Визначення оцінки параметра (частоти вільних коливань) проводять по співвідношенню
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconГосподарський механізм вільних економічних зон
України, проте вони в своїй більшості мають загальний характер і майже не розкривають сутності господарського механізму вільної економічної...
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconЗаконодавча та нормативно-правова база створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Таблиця 1 Спеціальні (вільні) економічні зони
Указ Президента України від 30. 06. 95 №497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону Сиваш"
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах iconН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи