Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” icon

Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства”
Скачати 199.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства”
Дата04.09.2012
Розмір199.79 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДІВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства”

для студентів спеціальності “Облік і аудит”


Уклав: викладач Пітерова Н.В.

Рецензент : к.е.н. доцент Осадча Т.С.

Затверджено на засіданні

кафедри “Облік і аудит” “ 3 ” жовтня 2011р

протокол № 9


Вступ
Реформування бухгалтерського обліку в Україні ставить нові вимоги до підготовки спеціалістів з обліку в галузях народного господарства.


Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського обліку в торгівлі, сільському господарстві, будівництві та інших галузях народного господарства України.


Курс дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” передбачає вивчення питань, пов’язаних з удосконаленням торгово - посередницьких операцій в оптової і роздрібної торгівлі та особливостей організації обліку в торгових підприємствах.


Розглядаються також особливості бухгалтерського обліку в таких галузях, як будівництво, автотратранспорт, сільське господарство., що необхідні при підготовці спеціалістів.


Самостійна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки, а також набуття практичних навичок заповнення бухгалтерських регістрів з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” студентами спеціальності “облік і аудит”


Реформування економічних відносин висовують нові вимоги до бухгалтерського обліку, У зв’язку зі значними змінами, що відбуваються в організації і техніці ведення бухгалтерського обліку, його удосконалення нерозривно пов’язане з вирішуванням наступних питань: збільшення обсягу виробництва, зниження собівартості, підвищення продуктивності праці, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Головна мета курсу – опанування студентами основ бухгалтерського обліку на торгових, будівельних, та автотранспортних підприємствах різних форм власності; методикою обліку в виробничій та комерційний сферах діяльності; обліку власності засновників, ресурсів господарства (грошових, матеріальних та нематеріальних ) затрат та доходів діяльності, фінансових результатів, а також бухгалтерської звітності, особливістю використання Плану рахунків на підприємствах різних галузей народного господарства.


^ 1. Структура дисципліни.

Табл. №1
Шифр спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі


Контроль

лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Конт. робота

Іспит

7.050201

Денна

4

7

162

36

36

36

-

+

7.050201

Заочна

4

7

162

36

36

36

+

+^ 2. Тематичний план самостійної роботи студентів.
Табл.№ 2

п/п
^

Тема курсуБухгалтерський облік на підприємствах торгівлі

Організація торгової діяльності

2Облік надходження товарів

2Документальне оформлення та облік продажу товарів в оптової торгівлі

2Документальне оформлення та облік вибуття товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

2Бухгалтерський облік на будівельних підприємствах.

Особливості будівельної діяльності та завдання обліку

2Облік запасів у будівництві

2Облік собівартості будівельнго виробництва

2Формування та облік доходів і фінансових результатів діяльності будівельного підприємства

2Бухгалтерський облік на підприємствах автотранспорту

Господарські операції АТП, завдання обліку

2Особливості обліку рухомого складу основних засобів, їх амортизації, технічного обслуговування і ремонту

2Облік паливно- мастильних матеріалів, запасних частин та інших запасів

2Облік витрат і калькування собівартості перевезень

2
Формування та облік фінансових результатів діяльності АТП

2
Складання та подання звітності виробничими, будівельними і автотранспортними підприємствами

Баланс (ф.1)

2
Звіт про фінансові результати (ф.2)

2
Звіт про рух грошових коштів (ф.3)

4
Звіт про власний капітал (ф.4)

2Всего


36


^ 4. Самостійна та індивідуальна робота студентів.


Для закріплення матеріалу передбачається також його самостійне опанування студентами при виконанні самостійної роботи.

Самостійна робота студентів направлена на розвиток пізнавальної індивідуальної діяльності студентів по опануванню знаннями професійно-орієнтованих дисциплін, для яких належить курс “Бухгалтерський облік в галузях народного господарств”. Самостійна робота студентів сприяє розвитку їх ініціативи і відповідальності за якість набутих знань.

Кожний вид учбових занять має елементи самостійної роботи студентів.

В цілому самостійну роботу студентів можна умовно розділити на дві форми:

 1. самостійна робота студентів по підготовці до учбових занять;

 2. самостійна робота студентів, передбачена учбовим планом, яка виконується за спеціальними завданнями.

Перша форма самостійної роботи реалізується на практиці у формі:

- підготовка до наступної лекції. Теми курсу логічно тісно пов’язані між собою, тому вивчений матеріал є базою для сприйняття питань. Таким чином, вивчення матеріалу раніше прослуханих лекцій – це обов’язкова передумова активного якісного сприйняття змісту лекцій.

- підготовка до практичних занять. Ця робота передбачає глибоке самостійне вивчення студентами теми курсу або її окремих питань, по яких буде проводитися практичне заняття. Крім цього, підготовка до практичного заняття при забезпеченні студентів необхідними методичними матеріалами включає знайомство студентів з наступними завданнями, добір і вивчення необхідних законодавчих актів, інструктивна методичних матеріалів, положень, методик розрахунків та інше. При необхідності закінчення виконання практичних завдань є домашньою роботою студентів, що також передбачає самостійне опрацювання учбового матеріалу.

- самостійна робота студентів на практичному занятті. Ступінь самостійної роботи студентів залежить в основному від ступеню індивідуалізації завдань, їх варіантності та можливостей активного впровадження ЕОМ в навчальний процес.

Цей напрямок самостійної роботи студентів забезпечений методичними вказівками і навчальними завданнями з курсу “^ Бухгалтерський облік в галузях народного господарств”.

В наведених методичних вказівках вказана мета проведення кожного практичного заняття та питання, по яких воно проводиться, а також наведені практичні завдання по основним темам тематичного плану. Для поглибленого вивчення та оволодіння методикою обліку в методичних вказівках наведено перелік необхідних літературних джерел.

Друга форма самостійної роботи студентів характеризується більш високим рівнем самостійної пізнавальної діяльності студентів. Воно передбачає самостійне вивчення студентами окремих тем і питань курсу, виконання спеціальних практичних завдань.

Завдання на самостійну роботу видає студентам викладач, що проводить практичні заняття. Кожну самостійну роботу студент виконує в учнівському зошиті і здає викладачу на перевірку у зазначений термін. Захист самостійної роботи відбувається у формі співбесіди, по результатам якої викладач виставляє оцінку в свій журнал та в завданні на індивідуальну самостійну роботу кожного студента (таблиця 4).

Таблиця 4.

Завдання на індивідуальну самостійну роботу студента по курсу “^ Бухгалтерський облік в галузях народного господарств

Номер завдання

Назва (вид завдання)

Зміст завдання

Термін виконання

Фактичне виконання

Підпис

дата

оцінкаНа семестр заплановано індивідуальні роботи на теми:

 1. Особливості організації обліку на автотранспортних підприємствах

 2. Особливості організації обліку на будівельних підприємствах

 3. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств

 4. Бухгалтерський облік запасів автотранспортних підприємств

 5. Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів автотранспортних підприємств

 6. Бухгалтерський облік основних засобів на будівельних підприємствах

 7. Бухгалтерський облік запасів будівельних підприємств

 8. Облік витрат на виробництво і калькування собівартості будівельно монтажних робіт

 9. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів будівельних підприємств

 10. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності

 11. Ліцензування та патентування торгової діяльності

 12. Форми оптової та роздрібної торгівлі

 13. Документальне оформлення та облік надходження товарів

 14. Документальне оформлення та облік продажу товарів

 15. Інвентаризація товарів і тари, відображення її результатів в обліку


Для цього рекомендується відпрацювати наступні питання:

Бухгалтерський облік діяльності автотранспортних підприємств:


 1. Класифікація транспортних засобів

 2. Інвентарна нумерація основних засобів

 3. Облік надходження транспортних засобів на АТП

 4. Облік технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

 5. Контроль за технічним станом рухомого складу

 6. Облік МШП

 7. Бухгалтерське відображення послуг АТП

 8. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

 1. Особливості обліку основних засобів в автотранспортних підприємствах

 2. Облік палива і запасних частин в автотранспортних підприємствах

 3. Облік витрат і калькування автотранспортних послуг

 4. Реалізація автотранспортних послуг і формування прибутку автотранспортних підприємств

Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств


 1. Облік будівельних матеріалів та їх використання в будівельному виробництві

 2. Особливості обліку оплати праці в будівництві

 3. Облік витрат на утримання і експлуатацію будівельних машин і механізмів

 4. Облік адміністративних витрат в будівництві

 5. Калькування собівартості продукції в будівництві

 6. Облік капітальних вкладень у забудовника

 7. Документування операцій з руху основних засобів будівельних підприємств

 8. Інвентаризація і переоцінка запасів

 9. Облік некапітальних робіт

 10. Облік витрат від браку

 11. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками

 12. Порядок проведення ремонтно-будівельних робіт

 13. Особливості обліку МШП

 14. Облік резервів майбутніх витрат і платежів


Бухгалтерський облік діяльності торгівельних підприємств


 1. Організація складського обліку товарів і тари в оптовій торгівлі

 2. Звітність матеріально відповідальних осіб в торгівлі

 3. Облік надходження товарів в оптовій торгівлі

 4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

 5. Облік переоцінки товарів

 6. Облік надходження товарів в роздрібної торгівлі

 7. Облік реалізації товарів і визначення доходу

 8. Інвентаризація ТМЦ у торгівлі, облік її результатів

 9. Облік товарних втрат

 10. Облік формування прибутків і збитків у торгівлі

 11. звітність матеріально відповідальних осіб

 12. Порядок проведення інвентаризації товарів і тари

 13. організація та облік переоцінки товарних запасів

 14. Оптова торгівлі зі складів і транзитом

 15. Облік господарських договорів

 16. Товарообіг торговельного підприємства

 17. Порядок визначення природного убутку


Самостійна робота складається в вигляді реферату та включає:


 • вступ або пояснювальну записку;

 • перелік вивчених та розглянутих питань;

 • перелік облікових реєстрів та документів;

 • перелік міжнародних стандартів обліку;

 • розрахункові роботи та проекти впровадження систем обліку згідно міжнародним стандартам на підприємствах України;

 • заключні висновки про раціоналізацію впровадження на підприємствах управлінського обліку на міжнародні стандарти обліку.

Розподіл годин на самостійну роботу наведено в табл.5.


Розрахункова робота виконується самостійно з рівномірним розподілом роботи протягом семестру.


Графік виконання розрахункової роботи:

ТАБЛИЦЯ 5


Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Розрахункова

робота

20% 50% 80% 100% захист роботи
Для перевірки виконання самостійної роботи студентів використовуються різні форми:

  • перевірка рефератів, підготовлених по окремим темам чи питанням курсу;

  • співбесіда по самостійно вивченим питанням;

  • співбесіда по виконаній практичній частині самостійної роботи.

У зв’язку з різноманітністю форм перевірки виконання самостійної роботи і контролю знань студентів складено їх графік по “Обліку і аудиту” з урахування форми контролю (таблиця 6).

Таблиця 6.


Графік контролю виконання самостійної роботи студентів спеціальності 7.050106 з дисципліни “^ Бухгалтерський облік в галузях народного господарств


Види навчальних занять

№ тижня від початку навчального року та форма контролю

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Лекції
ЕО
ЕО


ЕОЕО
ЕО
ЕО
ЕО

ЕО

Практичні заняття

0

0

0

0

0

р

0

0

0

р

0

0

0

0

кр

0

0

0

0

0

р

0

Домашня самостійна робота5
20
35

40
5060
80

90

100

303

Примітка:

ЕО – експрес-опитування;

ЗДР – задача домашньої роботи;

Т – тестовий контроль знань;

КР – контрольна робота;

ККР – комплексна контрольна робота;

Р – захист реферату.


^ 5. Матеріали, які використовуються для контролю знань студентів


Для контролю знань студентів використовуються:

  • експрес-опитування на лекціях;

  • тестовий контроль знань;

  • захист індивідуальної самостійної роботи;

  • екзаменаційні білети;

  • комплексна контрольна робота.

Для захисту рефератів представлені наступні теми рефератів:

 1. Облік адміністративних витрат в будівництві

 2. Калькування собівартості продукції в будівництві

 3. Облік капітальних вкладень у забудовника

 4. Документування операцій з руху основних засобів будівельних підприємств

 5. Інвентаризація і переоцінка запасів

 6. Облік некапітальних робіт

 7. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

 8. Облік переоцінки товарів

 9. Облік надходження товарів в роздрібної торгівлі

 10. Облік реалізації товарів і визначення доходу

 11. Інвентаризація ТМЦ у торгівлі, облік її результатів

 12. Облік товарних втрат

 13. Облік формування прибутків і збитків у торгівлі

 14. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств

 15. Бухгалтерський облік запасів автотранспортних підприємств

 16. Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів автотранспортних підприємств

 17. Бухгалтерський облік основних засобів на будівельних підприємствах

 18. Бухгалтерський облік запасів будівельних підприємств

 19. Облік витрат на виробництво і калькування собівартості будівельно монтажних робіт

 20. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів будівельних підприємствРекомендована література:


а) основна:

 1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» №996 от 16.07.99 г.

 2. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.05.97 г. №283/97 – ВР

 3. Бирюкова И.К., Кодрянский А.В. Бухгалтерский учет в Украине. – К.: Знания, 1998

 4. Малюга Н.М. «Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво», 2000 р.

 5. Бухгалтерский учет: Экспресс для деловых людей / Сост. Г.В. Агафонова. – К.: МАУП, 1996

 6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для ВУЗів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2000

 7. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997

 8. Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Основы бухгалтерского учета: задачи и вопросы. – М.: Финансы и статистика, 1996

 9. Вуд Р. Бухгалтерский учет для предпринимателей. – М.: Аскерн, 1993

 10. Гладкая С. Отражение в учетных регистрах операций по банковским счетам предприятия // Баланс. – 2000. - №24

 11. Голов С. Звіт про рух грошових коштів // Бухоблік і аудит. – 2000. - №2

 12. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Аудит, 1997

 13. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – К.: Екаунтінг, 2000

 14. Грабова Н.М. теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 1998

 15. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.: А.С.К., 2000

 16. Губачова О. Звіт про власний капітал // Бухоблік та аудит. – 2000. - №4

 17. Губина И.А. Учет операций на валютном счете предприятия // Світ бухобліку. – 1998. - №11

 18. Добровський В. Фінансові інвестиції: Коментар // Бухоблік і аудит. – 2000. - №6

 19. Друрі К. Введення в управлінський та виробничий облік. – М.: Аудит, 1994

 20. Ентоні Р., Рис Дж. Облік: ситуації та приклади. – М.: Фіс, 1993

 21. Голов Н.А. Бухгалтерський облік і фінансова звітність. – К.: РОК,2002

 22. Пушкар М.С. Бухгалтерський облік в системі управління. М., 1991.

 23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності, 1999.

 24. Чацкіс Е.Д., Лисюк А,М. Бухгалтерський облік. К., 1999.

 25. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.»

 26. Реформування бухгалтерського обліку в Україні Київ, 1999.

 27. Положеня «Стандарти бухгалтерського обліку в Україні» -2000.

 28. Бутинец С.Ф. «Бухгалтерський, финансовий облік». ПП «Рута» Житомир, 2000.

 29. Партин Г.О. “Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики”. “Знання” Київ 2000.

 30. Бутинець Ф.Ф. “Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі”

б) додаткова:


 1. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник. – М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1997

 2. К. Кудри. Введення в управлінський виробничий облік. М.: 1994- 557с.

 3. Нидлз Б., Андерсон Х. Принципи бухгалтерського обліку. – М.: 1994-496 с.

 4. Ентоні Р., Рис. Дж. Облік: ситуації та приклади. – М.:1993 – 560 с.Схожі:

Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМіського господарства І. А. Краївська Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства Навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства»: (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства к. А. Мамонов, М. В. Кадничанський методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Методичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства” iconХарківська національна академія міського господарства журавель В. В. Шевченко В. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи