Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 icon

Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Скачати 327.83 Kb.
НазваДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Дата04.09.2012
Розмір327.83 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Херсонський економічно – правовий інститут

Кафедра «Фінанси»


Робоча програма з навчальної дисципліни

«Менеджмент персоналу»


Для спеціальності 8. 03050801

«Фінанси і кредит»

напрям 0501 «Економіка і підприємництво»


Укладач -


Херсон 2011


Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: (наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси» (на якій

працює викладач)


Протокол № _ від «__ » _________ 2011 р.


Завідувач кафедри

Підпис


Схвалено методичною радою інституту

Протокол № __ від «___» ___________2011 р.

Заступник голови методичної ради інституту

_______________

Підпис


Рег. № ______________

^ ВСТУП


Мета дисципліни

Основна мета даної дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.

^ Завдання дисципліни

Студент повинен знати:

- методологію управління персоналом підприємства;

- систему управління персоналом організації;

- стратегічне управління персоналом;

- механізм планування роботи з персоналом.

^ Студент повинен вміти:

- застосовувати в процесі професійної діяльності методи професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу;

- аналізувати складні ситуації, приймати і обґрунтовувати ефективні рішення у галузі менеджменту персоналу;

- оцінювати результати діяльності персоналу.

^ Методологічна основа і предмет дисципліни

При вивченні дисципліни використовуються такі методи навчання, як ситуаційні завдання, комплексні завдання з постановкою проблемних питань. Виконання комплексних завдань проводиться після вивчення завершеною блоку питань дисципліни із застосуванням як індивідуальної так і групової форми навчання з наступним обговоренням результатів. Позитивне виконання комплексних та ситуаційних завдань дає підставу для допуску студентів до екзамену.

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Дисципліна "Менеджмент персоналу" вивчається поряд з дисциплінами "Управління персоналом", "Стратегічне управління".


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ"

Предмет: системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації.

Мета: формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.


Курс: п’ятий

Семестр: десятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • національних – 2,0

 • ECTS – 3,0+1,0

( в т.ч. 1 кр. – контрольні заходи

0501 Економіка і підприємництво

8.050104 «Фінанси»

Не нормативна

Модулів: 2

магістр

Лекції : 18 годинПрактичні : 18 годин

Змістових

модулів: 8
Самостійна робота : 72 годин

Загальна кількість

годин: 108
Форма підсумкового контролю: іспит

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

лекц.

практ.

сам.роб.

всього

Модуль. 1. Економічна сутність менеджменту персоналу

1.

Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як об`єкт менеджменту

2

-

4

6

2.

Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

2

2

9

13

3.

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

2

2

9

13

4.

Кадрова служба та кадрове діловодство

2

2

9

13

Всього

8

6

31

45

^ Форма модульного контролю - тестування

Модуль 2. Регулювання діяльності персоналу

5.

Планування і формування персоналу

2

2

10

14

6.

Розвиток та рух персоналу

4

4

12

20

7.

Регулювання трудової діяльності персоналу

2

4

10

16

8.

Мотивація та стимулювання персоналу

2

2

9

13

Всього

10

12

41

63

^ Форма модульного контролю - тестування

ВСЬОГО

18

18

72

108

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ - ІСПИТ

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни

«Менеджмент персоналу»Модулі

Модуль 1

Модуль 2

Підсумковий контроль (екзамен)

СУМА

Кількість

балів за

модуль

30

30

Змістові модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Модульний контроль

ЗМ 5

ЗМ 6

ЗМ 7

ЗМ 8

Модульний контроль

Кількість балів за змістові модулі та модульний контроль

5

5

5

5

5

5

5

540100

Кількість балів за видами роботи

л

пр

срс

л

пр

срс

л

пр

срс

л

пр

срс10

л

п

срс

л

пр

срс

л

пр

срс

л

пр

срс10

З них:

відвідування

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Активність на практ.

заняттях

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

Виконання

СРС

-

-

5

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

Наукова робота

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах – 1-20 балів

40

Участь у студентських олімпіадах та конкурсах – 1-20 балів

^ ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Модуль І. Економічна сутність менеджменту персоналу


Змістовий модуль 1. Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як об`єкт менеджменту.

Предмет, метод і зміст дисципліни, її місце серед дис­циплін фахової підготовки магістрів ділового адмініструван­ня. Ключові поняття і терміни: організація, персонал, мене­джмент персоналу.

Організація як один з основних соціальних інститутів суспільства. Основні типи організацій у сфері економіки.

Спільна праця в організації. Об'єктивна необхідність управління спільною працею. Персонал організації та його стру­ктура. Основні якісні характеристики персоналу.

Стратегія розвитку й кадрова політика організації. Сучас­на концепція менеджменту персоналу, орієнтована на комерцій­ний успіх організації.

Функції та завдання менеджменту персоналу. Суб'єкти менеджменту персоналу, розмежування їхніх завдань і коорди­нація діяльності.

Системний підхід до менеджменту персоналу та способи його реалізації за сучасних умов.

Основні принципи менеджменту персоналу. Методи управління персоналом організації: адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні.

^ Література: 1,6,7,8,9


Змістовий модуль2. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Ко­декс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про охорону праці» та інші законодавчі акти, які регулюють трудову діяльність.

Науково-методичне та інформаційне забезпечення мене­джменту персоналу. Класифікатор професій ДК 003-95. Довід­ник кваліфікаційних характеристик працівників. Міжгалузеві норми та нормативи з праці. Міжнародні норми праці.

Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Лінійні та функціональні керівники, їхні права та обов'язки в галузі мене­джменту персоналу. Розподіл функцій з менеджменту персона­лу між кадровою службою та керівниками структурних ланок організацій.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення мене­джменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення працівників.

^ Література: 1, 2,3,6,7,8,9,12


Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Знання керівниками основ психології менеджменту — не­обхідна передумова ефективного управління спільною діяльніс­тю людей. Керівна й виховна роль керівника. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, ураху­вання їх у процесі мотивації трудової поведінки.

Психологія комунікацій. Комунікативний процес. Стресо­ві факторці й управління ними. Тини та причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.

Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності та поліпшення якості праці.

^ Література: 2,6,7,8,9,12,15


Змістовий модуль 4. Кадрова служба та кадрове діловодство

Функції та завдання кадрової служби організації. Права, обов'язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основ­ні типи організаційної структури кадрової служби. Співробітни­цтво кадрової служби з іншими структурними ланками органі­зації.

Номенклатура справ із кадрового діловодства. Склад кад­рової документації та її призначення.

Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення осо­бових справ. Облік особового складу організації.

Комп'ютеризація кадрового діловодства. АРМ менеджера персоналу (інспектора з кадрів).

^ Література: 1,6,7,8,9,12


Модуль ІІ. Регулювання діяльності персоналу.


Змістовий модуль 5. Планування і формування персоналу .

Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб органі­зації в

персоналі. Інформаційна база для визначення поточних і перспе­ктивних потреб організації в персоналі.

Аналіз наявної чисельності та структури персоналу з ме­тою дальшої її оптимізації. Методи визначення потреб організа­ції в кадрах певних професійно-кваліфікаційних груп. Прогно­зування персоналу на перспективу.

Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела попов­нення та оновлення персоналу організації. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

Методи професійного відбору персоналу. Процедури най­мання персоналу. Виробнича й соціальна адаптація новоприйня­тих працівників.

^ Література: 6,7,8,9,12,20

Змістовий модуль 6. Розвиток та рух персоналу.

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурен­тоспроможності.

Сутність, соціально-економічне значення і завдання роз­витку персоналу. «Інвестування в людину» та його ефектив­ність.

Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучили­щах, вищих навчальних закладах та па виробництві. Підвищен­ня кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломне на­вчання керівників і спеціалістів. Програми МВА. Система непе­рервного навчання персоналу.

Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад. Сутність, значення та організація планування трудової (ділової) кар'єри. Професійна кар'єра та кар'єра в організації.

Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників. Службово-кваліфікаційне просування професіоналів і фахівців.

Поняття руху персоналу в організації. Основні чинники руху персоналу. Завдання стабілізації та планомірного оновлен­ня персоналу.

Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організа­ції, його позитивні та негативні наслідки. Ротація кадрів як фор­ма руху і підвищення кваліфікації працівників.

Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки й методи регулювання.

^ Література: 6,7,8,9,12,23


Змістовий модуль 7. Регулювання трудової діяльності персоналу Основи теорії організаційної поведінки. Індивідуальні та групові інтереси, можливості їх використання в управлінні пер­соналом.

Завдання ефективного використання праці та розстановка кадрів.

Основні об'єкти регулювання: робочий час, трудовий про­цес і його обслуговування, оплата праці, виробниче середовище. Регламентування робочого часу, трудових обов'язків і міри пра­ці. Нормування праці, сутність і значення.

Планування роботи структурних підрозділів, призначення індивідуальних виробничих завдань.

Контролінг в управлінні персоналом як система контроль­но-аналітичних процедур і операцій, спрямованих на підвищен­ня ефективності функціонування організації. Випереджальний (запобіжний), поточний та підсумковий контроль.

Облік результатів діяльності трудових колективів і окре­мих виконавців. Звітність щодо виконання планів і завдань.

^ Література: 6,7,8,9,12,18,20


Змістовий модуль 8. Мотивація та стимулювання персоналу

Поняття потреб людини. Потреби первинні та вторинні. Ієрархія потреб. Мотив як внутрішня спонукальна сила до акти­вної дії.

Множинність мотивів трудової поведінки та їх взаємодія. Мотив, інтерес і мета усвідомленої дії.

Трудова поведінка та її вплив на результати праці. Моти­ваційний механізм управління трудовою поведінкою персоналу. Зарубіжні теорії мотивації персоналу.

Поняття стимулу як чинника активізації трудової діяльно­сті. Взаємозв'язок між мотивами та стимулами. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.

Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності. Система чинників диференціації трудових доходів. Негрошові форми стимулювання працівників.

Література:1,5,6,7,8,9,10

^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Модуль І. Економічна сутність менеджменту персоналу


Змістовий модуль 1. Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як об`єкт менеджменту

2 год.)

1.Предмет, метод і зміст дисципліни.

2.Основні типи організацій у сфері економіки.

3.Персонал організації та його стру­ктура.

4.Функції та завдання менеджменту персоналу.

5.Системний підхід до менеджменту персоналу та способи його реалізації за сучасних умов.

6.Основні принципи менеджменту персоналу.

Література: 1,6,7,8,9


Змістовий модуль2. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу (2 год.)

1.Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

2.Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

3.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення мене­джменту персоналу.

Література: 1, 2,3,6,7,8,9,12


Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу (2 год.)

1.Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

2.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. 3. Психологія комунікацій та комунікативний процес.

4.Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності та поліпшення якості праці.

Література: 2,6,7,8,9,12,15


Змістовий модуль 4. Кадрова служба та кадрове діловодство (2 год.)

1.Функції та завдання кадрової служби організації.

2. Номенклатура справ із кадрового діловодства.

3. Документаційне забезпечення руху кадрів.

4. Ведення осо­бових справ. Облік особового складу організації.

5. Комп'ютеризація кадрового діловодства. АРМ менеджера персоналу (інспектора з кадрів).

Література: 1,6,7,8,9,12


Модуль ІІ. Регулювання діяльності персоналу.


Змістовий модуль 5. Планування і формування персоналу (2 год.)

 1. Кадрове планування.

 2. Поняття, цілі, завдання планування персоналу.

 3. Маркетинг персоналу.

 4. Тимчасові перспективи в кадровому плануванні.

 5. Структура та зміст оперативного плану роботи з персоналом

Література: 6,7,8,9,12,20


Змістовий модуль 6. Розвиток та рух персоналу (4 год.)

1.Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурен­тоспроможності.

2. Моделі підготовки робочих кадрів.

3.Професійна кар'єра та кар'єра в організації.

4.Поняття руху персоналу в організації.

5.Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організа­ції, його позитивні та негативні наслідки.

6. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

Література: 6,7,8,9,12,23


Змістовий модуль 7. Регулювання трудової діяльності персоналу (2 год.)

1.Завдання ефективного використання праці та розстановка кадрів.

2. Основні об'єкти регулювання.

3.Планування роботи структурних підрозділів, призначення індивідуальних виробничих завдань.

4. Контролінг в управлінні персоналом

5. Облік результатів діяльності трудових колективів і окре­мих виконавців.

Література: 6,7,8,9,12,18,20


Змістовий модуль 8. Мотивація та стимулювання персоналу (2 год.)

 1. Економічні аспекти збагачення праці.

 2. Типи і види винагород.

 3. Оплата праці, її сутність і визначальна роль у системі винагород.

 4. Партисипативне управління.

 5. Психологічні аспекти збагачення праці.

Література: 1,5,6,7,8,9,10

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Модуль І. Економічна сутність менеджменту персоналу


Змістовий модуль 1. Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як о`єкт менеджменту


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):

^ Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1.Ключові поняття і терміни навчальної дисципліни: органі­зація, персонал, менеджмент, менеджмент персоналу.

2. Організація як один з основних соціальних інститутів сус­пільства. Типи організацій у сфері економіки.

3. Спільна праця та її особливості. Об'єктивна необхідність управління спільною працею людей.

4. Персонал організації: структура, якісні характеристики.

5. Сутність, значення кадрової політики та її зв'язок зі страте­гічним управлінням в організації.

6. Функції та завдання менеджменту персоналу.

7. Суб'єкти менеджменту персоналу, розмежування їхніх за­вдань і координація діяльності.

8. Сутність, значення і зміст системного підходу в менеджменті

персоналу.

9. Адміністративні, економічні, правові та соціально-психоло­гічні методи управління персоналом.


Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1.Організація як один з основних соціальних інститутів суспі­льства.

2. Основні типи організацій у сфері економіки.

3.Категорії персоналу в організації.

4. Основні якісні характеристики персоналу.

5. Взаємозв'язок стратегії розвитку й кадрова політика органі­зації.

6.Функціональна основа менеджменту персоналу.

7. Реалізація системного підходу до менеджменту персоналу в умовах ринкової економіки.

8. Принципи та методи менеджменту персоналу.


Література: 1,6,7,8,9


Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

2. Класифікатор професій ДК 003-95, його значення в менедж­менті персоналу.

3. Довідники кваліфікаційних характеристик працівників, їх значення в менеджменті персоналу.

4. Лінійні та функціональні керівники, їхні права та обов'язки в

галузі менеджменту персоналу.

5. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних підрозділів.

6. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу.

7. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення працівників.


Завдання для самостійної роботи студентів (9 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

 1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

 2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення менедж­менту персоналу.

 3. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

 4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджмен­ту персоналу.


Література: 1, 2,3,6,7,8,9,12


Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Керівна й виховна роль керівника. Психологічні риси осо­бистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

2. Потреби й ціннісні орієнтації працівників, їх урахування в процесі мотивації трудової поведінки.

3. Комунікативний процес. Стресові фактори й управління ни­ми.

4. Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною си­туацією.

5. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.

6. Соціально-психологічні резерви колективу та їх використання для підвищення ефективності спільної праці.


Завдання для самостійної роботи студентів (9 год.):

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Використання основ психології для поліпшення менедж­менту персоналу організації.

2. Психологічні типи керівників та підлеглих.

3.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.

4. Психологія комунікацій.

Література: 2,6,7,8,9,12,15


Змістовий модуль 4. Кадрова служба та кадрове діловодство

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Функції та завдання кадрової служби, її організаційна струк­тура.

2. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними ланками організації.

3. Кадрова документація. Номенклатура справ з кадрового ді­ловодства.

4. Документаційне забезпечення обліку й руху кадрів.

5. АРМ менеджера персоналу (інспектора з кадрів).


Завдання для самостійної роботи студентів (9 год.):

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Місце, функції та завдання кадрової служби організації.

2. Організація кадрового діловодства.

3. Документаційне забезпечення кадрової роботи.

4. Перспективи комп'ютеризація кадрового діловодства в органі­зації.

Література: 1,6,7,8,9,12


Модуль II. Регулювання діяльності персоналу


Змістовий модуль 5. Планування і формування персоналу

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

2. Аналіз структури персоналу з метою її оптимізації.

3. Методи визначення потреб організації в кадрах різних функціональних груп.

4. Прогнозування персоналу на перспективу.

5. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

6. Професійний відбір персоналу.

7. Виробнича й соціальна адаптація новоприйнятих працівників.

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Методи визначення потреб організації в персоналі.

2. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

3. Методи прогнозування персоналу на перспективу.

4. Аналіз джерел поповнення та оновлення персоналу організа­ції.

5. Методи професійного відбору персоналу.

Література: 6,7,8,9,12,20


Змістовий модуль 6. Розвиток та рух персоналу


Завдання для практичних занять (4 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1.Сутність, соціально-економічне значення та завдання роз­витку персоналу.

2. «Інвестування в людину» та його ефективність.

3. Первинна професійна підготовка кадрів.

4. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

5. Післядипломне навчання керівників і спеціалістів.

6. Система неперервного навчання персоналу.

7. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад.

8. Службово-кваліфікаційне просування працівників і плану­вання трудової кар'єри.

9. Поняття, основні чинники і траєкторії руху персоналу в ор­ганізації.

10.Значення і завдання стабілізації та планомірного оновлення персоналу.

11. Горизонтальний і вертикальний рух персоналу, його пози­тивні та негативні наслідки.

12. Ротація кадрів.

13. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу.

14. Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки та методи регулювання.


Завдання для самостійної роботи студентів (12 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Розвиток персоналу та його економічне значення.

2. Види професійної підготовки персоналу.

3. Процедура створення резерву кадрів.

4. Етапи ділової кар'єри.

5. Передумови руху персоналу в організації.

6. Види руху персоналу в організації та їх позитивні і негативні наслідки.

7. Ротація кадрів, як форма руху і підвищення кваліфікації пра­цівників.

Література: 6,7,8,9,12,23


Змістовий модуль 7. Регулювання трудової діяльності персоналу


Завдання для практичних занять (4 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їх ви­користання в менеджменті персоналу.

2. Регламентування робочого часу, трудових обов'язків і міри праці.

3. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці.

4. Планування роботи структурних підрозділів, визначення ін­дивідуальних виробничих завдань.

5. Облік результатів діяльності, звітність щодо виконання планів і завдань.


Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Поєднання індивідуальних та групових інтересів в управлінні персоналом.

2.Взаємозв'язок розстановки кадрів та ефективного викорис­тання праці.

3. Процедура регламентування робочого часу в організації.

4. Організація та контроль в менеджменті персоналу.

Література: 6,7,8,9,12,18,20


Змістовий модуль 8. Мотивація та стимулювання персоналу

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Підготувати питання для обговорення:

1. Потреби, мотиви та інтереси людини.

2. Трудова поведінка та її вплив на результати праці.

3. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.

4. Стимул як чинник активізації трудової діяльності. Взаємозв'язок між мотивами й стимулами.

5. Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності,

6. Чинники диференціації індивідуальних трудових доходів.


Завдання для самостійної роботи студентів (9 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Ієрархія потреб людини.

2. Мотив як основа активної діяльності людини.

3. Вплив трудової поведінки на результативність праці.

4. Теорії мотивації персоналу.

5. Сучасні методи стимулювання ефектнішої діяльності персо­налу.

Література: 1,5,6,7,8,9,10


Питання до іспиту

з дисципліни


1.Предмет, метод і зміст дисципліни.

2.Основні типи організацій у сфері економіки.

3.Персонал організації та його стру­ктура.

4.Функції та завдання менеджменту персоналу.

5.Системний підхід до менеджменту персоналу та способи його реалізації за сучасних умов.

6.Основні принципи менеджменту персоналу.

7.Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

8.Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

9.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення мене­джменту персоналу.

10.Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

11.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.

12. Психологія комунікацій та комунікативний процес.

13.Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності та поліпшення якості праці.

14.Функції та завдання кадрової служби організації.

15. Номенклатура справ із кадрового діловодства.

16. Документаційне забезпечення руху кадрів.

17. Ведення осо­бових справ. Облік особового складу організації.

18. Комп'ютеризація кадрового діловодства. АРМ менеджера персоналу (інспектора з кадрів).

 1. Кадрове планування.

 2. Поняття, цілі, завдання планування персоналу.

 3. Маркетинг персоналу.

 4. Тимчасові перспективи в кадровому плануванні.

 5. Структура та зміст оперативного плану роботи з персоналом

24.Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурен­тоспроможності.

25 Моделі підготовки робочих кадрів.

26.Професійна кар'єра та кар'єра в організації.

27.Поняття руху персоналу в організації.

28.Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організа­ції, його позитивні та негативні наслідки.

29. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

30.Завдання ефективного використання праці та розстановка кадрів.

31. Основні об'єкти регулювання.

32.Планування роботи структурних підрозділів, призначення індивідуальних виробничих завдань.

33. Контролінг в управлінні персоналом

34. Облік результатів діяльності трудових колективів і окре­мих виконавців.

35.Економічні аспекти збагачення праці.

 1. Типи і види винагород.

 2. Оплата праці, її сутність і визначальна роль у системі винагород.

 3. Партисипативне управління.

 4. Психологічні аспекти збагачення праці.

40. Використання основ психології для поліпшення менедж­менту персоналу організації.

41. Психологічні типи керівників та підлеглих.

42.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.

43. Психологія комунікацій.

44. Місце, функції та завдання кадрової служби організації.

45. Організація кадрового діловодства.

46. Документаційне забезпечення кадрової роботи.

47. Перспективи комп'ютеризація кадрового діловодства в органі­зації.

48. Методи визначення потреб організації в персоналі.

49. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

50. Методи прогнозування персоналу на перспективу.

51. Аналіз джерел поповнення та оновлення персоналу організа­ції.

52. Методи професійного відбору персоналу.

53. Розвиток персоналу та його економічне значення.

54. Види професійної підготовки персоналу.

55. Процедура створення резерву кадрів.

56. Етапи ділової кар'єри.

57. Передумови руху персоналу в організації.

58. Ієрархія потреб людини.

59. Мотив як основа активної діяльності людини.

60. Вплив трудової поведінки на результативність праці.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТІВ

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку з дисципліни “Менеджмент персоналу ” у балах відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, затверджено наказом міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни,

бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

а) основна

1. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб, пособие / Пер. с англ.; Под ред. Ю. В. Шленова. - М: БИНОМ, 1997.

2. Дятлов В. А. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие / В. А. Дятлов, А. Я. Кибанов, В. Т. Пихало. - М.: ПРИОР, 1998.

3. Класифікатор професій ДК 003-95. - К.: Держстандарт України, 1995.

4. Кодекс законів про працю України. - К.: Парламентське вид-во, 1997.

5. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.

6. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.:Знання,1999

7. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005

8. Лук’янихин В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. - К.: Унів. Книга, 2003

9. Слиньков В. Управління персоналом: Практикум. - К.: Алерта, 2004

10. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.

11. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — К: МАУП, 1999.

12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1998.


б) додаткова

13. Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США.-М.: Наука, 1988.

14. Искусство управления персоналом банка. Самоукина И.В.-М.: Деловая литература, 1997.

15. Менеджмент персонала: Учебник / Под ред. Самыгина С.И. - Ростов на Дону.: «Феликс», 1997.

16. Персонал банка, технология управления. Чижов Н.А. -М.: Центрком, 1998.

17. Управление кадрами на предприятии: персональный менедж­мент. -СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета эко­номики и финансов, 1992.

18. Гапанов В. К. Управление рабочим временем. — 2-е изд., пе-рсраб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1998.

19. Дуракова И. Б. Управление персоналом: отбор и найм: Иссле­дование зарубежного опыта. — М.: Центр, 1998.

20. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособ. / Под ред. П. В. Шеметова. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1998.

21. Мордовии С. К. Управление человеческими ресурсами. — М.: ИНФРА-М, 1999.

22. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе / Пер. с англ.; Под ред. И.И. Елесеевой. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1996.

23. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учеб­ник.— М.: Аспект Пресс, 1998.

24. Управление персоналом. Энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1998.

25. Современные технологии конспектирования лекций: Методи­ческие указания для студентов всех специальностей и форм обучения / Л.С. Гончаренко, А.П. Щасливая. - Херсон: МИБ, 2002.

26. Гончаренко Л.С. Оформлення матеріалів самостійної роботи студентів: Навч. посібник.-Херсон: МІБ, 1999.

27. Організація науково-методичної роботи в університеті: Збі­рник нормативно-правових актів. - Херсон: МУБіП, 2003.


ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Журнали:

1. «Персонал» (Міжрегіональна академія управління персо­налом, Київ);

2. «Проблемы теории и практики управления» (Международный совет стран — членов Междунар. науч.-исслед. ин-та проблем управления, Москва);

3. «Україна: аспекти праці» (фірма «Праця», Київ).

Газета «Праця і зарплата» (М-во праці та соц. політики; фірма «Праця», Київ).

Схожі:

Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво»
Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності Фінанси складена на базі типової програми (для нормативних...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconПрограма навчальної дисципліни «Фінанси»
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» приймаються особи,...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011 iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи