До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень icon

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Скачати 410.33 Kb.
НазваДо контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір410.33 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ХЕРСОНСЬКТЙ ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінанси»


ЗАВДАННЯ

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


для студентів спеціальності 8.050108

(заочної форми навчання)


Херсон 2008


Варіант 1

Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Поняття, зміст, функції та предмет науки як системи знань.

 2. Організація наукової діяльності в Україні.

Ключові терміни і поняття

Наука, наукове пізнання, емпіричні і теоретичні знання, функції науки, визначення, категорія, принцип, постулат, правило, науковий закон, наукова теорія, наукова ідея, гіпотеза, закон, судження, умовивід, наукова концепція, концептуальність, понятійний апарат, науковий факт, аксіома, творчість, наукове дослідження, дослідник, науковець, вчений, науковий працівник, робоче місце науковця


^ Практичне завдання

Завдання 1. Визначити найважливіші якості, притаманні кожному науковцю. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Характеристика основних якостей науковця

№ з/п

Творчі та ділові якості науковця

Характеристика


Завдання 2. Яке визначення, на Вашу думку, найповніше розкриває значення терміну “наука”? Відповідь обґрунтуйте та запропонуйте власне визначення цього поняття.

Наука - це:

сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення

одна із форм суспільної свідомості

система понять та принципів, фактів і моделей, законів і теорій

специфічна форма суспільного мислення, основу якої складає система знань

вищий щабель розумового розвитку людини, вершинне досягнення людської культури

Завдання 3. Скласти понятійний апарат економічної науки.

Завдання 4. Знайти правильні відповіді та поєднати їх між собою стрілками:

Наукове пізнання

- внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток

Понятійний апарат

- наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ або причин, які зумовлюють даний наслідок

Наукова ідея

- правило, що виникло в результаті об’єктивно осмисленого досвіду

Закон

- сукупність основних понять тієї чи іншої науки

Гіпотеза

- дослідження, характерне своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і перевірки нових знань

Принцип

- думка, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується або заперечується що-небудь

Судження

- інтуїтивне пояснення явища чи процесу без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок

Завдання 5. Пояснити тезу: “Наука завжди розвивається у конкретних історичних умовах, які зумовлюються передусім рівнем розвитку суспільства” [12, с. 6].

Тести

 1. Вища форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, називається:

а) науковим дослідженням;

б) творчістю;

в) науковим результатом.

 1. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань, називається:

а) науковою ідеєю;

б) науковим результатом;

в) науковою діяльністю.

 1. Процес вивчення певного об’єкта з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення для раціонального використання в практичній діяльності – це:

а) науковий експеримент;

б) наукове дослідження;

в) наукове пізнання.

 1. Вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, називається:

а) гіпотезою;

б) понятійним апаратом;

в) теорією.

 1. Науковий факт – це:

а) явище, яке є основою для висновку або підтвердження;

б) спосіб застосування вже відомих знань для здобуття нових;

в) інтуїтивне пояснення явища чи процесу.


Література: 4, с. 17-20, 27-34, 131-133, 138-144; 6, с. 7-29, 80-104; 7, с. 12-24, 28-59; 8, с. 11-16; 9, с. 9-15, 90-92; 10, с. 8-13, 37-43; 12, с. 5-22; 13, с. 7-35; 14, с. 11-18, 39-53; 19, с. 8-13; 24; 25; 27; 29, с. 4-24.

Варіант 2

Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів.

 2. Види і форми науково-дослідницької діяльності студентів.

^ Ключові терміни і поняття

Актуальність наукової роботи, об’єкт і предмет дослідження, метод дослідження, наукова новизна, цінність та ефективність результатів наукових досліджень

Практичне завдання

Завдання 1. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що науку важко збагнути з першого кроку, її слід сприйняти, осмислити, перетворити у спосіб життя, засвоїти не лише окрему технологію, а й методологію, мистецтво аналізу й творчості, систему інтелекуальних цінностей? Обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 2. Пригадайте з власного досвіду основні етапи написання курсової роботи із фундаментальних, загальноприрордничих та з економічних дисциплін. Поясніть, в чому полягає особливість проведення економічних досліджень?

Завдання 3. Пригадайте, що являє собою науково-дослідний процес. Шляхом логічного міркування заповніть таблицю.

Таблиця 2. Основні стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика

Стадії науково-дослідного процесу

Характеристика

Організаційна
Дослідна
Узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження
Завдання 4. Вибрати кращий з двох варіантів капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 1000 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення за даними таблиці 3, якщо ЕН = 0,15.

Таблиця 3. Інформація для визначення ефективності капіталовкладень

Показник

Діючий варіант

Можливі варіанти капіталовкладень

I

II

Собівартість одиниці продукції, грн./шт.

1400

1700

1100

Капітальні вкладення, млн. грн.

3,0

3,2

3,8

Алгоритм розв’язання задачі

Приведені витрати для діючого, І і ІІ варіанту капіталовкладень слід визначати за формулою:

Пі = Сі + ЕН × (Кі / N) ,

де Пі – приведені витрати і-го варіанту капіталовкладень;

Сі – собівартість одиниці продукції за і-м варіантом

капіталовкладень;

ЕН – нормативний коефіцієнт економічної ефективності,

що встановлюється Міністерством економіки України

на певний період;

Кі – питомі капіталовкладення за і-м варіантом;

N – річний обсяг випуску продукції.

Слід звернути увагу на те, що кращим з можливих двох варіантів капіталовкладень є той варіант, приведені витрати якого є меншими.

^ Річний економічний ефект від удосконалення технології виробництва слід визначати за формулою:

Еріч = (Пд – Пн) × N,

де Пд, Пн – приведені витрати за діючим та новим варіантами

капіталовкладень.

Термін окупності додаткових капіталовкладень визначається за формулою:

Ток = (Кн – Кд) / Еріч,

де Кн, Кд – капіталовкладення при новій та діючій технології

виробництва.

Тести

 1. Цілеспрямованим процесом виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людей, є:

а) праця;

б) науковий експеримент;

в) наукове дослідження.

 1. Мислене виділення суттєвих і найістотніших ознак, рис, сторін предмета від неістотних, випадкових ознак – це:

а) логіка;

б) абстракція;

в) експеримент.

 1. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур – це:

а) наукова проблема;

б) науково-дослідний процес;

в) методологія науки.

 1. Обсяг наукової продукції вимірюється загальною кількістю:

а) публікацій, дисертаційних робіт і зданих звітів, що припадають на одного наукового співробітника за досліджуваний відрізок часу;

б) захищених в країні дисертаційних робіт за рік;

в) наукових проблем, що досліджуються науковцями протягом року.

 1. Науково-технічна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт відображає:

а) рівень зростання продуктивності суспільної праці;

б) доцільність капіталовкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння;

в) приріст нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки.


Література: 4, с. 9-14, 86-92; 6, с. 105-107; 7, с. 59-62, 112-118; 8, с. 26-46; 12, с. 10-120; 13, с. 51-69; 14, с. 24-29; 16; 19, с. 22-24.

Варіант 3


Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Поняття методології та методу досліджень, функції і види методології наукових досліджень.

 2. Категоріальний апарат наукового дослідження.

^ Ключові терміни і поняття

Методологія, методика, метод, діалектика, наукова гіпотеза, доказ, спростування, теза, аргумент, форма (демонстрація) доказу і спростування, аргументування, парадигма, ідея.


Навчальні завдання
  1   2   3   4   5

Схожі:

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи