До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень icon

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Скачати 410.33 Kb.
НазваДо контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Сторінка2/5
Дата04.09.2012
Розмір410.33 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Завдання 1. Яке визначення, на Вашу думку, найповніше розкриває значення терміну “методологія”? Відповідь обґрунтуйте.


Методологія – це:

- вчення про правила мислення при створенні теорії науки

- вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності

- вчення про науковий метод пізнання

- система наукових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження

- концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища
^

Завдання 2. Знайти правильні відповіді та поєднати їх між собою стрілками:


Гіпотеза

- вчення про способи організації і побудови теоретичної і практичної діяльності людини

Теорія

- спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного, практичного освоєння дійсності

Метод

- система творчих методологічних і ціннісних установок, взятих усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення наукових завдань

Методологія

- наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично

Парадигма

- цілісна система знань, комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення будь-якого явища
^

Завдання 3. Дати визначення поняття “методика” і “метод” та виявити істотні відмінності між ними.

Завдання 4. Виходячи з власних наукових інтересів, обрати для себе тему наукового дослідження і письмово:


 • обґрунтувати актуальність наукової проблеми;

 • визначити об’єкт і предмет дослідження;

 • сформулювати мету і завдання дослідження;

 • вибрати основні методи дослідження;

 • спробувати визначити наукову новизну і практичне значення результатів наукової роботи.

Завдання 5. Закінчити речення: 1. Загальнонаукова методологія базується на … 2. Основними функціями фундаментальної методології є … 3. Діалектичний метод пізнання реальної дійсності характеризується … 4. Об’єктами дослідження можуть бути …

Тести

 1. Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення, називається:

а) методом дослідження;

б) об’єктом дослідження;

в) предметом дослідження.

 1. Основне завдання методології науки полягає у забезпеченні пізнавальної, теоретичної діяльності людини:

а) ефективними прийомами і способами опанування дійсності;

б) новими науковими ідеями;

в) певними науковими фактами.

 1. Сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом, називається:

а) методологією;

б) методом;

в) методикою.

 1. Найвищим рівнем методології науки є:

а) фундаментальна;

б) загальнонаукова;

в) конкретно наукова.

 1. Процедури, за допомогою яких встановлюється істинність будь-якого твердження, прийнято називати:

а) гіпотезами;

б) доказами;

в) експериментами.


Література: 3, с. 10-31, 43-48; 4, с. 34-45, 51-62; 6, с. 29-38; 7, с. 63-77; 8, с. 16-20, 47-74; 9, с. 16-17; 10, с. 14-43; 12, с. 49-85; 3, с. 77-94; 14, с. 54-76; 17; 18; 19, с. 14-16; 22, с. 8-15, 56-64; 23; 26; 29, с. 25-30.

Варіант 4


Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Процес наукового дослідження та стадії його проведення.

 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Ключові терміни і поняття

Наукове дослідження, абстракція, науково-дослідний процес, програма дослідження, проблемна ситуація, техніко-економічне обґрунтування науково-дослідної роботи, методика дослідження, метод обробки економічної інформації, інформація


^ Навчальні завдання


Завдання 1. Скласти логічну схему етапів наукового дослідження.

Завдання 2. Виходячи з власних наукових інтересів, обрати для себе тему наукового дослідження. Скласти розгорнутий план майбутньої наукової роботи. Письмово дати теоретичне обґрунтування основних методів, що можуть бути використані для глибокого розкриття даної теми.

Завдання 3. Підібрати до кожного терміну лівої колонки відповідне тлумачення:

Абстрагування

- метод пізнання дійсності, покликаний встановити спільні й відмінні параметри між процесами, явищами, об’єктами

Аналогія

- метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне

Порівняння

- метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кількох характеристик із відомого явища на невідоме

Експеримент

- метод наукового дослідження, який полягає у мисленому відокремленні суттєвих ознак, аспектів, відношень предмета, процесу чи явища

Індукція

- метод пізнання об’єктивної дійсності завдяки науково організованому досліду, ініціюванню процесів і явищ

Завдання 4. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що метод є не тільки сукупністю правил, прийомів, способів, норм пізнання і дій, а й системою приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у вирішенні конкретного завдання, досягнення результату в будь-якій сфері діяльності? Обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 5. Скласти невеликий конспект з питання: “Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях”.

Завдання 6. Скласти план курсової роботи на одну з запропонованих нижче тем:

 1. Формування трудового потенціалу підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання.

 2. Ефективність витрат на оплату праці та шляхи її підвищення.

 3. Стратегічні напрямки покращення фінансового стану підприємства в ринкових умовах.

 4. Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

 5. Матеріальні ресурси підприємства та оцінка їх використання.

Тести

 1. Метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв’язку його часин називається:

а) індукцією;

б) синтезом;

в) дедукцією.

 1. Метод, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку, називають:

а) абстрагуванням;

б) конкретизацією;

в) моделюванням.

 1. Гіпотетичний метод ґрунтується на:

а) використанні аксіом, що є доведеними науковими знаннями;

б) вивченні об’єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему;

в) гіпотезі, висунутій для пояснення явища, яке потребує перевірки, щоб стати достовірною науковою теорією.

 1. Розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні групи за певними суттєвими для них ознаками називається:

а) побудовою рядів динаміки;

б) групуванням;

в) опитуванням.

 1. Метод наукового пізнання, що полягає у передбаченні майбутнього сану процесу, явища чи предмета на підставі аналізу його минулого і сучасного - це:

а) моделювання;

б) прогнозування;

в) кореляція.


Література: 3, с. 21-31, 55-128; 4, с. 68-101; 5, с. 54-78; 6, с. 34-36; 7, с. 78-98; 9, с. 20-31; 10, с. 16-37; 11; 12, с. 85-94; 14, с. 74-83; 22, с. 15-58; 28; 29, с. 29-47, 54-57.

Варіант 5


Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Поняття наукової проблеми.

 2. Критерії вибору та обґрунтування теми наукового дослідження.

^ Ключові терміни і поняття

Наукова проблема, науковий напрям, псевдопроблема, актуальність, новизна і перспективність теми наукового дослідження, робоча гіпотеза

Навчальні завдання
1   2   3   4   5

Схожі:

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи