До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень icon

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Скачати 410.33 Kb.
НазваДо контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Сторінка3/5
Дата04.09.2012
Розмір410.33 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Завдання 1. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що гіпотеза є своєрідним компасом, який визначає напрям діяльності науковця? Обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 2. Вибрати із наведених нижче тверджень правильну відповідь і записати її в таблицю відповідей.


1. Проблема

а) частина наукової проблеми, яка охоплює одне або декілька питань дослідження.

2. Парадокс

б) складна наукова задача, яка охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення.

3. Науковий напрям

в) прийом, за допомогою якого встановлюється істинність певного твердження.

4. Питання

г) сфера досліджень наукового колективу, присвячена вирішенню складних теоретичних та експериментальних задач у певній галузі науки.

5. Наукова гіпотеза

ґ) міркування, у якому однаковою мірою доводиться істинність будь-якого твердження та його відхилення.

6. Доказ

д) невеликі наукові задачі, що стосуються конкретної сфери наукового дослідження.

7. Тема

е) науково обґрунтоване припущення, в якому висновок про існування об’єктів робиться на основі низки факторів, причин їх виникнення і закономірностей розвитку.

Таблиця відповідей:

1

2

3

4

5

6

7


Завдання 3. Розгадайте кросворд.
123

45
67

8^ По горизонталі:

 1. Метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими.

 2. Групування об’єктів дослідження за певною методикою на основі принципів логіки з метою розкриття поняття.

 3. Науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень.

 4. Вища форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей.

 5. Попередні твердження, які слугують основою для великих теоретичних узагальнень.

 6. Сукупність методів, способів, прийомів та їх визначена послідовність, яка прийнята при розробці наукового дослідження.

 7. Найпростіші абстракції, за допомогою яких систематизуються і узагальнюються факти.

 8. Динамічна система знань, що розкриває нові явища в суспільстві та природі, для застосування їх у практичній діяльності людей.

Ключ: якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках має бути назва поняття, що означає наукове припущення, яке висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування для того, щоб стати достовірною науковою теорією.

Тести

 1. Основними критеріями вибору теми наукового дослідження є:

а) її актуальність, новизна і перспективність;

б) наявність великої кількості літературних джерел з теми дослідження;

в) професійні знання та ерудиція науковця.

 1. Структурними одиницями наукового напрямку є:

а) наукові факти;

б) наукові ідеї;

в) проблеми, теми і питання.

 1. Наукові проблеми бувають:

а) суб’єктивними і об’єктивними;

б) методологічними, організаційними і теоретичними;

в) методичними і методологічними.

 1. Теоретичні наукові проблеми пов’язані з:

а) організацією досліджень та застосуванням одержаних результатів на практиці;

б) дослідженням теоретичних концепцій певної науки;

в) науковими методами, що застосовуються в ході наукового дослідження.

 1. Методологічні наукові проблеми стосуються:

а) організації досліджень і застосування одержаних результатів на практиці;

б) досліджень теоретичних концепцій певної науки;

в) наукових методів, що застосовуються в ході наукового дослідження.

 1. Ступінь корисності передбачуваних наукових досліджень щодо вирішення тих чи інших питань суспільства – це:

а) наукова новизна теми дослідження;

б) багатогранність наукової проблеми;

в) актуальність теми дослідження.

 1. Проблема - це:

а) складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення;

б) наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження;

в) невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження.

 1. Тема являє собою:

а) складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення;

б) наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження;

в) невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження.

 1. Наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично, називають:

а) експериментом;

б) науковою проблемою;

в) гіпотезою.

 1. Апробація результатів наукового дослідження – це:

а) практична перевірка достовірності отриманих результатів;

б) визначення економічної ефективності прикладного дослідження;

в) визначення джерел фінансування обраної теми.

Література: 4, с. 101-122; 7, с. 99-105, 138-154; 12, с. 95-104; 22, с. 52-54; 29, с. 57-59, 65-74.

Варіант 6


Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі.

 2. Визначення системи показників, які підлягають розрахунку та оцінці.

^ Ключові терміни і поняття

Інформація, наукова інформація, економічна інформація, наукова комунікація, оперативна і поточна інформація, науковий документ, інформаційний пошук, спостереження, опитування

^ Навчальні завдання


Завдання 1. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю і цільовим призначенням інформації, одержаної в процесі пізнання? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2. Пригадайте з власного досвіду основні етапи написання курсової роботи з економічної дисципліни. Поясність особливості збору економічної інформації.

Завдання 3. Скласти логічну схему збору та аналізу наукової інформації.

Завдання 4. Схематично зобразити модель наукової комунікації, пояснити її особливості.

Завдання 5. Розгадати кросворд.1
2


3
4
5


67


8По горизонталі:

 1. Інформація, що не підлягає розголошенню.

 2. Метод збирання інформації, в основі якого закладено науково організований дослід.

 3. Зображення певних показників за допомогою ліній на площині.

 4. Інформація, що виникає безпосередньо на підприємстві і характеризує його діяльність.

 5. Наукова праця одного або кількох авторів, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній галузі науки.

 6. Сукупність відомостей (даних) про стан або зміни явищ і об’єктів реального світу.

 7. Обмін інформацією між особами, обумовлений проведенням наукових досліджень

 8. Спосіб відображення інформації, при якому матеріал групується в колонки, відокремлені одна від одної вертикальними і горизонтальними лініями.

Ключ: якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках має бути назва одного із методів збору первинної інформації.

Завдання 6. Дати характеристику науковим документам у таблиці 4 та розподілити їх на первинні і вторинні.


Таблиця 4. Наукові документи та їх характеристика

Вид документа

Характеристика

Книги
Брошури
Довідкові видання
Монографії
Збірники наукових праць
Оглядові видання
Навчальні видання
Реферативні видання
Періодичні видання
Бібліографічні видання
Розподіл наукових документів на первинні і вторинні

Первинні документи

Вторинні документиТести

 1. Документи, що містять нові наукові дані, факти, ідеї та результати наукових досліджень і розробок, називаються:

а) первинно-вторинними;

б) первинними;

в) вторинними.

 1. Первинний документ, що містить всебічне дослідження певної проблеми або теми, виконане одним або декількома авторами, називається:

а) збірником наукових праць;

б) бібліографічним виданням;

в) монографією.

 1. За місцем утворення економічна інформація поділяється на:

а) відкриту і конфіденційну;

б) внутрішню і зовнішню;

в) постійну і змінну.

 1. Процес збирання первинної інформації за допомогою обліку поведінки об’єктів, за якими спостерігають, називається:

а) опитуванням;

б) експериментом;

в) спостереженням.

 1. Затверджений компетентними органами нормативно-технічний документ, в якому встановлено комплекс норм, правил і вимог до об’єкта стандартизації, – це:

а) стандарт;

б) інструкція;

в) методичний посібник.


Література: 4, с. 92-101, 145-188; 8, с. 20-25; 10, с. 80-89; 13, с. 101-126; 14, с. 168-182; 19, с. 25-37; 23, с. 71-148; 29, с. 74-89.


Варіант 7


Дайте обґрунтовану відповідь:


 1. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст.

 2. Бібліографічний опис інформаційних джерел, які використовуються в науковій роботі.


Навчальні завдання
1   2   3   4   5

Схожі:

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи