До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень icon

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Скачати 410.33 Kb.
НазваДо контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень
Сторінка5/5
Дата04.09.2012
Розмір410.33 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Завдання 1. Ознайомитися з авторефератами захищених дисертаційних робіт з економічної тематики. Визначити особливості написання автореферату, дати стислу характеристику його структурних елементів.
^

Завдання 2. Оберіть тему дослідження, враховуючи власні наукові інтереси, і напишіть тези доповіді на наукову конференцію.


При підготовці тез слід дотримуватися таких правил:

 • у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора (наприклад, місце навчання);

 • назва тез складається з трьох-п’яти слів і відображає головну ідею, думку положення наукової роботи;

 • виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез: актуальність проблеми; наявність проблемної ситуації; необхідність у її вивченні; основна ідея; висновки дослідження, їх значення для розвитку теорії та практики;

 • формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється в одному або кількох реченнях;

 • виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення конкретних прикладів.
^

Завдання 3. Підготувати оглядовий реферат на одну з запропонованих нижче тем:


 1. Принципи формування економічної системи в умовах глобалізації.

 2. Конкурентоспроможність економіки України в контексті інтеграційних процесів.

 3. Проблеми функціонування малого бізнесу та шляхи їх вирішення в сучасних умовах.

 4. Пріоритетні напрями розвитку регіональної економіки України.

При цьому, слід звернути увагу на те, що структура реферату повинна складатися з наступних елементів:

 • вступ;

 • розділ І (історія та теорія питання);

 • розділ ІІ (вирішення проблеми в сучасних умовах);

 • висновки;

 • література.

Завдання 4. Скласти невеликий конспект з питання: “Економічна, науково-технічна і соціальна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт”.

Завдання 5. Який прийом (послідовний, цілісний чи вибірковий) Ви застосовуєте при написанні наукової (курсової, дипломної) роботи? Чому? Які переваги і недоліки має кожен з цих варіантів написання наукової праці?
^
Завдання 5. З’ясувати сутність і призначення таких документів:

 • ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт, 1995. – 37 с.

 • ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт України, 1998. – 27с.

 • ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.

 • ГОСТ 7.1.-94. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел // Бюлетень ВАК України, 1997. – № 2. – С. 28-31.

 • ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1993. – 17 с.

 • ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – К.: Держстандарт, 1997. – 14 с.

Тести

 1. Стислий виклад наукової теми, складений на основі проведеного дослідження, огляду одного або декількох літературних та інших джерел – це:

а) інформативний реферат;

б) науковий реферат;

в) звіт з науково-дослідної роботи.

 1. Завершальний етап наукового дослідження - це:

а) визначення місця теми у науковій проблемі;

б) розробка робочої гіпотези;

в) впровадження наукових досліджень у практику.

 1. Стандартний авторський аркуш являє собою текст, який нараховує:

а) 25 000 знаків;

б) 40 000 знаків;

в) 70 000 знаків.

 1. Науково-дослідницька праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми з критичним його аналізом, визначенням вагомості та формулювання нових наукових концепцій, називається:

а) монографією;

б) науковою статтею;

в) рефератом.

 1. Коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки і положення наукової праці – це:

а) цитати;

б) виписки;

в) тези.

Література: 2; 4, с. 246-264; 6, с. 206-215; 8, с. 108-111; 9, с. 83-85; 13, с. 182-211; 14, с. 183-207, 233-243, 274-302; 15; 20, с. 44-46, 143-145, 230-240; 21; 23, с. 319-343; 29, с. 110-119.

Перелік питань, шо виносяться на залік

 1. Система й органи управління наукою України.

 2. Організація наукової діяльності в Україні.

 3. Напрями, види і форми науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі.

 4. Поняття про наукове дослідження.

 5. Основні етапи організації наукових досліджень.
 6. ^

  Сутність, завдання та класифікація наукових досліджень.


 7. Особливості творчої та дослідницької діяльності.
 8. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів.

 9. Вибір теми та реалізація наукового дослідження.

 10. ^

  Ефективність наукових досліджень.


 11. Методи визначення економічної ефективності результатів дослідження.

 12. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень.

 13. Основні принципи методології наукового дослідження.

 14. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація.

 15. Методи та техніка наукових досліджень.

 16. Гіпотези, докази та спростування у наукових дослідженнях.

 17. Процес наукового дослідження та його характеристика.

 18. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки.

 19. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці.

 20. Методика роботи зі спеціальною літературою. Критерії і порядок вибору теми наукового дослідження.

 21. Визначення теоретичних основ і історії наукового дослідження.

 22. Конкретизація проблеми наукового дослідження.

 23. Розробка і вимоги до робочої гіпотези.

 24. Класифікація інформації наукового дослідження.

 25. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі. Підприємство як джерело інформації.

 26. Визначення методики і організація збору інформації.

 27. Розробка методики обробки інформації. Технологічна схема обробки інформації.

 28. Визначення системи показників, які підлягають розрахунку й оцінці.

 29. Класифікація та структура наукових документів.

 30. Обробка та оформлення таблиць, рисунків, креслень.

 31. Бібліографічний опис інформаційних джерел, які використовуються в науковій роботі.

 32. Підготовка та затвердження наукової праці.

 33. Загальна характеристика та виконання курсової, дипломної (магістерської) роботи на прикладі економічних спеціальностей.

 34. Етапи наукового дослідження, оформлення та захист дипломної роботи.

 35. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

 36. Поняття, функції та основні види наукових публікацій.

 37. Наукова монографія, наукова стаття, тези.

 38. Методика підготовки та оформлення публікацій до видання.

 39. Форми звітності при науковому дослідженні та апробації результатів дослідження.


^ CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна


 1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

 2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

 3. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А.Я. Баскаков; Н.В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

 4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 5. Власов К.П. Методы исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

 6. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

 7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

 8. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А.А. Лудченко; Я.А. Лудченко; Т.А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

 9. Наринян А.Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

 10. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

 11. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко; О.С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

 12. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

 13. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

 14. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
Додаткова

 1. Білуха М. Наукова стаття, її зміст і методика написання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2 / 2003. – №2. – с. 3-5.

 2. Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок // Фінанси України. – 2005. - №12. – с. 52-59.

 3. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. – 2007. - №3. – с.4-13.

 4. Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації // Економіка України. – 2005. - №12. – с. 52-64.

 5. Зельніченко О.І. Дослідна робота: Опорний конспект лекцій / О.І. Зельніченко. – К.: КНТЕУ, 2000. – 50 с.

 6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие / Н.И. Колесникова. – М.: Изд-во “Флинта”, 2002. – 288 с.

 7. Красовська О.В. Фінансування фундаментальних досліджень в Україні: за результатами опитування вчених // Проблеми науки. – 2/2005. - №2. – с. 16-22.

 8. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / И.Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2004. – 432 с.

 9. Кузнєцов В. Про стан та перспективи розвитку методологічних досліджень науки // Філософська думка. – 2005. - №6. – с. 3-31.

 10. Кулаковська Т. Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи // Бібліотечний вісник. – 2005. - №3. – с. 17-25.

 11. Лузан К.О. Науковий потенціал та його сутність // Науково-технічна інформація. – 2005. - №3. – с. 3-6.

 12. Малий І. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. – 2006. - №9. – с. 45-55.

 13. Мельник С.В. Деякі проблеми української науки і заходи з її реформування // Проблеми науки. – 2006. – №10. – с. 2-8.

 14. Методы научных исследований // Менеджмент для магистров: Учеб. пособие / Коллект. автор, под. ред. Епифанов А.А., под ред. Козьменко С.Н. – Сумы, 2003. – с. 607-642.

 15. Піддубна Л.П., Заікіна О.О. Основи наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2002. – 120 с.

 16. Стеченко Д.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. – К.: КУТЕП. – 2001. – 35 с.

 17. Уваров А.А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям. – М.: Дело и Сервис. – 2000. – 77 с.
1   2   3   4   5

Схожі:

До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
До контрольної роботи з дисципліни основи наукових досліджень iconТематика індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи