Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма icon

Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма
НазваПравовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінанси і кредит»


Робоча програма

навчальної дисципліни

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит


ХЕРСОН 2011

ВСТУП


Об'єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, що наука стала провідним фактором прогресу. Вирішення економічних та соціальних проблем будь-якої держави, а також її стратегічний розвиток вимагають перш за все наукового обґрунтування. Тому основою суспільного розвитку в XXI столітті стає інтелектуальний працівник, який повинен відзначатися високою компетентністю і здатністю до самостійного творчого вирішення проблем, вмінням поновлювати та розширювати базові знання, використовувати у своїй роботі все нове, що з'являється в науці та практиці, застосовувати новітні методи організації роботи, сучасну комп'ютерну техніку, економіко-статистичні й економіко-математичні методи і моделі. Всі ці якості необхідно виховувати у вищому навчальному закладі через активну участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт. Залучення студентської молоді до самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню навчальних дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним дослідницьких навичок, підвищенню культури його мови, етики та естетики ділового спілкування.

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» допомагає студентам розкрити можливості їх участі в науково-дослідній роботі як найбільш активній і творчій формі одержання знань.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» розроблена для студентів 8.03050801 «Фінанси і кредит»


^ 1.1. Мета, предмет і місце навчальної дисципліни

Головною метою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

Завданнями вивчення дисципліни є:

формування у майбутніх фахівців вмінь та навичок виконувати аналітичні дослідження і проводити аналіз на практиці з використанням методів та моделей економічного аналізу й приймати обґрунтовані управлінські рішення;

набуття студентами практичних навичок, необхідних для написання наукових робіт.

Предметом курсу «Основи наукових досліджень» є методологія наукових досліджень та методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні:

набути знання з питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

оволодіти методами й прийомами наукових досліджень; розглянути актуальні проблеми розвитку економічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;

вивчити форми й принципи організації науково-дослідної роботи студентів;

виховати в собі усвідомлення необхідності використання наукових методів в економічній діяльності.

У структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна «Основи наукових досліджень» передує вивченню ряду дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

^ Перелік дисциплін, на які

безпосередньо спирається

вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких

безпосередньо спирається

на дану дисципліну

Економічна теорія

Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку

Статистика

Аналіз діяльності підприємств туріндустрії

Економіка підприємств

Інвестиційний менеджмент

Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Стратегічний менеджмент

Основи маркетингу

Ситуаційне моделювання та прогнозування

Основи менеджменту

Управління ризиками


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Теоретичні основи наукових досліджень (2,5/90,0) (кредити/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень (1,5/54,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

  1. Ключові поняття науки та наукових досліджень.

  2. Організація науково-дослідної роботи в Україні.

  3. Науково-дослідна робота студентів.

  4. Інформаційне забезпечення наукової роботи.


Змістовий модуль 1.2. Методологічні основи наукового знання і творчості (1,0/36,0)

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

  1. Метод і методика економічних досліджень і аналізу.

  2. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику економічної діяльності.

Модуль 2. Прикладні положення наукових досліджень (2,5/90,0)


Змістовий модуль 2.1. Економічний інструментарій проведення наукових досліджень (2,5/90,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

  1. Механізм проведення наукових досліджень.

  2. Економіко-статистичні методи й прийоми в економічних дослідженнях та економічному аналізі.

  3. Економіко-математичні методи й моделі в економічних дослідженнях та економічному аналізі.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

^ Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

Володіння технікою організації робочого місця

Підготовка до роботи офісу

Організаційна

Проведення збору, обробки та аналізу статитич-них даних. Вміння класифікувати статистичні дані. Формування баз статистичних даних. Здій-снення перевірки отриманих статистичних даних

Збирання та обробка статистичних даних
Проведення збору, обробки та аналізу даних, інформації. Вміння класифікувати інформацію. Проведення кількісної оцінки інформації. Здійснення порівняння інформації.

Ведення звітності

Вміння презентувати інформацію. Здійснення обліку і зберігання звітних даних, дотримання термінів звітності

Вміння обробляти й відтворювати інформацію – підбір, сортування, друк, копіювання

Надання інформації клієнтам

Сервісна

Володіння технікою публічних виступів

Екскурсійне супроводження туристів, екскурсантів

Володіння технікою відповідей на загальні та професійні запитання. Володіння технікою відповідей на нестандартні запитання

Відповіді на запитання туристів, екскурсантів

Використовуючи методи наукових досліджень, сучасні технічні засоби та інформаційні техно-логії , здійснювати збирання, первісну обробку, аналіз, систематизацію довідкових матеріалів та іншої інформації по туризму, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки турпродукту.

Зберігання і пошук інформації. Визначення достовірності інформації.

Використання спеціалізованої довідкової літератури

Виробничо-технологічна

Продовження табл. 2

Здійснення збору, обробки, аналізу, системати-зації інформації, узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань розробки турпро-дукту, використовуючи методи наукових дослі-джень та сучасні технології

Обґрунтування рішень з питань розробки проекту туристського маршруту, окремої туристської послуги

^ 1. 4. Рекомендована основна навчальна література

1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.

4. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.

5. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983.- 470 с.

6. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.- 214 с.

7. Болч В., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. (Пер. с англ. А. Д. Плитмана / Под ред. С. А. Айвазяна). – М.: Статистика, 1979.- 317 с.

8. Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М., 2000.- 89 с.

9. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998.- 352 с.

10. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА – М, 1999.- 416 с.

11. Крутов В. И., Попов В. В. Основы научных исследований. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

12. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

13. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований. – К.: Знання, 2001. – 113 с.

14. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»


Метою вивчення дисципліни є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією і тактикою проведення досліджень, надання їм знань з методології, методики та інструментарію дослідження.

Предметом є методологія наукових досліджень і методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

Дисципліна складається з двох модулів. Перший модуль «Теоретичні основи наукових досліджень» містить два змістових модулі: «Теоретичні засади науки та наукових досліджень»; «Методологічні основи наукового знання і творчості». Другий модуль «Прикладні положення наукових досліджень» містить один змістовий модуль «Економічний інструментарій проведення наукових досліджень». Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі, модулі й дисципліну «Основи наукових досліджень».


^ Аннотация программы учебной дисциплины

«Основы научных исследований»


Целью изучения дисциплины является привлечение студентов к научно-исследовательской работе, ознакомление их со стратегией и тактикой проведения исследований, предоставление им знаний относительно методологии, методики и инструментария исследования.

Предметом является методология научных исследований и методика исследования экономики на основе диалектического метода, что обуславливает изучение экономических процессов в их единстве, отличии, историческом развитии.

Дисциплина состоит из двух модулей. Первый модуль «Теоретические основы научных исследований» включает два содержательных модуля: «Теоретические основы науки и научных исследований»; «Методологические основы научного знания и творчества». Второй модуль «Прикладные положения научных исследований» состоит из одного содержательного модуля «Экономический инструментарий проведения научных исследований». Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули, модули и дисциплину «Основы научных исследований» в целом.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» наведена в табл. 3.

Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни

^ Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS – 3, у тому числі:

модулів – 2,

самостійна робота

2 розрахунково-графічних завдання, курсова робота (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр та назва галузі знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 10

Кількість годин:

усього – 108;

у тому числі за модулями:

Модуль 1 – 54

Модуль 2 – 54

Шифр та назва спеціальності: 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Лекції: кількість годин – 20

Практичні заняття: кількість годин – 16

Самостійна робота: кількість годин – 72, у т. ч.

індивідуальна робота: кількість годин – 43

Кількість годин на тиждень – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Вид контролю: залік


Для підготовки студентів передбачені наступні організаційно-методичні особливості вивчення курсу:

формування знань завдяки читання курсу лекцій та самостійної робототи студентів із законодавчими та нормативними актами і спеціальною періодичною та науковою літературою з питань досліджень в галузі туризму, рекреації та готельно-ресторанного бізнесу;

формування рівня вмінь студентів відбувається шляхом проведення практичних занять з вивчених тем курсу, а також в результаті виконання і написання індивідуального науково-дослідного завдання (розрахунково-графічних завдань і курсової роботи) за тематикою, що відповідає навчальній дисципліні та спеціальності студентів.


^ 2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів


Необхідною умовою адекватного сприйняття та кращого засвоєння матеріалу дисципліни «Основи наукових досліджень» є наявність необхідної навчальної бази, зокрема до початку вивчення даної дисципліни студенти повинні оволодіти знаннями і навичками таких дисциплін як «Економічна теорія», «Статистика», «Основи маркетингу», «Основи менеджменту», «Економіка підприємств».

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» студенти повинні:

знати:

про науку як продуктивну силу;

сутність, предмет, об’єкт та функції науки;

класифікацію наукових знань;

основи методології наукових досліджень;

інформаційну базу наукових досліджень;

методику наукових досліджень,

вміти:

здійснювати збирання, обробку, аналіз, систематизацію інформації;

використовувати методи наукових досліджень та сучасні технічні засоби інформаційних технологій.


^ 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни


На першому занятті вивчення дисципліни студент повинен бути ознайомлений з програмою дисципліни, її структурою, змістом і обсягом кожного з її навчальних модулів та змістових модулів, а також з формами й методами навчання, з усіма видами контролю знань та методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, індивідуальна науково-дослідна робота (розрахунково-графічні завдання, курсова робота).

Тематичний план дисципліни «Основи наукових досліджень» складається з 2 модулів, кожен з яких поєднує в собі змістові модулі й відносно самостійний блок тем, і які логічно об’єднують декілька навчальних елементів дисципліни за змістом та зв’язком

2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями (змістовими модулями) і темами


^ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Тема 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень


Наукове пізнання. Мислення. Знання. Функції знання. Істинні знання. Наука. Відносне знання. Абсолютне знання. Базове знання. Наукове дослідження. Мета наукового дослідження. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Науковий результат. Об’єкт і предмет наукового дослідження. Особливості об’єкта дослідження.

Історія зародження і розвитку науки. Антична наука. Наука стародавнього світу. Наука стародавньої Греції. Наука Середньовіччя. Схоластика. Науково-філософська система Арістотеля. Перехід від натурфілософії до розвитку природознавства. Формування наукового світогляду. Промислова революція ХVІІІ – ХІХ ст. Наука сьогодення. Особливості науки сьогодення. Диференціація і інтеграція науки. Прискорений розвиток природознавчих наук. Математизація наук. Посилення зв’язку науки, техніки і виробництва.

Тлумачення поняття «наука». Ключова мета науки. Основний зміст науки. Функції науки: пізнавальна, культурно-виховна, практично-діюча. Завдання науки. Ознаки науки як специфічної діяльності.

Наукова ідея. Гіпотеза. Стадії гіпотези. Теорія. Закон. Парадокс у широкому та вузькому розумінні. Теорія. Обов’язкові вимоги до нової теорії. Наукова концепція. Принципи. Аксіома. Положення. Факти. Поняття.

Наукознавство. Розділи наукознавства та їх характеристика: загальна теорія науки, історія науки, соціологія науки, економіка науки, політика і наука, теорія наукового прогнозування, планування і управління науковими дослідженнями, методологія науки, організація праці, психологія, етика і естетика наукової діяльності, наука і право, мова науки, класифікація наук. Основні завдання наукознавства. Фундаментальні і прикладні науки. Вільні і цілеспрямовані фундаментальні дослідження. Національна класифікація наук ВАК України.


^ Тема 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні


Спрямування державної політики України з наукової та науково-технічної діяльності. Принципи державного управління та регулювання науковою діяльністю. Структура організацій, які формують науку України.

Специфічні особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. Аспірантура. Умови навчання в аспірантурі. Докторантура. Дисертація: кандидатська, докторська.

Науковий колектив. Оптимальний науковий колектив. Правила формування і згуртування колективу. Принципи роботи колективу: принцип інформованості, ініціативи знизу, тотальності, перманентної інформації, безперервної участі, індивідуальної компенсації. Науково-дослідна робота. Елементи самоорганізації. Робоче місце і робочий день науковця. Особливості розумової праці. Етичні норми й цінності науки.


^ Тема 3. Науково-дослідна робота студентів


Основні завдання вищої школи в сучасних умовах. Умови успішного виконання студентської науково-дослідної діяльності. Види й форми науково-дослідної роботи студентів.

Курсова робота. Тематика курсових робіт. Вдосконалення і розвиток навичок і вмінь у процесі написання робіт. Дипломна робота. Основні вимоги до дипломної роботи: актуальність теми; достатній теоретичний рівень; дослідницький характер. Магістерська робота. Специфіка курсових і дипломних робіт.

^ Тема 4. Інформаційне забезпечення наукової роботи


Інформація. Наукова інформація. Класифікація наукової інформації: технічна, економічна і соціальна інформація. Документ у науці. Класифікація документів. Первинні й вторинні документи. Стандарти. Патентна документація. Типові положення. Методичні розробки. Видова структура наукових документів: книжки, брошури; періодичні; спеціальні; рукописні. Глобальна мережа Інтернет. Універсальна десятинна класифікація.

Збирання і відбір інформації для проведення наукового дослідження. Принципи пошуку інформації. Інформаційний пошук. Пошук: ручний, механічний, автоматизований. Методи нагромадження первинної інформації: опитування, спостереження, експеримент, тестування, анкетування. Імітація. Аналіз документів. Банк даних. База даних.

Проведення опрацювання інформації. Інтерпретація даних. Інформаційні записки. Звіти про науково-дослідну роботу. Аналітична записка. Структура аналітичної записки: вступ, основна частина, висновок. Звіт. Структура завіту: вступна частина з викладом найважливіших програмних положень; основна частина звіту, яку складають проблемні розділи; заключна частина звіту, яку складають головні висновки дослідження; додатки до звіту. Загальні вимоги до звіту. Основні вимоги до аналізу інформації, висновків та рекомендацій, поданих у звіті. Практичні пропозиції. Методичні матеріали. Соціальні проекти.

Вміння працювати з літературою. Етапи роботи з літературою. Наукові факти. Офіційні дані. Достовірність вихідної інформації. Цитати. Правила при цитуванні. Порівняльний аналіз отриманої інформації.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ І ТВОРЧОСТІ


  1   2   3   4   5

Схожі:

Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма дисципліни „Соціальне страхування” для студентів спеціальності 03050801 “фінанси І кредит” складена на базі типової...
Правовий інститут кафедра «Фінанси І кредит» Робоча програма iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи