Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 147.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата04.09.2012
Розмір147.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра ФінансівМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання завдань

з курсу “Фінансовий менеджмент”
ХЕРСОН 2002


Л.В.Кузьменко, О.В. Андрейченко. Збірник завдань з курсу “Фінансовий менеджмент” – Херсон, ХДТУ, 2002 р.
Реєстр. № відРозробили: Л.В.Кузьменко (к.т.н., доцент)

О.В.Андрейченко (асистент)


Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою В.П. Кудряшов


Рецензент: Данилін В.М., д.е.н., професор

Затверджено

На засіданні кафедри “Фінансів та банківської справи”

Протокол № 6 від 17.01.2002

Завдання 1Приватна фірма “Дельта” випускає - ^ К годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1

Змінні витрати на одиницю продукції складають - ЗВ

Постійні витрати підприємства складають на місяць – ПВ

Відділ маркетингу пропонує наступні заходи, що спрямовані на підвищення рентабельності виробництва:

 1. Збільшити витрати на рекламу - ВР

 2. Зменшити ціну реалізації – Ц2.

 3. Збільшити співробітників, прийнявши на роботу агентів по розповсюдженню продукції з комісійною винагородою з кожного проданого годинника – В.

Одночасне упровадження цих заходів за прогнозом відділу маркетингу дозволить збільшити обсяг реалізації - ОР.
^

Розрахувати: Суму прибутків (збитків) підприємства після проведення заходів.Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Розрахувати прибуток звітного періоду (Пз)


Пз= ВВ – ЗВ – ПВ

ВВ – виторг від реалізації

ЗВ – змінні витрати

ПВ – постійні витрати 1. Розрахувати прибуток планового періоду (Пп)


Пп = ВВ1 – ЗВ1 – ПВ1

Завдання 2


Маються наступні дані діяльності підприємства:

 • Каса – К

 • Дебіторська заборгованість – ДЗ

 • Розрахунки до оплати – РО

 • Запаси – ЗП

 • Векселі – В

 • Закладні – З

 • Машини й обладнання – МО

 • Акції – А

 • Власний капітал – ВК

 • Земля та будівлі – ЗБ

 • Накопичений прибуток - НП

Розрахувати:

1) Суму короткотермінових зобов’язань підприємства

 1. Суму поточних активів

 2. Суму неліквідних активів
^

Методичні вказівки до виконання завдання:1. Розрахувати суму короткотермінових зобов’язань підприємства (Кз)

Кз = РО + В2. Розрахувати суму поточних активів підприємства (Па)


Па = К + ДЗ + ЗП


3. Розрахувати суму неліквідних активів підприємства (На)


На = МО + ЗБ

Завдання 3На початок роботи підприємства “Арія” на 1 січня , його капітал склав К гривень, на розрахунковому рахунку в банку РР грн.

Решта коштів у касі - РК.

Першого лютого підприємство купує товари на суму ^ Т грн., причому оплачує зразу П грн., а через Н днів оплачує М грн.

Першого березня підприємство купує обладнання на суму Т1 грн., узявши кредит у банку.

Першого квітня підприємство продає товари вартістю В грн. на суму Т2 грн., причому оплачено зразу П1 грн., а через Н1 днів оплачує М1 грн.

Скласти баланс підприємства на кожну дату


Методичні вказівки до виконання завдання:


 1. Баланс на початок роботи підприємства
Актив


Пасив

Разом активи

Разом пасиви
 1. ^ Баланс на 1 лютого
Актив


Пасив

Разом активи

Разом пасиви
 1. ^ Баланс на 1 березня
Актив


Пасив

Разом активи

Разом пасиви
 1. ^ Баланс на 1 квітня
АктивПасив

Разом активи

Разом пасиви
Завдання 4


Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, характеризується такими даними:

- Ціна виробу - Ц
- Кількість проданих виробів - КВ
- Сумарні витрати на виготовлення продукції - СВ
У тому числі:
- сировина і матеріали - СМ
- машини і механізми - ММ
- Заробітна платня робітників - ЗП
- Транспортні витрати - ТВ
Розрахувати:

 1. Величину змінних затрат

 2. Величину постійних затрат

 3. Зміну величини постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва якщо:

- обсяг виробництва скоротився на 20 %

- обсяг виробництва виріс на 10 %

 1. Зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва
^

Методичні вказівки до виконання завдання

 1. Розрахувати величину змінних витрат (Зв)


Зв = СМ + ММ + ЗП + ТВ

 1. Розрахувати величину постійних витрат (Пв)


Пв = СВ- Зв

 1. Розрахувати величину постійних і змінних витрат при зміні обсягів виробництва:

 • Обсяг виробництва скоротився на 20 %

Зв1 = Зв – Зв*20%


 • Обсяг виробництва зріс на 10 %

Зв2 = Зв *10%

 1. Розрахувати величину обсягу продаж як добуток кількості проданих товарів на ціну (Оп)

Оп = Ц * КВ


 • Зменшення на 20%: Оп *20 %

 • Збільшення на 10 %: Оп *10 %
^

Завдання 5
Новостворене мале підприємство виготовляє й реалізує на ринку виріб “А”


Витрати на виготовлення виробу становлять:

- Матеріали - М
- Заробітна платня - З
- Решта змінні витрати - ЗВ
- Орендна плата - О
- Утримання приміщення - У
- Заробітна платня штатних працівників - ЗП
- Решта постійних витрат (на місяць) - ПВ
Ціна можливої реалізації на ринку становить від 70 д 80 гривень.

Розрахувати:

- Скільки виробів повинно виготовити і реалізувати підприємство, щоб не мати збитків (визначить точку беззбитковості).
^


Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Розрахувати суму змінних витрат на вироблення виробу А (Сзв)


Сзв = М + З + ЗВ

2. Розрахувати суму постійних витрат підприємства (Спв)


Спв = О + ЗП + ПВ


3. Розрахувати точку беззбитковості при ціні реалізації виробу 70 грн. (Тб1)

Спв

Тб1 =
^

70 - Сзв


 1. Визначити точку беззбитковості при ціні реалізації 80 грн (Тб2)

Завдання 6АТ “Схід” планує в наступному році збільшити обсяги виробництва продукції, та потребує залучення додаткових джерел фінансування

- Валовий дохід у звітному році склав - ^ Д грн.

- Продаж, що планується у наступному році – П грн.

- Чистий прибуток складає Н % від суми продажу

- Коефіцієнт виплати дивідендів дорівнює К %

Основні балансові показники у звітному році мають вигляд:

 • Основні засоби – ОЗ

 • Обігові кошти – ОК

 • Короткострокові зобов’язання - КЗ

 • Довгострокові зобов’язання – ДЗ

 • Статутний фонд – СФ

 • Нерозподілений прибуток - НП


Розрахувати: Суму додаткових джерел фінансування підприємства

Методичні вказівки до виконання завдання:

1.
Звітний рік (Д)

% від звітного року

Плановий рік (П)

АктивВсього


Пасив
Всього
2. Розрахувати нерозподілений прибуток на плановий рік НП1


НП1 = НП + П * Н % - (Н*П) * К %


3. Визначити розмір додаткових джерел фінансування в плановому році - (Дд)


Дд = Всього актив (Д) - всього пасив (П)

Завдання 7


Середня вартість активів, які беруть участь у основній діяльності підприємства – ^ А

Виторг від реалізації - В

Прибуток від реалізації - П

Розрахувати:

 1. Рентабельність активів

 2. Фактори, які впливають на рівень рентабельності


Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Розрахувати ріст рентабельності активів (Ра)

П

Ра = * 100 %

А
2. Розрахувати рентабельність продажу (Рп)

П

Рп = * 100 %

В


3. Визначити обіговість активів (Оа)

В

Оа =

А

Завдання 8


Маємо наступні балансові дані виробничого підприємства “Схід”

 • Основні активи – ОА

 • Власні засоби – ВЗ

 • Запаси сировини – З

 • Незавершене виробництво – НВ

 • Резерви – Р

 • Довгострокова заборгованість – ДЗ

 • Короткострокова банківська заборгованість – КЗ

 • Запаси готової продукції – ГП

 • Дебіторська заборгованість – Д

 • Кошти – К

 • Кредиторська заборгованість – КР

 • Короткострокові фінансові вкладення – КФ

 • Інші поточні активи - ПА

Розрахувати:


 1. Власні обігові кошти

 2. Поточні фінансові потреби

 3. Потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів.

 4. Реальний надлишок/дефіцит грошових коштів

 5. При виявленні дефіциту розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Розрахувати власні обігові кошти (Ок)

Ок = (ВЗ + Р + ДЗ) – ОА


2. Розрахувати поточні фінансові активи (Фа)


Фа = (З + НВ + ГП + ДЗ) – КЗ


3. Визначити потенційний надлишок /дефіцит грошових коштів (Пк)

Пк = Ок – Фа


4. Розрахувати реальний надлишок/ дефіцит грошових коштів (Рк)


Рк = Пк + КЗ – КФ

Завдання 9


Керівництво підприємства має намір збільшити виторг від реалізації В (40 000 грн.)

на Р %

 • Загальні перемінні витрати складають - ^ ЗП

 • Постійні витрати - ПВ

Розрахувати: суму прибутку, що відповідає новому рівню виторгу від реалізації традиційним способом (1) і за допомогою операційного важеля (2).


Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Розрахувати сумарні витрати, які повинні збільшитися на Р % - (Св)

Св = (ЗП + ПВ * Р%)


2. Визначити прибуток традиційним способом – (Пт)

Пт = (В* Р% - ЗП – ПВ)


3. Розрахувати силу впливу операційного важеля (Ов)

Ов = В - ЗП

В – ЗП - ПВ


Завдання 10


Маються такі дані, що характеризують діяльність підприємства:


- Виторг від реалізації

- В

- Змінні витрати

- ЗВ

- Маржинальний дохід

- МД

- Постійні витрати

- ПВ

- Прибуток

- П


Розрахувати:


 1. Яку частку прибутку збереже підприємство при паданні виторгу на 10%

 2. На скільки відсотків повинен знизитися виторг від реалізації, щоб підприємство не отримувало прибутку.

 3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб утримати величину прибутку (П) при падінні виторгу на 10%


Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Визначити силу впливу операційного важеля (Ов)

Ов = МД

П

2. Розрахувати прибуток (П1) при зменшенні виторгу на 10 %

П1 = Ов * 10 %


3. Розрахувати показник, (К) при якому підприємство не отримує прибутку при зниженні виторгу

К = (100 % / Ов)


4. Визначити, на скільки повинні бути зменшені постійні витрати (ПВ1), для того, щоб зберегти прибуток (П) при паданні виторгу на 10 %

ПВ1 = (Ов – 1) * П

 • У грошовому виразі – (Гв)

Гв = ПВ - ПВ1

 • У відсотках – (Вд)

Вд = Гв * 100 %

ПВ

Завдання 11


Підприємство продає кухонні набори і продає їх за ціною - Ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати Н наборів.

Постійні затрати підприємства становлять – ПЗ

Змінні затрати на виготовлення 1 набору – ЗЗ

1. Пропонується зниження змінних затрат за рахунок використання дешевих матеріалів, але це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі складуть ЗЗ1, а обсяг реалізації може знизитися до Н1 виробів.

 1. Пропонується зниження відпускної ціни набору до – Ц1 для стимулювання

збиту і доведення його до реалізації – Н2 виробів у місяць.

Розрахувати: Прибутки (збитки) підприємства після проведення запропонованих заходів


Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Визначити величину маржинального доходу

  1. МД1 = Ц * Н – ЗЗ * Н

  2. МД2 = Ц * Н1 – ЗЗ * Н1
 1. Визначити величину маржинального доходу після впровадження певних заходів

  1. МД11 = Ц * Н – ЗЗ * Н

  2. МД21 = Ц1 * Н2 – ЗЗ * Н2Завдання 12


Виторг від реалізації – В

Перемінні витрати - ПВ

Валова маржа - ВМ

Коефіцієнт валової маржи – 0,375

Постійні витрати – ПЗ

Прибуток – П

Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%

^ Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Визначити силу впливу операційного важеля (Ов)

Ов = ВМ

П


2. Розрахувати прибуток (П1), при зниженні виторгу на 10 %

П1 = (10 % * Ов)


3. Розрахувати на скільки потрібно зменшити вплив операційного важеля (Ов1) і постійні витрати (ПЗ1), якщо треба зберегти прибуток (П) при зниженні виторгу на 10 %

Ов1 = В1 * 0,375

П


ПЗ1 = (Ов1 – 1) * П


Завдання 13


Підприємство “Арія” виготовляє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення жіночого плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості.

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу

знизяться до 55 грн.

 1. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 2. Який запас фінансової міцності буде мати підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць.Методичні вказівки до виконання завдання:


1. Визначити точку беззбитковості (ТБ)

ТБ = О

Ц – ЗВ


2. Розрахувати точку беззбитковості (ТБ1), якщо ціна виробу становитиме 85 грн.

О

ТБ1 =

85 - ЗВ


3. Розрахувати точку беззбитковості (ТБ2), якщо витрати на виготовлення виробу становитимуть 55 грн.

О

ТБ2 =

Ц – 55


4. Розрахувати, скільки виробів (К) повинно виготовляти і реалізовувати підприємство для отримання прибутку 1000 грн.

К = О + 1000

Ц – ЗВ


5. Визначити запас фінансової міцності (ЗФМ) при отриманні прибутку в 1000 грн.

5.1. У штуках (ЗФМ1)

ЗФМ1 = К – ТБ


5.2. У грошовому виразі (ЗФМ2)

ЗФМ2 = ЗФМ1 * Ц


5.3. У відсотках (ЗФМ3)

ЗФМ3 = ЗФМ2

Виторг

Завдання 14Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною Ц грн. за штуку.

 • Змінні витрати на одиницю продукції – ЗВ грн.

 • Обсяг продаж – ОП штук у місяць

 • Постійні витрати підприємства становлять - ПВ грн.

Надійшла пропозиція додатково продати В штук виробів за ціною – Ц1 грн/шт.

При тому зростають лише змінні затрати на ^ ЗВ1 грн.

Постійні затрати залишаються без змін.

Розрахувати: Прибутки або збитки підприємства після проведення цих заходів


Методичні вказівки до виконання завдання


 1. Визначимо величину виторгу (В) для обох випадків

В1 = Ц * ОП


В2 = В1 + В * Ц1


 1. Визначимо величину прибутку (П) для обох варіантів


П = виторг – сума змінних витрат – сума постійних витрат


П1 = В1 – ЗВ * ОП - ПВ


П2 = В2 – (ЗВ * ОП + ЗВ1) - ПВ


Завдання 15


Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.

Підприємець для ведення свого бізнесу:

А) Орендував автомобіль за ^ Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля

становлять – ВА гривень у місяць

Б) Найняв помічника з окладом – О гривень у місяць

В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить – ВК грн. у місяць

Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - ^ Т грн.

Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить – ТП грн.

Е) Витрати на телефон і пошту становлять – П грн. за три місяці


^ Методичні вказівки до виконання завдання:


Звіт про прибутку і збитки підприємства за три місяці


Обсяг реалізації товарів
Собівартість проданих товарів
Валовий прибуток
Разом витрат
Чистий прибуток (для переносу в баланс)Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи