Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки icon

Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Скачати 262.14 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Дата04.09.2012
Розмір262.14 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти та науки України


Херсонський економічно-правовий інститут


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових робіт студентів

з дисципліни: “Фінансовий менеджмент”

економічного факультету

спеціальності 7.050104 “Фінанси”


Херсон – 2010

Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності 7.050104 “Фінанси” Херсонського економічно-правового інституту.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Написання студентом курсової роботи є однією з форм вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент», мета якої – узагальнення, поглиблення та закріплення знань за допомогою самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, проведення самостійного дослідження з обраної теми.

Курсова робота виконується за тематикою, запропонованою кафедрою. Тема курсової роботи не може двічі повторюватися в одній академічній групі. Студенти можуть запропонувати власну тему, погодивши її з викладачем. При виборі теми доцільно керуватися власними науковими інтересами, зокрема можливою темою випускної роботи магістра.

Курсова робота виконується у терміни, визначені кафедрою. Протягом терміну виконання курсової роботи студент звертається до наукового керівника з питань, які виникли у процесі виконання дослідження. Завершена курсова робота подається належним чином оформленою до завершення визначеного терміну науковому керівникові для перевірки. Несвоєчасно подана на кафедру курсова робота вважається невиконаною курсовою роботою з відповідними наслідками.

Оцінювання курсової роботи здійснюється в два етапи. На основі поданої на кафедру курсової роботи керівник проводить попереднє оцінювання якості виконання курсової роботи та її відповідності вимогам і приймає рішення про допуск (недопуск) виконаної роботи до захисту. Підсумкова оцінка виставляється за результатами захисту курсової роботи з урахуванням попередньої оцінки за курсову роботу. За невиконання курсової роботи чи неподання її на перевірку студенту виставляється незадовільна оцінка. Невиконаною курсова робота визнається також у разі її невідповідності вимогам, що висуваються до курсових робіт.
^

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. 1. Функції та методи фінансового менеджменту

 2. Зміна вартості грошей у часі

 3. Управління інвестиційною діяльністю підприємства

 4. Застосування коефіцієнтів в аналізі фінансового стану підприємства

 5. Методи встановлення ціни продукції

 6. Способи визначення потоку грошових коштів

 7. Визначення точки беззбитковості методом рівняння

 8. Оцінювання доцільності капіталовкладень за методом еквівалентних витрат

 9. Визначення точки беззбитковості методом маржинального доходу і графічним методом

 10. Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень

 11. Фактори, які впливають на величину операційного важеля

 12. Переваги і недоліки використання прискореної амортизації як джерела поповнення фінансових ресурсів

 13. Економічна сутність бюджетування та види бюджетів, які складає підприємство

 14. Види кредитного фінансування комерційними банками

 15. Послідовність складання і взаємоузгодженість бюджетів підприємств

 16. Основні види бюджетів, які складає підприємство

 17. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 18. Лізинг і переваги його використання

 19. Фінансування за допомогою емісії та розміщення цінних паперів

 20. Управління джерелами фінансування підприємства

 21. Метод постійного коефіцієнта виплат дивідендів

 22. Методи оцінки фінансового стану підприємства

 23. Оптимальна структура капіталу

 24. Вплив операційного важеля на роботу підприємства

 25. Аналіз коефіцієнтів які застосовують при оцінці фінансового стану підприємств

 26. Методи оцінки фінансового стану підприємства

 27. Зведений бюджет підприємства та порядок його складання

 28. Показник маржинального доходу

 29. Оптимальна і залишкова дивідендна політика на підприємстві

 30. Методи розподілу змішаних витрат

 31. Оцінка фінансового стану підприємства за системою "Дюпон"

 32. Методи оцінювання доцільності капіталовкладень суб’єктів господарювання

 33. Класифікація затрат для прийняття управлінських рішень

 34. Суть аналізу беззбитковості в роботі підприємства

 35. Основні завдання фінансового менеджменту

 36. Основні засоби розв’язання проблем інвестиційного ризику

 37. Дія та функції операційного важеля

 38. Цільове планування прибутку на підприємстві

 39. Основні завдання фінансового менеджменту

 40. Визначення факторів які впливають на точку беззбитковості

 41. Дивідендна політика підприємства

 42. Планування структури капіталу підприємства

 43. “Цільове планування прибутку” та методи його використання

 44. Характеристика методу виплати низького регулярного дивіденду плюс приплати

 45. Розрахунок величини лізингових платежів

 46. Класифікація активів і пасивів балансу підприємства

 47. Складання прогнозного звіту про прибуток

 48. Основні способи зниження проблем фінансового ризику

 49. Особливості калькулювання за повним розподілом витрат і за змінними витратами

 50. Методика складання звіту про рух грошових коштів

 51. Фінансовий ризик та способи його уникнення

 52. Релевантні, граничні і диференційні затрати суб’єкта господарювання

 53. Види аналізу фінансового стану підприємств

 54. Визначення темпу стійкого розвитку підприємства

 55. Структура звіту про фінансові результати

 56. Класифікація активів балансу за ступенем ліквідності

 57. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

 58. Типи інвестицій і варіанти їх інвестування

 59. Вплив зміни ціни виробу на зміну величини операційного важеля

.

^ ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


 1. Титульний аркуш.

 2. Завдання

 3. Зміст.

 4. Вступ.

 5. I.

 6. II.

 7. III.

 8. Висновки.

 9. Список використаних джерел.

 10. Додатки.

I-III повинні мати по 2-4 підрозділи

До обсягу роботи не включаються додатки.


^ ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН КУРСОВОЇ РОБОТИ


 1. Титульний аркуш. Він заповнюється у відповідності до загальноприйнятого зразка(дод. А).

 2. Зміст. Основу змісту складає план роботи, за яким вона виконувалась. Але на період підготовки останнього варіанту роботи її план та обсяги структурних частин частково змінюються, а тому зміст пишеться останнім. В ньому зазначаються назви структурних частин роботи (1...10), їх підрозділи і пункти та проставляються номери їх початкових сторінок.

3. Вступ. У вступі:

1) обґрунтовується актуальність теми роботи;

2) коротко оцінюється сучасний стан теми роботи та основні тенденції у напрямку змін;

3) конкретизується предмет роботи;

4) формулюється мета роботи;

5) називається об'єкт роботи.

6) вказуються основні джерела використаної літератури

4. Розділ І. В цьому розділі висвітлюються теоретичні основи і методичні підходи до проблеми за темою роботи:

 1. розглядаються, уточнюються і поглиблюються основні поняття та їх тлумачення в різних джерелах;

 2. аналізуються, співставляються, порівнюються концептуальні позиції та погляди окремих авторів наукових публікацій стосовно предмету роботи.

 3. теоретичні здобутки пов'язуються з предметом роботи студента;

 4. описується актуальність вибраної теми.

5. Розділ ІІ. Цей розділ починається з підрозділу, в якому дається загальна господарсько-фінансова характеристика об'єкту роботи.

На основі теоретичних положень, опрацьованих в першому розділі, в наступних підрозділах другого розділу розглядається фактичний стан справ предмету (проблеми) роботи, що реально має місце на об'єкті роботи у відповідності до мети курсової роботи. Розраховуються необхідні показники.

6. Розділ ІІІ. В цьому розділі студент на основі останніх здобутків науки з предмета роботи (розділ 1) та фактичного пізнавального матеріалу (розділ 2) з об'єкта роботи опрацьовує, аналізує та обґрунтовує шляхи і способи подолання проблем та удосконалення стану справ в сучасній економічній ситуації та за прогнозами на перспективу.

Підготовка третього розділу є найбільш складним, вагомим і відповідальним етапом у написанні курсової роботи Тут студент мусить проявити такі особисті якості:

1) належний рівень загальної ерудиції;

2) достатню глибину професійних знань;

3) схильність до творчого пошуку;

4) прагнення до раціоналізації існуючого стану справ;

5) навички цілеспрямованої праці за умов постійного дефіциту часу.

7. Висновки. Висновки - це граничний стислий виклад змісту, та результатів роботи. Їх послідовність повинна узгоджуватись зі змістом і послідовністю основних трьох розділів курсової роботи.

8. ^ Список використаних джерел. Тут послідовно переліковуються всі джерела які є посилання в тексті робот" (монографії, книги, брошури, підручники, методичні посібники, статті у фахових журналах та наукових збірниках. довідниках, дисертації, типові інструкції та ін.). бібліографічний опис джерел роблять у відповідності до загальноприйнятих правил.

9. Додатки. Наявність додатків обов'язкова, вони є свідченням більш предметного, глибокого і ґрунтовного пізнання предмету і об'єкту роботи. В додатках розміщують громіздкий матеріал, яким не доречно переобтяжувати текст роботи: великі таблиці, складні ілюстрації, форми статистичного та бухгалтерського обліку та звітності, нормативно-правові документи та витяги з них, матеріали обробки інформації з використанням комп'ютерної техніки і т. ін. В тексті роботи на додатки робляться обов'язкові посилання.

^

РАЦІОНАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 1. Загальні вимоги до тексту
  1. Текст може бути написаний власноручно або надрукований комп'ютерним способом.

  2. Текст пишеться (друкується) лише на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з розрахунку 28-30 рядків.

  3. На сторінці залишаються береги: лівий – 30мм, верхній–25мм, нижній - 20мм і правий - 10 мм.

  4. Іншомовні слова, формули, умовні знаки вписуються в текст чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

  5. Граматичні помилки, описки, графічні неточності виправляються способом підчищення або зафарбування білою фарбою і нанесення на тому ж місці відповідних елементів. Допускається не більше двох виправлень на сторінці.

  6. Заголовки структурних частин роботи: «зміст», «вступ», назва розділу, «висновки», «список використаних джерел», «додатки» пишуть великими літерами симетрично до тексту сторінки. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

  7. Заголовки підрозділів пишуть звичайним шрифтом з абзацного відступу і не починають з нової сторінки за виключенням першого підрозділу, який займає місце під назвою розділу.
 1. Нумерація
  1. Сторінки, розділи, підрозділи, таблиці, малюнки, формули нумеруються арабськими цифрами без знака №.

  2. Першою сторінкою є титульний аркуш, на якому цифра «один» не проставляється. Починаючи з другої і до останньої сторінки, включаючи додатки, у правому верхньому куті сторінки проставляється відповідна цифра без крапки після неї.

  3. Структурні підрозділи: зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера біля своєї назви. Розділи, підрозділи пункти мають порядкові номера, бо їх по-декілька.

  4. Номер розділу ставлять після слова «розділ». Крапка після цифри не ставиться. Заголовок розділу пишеться з нового рядка. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

  5. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу двома цифрами, між якими ставиться крапка: перша цифра - номер розділу, друга цифра - номер підрозділу. Після номеру підрозділу ставиться крапка і в тому ж рядку пишеться його назва.

  6. Пункти нумеруються аналогічно до підрозділів, але трьома цифрами, де остання цифра означає номер пункту. Пишуться пункти з абзацового відступу в підбірку тексту.

  7. Таблиці, малюнки і формули нумеруються, за винятком поданих в додатках. в межах розділів двома цифрами: перша - номер розділу, друга цифра -порядковий номер таблиці або малюнку, або формули. Між цифрами ставиться крапка.

  8. Пояснювальні дані до таблиці пишуться під ними після слова «примітки» з двокрапкою за порядковими номерами Окрема примітка в одному рядку. Пояснювальні дані до ілюстрації подаються у формі експлікацій: деталі сюжету позначаються цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом по окремих рядках:

(1-підприємство; 2 - виробничі підрозділи підприємства:).


 1. Подання текстового матеріалу
  1. Прості кількісні числівники, якщо при них немає одиниць виміру, пишуться словами (п'ять студентів, а не 5 студентів).

  2. Складні кількісні числівники пишуться теж словами, якщо ними починається абзац. Складні кількісні числівники в середині абзацу пишуться цифрами.

  3. Прості і складні кількісні числівники із скороченими позначеннями одиниць виміру пишуться цифрами (5 л, 15 кг, 30 м) без крапки після скорочених слів.

  4. При перерахуванні однорідних чисел (величин і відношень) скорочена» назва одиниць виміру ставиться тільки після останньої цифри (5, 15, 30 кг).

  5. Кількісні числівники пишуться арабськими цифрами без відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками (на 5 сторінках, а не на 5-ти сторінках).

  6. Прості та складні порядкові числівники пишуться словами (п'ятий, , п'ятнадцятий, тридцятий).

  7. Порядкові числівники пишуться словами (п'ятий, п'ятнадцятий, тридцятий).

  8. Порядкові числівники, що входять до складних слів, пишуться цифрами (5-тонна вантажівка, 10-відсотковий прибуток).

  9. Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, пишуться з відмінковим закінченням (5го курсу, 15го року, у 30ті роки). При перерахуванні кількох числівників відмінкове закінчення пишеться один раз (студенти 1 та 2-го курсів). Відмінкові закінчення не ставляться після числівників, що мають місце після іменника (в розділі 3, на рисунку 2.1).

  10. Порядкові числівники записуються римськими числами для позначення століть (віків), кварталів року, томів видань без відмінкових закінчень (XX . століття, V том).
 1. Скорочення
  1. Літературні абревіатури як слова, що складаються з перших (початкових) літер слів (вуз - вищій навчальний заклад).

  2. Складноскорочені слова складаються із поєднання:

а) усічених та повних слів (профспілка - професійна спілка; студрада);

б) тільки усічених слів (учгосп - учбове господарство).

  1. Умовні графічні скорочення складаються з початкових літер слів та частин слів:

а) після перерахування (і т. ін. - і таке інше; і т. я. - і так далі; і туму подібне);

б) при посиланнях (табл. -таблиця; рис. - рисунок: див. -дивись)

в) при позначенні цифрами століть і років (ст. - століття: р. - рік; р.р. - роки);

г) загальноприйняті скорочення (т. - том; н. ст. - новий стиль; ст.ст. - старий стиль; н.е. - наша ера; м. - місто; обл. - область; гр. - громадянин; с. - сторінка. акад. - академік; проф. - професор, доц. - доцент);

д) не допускається скорочення слів: "наприклад", "формула", "рівняння"

"діаметр", "так званий". Слова "та інші", "і таке інше" в середині речення теж не скорочуються.

  1. Незакінчені фрази - це такі словосполучення, що мають місце при перерахуваннях (переліках кількісних і якісних характеристик об'єктів, явиш процесів). Вони починаються з малих літер і позначаються арабськими цифрами або малими літерами абетки із напівкруглою дужкою.

  2. Перерахування, що складаються з окремих слів або невеликих фраз без розділових знаків в середині, пишуться в підбір з іншим текстом відокремлюються один від одного комою (у вузі існує три форми навчання: 1) денна, 2) вечірня, 3) заочна).

  3. Перерахування, що складаються з розгорнутих фраз та можуть мати розділові знаки в середині, пишуться з нового рядка і відокремлюються один від одного крапкою і комою.

Наприклад: Новий варіант плану курсової роботи студента відрізняється від попереднього:

а) наявністю всіх складових частин, які передбачаються методичними вказівками;

б) більшою узгодженістю назв розділів з темою роботи;

в) прагненням по можливості глибше розкрити суть проблеми роботи.

  1. Текст усіх перерахувань з незакінчених фраз граматично підпорядковується вступний фразі, котра передує перерахуванню. Ввідну фразу не можна закінчувати прийменниками та сполучниками (на, із, від, те, де, що, як і т. ін.).

  2. Якщо перерахування є закінченими фразами, вони пишуться після вступної фрази з абзацними відступами, починаються з великої літери після послідовних номерів арабськими цифрами. В їх кінці ставиться крапка.
 1. Ілюстрації
  1. Схема - це зображення, яке передає за допомогою умовних позначень без збереження масштабу основну ідею якогось об'єкту або процесу і показує взаємозв'язок їх головних структурних елементів.

  2. Діаграма - один із способів графічного зображення і порівняння якихось величин та залежності між ними. В діаграмах наочно відбиваються масові дані. За формою діаграми розрізняються на площині, лінійні й об'ємні.

  3. Графіки - способи умовних зображень певних величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки і лінії. Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями без стрілок на кінцях. На графіку слід писати лише умовні літерні та цифрові позначення, а розшифровку їх наводити у підрисунковому підпису.

  4. Фотографія - найбільш переконливий і достовірний спосіб наочної передачі дійсності. Їх доцільніше розміщати в додатках, наклеюючи на звичайний аркуш.

  5. Схеми, діаграми, графіки виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору.

  6. Посилання на ілюстрації в тексті не оформляються самостійними фразами, а лише у вигляді виразу в круглих дужках ( рис. 1.2) або зворотнього типу: "як це видно з рис. 1.2.", "Як це видно на рис. 1.2."
 1. Таблиці
  1. Таблиця — це такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені між собою вертикальними і горизонтальними лініями.

  2. Таблиця складається з таких елементів:

 1. порядкового номера;

 2. тематичного заголовка;

 3. боковика;

 4. заголовків вертикальних граф;

 5. підзаголовків граф (в міру необхідності);

 6. горизонтальних рядків;

 7. вертикальних граф (колонок);

 8. заголовків рядків;

 9. заголовки боковика.

Приклад побудови таблиці:


Таблиця(номер)

^

Назва таблиці

З

аголовок

боковика
Заголовки граф


Підзаголов-ки граф
Р
ядки


(заголовки рядків) (колонки)


  1. Тематичний заголовок таблиці пишеться симетрично над нею з зазначенням одиниць виміру (по можливості).

  2. Заголовки боковика, заголовки в рядках, заголовки і підзаголовки граф пишуться лаконічно -і великої літері: Підзаголовки граф пишуться і малої літери лише тоді, коли вони складають одне речення із заголовками граф.

  3. Крапки після слів та цифр, пов'язаних з таблицею, не ставляться.

  4. Графи з порядковими номерами рядків та одиницями виміру до таблиці не включаються. Висота рядка має бути не меншою 8 мм.

  5. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступний аркуш, не повторюючи її назву, а праворуч зазначаючи: “Продовження таблиці (номер)”.

  6. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну над одною в межах тієї самої сторінки.

  7. Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку для кожної частини таблиці повторюють заголовки граф, а у другому — заголовок боковика.

  8. Якщо текст у графі вживається кілька разів і складається з одного слова, його можна замінити лапками. Якщо ж текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словом «теж», а далі лапками.

  9. Замість повторювальних цифр, марок, знаків, символів лапки не ставляться. Коли ці позначення в якомусь рядку таблиці відсутні, то в ньому ставлять прочерк.

  10. На всі таблиці в тексті повинні бути посилання такого змісту: («табл. (номер таблиці)»), а при повторенні посилання: (див. табл. (номер таблиці)»).
 1. Формули
  1. Невеликі і нескладні формули вписують всередині рядків тексту. Довгі громіздкі формули розміщують на окремих рядках.

  2. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони мають місце у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки.

  3. Вище і нижче формули з поясненнями залишають не менше одного вільного рядка.

  4. Порядкові номери формул пишуться двома арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки: перша цифра - номер розділу, друга цифра - порядковий номер формули у розділі.

  5. Формула входить до складу речення як його рівноправний елемент зі збереженням розділових знаків відповідно до правил пунктуації.
 1. Цитування


Загальні вимоги до цитування такі:

  1. Текст цитати починається і закінчується лапками.

  2. Зміст цитати наводиться в такій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі.

  3. Пропуск слів, речень, абзаців допускається за умови збереження суті зміст авторського тексту на початку, всередині, на кінці цитати і позначається трьома крапками.

  4. При непрямому цитуванні (переказі цитати) обов'язково слід бути граничне пунктуальним, правдивим і об'єктивним у викладенні думок автора.

  5. Кожна цитата та непряме цитування обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

  6. Цитування повинно використовуватися в міру необхідності і доцільності і не бути ні надмірним ні недостатнім.

  7. Ставлення до змісту цитати можна виявляти знаками оклику або знаком запитання, ставлячи їх після цитованого матеріалу в круглих дужках.
 1. Посилання
  1. При написанні роботи студент повинен проставляти в тексті посилання на використані джерела, що включені до їх списку.

  2. Найбільш раціонально посилання зазначати подвійними цифрами в квадратних дужках в кінці речення. Наприклад, в посиланні [26, с. 37] перша цифра є порядковим номером використаного джерела, друга цифра є номером сторінки, з якої використана пізнавальна інформація.
 1. Список використаних джерел
  1. Назви джерел у списку найбільш зручно і просто розміщувати в тому порядку, в якому їх використовував студент, роблячи на них посилання у тексті роботи.

  2. Джерела нумеруються послідовно арабськими цифрами.

  3. При повторному використанні джерела за ним зберігається перший номер за списком з відповідною зміною номера сторінки.

  4. Оптимальною кількістю джерел доцільно вважати 30 – 35 назв.

10.5. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно писати відповідно до вимог державного стандарту. Такий стандартний опис має місце на початку або в кінці брошур, книжок, монографій, підручників і т. ін. Приклади бібліографічного опису джерел наводяться в додатку Є, що ' відповідає ГОСТ 7.1-84; ГОСТ 7.12-93; ДСТУ3582 - 97.


 1. Додатки
  1. Додатки розміщують в кінці роботи, як її продовження з наскрізною нумерацією сторінок. Кожен додаток починається з окремої сторінки.

  2. Посередині рядка над заголовком пишеться слово «Додаток» малими літерами і після цього ставиться велика літера української абетки, що засвідчує його місце в певній послідовності (Додаток А, Додаток Б). Єдиний додаток позначається, як додаток А. Вісім літер: Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь для позначення додатків не використовується.

  3. Заголовок додатку пишеться малими літерами симетрично відносно тексту сторінки. Крапка в кінці заголовка, як і після позначеної літери додатку не ставиться.

  4. Текст додатку може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують в межах кожного додатку. (А. 2. - другий розділ додатку А).

Список пропонованої літератури

 1. Астахов В. П. Анализ финансовой устойчивости фирмьт.— М.: Ось-89, 1996.

 2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика й интерпретация / Пер. с англ.; научн. ред. Й. Й. Елесеева. — М.: Финансы й статистика, 1996.

 3. Баканов М. Й., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. — М.: ФинансьІ й статистика, 1995.

 4. Балабанов Й. Т. Основи финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: ФинансьІ й статистика, 1995.

 5. Беристайн Л. А. Анализ финансовой отчетности / Пер. с англ.; научн. ред. Й. Й. Елесеева — М.: Финансы й статистика, 1996.

 6. Бланк Й. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. — К.: Ника-Центр; Зльга, 1999.

 7. Брігхем Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Молодь, 1997.

 8. ВанХорн Дж. ОсновьІ управлення финансами / Пер. с англ.; под ред. Й. Й. Елисеевой. — М.: ФинансьІ й статистика, 1996.

 9. Ефимова О. В. Финансовьш анализ. — М.: Бухгалтерский учет, 1999.

 10. Ізмайлова П. В. Фінансовий менеджмент. — К., 2000.

 11. Карлин Т. Р. Анализ финансовьіх отчетов (на основе ОААР): Учебник. — М.: ИНФРА, 1998.

 12. Ковалев В. В., Валкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: Проспект, 2000.

 13. Ковапев В. В. Финансовьш анализ: Управление капиталом. Вьібор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: ФинансьІ й статистика, 1997.

 14. Кондраков Н. П. Основи финансового анализа. — М.: Главбух, 1998.

 15. Кондраков Н. П. ОсновьІ финансового анализа. — М.: Главбух, 1998.

 16. Кондраков Н. П. ОсновьІ финансового анализа. — М.: Главбух, 1998.

 17. Коробов М. Л. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000.

 18. Крамаренко Г. А. Финансовьій анализ. — Днепропетровск: ДАУБП, 2000.

 19. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния й инвестиционной привлекательности акционерньїх обществ в промьішленности, строи-тельстве й торговле.— М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994.

 20. Кретина М. Н. Анализ финансового состояния й инвестиционной привлекательности акционерньїх обществ в промышленности, строи-тельстве й торговле. — М.: АО «ДИС»; «МВ-Центр», 1994.

 21. Липсиц Й. В., Конов В. В. Инвестиционньїй проект: методи подготовки й анализа. — М.: БЕК, 1996.

 22. Любушкин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия. — М.: ЮНИТИ, 1999.

 23. Маркарьян 3. А., Герасименко Г. П. Финансовьш анализ. — М: Приор, 1997.

 24. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству № 22 від 23 лютого 1998 р.

 25. Методика оцінки державних корпоративних прав: Постанова Кабінету Міністрів України № 1406 від 2 серпня 1999 р.

 26. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України № 49/121 від 26 січня 2001 р.

 27. Про Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок): Лист ДПАУ № 7141/10/20 0017 від 15 червня 1998 р.

 28. Риполь-Сарагоси Ф. Б. Финансовьій й управленческий анализ. — М., 1999.

 29. Руденко Л. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності. — К., 2000.

 30. Русак Н. А., Русак В. А. Финансовьш анализ субьекта хозяйствования. — Минск: Вьішзйшая школа, 1997.

 31. Савицкая Г. В, Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск; М.: ИП «Зкоперспектива», 1998.

 32. Соболева Е. А., Соболев М. Й. Финансово-зкономический анализ деятельности турфирмы. — М.: Финансы й статистика, 1999.

 33. Стоянова Е. Финансовьш менеджмент. Российская практика. — М.: Перспектива, 1994.

 34. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000.

 35. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2000.

 36. Фінансова звітність за національними положеннями (стандарта­ми) бухгалтерського обліку. — К.: Лібра, 1999.

 37. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посібник. — К.: Лібра, 1999.

 38. Четыркт Е. М. Методы финансовьіх й коммерческих расчетов. — М.:Дело, 1992.

 39. Шеремет А. Д., СайфулинР. С. Методика финансового анализа. — М.:ИНФРА-М,1995.

 40. ШереметА.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997.


Додаток А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра ___________________________________________________

^

К У Р С О В А Р О Б О Т Аз курсу_______________________________________

на тему______________________________________________

на матеріалах ______________________________________)

(вказати назву підприємства, або організації)


Студент __________________

_______________ факультету

групи ____________________

_________________________

(прізвище, ім’я

_________________________

та по батькові)

Науковий керівник _________

_________________________

(вчена ступінь, посада,

________________________ прізвище, ім’я. по батькові)

^
Херсон 200_Додаток Б


__________________________________________________________________

(назва вузу)

Факультет _______________________

Кафедра ______________________________Спеціальність ___________________________________________________

ЗАВДАННЯ

^

На КУРСОВУ роботу студентові(прізвище, ім’я, по батькові)


1. Тема проекту (роботи) ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)___________________

__________________________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу із точним зазначенням обов’язкових креслень___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання______________________________________________


Продовження додатку Б
^

Календарний план

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

ПриміткаСтудент ______________________

(підпис)

Керівник ______________________

(підпис)


Додаток В


Приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел


Характеристика джерела


Оформлення джерела


Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань: Навчальний посібник - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.
Афанасьев В.В., Василевский О.Н- Расчеты

злектрических цепей на программируемых

микрокалькуляторах. -М.: Энергоиздат. 1992. – 190 с.

Чотири автори


Основи создания гибких автоматизирован-ных призводств /Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. -К.: Техника, 1986. - 144 с.

П'ять та більше

авторівСистемний анализ инфрасгруктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю й др. - М.: Зкономика, 1981. б2с.


Колективний авторСоставление библиографического описання:

Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. - 2-е изд„ доп. -М.: Изд-во «Кн. Палата», 1991. -224 с.

Багатотомні

видання


История русской литературы: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. Лит. (Пушкин. дом). - М., 1982 -Т.З.: Расцвет реализма. - 876 с.

Перекладні видання


Гроссе 3., Вайсмангель X. Химия для

любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. - 392с.

СтандартиГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание

документа. Общие требования и правила

составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76: Введ. 01.01.86.- М.: Изд-во стандартов, 1984.-78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр.-К.: Либідь, 1993-99с.

Словники


Библиотечное дело: Терминол. Словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд - М.: Книга. 1986.- 224 с.

Депоновані наукові

праці

Обзор аналптических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслужнвания Меликов А.З.. Константно» С.Н.;

Науч, пронзв. корпорация «Киев. ин-т автоматики». - Киев, 1996. - 44 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 //Анот. в ж. Автоматизации производственных процессов, №2, 1996.

Складові частини книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система //Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. -М.: Металлургия, 1979. -С. 141-148.

збірника,

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки /Разработка автоматизированных систем управлення технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. - 1976. - С. 3-16.

журналу,

Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети (интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. - І992.-№6. - С. 34-38.

енциклопедії


Долматовкий Ю.А. Электромобиль //БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.Схожі:

Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств»
Бухгалтерський облік покликаний забезпечувати інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішення, як зовнішніх,...
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно правовий інститут
Міністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи