«Фінанси І кредит» icon

«Фінанси І кредит»
Назва«Фінанси І кредит»
Сторінка1/11
Дата04.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Методичні рекомендації

щодо організації, виконання, правил оформлення та захисту

підсумкової кваліфікаційної роботи


для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

вищих закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації


Херсон 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

^ КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Методичні рекомендації

щодо організації, виконання, правил оформлення та захисту

підсумкової кваліфікаційної роботи


для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

вищих закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації


Херсон 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладачі: Абсава Л.О. к.е.н., доцент

Кузьменко Л.В. к.т.н., доцент

Шаповалова В.М. к.е.н., доцент


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Фінансів


Протокол № ____ від “____” ___________ 2012р.


Рецензент: Коваленко М.А. к.е.н. професор


ЗМІСТ


ВСТУП
^ 1. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПКР, ЇЇ ОБСЯГИ
^ 3. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПКР
4. АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ ПКР
5. ПОСЛІДОВНІСТЬ І ЗМІСТ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ПКР
5.1. Послідовність виконання ПКР
5.2. Вибір теми ПКР
5.3. Обґрунтування актуальності обраної теми, її цінності й значення
5.4. Виявлення та відбір літературних та електронних джерел інформації з обраної теми
5.5. Визначення об'єкта й предмета дослідження
5.6. Затвердження теми ПКР
5.7. Розробка завдання по ПКР, складання календарного плану її виконання
5.8. Визначення цілей і конкретних завдань дослідження
5.9. Складання змісту ПКР і погодження його з науковим керівником
5.10. Написання теоретичного розділу ПКР
5.11. Вивчення практичного досвіду конкретних реально функціонуючих організацій, щодо яких ведеться дослідження
5.12. Збір необхідного практичного, статистичного (фактичного) матеріалу для проведення конкретного аналізу
5.13. Проведення аналізу зібраного практичного матеріалу
5.14. Написання другого і третього (рівні "спеціаліст", "магістр") розділів ПКР
5.15. Підготовка заключної частини ПКР
5.16. Написання вступу до роботи
^ 6. ЛІТЕРАТУРНЕ Й ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПКР
6.1. Загальні вимоги оформлення ПКР
6.2. Подання текстового матеріалу
6.3. Правила подання ілюстрацій
6.4. Подання таблиць
6.5. Загальні правила подання формул
6.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
6.7. Оформлення списку використаних джерел
6.8. Правила оформлення додатків
6.9. Доопрацювання тексту, остаточне оформлення ПКР і супровідних документів до неї
6.10. Підготовка ПКР до захисту
^ 7. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ НА КАФЕДРІ, НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗУВАННЯ Й ЗАХИСТ РОБОТИ У ДЕК
^ 8. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОПУСКУ ПКР ДО ЗАХИСТУ
8.1. Лист-відгук з організації-об'єкта дослідження
8.2. Відгук наукового керівника
8.3. Зовнішня рецензія
8.4. Замовлення від виробництва на ПКР
8.5. Тези доповіді випускника
^ 9. ЗАХИСТ РОБОТИ У ДЕРЖАВНІЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ

КОМІСІЇ
10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
^ 11. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ПКР ТА ЇХ СТРУКТУРА
11.1. Рекомендовані теми випускних робіт спеціалістів
11.2. Тематика дипломних робіт магістрів
^ 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПКР
13. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
14. ДОДАТКИ


ВСТУП


Підсумкова кваліфікаційна робота (ПКР), а саме: дипломна робота спеціаліста і магістерська дипломна робота є підсумковим показником рівня підготовки студентів до практичної діяльності у фінансовій сфері, бізнесу й підприємництва в умовах ринкової економіки. Вона повинна відображати здібності, можливості студента як фахівця, та те, наскільки вдалося йому, як особистості, реалізувати в собі навчальну концепцію вищого навчального закладу (далі ВНЗ).

ПКР є важливою формою фахової підготовки студента економічного профілю, що завершує процес його навчання в інституті й дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією і спеціальністю (рівень "спеціаліст"), спеціалізацією і спеціальністю або програмою підготовки (рівень ""магістр"). Вона є завершеним самостійним науковим дослідженням однієї з актуальних проблем управління господарюючим суб'єктом або їх комплексом. ПКР відіграє роль кваліфікаційного документа, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (далі ДЕК) визначає рівень кваліфікації студента, оволодіння ним теоретичними знаннями, набуття навичок прийняття раціональних управлінських рішень.

У процесі виконання ПКР, згідно Галузевих стандартів вищої освіти України Міністерства освіти та науки України (далі ГСВО МОНУ) "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.050104 "Фінанси" та "Засоби діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю 8.050104 "Фінанси"", "студент повинен проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієн-тованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання з фінансів;

 • уміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження";

 • "вміння формулювати наукові висновки й обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом (рівень "спеціаліст");

 • "вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом" (рівень "магістр");

 • "вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі".

Організація підготовки ПКР в інституті ґрунтується на таких засадах:

 • добровільність та ініціативність студента у виборі напряму дослідження;

 • обов'язковість ПКР, незалежно від рівня підготовки, та самостійність її виконання;

 • інтегрованість розробок з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом підготовки за одним із професійних спрямувань, певною спеціалізацією однієї зі спеціальностей, спеціальністю/програмою підготовки ("спеціаліст", "магістр" відповідно);

 • індивідуальність консультування з науковим керівником;

 • особиста відповідальність студента та постійний контроль за виконанням установленого регламенту.^ 1. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ


ПКР як самостійне навчально-наукове дослідження покликана виявити рівень загальнотеоретичної й спеціальної підготовки студента, його здатність на основі отриманих знань самостійно вирішувати конкретні практичні задачі, схильність до аналізу й самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження та готовність виконувати наступні види діяльності:

 • професійно-підприємницьку;

 • організаційно-управлінську;

 • планово-економічну;

 • конкретно-дослідницьку;

 • консультаційну,

 • виховну.

Виконання ПКР — це завершальний етап навчання студента на певному освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки у ВНЗ, а сама ПКР - це кінцевий результат його самостійної індивідуальної навчальної діяльності. Виходячи з цього, основними завданнями ПКР є:

1. Систематизація, закріплення та розширення знань студента-випускника із загальнотеоретичних, загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін, а для студентів-випускників рівнів спеціаліст" і "магістр" ще й зі спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи і практичні питання щодо фінансової діяльності.

2. Підтвердження рівня засвоєння студентом теоретичних знань та спеціальної практичної підготовки.

 1. З'ясування ступеня підготовленості студента до самостійної роботи у різних сферах економіки України в сучасних умовах.

 2. Подальший розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння або комплексне оволодіння студентом (залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки) методикою дослідження та експерименту, пов'язаних із темою ПКР.

 1. Виявлення схильності студента до аналізу і самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

 2. Виховання самостійності як риси особистості.

 1. Контроль умінь студента правильно організовувати дослідницьку роботу.

 2. Виявлення умінь студента застосовувати загальнотеоретичні й спеціальні знання для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення фінансовою діяльністю організації.^ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПКР, ЇЇ ОБСЯГИ


Згідно ГСВО МОНУ, ПКР, що виконується випускником одного з освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки: "спеціаліст" або "магістр", дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, певною спеціалізацією однієї зі спеціальностей напряму "Фінанси" (рівень "спеціаліст"), спеціальністю або програмою підготовки (рівень "магістр").

Оскільки науковість викладання характерна для всього навчального процесу у ВНЗ, остільки ПКР, що є завершальної частиною цього процесу, повинна носити науковий характер.

При підготовці таких робіт необхідно використовувати наукові досягнення у сфері фінансів, а також в економіці, статистиці. ПКР, особливо її теоретичну частину, варто наповняти сучасним науковим матеріалом, а кожну проблему висвітлювати з урахуванням новітніх досягнень науки в даній сфері.

ПКР має виконуватися на матеріалах реально функціонуючої організації будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цієї організації, - як зазначено в ГСВО МОНУ, - повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики (рівень "спеціаліст") або переддипломного стажування (рівень "магістр") студента, мінімальна тривалість яких - 6 тижні (216 годин/6 кредитів).

Тема ПКР має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в стандартах вищої освіти (далі СВО) відповідного ВНЗ освітньо-кваліфікаційних характеристиках спеціаліста й магістра зі спеціальності "Фінанси". Тематика ПКР визначається у варіативній компоненті кожного вищого навчального закладу. Перед кожним розділом або параграфом ПКР повинна бути поставлена конкретна мета. Автор повинен стежити за тим, щоб виклад матеріалу точно відповідав меті самої роботи, а також меті й назві параграфа.

При підготовці ПКР на будь-яку тему обов'язковим є вивчення законів України, а також нормативних актів виконавчої влади.

ПКР повинна являти собою закінчену розробку актуальної проблеми й обов'язково містити як теоретичну частину, де студент повинен продемонструвати знання з фінансових дисциплін щодо розробки проблеми, так і практичну частину, у якій він має показати уміння використовувати методи дисциплін, вивчених раніше, для вирішення поставлених у роботі завдань. Текст роботи має бути розбитим на окремі частини (розділи) із подальшим поділом їх на параграфи (питання), названі згідно змісту роботи.

У ПКР обов'язковим є використання комп'ютерних технологій як
інструмента дослідження (застосування стандартного програмного забезпечення).

^ Обсяг дипломної роботи рівня підготовки "спеціаліст" - 6 – 7,5 умовних друкованих аркушів (100 – 115) друкованих сторінок, магістерської роботи -7 - 8 умовних друкованих аркушів (115 -125 друкованих сторінок ).

^ Оформлення ПКР, як того вимагає ГСВО МОНУ, має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

^ Склад супровідних документів до кваліфікаційних робіт випускників різних рівнів підготовки до захисту дипломної роботи спеціаліста супроводжується відгуком наукового керівника й листом-відгуком з організації, яка була об'єктом дослідження та зовнішня рецензія. До магістерської роботи супроводжується відгуком наукового керівника й листом-відгуком з організації, яка була об'єктом дослідження та зовнішня рецензія та реферат із трьома авторськими анотаціями державною, російською та іноземною мовами.

^ Захист підсумкової кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Загалом, технологія виконання дипломної роботи спеціаліста та магістерської дипломної роботи, оформлення супровідних документів та захисту у Державній екзаменаційній комісії наведена у варіативній компоненті кожного вищого навчального закладу державних СВО і повинна відповідати вимогам, що визначені Міністерством освіти й науки України.

^ Дипломні спеціаліста та магістерська роботи, мають задовольняти вимозі щодо наявності в них самостійних досліджень. До того ж у магістерській роботі поглиблений аналіз досліджуваної проблеми повинен бути всебічним.

Список вимог до ПКР можна розширити, конкретизувавши деякі з них. ПКР має бути актуальною, відповідати сучасному стану й перспективам розвитку підприємства (організації); носити науково-дослідний характер у сфері управління на підприємстві; відображати критичний підхід до фактичних матеріалів, що вивчаються, з метою пошуку резервів підвищення ефективності управлінської діяльності; відбивати сумлінність студента у використанні даних звітності й опублікованих матеріалів інших авторів; містити:

- глибоке теоретичне вивчення досліджуваної проблеми на основі аналізу та економічної літератури;

 • поглиблений аналіз сучасного фінансово-економічного положення і перспектив розвитку підприємства (організації), що демонструють здатність студента теоретично осмислювати проблеми практики, робити на основі аналізу відповідні висновки і вносити пропозиції;

 • результати вмілої систематизації цифрових даних у вигляді таблиць, графіків із необхідним аналізом, узагальненням та виявленням тенденцій розвитку управлінських та економічних явищ;

 • літературний, логічно послідовний і самостійний виклад матеріалу.

Вимоги до магістерської дипломної роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи спеціаліста, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації. Магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проб­леми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.


^ 3. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПКР


Зміст підсумкової кваліфікаційної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

Основними структурними елементами ПКР є аспектація (авторська точка зору на коло питань, фактів або явищ розглянутих у роботі, що віддзеркалює логіку наукового дослідження), композиція (структура) та рубрикація (передбачає виразний поділ рукопису на окремі логічно супідрядні частини, кожна з яких супроводжується коротким та зрозумілим заголовком, який відображає її зміст). Коректно проведена аспектація дозволяє знайти оптимальне композиційне рішення і прийняти правильну рубрикацію ПКР. Загалом, ПКР можна поділити на дві взаємопов'язані частини: описову, яка відображає хід дослідження та результативну. Запорукою успіху розкриття теми ПКР - самостійної творчої роботи студента - є її правильна та логічна композиція, яка має відповідати вимогам ГСВО МОНУ. Згідно цих вимог, структури ПКР випускників різних рівнів підготовки помітно відрізняються одна від одної.

^ Структура ПКР випускника рівня "спеціаліст": вступ; чотири розділи - теоретичний, аналітичний, рекомендаційний та спеціалізований („Охорона праці”); висновки.

^ Структура ПКРи випускника рівня "магістр": вступ; три розділи - теоретичний, аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний; висновки.

Зміст ПКР, як того вимагає ГСВО МОНУ, має бути складним і містити, відповідно до структури роботи: вступ; чотири (рівні "спеціаліст") та три (рівнві "магістр") розділи, кожний з яких складається не менш, ніж із трьох параграфів; висновки , список використаних джерел та додатки.

Вступ, незалежно від рівня підготовки, повинен містити обґрунтування актуальності й практичної значущості обраної теми ПКР, визначати мету та завдання роботи, предмет, об'єкт дослідження і подавати коротку інформацію про нього; стисло характеризувати використані методи та інформаційні джерела дослідження.

^ 4. АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ ПКР


Раціональніше організувати роботу над ПКР, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко й своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання роботи, представлений на рис. 1, який наглядно демонструє виконавцю як крок за кроком його ПКР набуватиме ваги.

При написанні роботи студент повинен консультуватися з науковим керівником. На першому етапі підготовки роботи науковий керівник радить студенту, як приступити до розгляду теми, розробляє разом із ним завдання на ПКР і календарний план її виконання (див. п.5.7. ), допомагає скласти попередній план ПКР і дає рекомендації щодо якісного складу джерел інформації.

Після одержання завдання починається самостійна робота студента з виконання ПКР. Успіх її значною мірою буде залежати від підготовки теоретичного розділу, збору й аналізу фактичного матеріалу. На підготовку теоретичного розділу в значній мірі впливають умови, створені бібліотекою ВНЗ і кафедрою, а на виконання всієї роботи в цілому - якість консультацій, які отримує випускник.

Студент повинен періодично, за обопільною домовленістю з науковим керівником (приблизно раз у тиждень), інформувати його про хід підготовки ПКР, консультуватися з незрозумілих питань, або питань, які викликають сумніви, обов'язково доводити до його відома інформацію про можливі відхилення від затвердженого календарного плану виконання роботи.

Студенту варто мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором ПКР і тому не повинний виправляти всі наявні в роботі теоретичні, методологічні, стилістичні й інші помилки.Вибір теми, ознайомлення з неюВизначення відповідності теми в сучасному стані певної галузі науки перспективам розвитку практичним задачам відповідної сфери, обґрунтування актуальності темиВиявлення та вибір літератури з темиЗ’ясування об’єкта і предмета, визначення мети і завдань, вибір методики проведення дослідженняСкладання робочої картотеки літератури з темиПроведення джерелознавчих пошуків, вивчення, осмислення та конспектування літератури з темиОсмислення своєї точки зору з дискусійних питань, що мають відношення до темиСкладання проекту плану роботи, узгодження його з науковим керівником і написання чернетки теоретичного розділу ПКРВивчення досвіду роботи організації, проведення експерименту, анкетування тощоЗбір необхідного практичного, статистичного матеріалу для проведення конкретного аналізу, вивчення фінансово-господарської та управлінської діяльності в організаціїПроведення аналізу практичного матеріалу і оцінка результатів вивчення фінансово-господарської та управлінської діяльності в організаціїПрийняття власного прогресивного рішення; викладання тексту у чорновому варіанті, згідно з структурою ПКРФормування висновків і пропозиційНаписання вступуОформлення списку використаних джерел та додатківПодання чорнового варіанта роботи науковому керівнику на перевіркуУсунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, підготовка варіанта роботи до рецензування, отримання рецензіїДоопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій рецензента, остаточне редагування тексту, чистове оформлення роботи, підготовка її до захисту


Рис. 1. Алгоритм написання підсумкової кваліфікаційної роботи.

У ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує випускнику на недоліки аргументації, композиції, стилю і т.п., радить, як їх краще усунути. Оперативне й уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню ПКР у ДЕК, є запорукою її успішного захисту.

Однак, слід зазначити, що рекомендації й зауваження наукового керівника студент може сприймати творчо. Він може враховувати їх або відхиляти за своїм розсудом, тому що відповідальність за теоретично й методологічно правильну розробку й висвітлення теми, якість змісту й оформлення ПКР цілком лежить на ньому, а не на науковому керівнику.

Після одержання остаточного варіанта ПКР науковий керівник, що виступає експертом кафедри, складає письмовий відгук, у якому всебічно характеризує якість роботи (проекту), відзначає її позитивні сторони, особливу увагу звертає на відзначені раніше недоліки, не усунуті випускником, мотивує можливість або недоцільність представлення її у ДЕК.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси І кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
«Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи