Кафедра «Фінанси» icon

Кафедра «Фінанси»
Скачати 480.49 Kb.
НазваКафедра «Фінанси»
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір480.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України


Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Фінанси»“Затверджую”

____________________________

Проректор з НМР ХЕПІ

к.т.н, доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 20__ р.

Робоча програма з навчальної дисципліниРинкова трансформація економіки регіонів


Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки

803050801

«Фінанси і кредит»


Укладач:


^

Херсон – 2011Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми) .


Укладач:

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Фінанси

Протокол № 1 від 6 вересня 2011 р.

Завідувач кафедри_______________


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри “Фінанси і кредит ” (випускова кафедра, для якої ведеться дисципліна)


Схвалено Методичною радою інституту

Протокол № 1 від 8 вересня 2011 р.

Рег. № 26/08.07.

Голова методичної ради інституту ___________


Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут
^

Кафедра «Фінанси»Робоча програма з навчальної дисципліни


Ринкова трансформація економіки регіонів

Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки:

8.0305 08 01

“Фінанси і кредит”


Укладач:


^

Херсон – 2011Робоча програма дисципліни „Ринкова трансформація економіки регіонів” для студентів – магістрів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми) .


Укладач:

Рецензент:


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Фінанси

Протокол № 1 від „8 ”вересня 2011 р.


Завідувач кафедри______________


Схвалено Методичною радою інституту


Протокол № 1 від „» вересня 2011 р.

Рег.№ 26/08.07.


Голова методичної ради інституту ___________


АНОТАЦІЯ

Дисципліна "Ринкова трансформація економіки регіонів" є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики розвитку економіки регіонів, опанування студентами теоретико-методологічних основ здійснення аналізу діючої системи розвитку економіки регіонів, забезпечує засвоєння практичних знань з питань законодавства розвитку регіонів.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям та сутністю трансформації ринкової економіки регіонів, використовуваними методами, прийомами та показниками.

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення існуючого стану ринкової трансформації, регіонів, порядок проведення аналізу економічних показників стану економіки регіонів, планування комплексу показників оцінки бази оподаткування, порядку та методів нарахування податків, визначення кругу платників, строків сплати податків та надання податкової звітності.


ВСТУП

Дисципліна „Ринкова трансформація економіки регіону" входить до навчального плану підготовки магістрів економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Ринкова трансформація економіки регіонів становить науковий, навчальний і практичний інтерес з погляду обґрунтування стратегії розвитку регіонів України у контексті Стратегії економічного і соціального розвитку продуктивних сил України. Вона дозволяє суттєво підвищити прогнозованість та урегульованість процесів економічних змін на різних рівнях ієрархії економіки регіону та обґрунтувати виважену економічну політику держави на регіональному рівні.

^ Предмет дисципліни: система відносин, що існують в системі елементів регіональної економіки. Практичні аспекти проведення аналізу економічного стану регіону, застосування розрахунку ефективних методів ринкової трансформації регіональної економіки.

^ Мета курсу «Ринкова трансформація економіки регіонів» - сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань трансформації регіонів в умовах ринкової економіки.

^ Завдання дисципліни полягає в тому, щоб довести до студентів зміст сутності ринкової трансформації економіки регіонів і необхідність проведення її.

В результаті вивчення студентами сутності процесів ринкової трансформації економіки регіону повинно зайняти важливе місце їх усвідомленої участі в економічному будівництві країни, керуванні процесами ринкових перетворень у регіонах, корпоративних структурах і підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основи ринкової трансформації економіки регіону;

- способи та шляхи формування ринків капіталу та їх регулювання;

- методи проектування регіональних трансформаційних економічних структур за способом індустріального кластера;

- освоїти практику стратегічної реструктуризації підприємств.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- оцінювати стратегії ринкової трансформації економіки регіону, ринок капіталу та фондовий ринок регіону;

- проводити аналіз стану фінансово-кредитних відносин інноваційно-інвестиційної діяльності корпоративних структур та їх зміни на основі злиття і поглинання,

- проводити проектний аналіз ефективності капітальних інвестицій;

- проектувати регіональні індустріальні кластери в умовах ринкової трансформації економіки;

- економічно обґрунтовувати напрями реструктуризації підприємств;

  • мати практичні навички з методики проведення фінансового аналізу розвитку ринків капіталу, розвитку фондового ринку, стану фінансово-кредитних відносин в умовах економічних перетворень, використання інвестиційного менеджменту, розробки проектів оцінювання ефективності капітальних інвестицій на рівні корпоративних структур та фінансування індустріального кластера;

  • визначати напрями трансформаційних змін економіки на регіональному рівні.

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна "Ринкова трансформація економіки регіонів" є логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як “Регіональна політика“, “Фінансовий менеджмент”, "Фінанси підприємств", "Економіка регіонів", «Регіональна економічна політика».


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ


Предмет: система відносин, що існують в системі елементів регіональної економіки. Практичні аспекти проведення аналізу економічного стану регіону, застосування розрахунку ефективних методів ринкової трансформації регіональної економіки.

Мета курсу «Ринкова трансформація економіки регіонів» - сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань трансформації регіонів в умовах ринкової економіки.
Курс: магістратура

Семестр: дев`ятий


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни


Кількість кредитів:

  • Національних – 2

  • ECTS – 2

  • Модулів – 2

  • Змістових модулів – …..10

Загальна кількість годин:


8030500801 “Фінанси і кредит”

Магістр


Вільного вибору

Лекції -…….. годин

Семінари, практичні: … годин

Самостійна робота: ….годин

Форма підсумкового контролю: залік  1   2   3

Схожі:

Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Кафедра «Фінанси» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма дисципліни „Соціальне страхування” для студентів спеціальності 03050801 “фінанси І кредит” складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Кафедра «Фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи