Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» icon

Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво»
НазваДля спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Херсонський економічно – правовий інститут

Кафедра «Фінанси»


Робоча програма з навчальної дисципліни

«Ринок фінансових послуг»


Для спеціальності 8. 03050801

«Фінанси»

напрям 0501 «Економіка і підприємництво»


Укладач -


Затверджена

на засіданні кафедри

«Фінанси»

Прот. №____

Від «__»______2011р.

Завід. кафедрою

______


Херсон 2011


Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності Фінанси складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач:

(наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси»

(на якій працює викладач)


Протокол № від « » 2011 р.

Завідувач кафедри_______________

Підпис
Схвалено методичною радою інституту

Протокол № __ від «___» ___________2011 р.

Заступник голови методичної ради інституту

_______________

Підпис

Рег. № ______________


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”


Предмет: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.


Мета: Формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг


^ Курс: п`ятий

Семестр: дев`ятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів:

 • Національних – 3

 • ECTS – 4,5 + 1

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)

Модулів – 2

Змістових модулів – 12

Загальна кількість годин: 162

8. 03050801 “Фінанси і кредит”

магістр

нормативна

Лекції – 30 годин

Семінари, практичні: 30 годин

Самостійна робота: 82 годин

Індивідуальна робота: 20 годин

Форма підсумкового контролю: іспит^

Розглянуто і затверджено


На засіданні кафедри Фінансів

Протокол № …… від ………. 200… р.

Зав. кафедрою фінансів _________________

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост/Індив. робота

Всього

Модуль І. Теоретичні та організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг

1.

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

2

2

6 /1

11

2.

Суб’єкти ринку фінансових послуг

2

2

6 /1

11

3.

Поняття і класифікація фінансового посередництва

2

2

6 /1

11

4.

Інституційна структура ринку фінансових послуг

2

2

8 /1

13

5.

Сегментарна структура ринку фінансових послуг

2

2

8 /2

14
Всього:

10

10

34/6

60

^ Форма модульного контролю – контрольна робота, реферат

Модуль ІІ. Види послуг на фінансових ринках

6.

Фінансові послуги на грошовому ринку

4

4

7 /2

17

7.

Фінансові послуги на валютному ринку

2

2

7 /2

13

8.

Фінансові послуги на ринку позик

2

2

6 /2

12

9.

Фінансові послуги на фондовому ринку

4

4

7 /2

17

1 0.

Фінансові послуги з перейняття ризику

4

4

7 /2

17

1 1.

Інфраструктура ринку фінансових послуг

2

2

7 /2

13

1 2.

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

2

2

7 /2

13
Всього:

2 0

20

48 /14

102

^ Форма модульного контролю – контрольна робота, реферат
ВСЬОГО:

30

30

82/20

162

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТРозподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з дисципліни

Ринок фінансових послуг”Модулі

Модуль І


Модуль ІІ

Підсумк.

контроль

(іспит)Сума

Кількість балів за модуль

25

35

Змістові модулі

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5


Мод. конт-рольЗМ6

ЗМ7

ЗМ8

ЗМ9

ЗМ10

ЗМ11

ЗМ12Мод. конт-роль
Кількість балів за змістові модулі та модульний контроль

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

340100

Кількість балів за видами роботи

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср10

л

пр

ср

л

пр

ср

л

Пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср10

з них: відвідування

111111111111Активність на практ.заняттях
111111222211
Виконання ср.111111111111

Наукова робота

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-20 балівУчасть у студентських олімпіадах та конкурсах 1-20 балів^ Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі

Дисципліна «Ринок фінансових послуг» входить до нормативних навчальних дисциплін підготовки магіс­трів зі спеціальності «Фінанси» за всіма магістерськими програ­мами.

«Ринок фінансових послуг» — спеціальний курс, предметом якого є вивчення специфічної сфери грошових відносин, які ви никають у процесі руху фінансових ресурсів між державою юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

^ Мета курсу «Ринок фінансових послуг» — підготовка магістрів такого рівня кваліфікації в галузі управління фінансами та аналізу фінансових послуг, який забезпечуватиме їм конкуренти переваги на ринку праці.

^ Завдання курсу:

• Сформувати комплексне розуміння взаємозв'язків суб'єкті на ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів.

• Навчити визначати потреби споживачів фінансових послу у конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потре різними видами фінансових послуг.

• Забезпечити комплексне розуміння позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів як на фінансового ринку в цілому, так і на окремих його сегментах.

• Розвити навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окреми видів послуг.

• Навчити економічно обґрунтовано порівнювати фінансової послуги та здійснювати відбір послуг, необхідних споживачу, конкретній господарській ситуації.

• Показати роль держави на ринку фінансових послуг.

• Висвітлити основні напрями державної політики в галу регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг.

Студенти повинні керуватися програмою курсу під час самостійної роботи з навчальним матеріалом, підготовки до колоквіумів, виконання письмових робіт та індивідуальних завдань на базах практики, а також при підготовці до іспиту.

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу «Ринок фінансових послуг», можуть бути корисними як при написанні дипломної роботи магістра, так і в подальшій професійній діяль­ності.


^ Структура дисципліни

Ринок фінансових послуг”


Шифр спеці-аль-ності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

Лекцій

Практич

них

занять

Само-стійна робота

Залік

Іспит

050104

Денна

V -ФМ

9

162

30

30

102
+

^ РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

Предмет дисципліни «Ринок фінансових послуг».

Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Рух фі­нансових потоків в економіці. Попит і пропозиція фінансових фондів.

Роль та функції ринку фінансових послуг. Забезпечення ру­ху фінансових потоків в економіці. Перетворення заощаджень в інвестиції.


^ Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

Склад суб'єктів ринку фінансових послуг. Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг: за формою (домашні госпо­дарства, господарюючі суб'єкти, держава); за функціями (емітен­ти, інвестори, інституційні інвестори та фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку). Споживачі та оферента фінан­сових послуг. Система взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг.


^ Тема 3 Поняття і класифікація фінансового посередництва

Поняття фінансового посередництва. Спрощене поняття фі­нансового посередництва. Комплексне поняття фінансового по­середництва.

Функції фінансових посередників. Основні проблеми функ­ціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посере­дників. Трансформаційні послуги фінансових посередників. Кла­сифікація фінансових посередників.

Банківська система. Спеціалізовані банки. Універсальні банки.

Небанківські кредитні інститути. Кредитні спілки. Факто­рингові компанії. Лізингові компанії.

Контрактні фінансові інститути. Інвестиційні трасти. Інвес­тиційні фонди та інвестиційні компанії. Пенсійні фонди. Страхо­ві компанії. Фінансові компанії.


^ Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

Загальна структура ринку фінансових послуг. Інституційна структура ринку фінансових послуг.

Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб'єкти грошово­го ринку. Інструменти грошового ринку. Функції грошового рин­ку (забезпечення ліквідності короткострокових вкладень, форму­вання ринку грошей як засобу платежу, касове виконання державного бюджету).

Фінансові послуги на валютному ринку. Суб'єкти валютно­го ринку. Поняття валюти. Функції валютного ринку (формування ринку іноземних валют як засобу платежу у зовнішньоекономічній діяльності, забезпечення міжнародного переливу капіталу).

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Суб'єкти ринку позичкового капіталу. Інструменти ринку позичково­го капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі транс­формації нагромаджень в інвестиційні ресурси.

Фінансові послуги на фондовому ринку. Суб'єкти фондово­го ринку. Інструменти фондового ринку. Значеній фондового «ринку в процесі нагромадження капіталу.

Фінансові послуги з хеджування ризиків. Суб'єкти ринку страхових послуг. Інструменти ринку страхових послуг. Місце та роль страхового ринку в процесі руху фінансових фондів.


^ Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

Сегментарна структура ринку фінансових послуг.

Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб'єкти грошово­го ринку. Інструменти грошового ринку. Функції грошового рин­ку (забезпечення ліквідності короткострокових вкладень, форму­вання ринку грошей як засобу платежу, касове виконання державного бюджету).

Фінансові послуги на валютному ринку. Суб'єкти валютно­го ринку. Поняття валюти. Функції валютного ринку (формування ринку іноземних валют як засобу платежу у зовнішньоекономічній діяльності, забезпечення міжнародного переливу капіталу).

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Суб'єкти ринку позичкового капіталу. Інструменти ринку позичково­го капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі транс­формації нагромаджень в інвестиційні ресурси.

Фінансові послуги на фондовому ринку. Суб'єкти фондово­го ринку. Інструменти фондового ринку. Значеній фондового «ринку в процесі нагромадження капіталу.

Фінансові послуги з хеджування ризиків. Суб'єкти ринку страхових послуг. Інструменти ринку страхових послуг. Місце та роль страхового ринку в процесі руху фінансових фондів.


^ Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку

Розміщення капіталу в фінансово-кредитних установах.

Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади/

Короткострокове фінансування на залученій основі через фінансових посередників.

Операції з інструментами грошового ринку. Операції з ко­мерційними векселями. Операції з державними інструментами грошового ринку (казначейськими векселями). Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяль­ність емісійного банку. Діяльність державного казначейства. Вза­ємозв'язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави.


^ Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку

Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на форвардному ринку. Валютні ф'ючерси. Ва­лютні опціони. Операції СВОП.

Міжнародні розрахунки. Основні форми міжнародних роз­рахунків. Інкасо. Акредитив. Банківський переказ. Розрахунки за допомогою блок-рахунків. Валютні клірингові розрахунки.


^ Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик

Банківський кредит. Грошова позика та її форми.

Факторинг. Стандартний факторинг. Види факторингові угод. Критерії економічної оцінки факторингових послуг.

Середньо і довгострокове кредитне фінансування черг фінансових посередників. Позики фізичним особам. Споживчі кредит. Іпотечний кредит. Позики на будівництво та придбані, житла. Інвестиційний кредит. Позики під боргові зобов’язані які надаються виробничим компаніям.

Лізинг. Понятійні і правові основи. Податкові і правові аспекти лізингових угод. Критерії оцінки пропозицій лізингових послуг.


^ Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку

Фінансування операцій з емісії цінних паперів. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку. Андеррайтинг.

Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика держави.

Вкладання капіталу в цінні папери. Поняття і види цінних паперів. Пайові, боргові та похідні цінні папери.

Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні пі пери. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними папері ми. Строкові операції з цінними паперами. Опціонні операції.

Біржові операції з цінними паперами. Особливості біржового обігу цінних паперів. Ф'ючерсні та опціонні біржі.

Депозитарні послуги. Номінальне утримання цінних папері Депозитарні послуги. Випуск та обіг ADR. Реєстраційні послуги

Управління портфелем цінних паперів. Поняття портфельного інвестування. Основні теорії портфельного інвестування і управління портфелем. Довірче управління. Інвестиційні трасті Операції зі спільного інвестування. Вкладення капіталу в інвестиційні сертифікати. Основні концепції і форми організації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.


^ Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику

Перейняття ризику як вид фінансової послуги.

Перейняття ризику страховими компаніями. Форми страхування. Угоди зі страхування життя як спосіб вкладання капітал Посередницькі операції на страховому ринку. Страхові брокери.

Перейняття ризиків кредитними інститутами. Анальний і акцептний кредити.

Перейняття ризиків при гарантуванні зобов'язань. Держа­вні гарантії кредитів.


^ Тема11. Інфраструктура ринку фінансових послуг

Система інфраструктури ринку фінансових послуг. Органі­заційно оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційні сис­теми). Національна депозитарна система. Розрахунково-клірин­гові установи. Інформаційно-аналітичні системи.

Функції та взаємозв'язок окремих елементів інфраструктури фінансового ринку.


^ Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

Основні завдання державного регулювання ринку фінан­сових послуг. Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінансових посередників.

Захист прав споживачів фінансових послуг.

Органи державного регулювання ринку фінансових по­слуг в Україні. Верховна Рада, України. Національний банк України. Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Держав­ний комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. Антимонопольний комітет.

Регулювання діяльності окремих видів фінансових інсти­тутів. Нормативи здійснення операцій комерційними банками. Регулювання діяльності кредитних спілок. Нормативи посеред­ницької діяльності довірчих товариств. Обмеження операцій ін­вестиційних фондів та інвестиційних компаній. Державне регу­лювання послуг страхових компаній. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами.

Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструкту­ри фінансового ринку. Вимоги щодо діяльності організаційно оформлених ринків (бірж, торговельно-інформаційних систем). Вимоги до депозитарних установ та незалежних реєстраторів.

Саморегулювальні організації фінансових посередників. Вимоги до саморегулювальних організацій та делегування ним функцій регулювання на фінансовому ринку.

^ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Модуль І. Теоретичні та організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг.

Тема 1: Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

 1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі

 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку

 3. Проблеми щодо трактування економічної сутності понять "фінанси" та "фінансовий ринок"

 4. Економічний зміст поняття "фінансовий ринок"

 5. Функції фінансового ринку

 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку

 7. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків

 8. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку

Література: 1-29,48, 56,79,83.


Тема 2: Суб’єкти ринку фінансових послуг

 1. Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація

 2. Юридичні особи усіх форм власності як суб'єкти фінансового ринку

 3. Функції суб'єктів (учасників) фінансового ринку

 4. Система взаємодії суб'єктів ринку цінних паперів

Література: 1-29, 38,14,16,100


Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва

 1. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття "послуга" та "фінансова послуга"

 2. Загальне поняття фінансового посередництва

 3. Етапи становлення ринку банківських послуг України в контексті світового розвитку банківської справи

 4. Класифікація та загальна характеристика основних типів банків

 5. Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні

 6. Небанківські кредитні інститути

 7. Контрактні фінансові інститути

Література: 1-29,34,50,78,95,110


Тема 4: Інституційна структура ринку фінансових послуг

 1. Загальна структура ринку фінансових послуг

 2. Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації фінансового ринку

 3. Методи структуризації фінансового ринку

 4. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів)

 5. Фінансові послуги на грошовому ринку.

 6. Фінансові послуги на валютному ринку.

 7. Фінансові послуги на ринку позик та на фондовому ринку.

Література: 1-29,48,56,72,82,103


Тема 5: Сегментарна структура ринку фінансових послуг

 1. Поняття сегментації фінансового ринку

 2. Методи структуризації фінансового ринку

 3. Критерії сегментації фінансового ринку

 4. Організований ринок фінансових послуг

 5. Неорганізований ринок фінансових послуг

Література: 1-29,33,35,49,50,92


Модуль ІІ. Види послуг на фінансових ринках

Тема 6: Фінансові послуги на грошовому ринку

 1. Організація та особливості функціонування депозитного ринку

 2. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків

 3. Операції з інструментами грошового ринку

 4. Державні фінансові інститути на грошовому ринку

 1. Критерії вибору банку вкладниками

Література1-29,33,38,70,86,94,103


Тема 7: Фінансові послуги на валютному ринку

1. Конверсійні операції на валютному ринку

 1. Форвардні операції. Операції опціон і своп

 2. Визначення ефективності операцій, пов'язаних з конвертованістю валют

 3. Міжнародні розрахунки

Література: 1-29,34,46,59,72,100,102


Тема 8: Фінансові послуги на ринку позик

1. Види та групи банківських операцій, які здійснюють банки в Україні

 1. Поняття та економічна роль банківського кредиту

 2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками

 3. Лізингові та селенгові операції як форма організації кредитно-фінансових відносин

 4. Економічна сутність та механізм здійснення факторингових операцій

 5. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок

Література: 1-29,35,43,55,64,72,88


Тема 9: Фінансові послуги на фондовому ринку

1 Характеристика корпоративних цінних паперів

 1. Фактори формування ринку державних цінних паперів

 2. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів

 3. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів

 4. Формування курсової вартості цінних паперів

 5. Біржові операції з цінними паперами

 6. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)

Література: 1-29,33,42,52,66,89


Тема 10: Фінансові послуги з перейняття ризику

 1. Ймовірнісно-психологічні аспекти проблеми ризику в економіці

 2. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків

 3. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку

 4. Техніка укладання ф'ючерсних контрактів

 5. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів

 6. Проблеми організації ф'ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки

Література: 1-29,35,42,49,52,67,100


Тема 11: Інфраструктура ринку фінансових послуг

 1. Поняття та елементи ринкової інфраструктури ринку фінансових послуг

 2. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект

 3. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг

 4. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів

Література: 1-29,50,36,74,79,92,103


Тема 12: Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

 1. Необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг на етапі становлення його функціональної системи

 2. Національний банк як орган державного регулювання ринку фінансових послуг

 3. Методи регулювання банківської діяльності

 4. Державна політика на валютному ринку

 5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів

 6. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості

 7. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів у економіці України

Література:1-29,34,36,40,58,69,115

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль І. Теоретичні та організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг.
  1   2   3

Схожі:

Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconПрограма навчальної дисципліни «Фінанси»
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» приймаються особи,...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму 0501 «Економіка І підприємництво» спеціальності 050100 “Облік та аудит ” та...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconДо друку Перший проректор Стадник Г. В
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» спеціальності...
Для спеціальності 03050801 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Галузь знань: 0305 – «Економіка і підприємництво»; Напрями підготовки: 03050401; 03050401 – «Економіка підприємства»; 03050801; 03050801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи