7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка1/7
Дата04.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Фінанси»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів денної форми навчання спеціальності

7.050104 «фінанси»


Херсон 2010


Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»


Укладач: ст..викладач Козлова О.П..


Рецензент: к.е.н., професор Коваленко М.А.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол №___від______200_р.

Вступ


Податки – одне з найважливіших джерел, що забезпечує державу грошовими коштами для фінансування її видатків і регулювання соціально – економічних процесів. Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління у сфері оподаткування. Податкова система – це сукупність законів та інших нормативно – правових актів з питань оподаткування. Найвищою формою функціонування податкового законодавства як системи є його зведення у Податковий кодекс. Податкові відносини як фінансово – правове явище проявляються в конкретних формах оподаткування. Тому податкова система на рівні господарської практики – сукупність взаємопов’язаних та взаємо узгоджених податків. Особливим елементом податкової системи є наявність Державних інститутів, що здійснюють адміністрування податків. Адміністрування податків є складовою справою, яке потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних здійснювати планування податків і інших платежів та забезпечувати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю їх сплати до бюджету.


^

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи
податкового менеджменту


Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування. Законотворча діяльність. Планування податків. Податковий контроль. Податковий облік. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків і обов’яз­кових платежів. Податковий менеджмент на рівні підприємств.

Органи управління в сфері оподаткування та їхні функції. Органи законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері оподаткування. Органи нефінансового профілю.

Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, середньої та низової ланок. Права керівників органів податкової служби та їхніх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Правове регламентування діяльності податкових органів. Інструктивно-методичне забезпечення.

Форми розрахунків з бюджетом. Способи утримання податків.
^

Тема 2. Облік платників податків


Облік платників податків—юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання документів для взяття на облік у податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбуткових підприємств.

Облік платників податків—фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Використання даних Державного реєстру фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів.
^

Тема 3. Нарахування податків
та облік податкових надходжень


Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.
^

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.


Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.
^

Тема 4. Види перевірок податкових органів


Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів. Узгодженість звітних даних. Послідовність даних у формах звітності. Оформлення результатів камеральної перевірки.

Документальна перевірка. Планові та зустрічні документальні перевірки, періодичність їх проведення. Підготовка до проведення документальної перевірки. Посвідчення на право проведення перевірки. Програма перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок вилучення документів. Оскарження дій податкових органів.


Тема 5. ^ Контрольна робота податкових органів
у сфері непрямого оподаткування


Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом опо­даткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань з ПДВ. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати розрахунків з ПДВ.

Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів відвантаженої продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахун-
ки підприємства і не знайшли відображення на рахунку «Реалізація». Повнота включення до об’єкта оподаткування опера-
цій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в ра-
хунок оплати праці працівників, для невиробничого спожи-
вання всередині підприємства, бартерного обміну та інших операцій, що є об’єктами оподаткування. Правильність визначення бази оподаткування. Звичайна ціна. Порядок її розрахунку.

Документальна перевірка податкового кредиту. Докумен-
ти, що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах). Правильність відображення сум ПДВ по придбаних товарах, використаних на невиробничі цілі. Перевірка цільового використання імпортованих товарів для власних потреб. Обґрунтованість застосування пільг.

Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку акцизного збору. Обґрунтованість зменшення акцизного збору при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження здійснення експортної операції.

Документальна перевірка акцизного збору. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

Тема 6. ^ Контроль за правильністю нарахування
та своєчасністю сплати до бюджету
податку на прибуток


Камеральна перевірка декларацій про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.

Дотримання положень по інвентаризації і правильність відоб­раження в обліку її результатів. Випадки, в яких проводиться інвентаризація. Наявність документів для проведення інвентаризації, правильність їх оформлення. Вплив результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку. Правильність визна­чення розміру збитків від розкрадання цінностей.

Достовірність відображення в обліку валових доходів платника.

Відстеження послідовності операцій з відвантаження та оплати товарів. Перевірка валових доходів за відсутності податкового обліку. Повнота включення в об’єкт оподаткування доходів від позареалізаційних операцій. Правильність визначення валового доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Повнота включення до валового доходу доходів від операцій з основними фондами.

Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність обліку та списання матеріальних цінностей. Перевірка розрахунку приросту (убутку) вартості сировини, матеріалів, товарів. Достовірність витрат на оплату праці. Законність створення резервів майбутніх витрат. Обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування; на науково-технічне забезпечення; на підготовку кадрів; на рекламу; представницьких витрат; на відрядження; на сплату орендних платежів; на утримання об’єктів соціаль­но-культурної сфери; інших витрат.

Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати зборів до державних цільових фондів. Достовірність об’єкта нарахування зборів. Виплати, які не включаються в об’єкт оподаткування. Правильність застосування ставок зборів. Встановлення термінів перерахування зборів до державних цільових фондів.

Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток вино-гра­дарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму нарахування збору. Попередня перевірка звіту: наявність усіх реквізитів, правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка: достовірність об’єкта нарахування збору. Штрафні санкції.

Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань. Достовірність ба­лансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фон­дів. Своєчасність припинення нарахування амортизації. Правильність списання залишкової вартості основних фондів на валові витрати. Законність нарахування прискореної амортизації.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2809 методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент" спеціальності 050104 "Фінанси "
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент"/ Укладач: К. В. Савченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.–...
7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи