Фінансовий менеджмент icon

Фінансовий менеджмент
Скачати 190.16 Kb.
НазваФінансовий менеджмент
Дата04.09.2012
Розмір190.16 Kb.
ТипДокументиФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТЗатверджено

кафедрою фінансів та кредиту

Протокол № ___ від _________2003
Укладач:

В.В. Кузьмін, к.е.н., доцент 1. ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ


Дисципліна "Фінансовий менеджмент" є базовою для підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту. Її розроблено з метою засвоєння сучасних методів управління фінансами суб'єктів господарської діяльності.

^ Ціль навчальної дисципліни - дати студентам базові знання з теорії і практики управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, а також сформувати належні практичні навички.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомити із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

 • навчити правильно застосувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

 • виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • сформувати вміння застосувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

 • обґрунтувати необхідність та пояснити методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

 • навчити правильно оцінювати фінансові ризики та застосувати інструменти антикризового управління підприємством.
 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Вивчення дисципліни здійснюється самостійно кожним студентом і включає вивчення теорії і практичну підготовку. Практична підготовка полягає у виконанні завдань на базах виробничої практики, розв'язуванні задач, фінансових ситуацій з використанням посібника для самостійного вивчення дисципліни, підготовленого кафедрою.

Орієнтований розподіл часу за окремими темами наведено в таблиці.

Під час проведення організаційно-ознайомлювальної сесії студентам буде прочитано лекції в обсязі 6 годин.


Тема

Вивчення

теорії, год.

Практична підготовка, год.

Разом, год.

1.

Теоретичні основи управління фінансами підприємства.

4

2

6

2.

Формування фінансових ресурсів підприємства.

4

5

9

3.

Управління грошовими потоками підприємства.

4

5

9

4.

Управління прибутком підприємства

6

4

10

5.

Управління активами підприємства.

4

6

10

6.

Управління структурою і вартістю капіталу.

4

6

10

7.

Управління інвестиційною діяльністю підприємств.

5

5

10

8.

Управління фінансовими ризиками.

4

2

6

9.

Оцінка структури балансу і прийняття рішень щодо її покращення.

4

8

12

10.

Аналіз фінансової діяльності і оцінка фінансового стану підприємства.

4

4

8

11.

Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємства.

5

5

10

12.

Антикризове фінансове управління підприємством при загрозі банкрутства.

4

6

10
Всього

52

58

110^ 3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Теоретичні основи управління фінансами підприємства.


Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Складові частини фінансового менеджменту. Значення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства для реалізації кінцевих інтересів його власників. Об'єктивні і суб'єктивні фактори, які впливають на прибуток підприємства. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи та засоби фінансового менеджменту.


^ Тема 2. Формування фінансових ресурсів підприємства.


Загальні основи управління формуванням фінансових ресурсів. Агресивна політика фінансування. Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні джерела формування фінансових ресурсів. Консервативна політика фінансування. Коефіцієнти оцінки формування фінансових ресурсів. Розподіл фінансових ресурсів.

Управління формуванням власних фінансових ресурсів. Агресивна дивідендна політика, консервативна дивідендна політика. Політика формування власних фінансових ресурсів. Самофінансування. Основні напрямки розподілу прибутку підприємства. Управління приватними залучених коштів підприємств. Політика формування залучених коштів підприємств. Обслуговування боргу. Оренда, основних коштів (лізинг).

Зміст основних етапів формування амортизаційної політики.


^ Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства


Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух коштів.

Вхідні грошові потоки і їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошовим потоком "оплата рахунків суб'єктів господарювання". Перерахування коштів до бюджету і цільових державних фондів. Погашення зобов'язань за кредитами та інших боргових зобов'язань. Витрати на оплату праці.

Планування надходження й використання коштів. Розробка й застосування платіжного календаря.


^ Тема 4. Управління прибутком підприємства


Зміст і завдання управління загальним прибутком. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Зовнішні та внутрішні фактори. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний ліверідж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. Створення резервного капіталу. Політика розвитку підприємства з використанням прибутку. Дивідендна політика.


^ Тема 5. Управління активами підприємства


Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Методи інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості. Управління коштами. Оптимізація залишку коштів підприємства.

Джерело формування оборотних активів підприємств та способи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.


^ Тема 6. Управління структурою і вартістю капіталу


Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позик. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий ліверідж. Ефект фінансового ліверіджу.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.


^ Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю.


Формування інвестиційної політики підприємства. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та їх розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел. Фінансування капіталовкладень.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал) .


^ Тема 8. Управління фінансовими ризиками.


Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний, Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику і його впливу на фінансовий стан підприємства та на його прибутковість.

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик та порядок її визначення.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.


^ Тема 9. Оцінка структури балансу і прийняття рішень щодо її покращення.


Бухгалтерський баланс як база для прийняття рішень по управлінню активами і пасивами підприємства. Платоспроможність. Сутність і традиційні методи оцінки. Визначення необхідного рівня коефіцієнта загальної ліквідності. Взаємозв'язок реального і необхідного коефіцієнтів загальної ліквідності. Еталонний коефіцієнт загальної ліквідності.

Методи оцінки фінансових звітів. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз збуту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємства.


^ Тема 10. Аналіз фінансової діяльності і оцінка фінансового стану підприємства.


Завдання та види фінансового аналізу. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Вертикальний та горизонтальний процентний аналіз. Методи оцінки фінансового стану підприємства. Головні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства. Дюпонівська система фінансового аналізу. Оцінка ймовірності банкрутства за допомогою Z - розрахунку Альтмана. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства.


^ Тема 11. Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємств.


Фінансове прогнозування та планування в системі фінансового менеджменту. Цілі й завдання внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування

Методи фінансового прогнозування та планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофірмового фінансового контролю.


^ Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством при загрозі банкрутства.


Зміст та завдання антикризового фінансового управління підприємством.

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства і комплекс запобіжних заходів.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація з рішення арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання.

Методи фінансування санації підприємства. Управління залученням зовнішніх фінансових джерел та внутрішніми джерелами фінансування.

Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств. 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


А. ОСНОВНА

 1. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника - Центр, 2000.

 2. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника - Центр; Эльга, 2000.

 3. Бланк И.А. Управление оборотным капиталом. - К.: Ника - Центр, 1998.

 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: Ника - Центр, 2000.

 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника - Центр; Эльга 1999.

 6. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника - Центр, 1998.

 7. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП "Вазако"; Молодь, 1997.

 8. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91.

 9. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91.

 10. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.07.91.

 11. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97.

 12. Закон України "Про лізинг" від 16.12.97.

 13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.99.

 14. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 6.04.99.

 15. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99.

 16. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99.

 17. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97.

 18. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 19. Нікбахт Є., Гропелі А. Фінанси. - К.: Вік; Глобус, 1992.

 20. Фінанси підприємств: Підручник /Кол. Авт. Під кер. Проф. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1999.

 21. О.П. Крайник , З.В. Хлепникова Фінансовий менеджмент. - К.:- Львів, 2001.

 22. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент. - М.: 2001.^ Б. ДОДАТКОВА

 1. Бочаров В.В. Методи финансирования инвестиционной деятельности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 2. Олексюк О.С. Моделювання прийняття ризикових фінансових рішень. - К.: Вища шк., 1998.

 3. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998.

 4. Практикум по финансовому менеджменту /Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1998.

 5. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А.. Управление оборотным капиталом. - М.: Перспектива, 1998.

 6. Терехин В.И. Финансовое управление фирмой. - М.: Экономика, 1998.

 7. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1998.

 8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра - М, 1996.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: Инфра-М, 1999.

 10. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. - К.: ИТД "Филин", 1995.
 1. ^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ


У процесі самостійного вивчення матеріалу студенти мають засвоїти такі питання (за відповідними темами):


Тема 1. Теоретичні основи управління фінансами підприємств.


 1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту.

 2. Функції і механізм фінансового менеджменту.

 3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

 4. Методи і принципи фінансового менеджменту.


Тема 2. Формування фінансових ресурсів підприємства.


 1. Загальні основи управління формуванням фінансових ресурсів підприємства.

 2. Агресивна та консервативна політика фінансування.

 3. Управління формуванням власних фінансових ресурсів.

 4. Дивідендна політика підприємства.

 5. Політика привертання залучених коштів.Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства.


 1. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.

 2. Принципи управління грошовими потоками.

 3. Класифікація грошових потоків на підприємстві, їх склад та особливості формування.

 4. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками.

 5. Управління грошовим потоком "виручка від реалізації продукції".

 6. Управління грошовим потоком "отримання банківських кредитів".

 7. Управління грошовим потоком "надходження коштів від фінансових інвестицій"

 8. Зміст, завдання управління вихідними грошовими потоками.

 9. Управління грошовим потоком "оплата рахунків суб'єктів господарювання".

 10. Управління грошовим потоком "платежі державі".


Тема 4. Управління прибутком.


 1. Зміст і завдання управління формуванням прибутку підприємства.

 2. Управління прибутком від операційної діяльності.

 3. Управління собівартістю та її вплив на формування прибутку від реалізації.

 4. Розробка цінової політики та її оптимізація.

 5. Управління прибутком від фінансових операцій.

 6. Управління розподілом прибутку.

 7. Управління розподілом і використанням прибутку підприємств.

 8. Управлінням використанням чистого прибутку для виплати дивідендів.Тема 5. Управління активами підприємства.


 1. Склад, структура та оцінка активів підприємства.

 2. Управління запасами на підприємстві.

 3. Управління дебіторською заборгованістю та її оптимізація.

 4. Управління коштами підприємства.

 5. Управління необоротними активами підприємства.

 6. Стратегія фінансування оборотних активів.Тема 6. Управління структурою і вартістю капіталу.


 1. Капітал, його сутність і класифікація.

 2. Визначення вартості капіталу.

 3. Сутність власного капіталу підприємства і його структура.

 4. Управління позичковим капіталом.

 5. Управління кредиторською заборгованістю.

 6. Структура капіталу. Оптимізація структури капіталу.

 7. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.


Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю підприємств.


 1. Зміст і завдання управління інвестиціями.

 2. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

 3. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

 4. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.

 5. Порядок формування інвестиційного портфеля.


Тема 8. Управління фінансовими ризиками.


 1. Економічна сутність фінансових ризиків на підприємстві та їх класифікація.

 2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

 3. Зміст управління фінансовими ризиками.

 4. Методи оцінки ризиків.

 5. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.Тема 9. Оцінка структури балансу і прийняття рішень, щодо її покращення


 1. Призначення та види фінансових звітів.

 2. Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

 3. Сутність і традиційні методи оцінки платоспроможності.

 4. Визначення і взаємозв'язок реального і необхідного коефіцієнтів загальної ліквідності.

 5. Методи оцінки фінансових звітів.

 6. Оцінка незадовільної структури балансу підприємства.

Тема 10. Аналіз фінансової діяльності і оцінка фінансового стану підприємства.


 1. Завдання та види фінансового аналізу.

 2. Показники оцінки фінансового стану підприємства, методика розрахунків і характеристика.

 3. Дюпонівська система фінансового аналізу.

 4. Оцінка ймовірності банкрутства за допомогою Z - розрахунку Альтмана.

 5. Показники ділової активності , методика розрахунків і характеристика.Тема 11. Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємства.


 1. Цілі і завдання внутрішньофірмового планування та прогнозування.

 2. Бюджетування, його сутність та види бюджетів.

 3. Оперативне фінансове планування.Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством при загрозі банкрутства.


 1. Зміст та завдання антикризового управління підприємством.

 2. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління.

 3. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства.

 4. Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством.
 1. ^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


 1. Визначити оптимальну структуру капіталу підприємства на основі розрахунку ефекту фінансового ліверіджу.

 2. Розрахувати оптимальну структуру джерел фінансування капітальних вкладень.

 3. Визначити вплив кон'юнктури ринку на тенденції формування прибутку від основної операційної діяльності.

 4. Проаналізувати розміщення оборотного капіталу з урахуванням ліквідності активів.

 5. Розрахувати прибутковість і ризик формування інвестиційного портфеля підприємства.

 6. Визначити вплив оподаткування на інвестиційну та дивідендну політику підприємства.

 7. Оцінити кредитоспроможність підприємства.

 8. Розробити заходи щодо скорочення дебіторської заборгованості.

 9. Оцінити рівень страхового захисту майнових інтересів підприємства.

 10. Визначити точку беззбитковості та обґрунтувати можливість беззбиткової діяльності підприємства.

 11. Обґрунтувати можливе банкрутство підприємства.

 12. Обґрунтувати доцільність санації чи ліквідації підприємства, що опинилося у фінансовій кризі.

 13. Розробити інвестиційні пропозиції на підприємстві.

 14. Розрахувати вплив інфляції на величину грошових потоків у процесі впровадження інвестиційного проекту.

 15. Розробити фінансову стратегію (концепцію) розвитку підприємства.

 16. Розробити систему бюджетів на підприємстві.

 17. Розробити оптимальну дивіденду політику на підприємстві.

 18. Подати техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.

 19. Оцінити фінансовий стан підприємства.

 20. Оцінити фінансові ризики підприємства та обґрунтувати заходи щодо їх мінімізації.

 21. Оцінити баланс підприємства.

 22. Розрахувати й оцінити фінансову стійкість підприємства.

 23. Розробити заходи щодо профілактики фінансової кризи на підприємстві.

 24. Опробувати різні методи нарахування амортизації на підприємстві.

 25. Визначити та проаналізувати фактори, які впливають на прибуток від операційної діяльності підприємства.

 26. Проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства.

 27. Розрахувати систему показників рентабельності підприємства та оцінити його рентабельність з допомогою цих показників.

 28. Проаналізувати майновий стан підприємства.

 29. Визначити оптимальну потребу в оборотних коштах для забезпечення операційної діяльності.

 30. Оцінити наявне кредитне забезпечення підприємства.


Вимоги до виконання практичних завдань

на базах виробничої практики


Усі завдання студент виконує письмово.

У кожному з них необхідно:

 • сформулювати ціль і завдання дослідження;

 • розкрити теоретичні положення проблеми, що досліджується;

 • обґрунтувати методику розв'язання практичного завдання;

 • здійснити необхідні розрахунки за даними досліджуваного підприємства;

 • оцінити отримані результати, зробити необхідні висновки та подати пропозиції.

Термін подання виконаних завдань на кафедру та їх захисту визначається згідно із затвердженим графіком навчального процесу. 1. ^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Проміжний контроль з дисципліни "Фінансовий менеджмент" включає:

 • оцінювання виконання практичних завдань на базі виробничої практики;

 • оцінювання результатів самостійного вивчення теоретичного матеріалу.

Кожний студент повинен виконати 2 практичні завдання зі списку запропонованого кафедрою (розділ 6), і 2 теоретичні завдання (звіти про вивчення відповідних тем дисципліни згідно з тематичним планом). Форми контролю вивчення теоретичного матеріалу визначає кафедра.

Оцінка виконання кожного практичного і теоретичного завдання має три рівні:0,5,10 балів.

Відтак максимальна оцінка, отримана під час проміжного контролю, дорівнюватиме 40 балам.

Студент може бути допущений до екзаменаційної сесії, якщо він має позитивні оцінки за підсумками проміжного контролю.

Схожі:

Фінансовий менеджмент iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Фінансовий менеджмент iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Фінансовий менеджмент icon«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т. В., Кадничанський М. В. Харків:...
Фінансовий менеджмент iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Фінансовий менеджмент iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
Фінансовий менеджмент iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
Фінансовий менеджмент iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Фінансовий менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи