Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Скачати 411.2 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка3/3
Дата04.09.2012
Розмір411.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Третя задача

Розрахувати працездатність комплексу: Рівненська АС — Здолбунівський цементний завод — Завод залізо­бетонних виробів -- М'ясо-молочний комбінат — Сільськогосподарське підприємство - - Торгівля - - гро­мадяни — Страхова компанія з грошовими активами 700 тис. грн., в разі перебоїв у проплаті: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 90; 120; 150 та 180 діб, а також платоспроможність стра­хової компанії та потребу в перестрахуванні, якщо:

— відпускна ціна 1 квт/год — 10 коп.;

- ціна ТВЕЛів для виробництва електроенергії -6 тис. дол. США за шт., потреба — 12 шт., терміна робо­ти—б міс. Передоплата. Конвертація $1/5,51 грн. плюс 4% комісійних. Строк конвертації — 2 міс. При цьому:

— Здолбунівський цементний завод споживає 23 500 квт/год на добу, виробляє 48 тонн цементу, який продає по ціні 58 грн. за одну тонну;

- Завод залізобетонних виробів виробляє за добу 62 тонни виробів з цементобетону, повністю використовую­чи вироблений цемент Здолбунівського заводу, продає залізобетонні вироби по середній ціні 96 грн. за 1 т;

— М'ясо-молочний комбінат будує новий корпус і ко­жен день будівельники монтують і збирають будівлю із залізобетонних виробів у середньому вагою 62 т. їх за­робітна плата з бюджетними та обов'язковими відраху­ваннями становить 97,5% від ціни залізобетонних ви­робів, змонтованих у будівлю.

Третя задача

Четверта задача: - Графічне зображення:


Показує: найпильнішої уваги потребують фінансові зв'язки II; III та VII — м'ясомолочного комбінату, який є, з одного боку, споживачем виробів ЗБВ та продукції сільського господарства (зв'язки III та VII), а з другого -виробником продукції, яка формує весь ланцюг грошової проплати наданого комплексу (зв'язок II зі зв'язком І).

- Потреба коштів для безупинного будівництва, який проводить м'ясомолочний комбінат, як проплата торгівлі та громадян на добу становить:

11755 грн [62 х 96 + (62 х 96 х 0,975)]; — І страхова сума.

— Потреба коштів на добу роботи Рівненської АС по­винна становити:

1436 грн [(6000 х 12 х 3,51 х 1, 04) 6 (ЗО + 31 +30 + 31 + ЗО + 31)] — II страхова сума.

— Потреба грошей Здолбунівського ЦЗ на добу за вживання електроеенергії АС становить:

2350 грн [23500 х 0,1] — III страхова сума

- Проплата м'ясомолочного комбінату заводу ЗБВ за залізобетонні вироби в добу становить:

5952 грн [62 х 96] — ГУстрахова сума.

Як бачимо, найбільша — четверта страхова сума, не­стача якої може призвести до зриву безпечною бізнесу всього ланцюга комплексу.

З огляду на термін проплати за твели критична (згідно умов — за два місяці до поставки) сума проплати має бу­ти акумульована за чотири місяці, маємо ж:

3,7 місяця [(6000 х 12 х 3,51 х 1,04): 2350], що відповідає вимогам.

Згідно з законом України “Про страхування”, серед вимог власного утримання страховиком ризику (10% від грошових активів страхової компанії), термін наступу страхової події буде після:

12 діб [(700000x0,1): 5952].

Відповіді по варіантах:

10 діб — відшкодування 0, оскільки термін страхової події згідно з розрахунком надає після 12 доби; 20 діб -168% [70000: [70000 = (5952 х (20 -- 12)] х 100, тобто: 117600 грн; ЗО діб - 253%, тобто 177100 грн; 40 діб - 338% [ 236600] грн; 50 діб - 423% [296100] грн; 60 діб - 508% [5355600] грн; 90 діб - 763% [534100] грн; 120 діб - 1018% [712600] грн; 150 діб -- 1274% [891800] грн; 180 діб -1526% [1068200] грн.

Висновок: після затримки проплати на 118 діб страхо­ва компанія стає неплатоздатною, ризики треба перест­раховувати


^ Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з дисципліни “Страхові послуги”


Модулі

Модуль І

Модуль ІІ

Сума

Кількість балів за модуль

50

50

Кількість балів за змістовий модуль

ЗМ№1

ЗМ№2

ЗМ№3

ЗМ№4

ЗМ№5

ЗМ№6

Мод.

контроль

ЗМ№7

ЗМ№8

ЗМ№9

ЗМ№10

ЗМ№11

ЗМ№12

ЗМ№13

Мод.

контроль

Кількість балів за видами робіт

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

100

з них: відвідування

222222

10

2222222
10

Активність на практ.

заняттях
2233332222211
Виконання ср.р.

12

14

Наукова робота

Модуль І: Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

Модуль ІІ: Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни виміряється в балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у відомість обліку успішності, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг дисципліни «Страхові послуги» у балах відповідно до тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», затверджено наказом міністерства освіти і науки від 23.01.2004р. №48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка національна

Оцінка за шкалою

ECTS

Визначення

ECTS

Рейтинг дисципліни, бали

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю не суттєвих помилок

90-100

Добре

B

Вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

C

В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

67-74

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

Можливе повторне складання

35-59

F

З обов’язковим повторним курсом

1-34

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЕКЗАМЕН


 1. Страховий ринок, його структура та проблеми розвитку в економічній системі України.

 2. Суб’єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними

 3. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

 4. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній.

 5. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.

 6. Особливості реалізації страхових послуг.

 7. Правові відносини між суб'єктами страхування.

 8. Порядок укладення договору страхування та набуття ним чинності.

 9. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин.

 10. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхо­вих відшкодувань.

 11. Вирішення суперечок та припинення дії договору.

 12. Суть страхування життя та його класифікація

 13. Обов’язкове страхування в Україні: призначення та види

 14. Основні види страхових послуг у сфері страхування життя

 15. Добровільне страхування додаткової пенсії

 16. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування

 17. Характеристика страхового захисту життя, здоров'я та працездатності громадян від нещасних випадків.

 18. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

 19. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

 20. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

 21. Форми медичного страхування.

 22. Колективне медичне страхування.

 23. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон.

 24. Суть страхування підприємницьких ризиків.

 25. Основні умови страхування ризику втрати майна суб'єктами підприємницької діяльності.

 26. Оцінка вартості майна підприємства та встановлення страхової суми.

 27. Перелік та характеристика факторів, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій.

 28. Порядок укладання підприємствами договору страхуван­ня майна та припинення його дії.

 29. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільсько­господарськими підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

 30. Обов'язкове страхування деяких видів тварин.

 31. Правила добровільного страхування майна сільськогос­подарських підприємств, орендарів, селянських (фер­мерських) господарств.

 32. Добровільне страхування тварин, що належать сільгосп­виробникам та приватним особам.

 33. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.

 34. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

 35. Страхування монтажних ризиків.

 36. Страхування машин від поломки.

 37. Страхування електронного обладнання.

 38. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

 39. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страхо­вий захист майнових інтересів кредиторів.

 40. Страховий захист фінансових ризиків.

 41. Страхування депозитів та формування системи депозит­ного страхування в Україні.

 42. Об'єкти та ризики страхування автотранспортних засобів.

 43. Обмеження страхування авто каско.

 44. Основні види та особливості проведення страхування транспортних засобів.

 45. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 46. Загальні положення морського страхування.

 47. Страхування каско суден.

 48. Страхування вантажоперевзень.

 49. Страхування відповідальності судновласника.

 50. Загальні відомості про авіаційне страхування.

 51. Вимоги до проведення обов'язко­вого авіаційного страхування цивільної авіації.

 52. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

 53. Добровільні види авіаційного страхування.

 54. Космічне страхування.

 55. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб.

 56. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак.

 57. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності гро­мадян України, що мають у власності зброю.

 58. Економічна сутність і функції перестрахування

 59. Співстрахування та його значення в розвитку страхування

 60. Принципи формування та розподілу прибутку страхових компаній

Список рекомендованої літератури


Нормативні документи:

    1. Про страхування: Закон України від 7.03.96 р (зі змінами та доповненнями )

    2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України

    3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

    4. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523 // Офіційний вісник України — 1996.

    5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" № 959 від 14.08.1996 р.

    6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками" № 1523 від 18.12.1996 р.

    7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок та умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" № 1175 від 28.09.1996 р. (зі змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96 р., №93 від 26.01.98 р., № 1024 від 06.07.98 р., № 1925 від 04.12.98 р., №494 від 31.03.99 р., №842 від 27.05.2000 р, № 1276 від 18.08.2000 р, №1228 від 26.09.2001 р.).

    8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" №747 від 29.04.1999 р.

    9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власності" №1000 від 11.07.2002

    10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам" №944 від 09.09.2002

    11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" № 1535 від 12.10.2002р.

    12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин" №590 від 23.04.2003 р.

    13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" №539 від 29.04.2004 р.

Основна:

 1. Акерман С.Г., Визерс С, Голубев С.Н. и др. Добровольное медицинское страхование. — М.: РЮИД, 1995. — 127 с.

 2. Александрова а.а. Страхування. – К.:ЦУЛ, 2002.

 3. Аленичев В.В., Аленичева Г.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-Сервис, 1994.

 4. Аналіз фінансових результатів діяльності страхових органів - Фінанси № 3 1993 р.

 5. Базилевич В.Д. Страховой ринок України. К.: Знання, 1998 – 374 с.

 6. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К., 1997

 7. Балабанов И.Т. Занимательное страхование. 1998 – 192 с.

 8. Бирюков Б.М. Страхование автомобиля. - М.: ПРИОР, 1999. -128 с.

 9. Бланд Д.Страхование: принципы и практика - М.: ФиС, 1998. - 414 с.

 10. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: Статут, 2000. - 220 с. .

 11. Введение в страхование 2-е издание. Шахов. Финансы и статистика. Уч. Пособие. 1998 –288 с.

 12. Внукова Н. Практика страхового бизнеса. — К.: Либра, 1994.

 13. Воблый Г. К. Основы экономики страхования. — М.: Анкил, 1995.

 14. Воробьев М.В. Страхование от огня. - М.: Анкил, 1992. - 16 с.

 15. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху - М.:Финансы, 1995.- 132 с. .

 16. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Финансы и статистика. 1998. – 304 с. 65. 261.7я73

 17. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 2000. -126 с.

 18. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пос. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 416 с.

 19. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996. — 528 с.

 20. Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрахование. Теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 1993.

 21. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях.-М.:Анкил, 1993. - 76 с.

 22. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник. — К.: УФ1МБ, 1995.

 23. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 344с.

 24. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 1997. - 256 с.

 25. Ингосстрах: Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования/ Под ред. В.П. Кругляка — М.: Издательский дом Русанова, 1996.- 432 с.

 26. Кагаловская Э.Т., Левант И.А. Справочное пособие по личному страхованию. — М.: ЮКИС, 1993. — 133 с.

 27. Клапків М. Кредитно-страховий альянс.—Тернопіль.: Збруч, 1995.

 28. Крутик А. Организация страхового дела.С.-П. Бизнес-пресса, 1999 –304 с.

 29. Ларичев В. Мошенничество в сфере страхования. М.: Фбк-пресс, 1998 – 160 с.

 30. Лисицын Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. — М.: Медицина, 1995. — 142 с.

 31. Миронов А.А., Таранов А. М., Чейда А.А. Медицинское страхование. — М.: Наука, 1994. —312 с.

 32. Об организации страхового дела. Юринформцентр. 1998 – 304 с.

 33. Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховых органи­заций. — М.: Анкил,1993.

 34. Осадець С.С. Страхування. – К.:КНЕУ,2002.

 35. Основы страховой деятельности. Федорова Т.А. БЕК. Учебник. 1999 – 776 с.

 36. Особенности имущественного страхования. Опыт страхового рынка Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 32 с.

 37. Практикум по страховому делу: Учеб. Пособ. Для вузов / Под ред. В.И. Рябкина. –М.:ЗАО «Финстатинформ», 1998.-72 с. 65. 261.7я73

 38. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. - М.: ФиС, 1998. - 336 с.

 39. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. - К.; Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400с.

 40. Саркисов С.Э. Личное страхование. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.

 41. Семенное А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. — М.: Финстатинформ, 1993.

 42. Сербиновский Б. Страховое дело.Рост.: Феникс, 2000-384 с.

 43. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. —М.: Финансы и статистика, 1991.

 44. Словник-довідник термінів по страхуванню та перестрахуванню - під редакцією Ю.М. Журавлева М. Видавництво "АНКІП" 1992р.

 45. Социальное и личное страхование. Опыт страхового рынка ФРГ. -М.: Анкил, 1996. - 122 с.

 46. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. — М.: ЮНИТИ, 1994.

 47. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. / Под ред. Н.А.Никологорского - М.:Страховой полис, ЮНИТИ, 1994. -336с.

 48. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 80с.

 49. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. — М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

 50. Страхование. Александров. Приор. Правила и условия страхования. 1998 – 192

 51. Страхование: принципы и практика. Сост. Бранд (пер. анг.). 1999 – 416 с.

 52. Страховий ринок України 1993-2001рр.//Финансовые услуги. - 2001. -№6.

 53. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

 54. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. — М.: Банков­ский и биржевой научно-исследовательский центр, 1992.

 55. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера.)/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 640 с.

 56. Страхування фінансових гарантій. - М., 1992 р. Видавництво "АНКІП"

 57. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р. екон. наук, проф.- К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

 58. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчи­вости страховщиков. — М.: Анкил, 1995.

 59. Томилин В. Транспортное страхование в России и странах Балтии. -М.: Анкил, 2000. - 208с.

 60. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М.: Анкил, 1995. - 80 с.

 61. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. -М.: Анкил, 2000. - 320 с.

 62. Фінансово-кредитний словник в 3-х томах М. Фінанси та статистика 1984-1988 р.

 63. Шахов В. В. Введение в страхование. — М.: Финансы и статистика, 1992.

 64. Шахов В.В. Страхование. Учебник. — М.: Страховой полис, 1997.

 65. Шахов В.В. Страхование: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311с.

 66. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998. -424 с.

 67. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. - К.: 1ЕУГП, 2000. - 268 с.

 68. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. – М: ФиС, 1999.-352 с.

 69. Шумелда Я. Страхування. Навч.посібн.-Тернопіль:Джура, 2004

 70. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду - М.: Анкил, 1999. - 136 с.

 71. www.aliinsurance.ru

 72. www.cir.ru

 73. www.insurance.com.ua

 74. www.oranta.com.ua

 75. www.protecta.kiev.ua

 76. www.uainsur.com


1   2   3

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи