Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Скачати 351.02 Kb.
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Дата04.09.2012
Розмір351.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Страхові послуги”

усіх форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Частина І


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____

ВСТУП

Дисципліна „Страхові послуги" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

^ Предмет дисципліни: система відносин між сторонами страхової угоди з купівлі-продажу страхових послуг. Практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, виконання потреб страхового ринку і окремих галузей економічної та соціальної сфери національного суспільства.

Мета курсу «Страхові послуги» - сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб довести до студентів зміст страхових операції і навчити їх, користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності.

Допомогти студентові вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить йому сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в галузі страхування та повністю використовувати можливість страхового захисту в роботі та особистому житті.

Встановити сутність, необхідність використання та можливість розширення асортименту страхових послуг з урахуванням ринкового попиту на ці послуги та необхідність їх застосування в умовах ринку.

Поглиблено вивчати склад та особливості організації основних видів страхування життя, майнового страхування і страхування відповідальності.

Опановувати організацію процесу купівлі та продажу страхових послуг, методику визначення їх ціни і встановлення згідно норм чинного законодавства взаємовідносин сторін договору страхування у вигляді прав та обов’язків цих сторін.

У процесі викладання дисципліни реалізуються також такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності » страховиків.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни: сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в галузі страхування та повністю використовувати можливість страхового захисту в роботі та особистому житті.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни: користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: дисципліна своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення методологічні надання страхових послуг на національному страховому ринку.


^

ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ „СТРАХУВІ ПОСЛУГИ”Модуль І. Страхові послуги їх значення в системі грошових відносин


Змістовий модуль 1 Страхова послуга та особливості її реалізації

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність надання страхових послуг фізичним і юридичним особам і розширення їх асортименту.

Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на страхові послуги.

Системи продажу страхових послуг. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників; переваги і недоліки. Права і обв’язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами і вимоги до неї. Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.

Література: [1-3, 8, 11-18, 22, 24, 25, 31-35, 39-41, 43-46].


^ Змістовий модуль 2 Порядок укладання та ведення страхової угоди

Етапи укладання та виконання умов договору страхування: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування завданих збитків.

Заява про страхування: форма подання, зміст, призначення.

Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об'єкта на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття; франшизи; виключення з страхування; розрахунок страхової премії.

Укладання договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст договору страхування і страхового полісу, його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страхове свідоцтво і страховий сертифікат.

Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхового випадку. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування. Система страхової відповідальності. Урахування франшизи і виключень із страхування.

Література: [1-3, 8, 9, 13-14, 22, 25, 31-35, 39-41, 44-46].


^ Змістовий модуль 3 Основні види страхових послуг у сфері

страхування життя

Необхідність і призначення страхового захисту життя і пенсій громадян. Розвиток і сучасний стан страхування життя і пенсій.

Зміст і особливості страхової послуги по страхуванню життя і пенсій. Страхування капіталу і страхування ренти.

Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяги страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових внесків. Організація роботи страхової компанії по визначенню страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

Страхування дітей. Страхування на дожиття до певного строку або події (до вступу в шлюб). Довічне страхування. Страхування пенсій (індивідуальне та на основі взаємності).

Література: [1-3, 8, 14, 19, 22, 25-35, 38-41, 44-46].


^ Змістовий модуль 4 Страхування від нещасних випадків

Необхідність і призначення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми й види страхування від нещасних випадків.

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Особисте обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми.

Добровільні види страхування від нещасних випадків і умови їх проведення. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей (школярів) від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.

Література: [1-3, 8, 14, 19, 22, 25-35, 38-41, 44-46].


^ Змістовий модуль 5 Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб'єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Обов'язкове медичне страхування і його особливості.

Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Строк страхування. Права й обов'язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку.

Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон. Організація роботи страхової компанії. Послуги з міжнародного медичного асістансу та їх застосування. Умови і особливості укладання договору страхування.

Література: [1-3, 5, 8, 14, 18-22, 24-26, 30-35, 41, 44-46].


^ Змістовий модуль 6 Страхування підприємницьких ризиків

Зміст поняття «підприємницькі ризики». Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми, види, об'єкти і суб'єкти страхування.

Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків. Основні умови страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності; об'єкти страхування і їх оцінка; виключення; строк дії договору. Страхова сума, страховий тариф. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування від перерв у підприємницькій діяльності внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

Страхування відповідальності товаровиробника (надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів): за якість продукції, що виробляється (послуг, що надаються; робіт, що виконуються; товарів, що продаються); за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення навколишнього середовища.

Страхування особистих ризиків у підприємництві. Страхування працівників від нещасних випадків та на випадок захворювання за рахунок коштів підприємця.

Обов'язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні.

Література: [1-3, 5, 8, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 28, 30-35, 38-42,44-46].


^ Модуль ІІ. Організація надання страхових послуг


Змістовий модуль 7 Сільськогосподарське страхування

Економічні завдання страхування в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування.

Страхування сільськогосподарських тварин.

Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

Обов'язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.

Література: [1-3, 14, 22, 25, 30-35,44-46].


^ Змістовий модуль 8 Страхування технічних ризиків

Необхідність і призначення страхування технічних ризиків. Види страхування.

Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування машин і агрегатів від поломок. Умови страхування.

Страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних.

Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань. Умови страхування.

Обов'язкові види страхування технічних ризиків в Україні.

Література: [1-3, 8,14,15,22,23,25,28,30-35,38-42, 44-46].


^ Змістовий модуль 9 Страхування кредитних та фінансових ризиків

Необхідність і призначення страхування ризиків у фінансово-кредитній сфері.

Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні проекти. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів.

Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Визначення збитків. Страхове відшкодування і особливості його виплати; страхування ризику неповернення кредиту. Страхування банківських портфельних кредитів, порук і гарантій.

Сутність та економічний зміст окремих видів страхування фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: страхування ризиків втрати прибутку (доходу), ризиків неплатежу; страхування депозитів; інші види страхування фінансових ризиків. Умови страхування.

Література: [1-3, 8,14, 15,22, 25,28,30-35,41-42,44-46].


^ Змістовий модуль 10 Автотранспортне страхування

Необхідність і призначення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Сучасний стан і перспективи розвитку системи автотранспортного страхування в Україні.

Страхування автотранспорту. Характеристика об'єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Строк страхування. Франшиза. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строки страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов'язки членів МТСБУ.

Міжнародна система «Зелена картка», перспективи її розвитку.

Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення обсягу й порядок відшкодування збитків.

Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж. Норми законодавства України. Конвенція КДПГ 1978 р. і Митна Конвенція МДП 1975 р. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Порядок відшкодування збитків,

Обов'язкові види страхування при перевезеннях небезпечних вантажів в Україні

Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Виплата страхових сум.

Література: [1-3, 7, 8, 14, 15,22, 25, 30-36,41-42,44-46].


^ Змістовий модуль 11 Морське страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб'єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування (Р&І Сlubs). Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання (КТМ).

Страхування морських суден. Об'єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами; за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж. Правові норми, що регулюють ці відносини. Правила Гааги - Вісбі і умови їх застосування. Обсяг відповідальності, застереження, страхова сума і страховий тариф. Особливості використання умов Р&І Сlubs та КТМ. Обов'язкове страхування морських ризиків в Україні.

Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Виплата страхових премій. Перспективи розвитку морського страхування в Україні.

Література: [1-3, 8, 14, 15, 18,22, 25, 30-36, 41-42,44-46].


^ Змістовий модуль 12 Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс страхового ринку Lloyd’s.

Страхування повітряних суден. Форми страхування. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників повітряних суден. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума і страховий тариф. Оцінка збитків. Особливості виплати страхового відшкодування.

Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж. Правові норми, що регулюють ці відносини. Варшавська (1929р.), Гаагська (1955р.) і Гвадалахарська (1961р.) Конвенції. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума і страховий тариф,

Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Суб'єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Виплата страхових сум.

Умови обов'язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.

Література: [1-3, 8, 14, 15,18,22, 25, 30-36, 41-42,44-46].


^ Змістовий модуль 13 Страхування майна та відповідальності громадян

Необхідність і призначення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна. Суб'єкти страхування.

Страхування будівель і споруд, що належать громадянам. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Страхова оцінка будівель і споруд. Пільги страхувальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування домашнього майна. Страхування тварин у господарствах громадян. Інші види страхування майна громадян від інших ризиків.

Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування. Страхування особистої відповідальності власників будівель. Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин.

Страхування професійної та інших видів відповідальності громадян. Обов'язкові види страхування відповідальності громадян в Україні.

Література: [1-3, 8,14, 22,23,25, 30-35, 39-42,44-46].
^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


МОДУЛЬ І. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЇХ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН


Змістовий модуль 1 Страхова послуга та особливості її реалізації


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості

 2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції

 3. Системи продажу страхових послуг

 4. Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості здійснення

 5. Контроль за реалізацією страхових послуг з боку держави


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості для окремих видів страхування

2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції

3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.

4. Зміст маркетингових досліджень та особливості маркетингової стратегії страхової компанії.

5. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.

6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.


Змістовий модуль 2 Порядок укладання та ведення страхової угоди


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Етапи виконання умов договору страхування

 2. Заява про страхування, зміст, особливості, вимоги до її укладання

 3. Андеррайтинг і його основні складові частини

 4. Процедура укладання договору страхування

Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Андеррайтинг і процедура укладання договору страхування

2. Фактори, що впливають на вирішення питання, пов'язаного з прийняттям об'єкта на страхування: порівняльний аналіз для різних видів страхування.

3. Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків

4. Особливості укладення та виконання договорів страхування майна юридичних осіб і громадян.


Змістовий модуль 3 Страхування життя та пенсії


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

 2. Класичне страхування життя

 3. Змішані види страхування життя

 4. Індивідуальне пенсійне страхування

 5. Страхування пенсії за принципом взаємності


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

2. Особливості індивідуального та колективного пенсійного страхування

3. Змішане страхування життя.

4. Аналіз ринку страхування життя в Україні.


Змістовий модуль 4 Страхування від нещасних випадків


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Види обов'язкового страхування від нещасних випадків

 2. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

 3. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Історія розвитку страхування від нещасних випадків в Україні та його перспективи.

2. Сучасний стан страхування від нещасних випадків в Україні.

3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

4. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди.


Змістовий модуль 5 Медичне страхування


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

1. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

2. Форми медичного страхування.

3. Колективне медичне страхування.

 1. Добровільне медичне страхування і особливості його здійснення

 2. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування в Україні.

2. Добровільне медичне страхування і особливості його здійснення

3. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон

4. Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.


Змістовий модуль 6 Страхування підприємницьких ризиків


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків

 2. Страхування втрати прибутку від перерв у підприємництві діяльності

 3. Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів (1 вид на вибір студента)

 4. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.

2. Розвиток страхування майна підприємств від вогню та інших ризиків в Україні.

3. Страхування від перерв у підприємницькій діяльності

4. Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів (1 вид на вибір студента)

5. Страхування відповідальності роботодавця

6. Обов'язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні

7. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.

8. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

^ МОДУЛЬ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ


Змістовий модуль 7 Сільськогосподарське страхування


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Страхування врожаїв сільгоспкультур і багаторічних насаджень

 2. Страхування сільськогосподарських тварин

 3. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств

 4. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам

 5. Страхування майна і тварин у господарствах громадян

 6. Страхування відповідальності громадян перед третіми особами


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні.

2. Порівняльна характеристика форм страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

3. Страхування сільськогосподарських тварин.

4. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств.

5. Обов'язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.


Змістовий модуль 8 Страхування технічних ризиків


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

1. Необхідність і призначення страхування технічних ризиків

2. Страхування будівельно-монтажних ризиків

3. Страхування машин і агрегатів від поломок

4. Страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних,

5. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

Стан і розвиток страхування технічних ризиків в Україні.

2. Проблеми та перспективи розвитку страхування технічних ризиків в Україні.

3. Вплив ринкових факторів на розвиток страхування технічних ризиків в Україні (на вибір студента один з видів страхування технічних ризиків - страхування будівельно-монтажних ризиків, машин і агрегатів від поломок, електронної техніки та комп'ютерних баз даних, після пускових гарантійних зобов'язань).

4. Необхідність та призначення страхування будівельно-монтажних ризиків.

5. Досвід роботи страхової компанії щодо організації проведення страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних (або щодо іншого виду страхування технічних ризиків - на вибір студента).

6. Обов'язкові види страхування технічних ризиків в Україні (1-2 види страхування на вибір студента)


^ Змістовий модуль 9 Страхування кредитних та фінансових ризиків


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Страхування банківських кредитів від ризику їх неповернення

 2. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту

 3. Страхування кредитного портфеля банку

 4. Страхування ризиків товарного кредиту

 5. Страхування депозитів і банківських гарантій


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Необхідність і призначення страхування у фінансово-кредитній сфері

 2. Страхування кредитів: страхування ризику неповернення кредиту та відповідальності позичальника за неповернення кредиту

 3. Страхування кредитного портфеля банку

 4. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.

 5. Сутність та економічний зміст окремих видів страхування фінансових ризиків

 6. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні

 7. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні


Змістовий модуль 10 Автотранспортне страхування


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

1. Сутність і сучасний стан автотранспортного страхування в Україні

2. Майнове страхування засобів автотранспорту (Авто-КАСКО)

3. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні та в Європі

5. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції

6. Міжнародна система "Зелена карта"

7. Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях

8. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж

9. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті

10. Комбіноване страхування на автотранспорті


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

 2. Майнове страхування засобів автотранспорту (Авто-КАСКО)

 3. Необхідність та розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні

 4. Форми та види страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

 5. Міжнародна система „Зелена карта”

 6. Страхування вантажів при автотранспортних перевезення

 7. Обов’язкові види страхування при вантажоперевезеннях в УкраїніЗмістовий модуль 11 Морське страхування


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Майнове страхування морських суден (Морське КАСКО)

2. Страхування відповідальності власників суден

3. Страхування вантажів, що перевозяться морськими судами

4. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж

5. Страхування від нещасних випадків на морському транспорті

Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

  1. Стан і розвиток морського страхування в Україні.

  2. Стан і розвиток в Україні страхування вантажів, що перевозяться морськими суднами.

  3. Стан і розвиток страхування відповідальності судновласників і перевізників в Україні.

  4. Страхування відповідальності судновласників.

  5. Організаційні та інші перешкоди розвитку морського страхування в Україні.

  6. Проблеми страхового захисту життя і здоров'я пасажирів на внутрішньому морському транспорті в Україні.

  7. Обов'язкові види морського страхування


Змістовий модуль 12 Авіаційне страхування


Завдання для самостійної роботи студентів

Теоретична частина:

 1. Майнове страхування повітряних суден (Авіа-КАСКО)

 2. Страхування відповідальності власників повітряних суден

 3. Страхування вантажів на повітряному транспорті

 4. Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж

 5. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Стен і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.

 2. Основні умови майнового страхування авіасуден (авіа-каско).

 3. Страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту.

 4. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.

 5. Умови обов'язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.Змістовий модуль 13 Страхування майна та відповідальності громадян


Завдання для самостійної роботи студентів

^ Теоретична частина:

 1. Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.

 2. Страхування квартир, будівель і споруд, що належать громадянам

Страхування відповідальності громадян перед третіми особами.


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.

2. Страхування квартир, будівель і споруд, що належать громадянам

3. Страхування відповідальності громадян перед третіми особами.

4. Іноземний досвід страхування майна громадян.

5. Обов'язкові види страхування відповідальності громадян в Україні (1 вид за вибором студента)

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Місце і роль страхування як засобу економічної безпеки суб’єктів господарювання

 2. Зародження страхування та еволюція його розвитку

 3. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства

 4. Роль страхування в умовах ринкової економіки

 5. Порівняльний аналіз функцій страхування у вітчизняній та зарубіжний літературі

 6. Самострахування: його переваги, види та перспективи розвитку

 7. Практичне значення класифікації страхування для діяльності страхової компанії

 8. Аналітичний огляд розвитку окремих галузей страхування в України

 9. Форми проведення страхування: погляд у перспективу

 10. Вимоги українського законодавства щодо договорів обов’язкового страхування

 11. Обов’язкове страхування в Україні: призначення та види

 12. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування

 13. Оцінка ризиків у майновому страхуванні

 14. Ризикові обставини і страховий випадок

 15. Специфіка ризиків у особистому страхуванні

 16. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності

 17. Поняття страхового ринку і його структура

 18. Суб’єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними

 19. Поняття страхового маркетингу, його завдання, функції та значення

 20. Дослідження ринку страхових послуг і формування попиту на страхові продукти

 21. Страхові посередники та аквізиція

 22. Договір страхування його зміст і значення

 23. Історія виникнення та розвитку страхової організації

 24. Особливості рейтингу страхової компанії

 25. Особливості діяльності товариств взаємного страхування

 26. Організація діяльності міжнародної корпорації страхування “Ллойд”

 27. Діяльність іноземних страховиків на страховому ринку України

 28. Вплив ринкових умов на діяльність страховиків в Україні

 29. Діяльність найбільших страхових компаній в Україні та конкуренція між ними

 30. Правове забезпечення страхової діяльності в Україні

 31. Закон України “Про страхування “, його значення для розвитку страхування в Україні

 32. Аналіз міжнародного законодавства з питань страхування

 33. Страховий нагляд за діяльністю суб’єктів страхового ринку та його вдосконалення в сучасних умовах

 34. Стан і перспектива розвитку особистого страхування в Україні

 35. Стан і перспектива розвитку страхування від нещасних випадків в Україні

 36. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

 37. Закордонний досвід страхування життя та перспектива його впровадження в Україні

 38. Причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні

 39. Стан і перспектива розвитку страхування майна юридичних осіб в Україні

 40. Формування ринку майнового страхування в Україні

 41. Стан і перспектива розвитку авіаційного страхування в Україні

 42. Страхування майна сільськогосподарських підприємств: стан і перспектива розвитку

 43. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб

 44. Сучасний стан і перспектива розвитку морського страхування в Україні

 45. Основні види та особливості проведення страхування транспортних засобів

 46. Стан і перспектива розвитку страхування відповідальності в Україні

 47. Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності в Україні

 48. Закордонний досвід страхування професійної відповідальності

 49. Страхування якості випуску продукції

 50. Проблеми забруднення довкілля та роль екологічного страхування в їх вирішені

 51. Створення і функціонування міжнародної системи страхування “Зелена картка”

 52. Проблеми і перспективи розвитку страхування підприємницьких ризиків в Україні

 53. Програми страхування банківських депозитів в зарубіжних країнах

 54. Система депозитного страхування в Україні

 55. Страхування банківських установ від злочинців (шахрайства)

 56. Особливості та основні умови страхування фінансових ризиків

 57. Тарифна політика в галузі майнового страхування

 58. Актуарні розрахунки в страхуванні та їх роль в забезпеченні розвитку страхування

 59. Страхова статистика. Таблиці смертності і середньої тривалості життя як основа для побудови тарифних ставок в особистому страхуванні

 60. Історія розвитку перестрахування

 61. Особливості та види договорів пропорційного перестрахування

 62. Особливості та види договорів непропорційного перестрахування

 63. Особливості перестрахування окремих ризиків

 64. Економічна сутність і функції перестрахування

 65. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів

 66. Співстрахування та його значення в розвитку страхування

 67. Перестрахування як чинник збільшення місткості вітчизняного страхового ринку

 68. Основні форми перестрахувального захисту

 69. Власне утримання при перестрахуванні: необхідність регламентації його розміру

 70. Організація фінансів страховика та її особливості

 71. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності страховика та джерел їх формування

 72. Собівартість страхових послуг та особливості її визначення

 73. Методичні підходи до визначення зароблених страхових премій

 74. Принципи формування та розподілу прибутку страхових компаній

 75. Порівняльна характеристика доходів та витрат страхових компаній та інших фінансових установ

 76. Превентивна (попереджувальна) діяльність страховика. Системи превентивних заходів для зменшення страхового ризику

 77. Тарифна політика страховика та її вплив на фінансову стійкість страховика

 78. Фінансових аналіз та оцінка фінансового стану страховика

 79. Чинники фінансової стійкості страховика

 80. Напрями фінансової стратегії страхової компанії

 81. Вплив тарифної політики на формування страхового портфелю

 82. Основні підходи до формування страхового портфелю

 83. Інвестиційний портфель страховика та його характеристика

 84. Напрями розміщення коштів страхових резервів: вітчизняний та світовий досвід

 85. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності страховика

 86. Особливості бізнес-планування у страхуванні

 87. Основні вимоги та порядок розробки бізнес-плану страховика

 88. Проблеми та перспективи розвитку страхування експортних кредитів в Україні

 89. Міжнародні терміни та правила перевезень вантажів

 90. Перспективи розвитку страхування валютних ризиків

 91. Види біржових ризиків та необхідність їх страхування

 92. Страхування майнових ризиків посольств України за кордоном


Список рекомендованої літератури


Нормативні документи:

    1. Про страхування: Закон України від 7.03.96 р (зі змінами та доповненнями )

    2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України

    3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

    4. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523 // Офіційний вісник України — 1996.

    5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" № 959 від 14.08.1996 р.

    6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками" № 1523 від 18.12.1996 р.

    7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок та умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" № 1175 від 28.09.1996 р. (зі змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96 р., №93 від 26.01.98 р., № 1024 від 06.07.98 р., № 1925 від 04.12.98 р., №494 від 31.03.99 р., №842 від 27.05.2000 р, № 1276 від 18.08.2000 р, №1228 від 26.09.2001 р.).

    8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" №747 від 29.04.1999 р.

    9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власності" №1000 від 11.07.2002

    10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам" №944 від 09.09.2002

    11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" № 1535 від 12.10.2002р.

    12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільсько-господарських тварин" №590 від 23.04.2003 р.

    13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" №539 від 29.04.2004 р.


Основна:

 1. Акерман С.Г., Визерс С, Голубев С.Н. и др. Добровольное медицинское страхование. — М.: РЮИД, 1995. — 127 с.

 2. Александрова а.а. Страхування. – К.:ЦУЛ, 2002.

 3. Аленичев В.В., Аленичева Г.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-Сервис, 1994.

 4. Аналіз фінансових результатів діяльності страхових органів - Фінанси № 3 1993 р.

 5. Базилевич В.Д. Страховой ринок України. К.: Знання, 1998 – 374 с.

 6. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К., 1997

 7. Балабанов И.Т. Занимательное страхование. 1998 – 192 с.

 8. Бирюков Б.М. Страхование автомобиля. - М.: ПРИОР, 1999. -128 с.

 9. Бланд Д.Страхование: принципы и практика - М.: ФиС, 1998. - 414 с.

 10. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: Статут, 2000. - 220 с. .

 11. Введение в страхование 2-е издание. Шахов. Финансы и статистика. Уч. Пособие. 1998 –288 с.

 12. Внукова Н. Практика страхового бизнеса. — К.: Либра, 1994.

 13. Воблый Г. К. Основы экономики страхования. — М.: Анкил, 1995.

 14. Воробьев М.В. Страхование от огня. - М.: Анкил, 1992. - 16 с.

 15. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху - М.:Финансы, 1995.- 132 с. .

 16. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Финансы и статистика. 1998. – 304 с. 65. 261.7я73

 17. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 2000. -126 с.

 18. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пос. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 416 с.

 19. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996. — 528 с.

 20. Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрахование. Теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 1993.

 21. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях.-М.:Анкил, 1993. - 76 с.

 22. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник. — К.: УФ1МБ, 1995.

 23. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 344с.

 24. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 1997. - 256 с.

 25. Ингосстрах: Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования/ Под ред. В.П. Кругляка — М.: Издательский дом Русанова, 1996.- 432 с.

 26. Кагаловская Э.Т., Левант И.А. Справочное пособие по личному страхованию. — М.: ЮКИС, 1993. — 133 с.

 27. Клапків М. Кредитно-страховий альянс.—Тернопіль.: Збруч, 1995.

 28. Крутик А. Организация страхового дела.С.-П. Бизнес-пресса, 1999 –304 с.

 29. Ларичев В. Мошенничество в сфере страхования. М.: Фбк-пресс, 1998 – 160 с.

 30. Лисицын Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. — М.: Медицина, 1995. — 142 с.

 31. Миронов А.А., Таранов А. М., Чейда А.А. Медицинское страхование. — М.: Наука, 1994. —312 с.

 32. Об организации страхового дела. Юринформцентр. 1998 – 304 с.

 33. Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховых органи­заций. — М.: Анкил,1993.

 34. Осадець С.С. Страхування. – К.:КНЕУ,2002.

 35. Основы страховой деятельности. Федорова Т.А. БЕК. Учебник. 1999 – 776 с.

 36. Особенности имущественного страхования. Опыт страхового рынка Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 32 с.

 37. Практикум по страховому делу: Учеб. Пособ. Для вузов / Под ред. В.И. Рябкина. –М.:ЗАО «Финстатинформ», 1998.-72 с. 65. 261.7я73

 38. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. - М.: ФиС, 1998. - 336 с.

 39. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. - К.; Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400с.

 40. Саркисов С.Э. Личное страхование. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.

 41. Семенное А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. — М.: Финстатинформ, 1993.

 42. Сербиновский Б. Страховое дело.Рост.: Феникс, 2000-384 с.

 43. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. —М.: Финансы и статистика, 1991.

 44. Словник-довідник термінів по страхуванню та перестрахуванню - під редакцією Ю.М. Журавлева М. Видавництво "АНКІП" 1992р.

 45. Социальное и личное страхование. Опыт страхового рынка ФРГ. -М.: Анкил, 1996. - 122 с.

 46. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. — М.: ЮНИТИ, 1994.

 47. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. / Под ред. Н.А.Никологорского - М.:Страховой полис, ЮНИТИ, 1994. -336с.

 48. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 80с.

 49. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. — М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

 50. Страхование. Александров. Приор. Правила и условия страхования. 1998 – 192

 51. Страхование: принципы и практика. Сост. Бранд (пер. анг.). 1999 – 416 с.

 52. Страховий ринок України 1993-2001рр.//Финансовые услуги. - 2001. -№6.

 53. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

 54. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. — М.: Банков­ский и биржевой научно-исследовательский центр, 1992.

 55. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера.)/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 640 с.

 56. Страхування фінансових гарантій. - М., 1992 р. Видавництво "АНКІП"

 57. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р. екон. наук, проф.- К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

 58. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчи­вости страховщиков. — М.: Анкил, 1995.

 59. Томилин В. Транспортное страхование в России и странах Балтии. -М.: Анкил, 2000. - 208с.

 60. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М.: Анкил, 1995. - 80 с.

 61. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. -М.: Анкил, 2000. - 320 с.

 62. Фінансово-кредитний словник в 3-х томах М. Фінанси та статистика 1984-1988 р.

 63. Шахов В. В. Введение в страхование. — М.: Финансы и статистика, 1992.

 64. Шахов В.В. Страхование. Учебник. — М.: Страховой полис, 1997.

 65. Шахов В.В. Страхование: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311с.

 66. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998. -424 с.

 67. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. - К.: 1ЕУГП, 2000. - 268 с.

 68. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. – М: ФиС, 1999.-352 с.

 69. Шумелда Я. Страхування. Навч.посібн.-Тернопіль:Джура, 2004

 70. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду - М.: Анкил, 1999. - 136 с.

 71. www.aliinsurance.ru

 72. www.cir.ru

 73. www.insurance.com.ua

 74. www.oranta.com.ua

 75. www.protecta.kiev.uaСхожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи