Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Скачати 261.18 Kb.
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Дата04.09.2012
Розмір261.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Страхові послуги”

денної форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”

Частина ІІ


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП


Головною метою є сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб довести до студентів зміст страхових операції і навчити їх, користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності.

Допомогти студентові вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить йому сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в галузі страхування та повністю використовувати можливість страхового захисту в роботі та особистому житті.

Встановити сутність, необхідність використання та можливість розширення асортименту страхових послуг з урахуванням ринкового попиту на ці послуги та необхідність їх застосування в умовах ринку.

Поглиблено вивчати склад та особливості організації основних видів страхування життя, майнового страхування і страхування відповідальності.

Опановувати організацію процесу купівлі та продажу страхових послуг, методику визначення їх ціни і встановлення згідно норм чинного законодавства взаємовідносин сторін договору страхування у вигляді прав та обов’язків цих сторін.

У процесі викладання дисципліни реалізуються також такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності » страховиків.

^ Загальні положення

Самостійна робота виконується в процесі вивчення вищеназваного курсу. Вона є роботою, яка передбачає поглиблення вивчення окремих тем курсу, що вивчаються, або короткий огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навиків використання цих знань з залученням конкретних матеріалів.

Творчий підхід до виконання самостійної роботи сприяє формуванню у студентів навиків до наукових досліджень, підготовку доповідей та публічних виступів.

^ Написання та оформлення самостійних робіт.

Самостійна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору ним відповідних питань (завдань). Виходячи з специфічних особливостей навчальної дисципліни, самостійна робота виконується письмово у формі реферату, в якому даються відповіді на конкретні питання. Алгоритм виконання самостійна роботи включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

Самостійна робота виконується студентами самостійно та обов'язково повинна містити:

1) відповіді на три питання з посиланнями на використану літературу;

2) вирішення всіх завдань;

3) список використаної літератури.

^ Вибір варіанта. Вибір потрібного варіанту вказаний в таблиці 1.1.

Самостійна робота повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, обсягом не більше 25 аркушів розміром 210x297 мм, допускаються комп'ютерний варіант (1,5 інтервали, шрифт типу Тimes New Roman - 14). На першій сторінці повинні бути залишені поля, а сторінки, крім того, мають бути пронумеровані і мати поля (зліва 30, справа 15, зверху і знизу по 20 мм). Обсяг семестрової роботи не повинен перевищувати 18-25 сторінок. В кінці роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.

Самостійна робота повинна бути здана до кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Самостійна робота оцінюється викладачем за шкалою "зараховано" - "не зараховано". При отриманні негативної оцінки робота разом з відповідною рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо самостійна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮЗмістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Страхові послуги їх значення в системі грошових відносин

1.

Страхова послуга та особливості її реалізації

2

1

4

7

2.

Порядок укладання та ведення страхової угоди

2

1

6

9

3.

Основні види страхових послуг у сфері страхування життя

2

1

6

9

4.
^

Страхування від нещасних випадків


4

1

6

11

5.

Медичне страхування

2

2

6

10

6.

Страхування підприємницьких ризиків

4

2

6

12
Всього:

16

8

34

58

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Організація надання страхових послуг

7.

Сільськогосподарське страхування

2

2

4

8

8.

Страхування технічних ризиків

4

2

4

10

9.

Страхування кредитних та фінансових ризиків

4

2

4

10

10.

Автотранспортне страхування

4

1

4

9

11.

Морське страхування

2

1

4

7

12.

Авіаційне страхування

2

1

4

7

13.

Страхування майна та відповідальності громадян

2

1

4

7

Всього:

20

10

28

58

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

ВСЬОГО:

36

18

54

108

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ

Таблиця 1.1.

Перелік завдань, що винесені на самостійне опрацювання

номер в журналі

Перелік теоретичних питань та практичного завдання для семестрової роботи

1-2

 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості

 2. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

 3. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків

3-4

 1. Служба маркетингу страхової компанії та її функції

 2. Класичне страхування життя

 3. Страхування втрати прибутку від перерв у підприємництві діяльності

5-6

 1. Системи продажу страхових послуг

 2. Змішані види страхування життя

 3. Страхування відповідальності товаро-виробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів (1 вид на вибір студента)

7-8

 1. Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості здійснення

 2. Індивідуальне пенсійне страхування

 3. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності

9-10

 1. Контроль за реалізацією страхових послуг з боку держави

 2. Страхування пенсії за принципом взаємності

 3. Страхування врожаїв сільгоспкультур і багаторічних насаджень

11-12

 1. Етапи виконання умов договору страхування

 2. Види обов'язкового страхування від нещасних випадків

 3. Страхування сільськогосподарських тварин


Продовження табл. 1.1.


13-14

 1. Заява про страхування, зміст, особливості, вимоги до її укладання

 2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

 3. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств

15-16

 1. Андеррайтинг і його основні складові частини

 2. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди

 3. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам

17-18

 1. Процедура укладання договору страхування

 2. Добровільне медичне страхування і особливості його здійснення

 3. Страхування майна і тварин у господарствах громадян

19-20

 1. Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків

 2. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон

 3. Страхування відповідальності громадян перед третіми особами

21

 1. Необхідність і призначення страхування технічних ризиків

 2. Сутність і сучасний стан автотранспортного страхування в Україні

 3. Майнове страхування морських суден (Морське КАСКО)

22

 1. Страхування будівельно-монтажних ризиків

 2. Майнове страхування засобів автотранспорту (Авто-КАСКО)

 3. Страхування відповідальності власників суден

23

 1. Страхування машин і агрегатів від поломок

 2. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

3. Страхування вантажів, що перевозяться морськими судами

Продовження табл. 1.1.

24

 1. Страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних

 2. Обов'язкове страхування цивільної відпо-відальності власників автотранспортних засобів в Україні та в Європі

 3. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж

25

 1. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань

 2. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції

 3. Страхування від нещасних випадків на морському транспорті

26

 1. Страхування банківських кредитів від ризику їх неповернення

 2. Міжнародна система "Зелена карта"

 3. Майнове страхування повітряних суден (Авіа-КАСКО)

27

 1. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту

 2. Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях

 3. Страхування відповідальності власників повітряних суден

28

 1. Страхування кредитного портфеля банку

 2. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж

 3. Страхування вантажів на повітряному транспорті

29

 1. Страхування ризиків товарного кредиту

 2. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті

 3. Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж

30

 1. Страхування депозитів і банківських гарантій

 2. Комбіноване страхування на автотранспорті

 3. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті

Задача 1

Портфель страховика містить три категорії ризиків на суми 200, 400, 700 тис. умовних одиниць. Квота - 20%. Яким буде власне утримання цедента і участь перестраховика по трьох категоріях ризиків?

Задача 2

По договору ексцедента збитковості відповідальність перестрахувальника встановлена на рівні 105-145% за рік збитковість склала - 160%. Визначити рівень покриття для перестраховика і цедента.


Задача 3.

Визначити величину заробленої страхової премії за 2007 рік, виходячи із таких даних сума резерву незаробленої премії на 01.01.2007р. - 80 тис.грн., на 31.12.2007р. - 160 тис.грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування - 600 тис.грн.


Задача 4.

Використовуючи дані, наведені в задачі № 3, визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією.


Задача 5

Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з таких даних:

- сума заробленої страхової премії - 600 тис.грн.;

- сума резерву незаробленої премії - 200 тис.грн.;

- сума резерву збитків - 60 тис.грн.;

- сума комісійної винагороди за передачу ризиків в перестрахування - 20 тис.грн.;

- сума сплаченого відшкодування - 220 тис.грн, в тому числі сплачено перестраховикам - 110 тис.грн.;

- відрахування в централізовані страхові резервні фоди - 30 тис.грн.;

- відрахування у фонди економічного заохочення - 10 тис.грн.;

- витрати на ведення страхової справи - 180 тис.грн.;

- доходи від здачі майна в оренду - 90 тис.грн.;

- доходи від акцій - 250 тис.грн.

- доходи від врегулювання регресних претензій щодо особи, винної в скоєнні страхової події - 50 тис.грн.


Задача 6.

Обчислити величину резерву незаробленої премії станом на 01.04.2007 року і станом на 01.07.2007року, виходячи з таких даних:

тис.грн.

Місяць, рік

Отримані страхові премії


Страхові премії, передані в перестрахування

Липень,2006

360

-

Серпень, 2006

420

90

Вересень, 2006

240

120

Жовтень, 2006

120

30

Листопад, 2006

90

-

Грудень, 2006

-

-

Січень,2007

150

60

Лютий, 2007

270

150

Березень, 2007

330

90

Квітень, 2007

-

-

Травень, 2007

210

120

Червень, 2007

660

420


Задача 7.

Використовуючи дані, наведені в Задачі 6, обчислити частку резерва незаробленої премії, що становитиме права вимоги страхової компанії до перестраховиків станом на 01.04. 2007р. і станом на 01.07. 2007р.


Задача 9.

На 01.06. 2007 р. розмір технічних резервів страхової компанії склав 640 тис.грн. Технічні резерви розміщені таким чином:

а) 224 тис.грн. - на депозитних рахунках, у тому числі:

-154 тис.грн. - на депозитному рахунку в банку “Аваль”;

-32 тис.грн. - на депозитному рахунку в Укрсоцбанку;

-38 тис.грн. - на депозитному рахунку в Промінвестбанку;

б) 273 тис.грн. - права вимоги до перестраховиків;

в) 64 тис.грн. - вкладені в акції двох емітентів. Акції котуються на фондовій біржі; вкладення розподілені наступним чином:

-45 тис.грн. - перший емітент;

-19 тис.грн. - другий емітент;

г) 79 тис.грн. - вкладення в нерухомість.

Визначити обсяг розміщення, що буде прийнятий до заліку державним наглядовим органом у сфері страхування, виходячи з квот, встановлених Положенням про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя (затверджене Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26 травня 1997 р. № 41 з змінами та доповнюваннями).
^

Задача10

Обґрунтуйте вибір системи страхування, якщо кошти для сплати — 150 тис, а ставка тарифу — 5%.Вартість майна — 4,5 млн. грн..Задача11

. Визначити річні нетто-премію і нетто-тариф при страхуванні автопарку з 20 автомобілів з середньою вартістю по 50 тис.грн. кожний. В середньому за рік відбувається 5 аварій зі збитком в 10 тис. грн.. кожна.


Задача12

Визначте страхову суму та загальну суму страхових платежів, якщо підприємство застрахувало свої основні засоби на 70%, а ін. товарно-матеріальні цінності на 85%, Вартість всього майна—8 млн. грн.., з низ основних засобів—6 млн. грн., ставка—з 100 грн. основних засобів—1,8%, товарно-матеріальних цінностей—1%


Задача13

Середня заповнювальність будинку відпочинку — 1400 чол. в місяць. Щорічно відбувається 7 нещасних випадків. Середнє страхове відшкодування за кожний випадок — 4 тис. Визначити нетто-премію за кожного відпочиваючого?


Перелік питань до іспиту з дисципліни “Страхові послуги”


 1. Страхова послуга як специфічний товар.

 2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції.

 3. Напрямки вивчення й формування попиту на страхові послуги.

 4. Системи продажу страхових послуг.

 5. Вимоги законодавства України до страхових посередників.

 6. Роль, види {особливості реклами при реалізації страхових послуг.

 7. Контроль з боку держави і страховика за реалізацією страхових послуг.

 8. Етапи виконання умов договору страхування.

 9. Заява про страхування: форма подання, зміст, призначення.

 10. Процедура і склад андеррайтингу.

 11. Етапи укладання і зміст договору страхування.

 12. Процедура врегулювання завданих збитків. Дії сторін договору.

 13. Страхування капіталу, види і особливості страхової послуги.

 14. Страхування ренти, види і особливості страхової послуги.

 15. Змішане страхування життя і страхування дітей.

 16. Страхування на дожиття і довічне страхування.

 17. Форми й види страхування від нещасних випадків.

 18. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків.

 19. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

 20. Добровільні види страхування від нещасних випадків.

 21. Страхування дітей і школярів від нещасних випадків.

 22. Страхування туристів від нещасних випадків.

 23. Медичне страхування, форми та особливості організації і проведення.

 24. Добровільне медичне страхування.

 25. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

 26. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків.

 27. Страхування від переривання підприємницької діяльності.

 28. Обов'язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні

 29. Страхування відповідальності працедавця перед його працівниками.

 30. Страхування відповідальності за невиконання комерційних договорів.

 31. Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів.

 32. Страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища.

 33. Страхування працівників від нещасних випадків за рахунок підприємця.

 34. Форми і особливості страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

 35. Страхування сільськогосподарських тварин.

 36. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

 37. Обов'язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.

 38. Види і особливості страхування технічних ризиків.

 39. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

 40. Страхування машин і агрегатів від поломок.

 41. Страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних.

 42. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.

 43. Обов'язкові види страхування технічних ризиків в Україні.

 44. Сутність, економічний зміст, види страхування кредитів.

 45. Страхування товарних і споживчих кредитів.

 46. Страхування кредитів під інвестиційні проекти.

 47. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу.

 48. Страхування експортних кредитів.

 49. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту.

 50. Страхування ризику неповернення кредиту.

 51. Страхування банківських кредитних портфелів.

 52. Страхування банківських гарантій.

 53. Страхування фінансових ризиків втрати прибутку (доходу).

 54. Страхування депозитів.

 55. Автотранспортне страхування, його сутність і сучасний стан.

 56. Майнове страхування засобів автотранспорту.

 57. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту.

 58. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції.

 59. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.

 60. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом.

 61. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж.

 62. Обов'язкові види страхування при вантажоперевезеннях в Україні

 63. Страхування громадян від нещасних випадків на автотранспорті.

 64. Страхування морських суден.

 65. Страхування відповідальності власників суден.

 66. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.

 67. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж.

 68. Страхування громадян від нещасних випадків на морському транспорті.

 69. Обов'язкові види морського страхування.

 70. Страхування повітряних суден.

 71. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

 72. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.

 73. Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж.

 74. Страхування громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті.

 75. Умови обов'язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.

 76. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам.

 77. Страхування домашнього майна і тварин у господарствах громадян.

 78. Страхування особистої відповідальності власників будівель і домашніх тварин.

 79. Страхування професійної відповідальності.

 80. Обов'язкові види страхування відповідальності громадян в Україні.Список рекомендованої літератури


Нормативні документи:

    1. Про страхування: Закон України від 7.03.96 р (зі змінами та доповненнями )

    2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України

    3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

    4. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523 // Офіційний вісник України — 1996.

    5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" № 959 від 14.08.1996 р.

    6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками" № 1523 від 18.12.1996 р.

    7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок та умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" № 1175 від 28.09.1996 р. (зі змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96 р., №93 від 26.01.98 р., № 1024 від 06.07.98 р., № 1925 від 04.12.98 р., №494 від 31.03.99 р., №842 від 27.05.2000 р, № 1276 від 18.08.2000 р, №1228 від 26.09.2001 р.).

    8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" №747 від 29.04.1999 р.

    9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власності" №1000 від 11.07.2002

    10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам" №944 від 09.09.2002

    11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" № 1535 від 12.10.2002р.

    12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин" №590 від 23.04.2003 р.

    13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" №539 від 29.04.2004 р.


Основна:

 1. Акерман С.Г., Визерс С, Голубев С.Н. и др. Добровольное медицинское страхование. — М.: РЮИД, 1995. — 127 с.

 2. Александрова а.а. Страхування. – К.:ЦУЛ, 2002.

 3. Аленичев В.В., Аленичева Г.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-Сервис, 1994.

 4. Аналіз фінансових результатів діяльності страхових органів - Фінанси № 3 1993 р.

 5. Базилевич В.Д. Страховой ринок України. К.: Знання, 1998 – 374

 6. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К., 1997

 7. Балабанов И.Т. Занимательное страхование. 1998 – 192 с.

 8. Бирюков Б.М. Страхование автомобиля. - М.: ПРИОР, 1999. -128с

 9. Бланд Д.Страхование: принципы и практика - М.: ФиС, 1998. - 414 с.

 10. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: Статут, 2000. - 220 с. .

 11. Введение в страхование 2-е издание. Шахов. Финансы и статистика. Уч. Пособие. 1998 –288 с.

 12. Внукова Н. Практика страхового бизнеса. — К.: Либра, 1994.

 13. Воблый Г. К. Основы экономики страхования. — М.: Анкил, 1995.

 14. Воробьев М.В. Страхование от огня. - М.: Анкил, 1992. - 16 с.

 15. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху - М.:Финансы, 1995.- 132 с. .

 16. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Финансы и статистика. 1998. – 304 с. 65. 261.7я73

 17. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 2000. -126 с.

 18. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пос. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 416 с.

 19. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996. — 528 с.

 20. Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрах-хование. Теория и практика. -М.: Финансы и статистика, 1993.

 21. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях.-М.:Анкил, 1993. - 76 с.

 22. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник. — К.: УФ1МБ, 1995.

 23. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 344с.

 24. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 1997. - 256 с.

 25. Ингосстрах: Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования/ Под ред. В.П. Кругляка — М.: Издательский дом Русанова, 1996.- 432 с.

 26. Кагаловская Э.Т., Левант И.А. Справочное пособие по личному страхованию. — М.: ЮКИС, 1993. — 133 с.

 27. Клапків М. Кредитно-страховий альянс.-Тернопіль.: Збруч,1995

 28. Крутик А. Организация страхового дела.С.-П. Бизнес-пресса, 1999 –304 с.

 29. Ларичев В. Мошенничество в сфере страхования. М.: Фбк-пресс, 1998 – 160 с.

 30. Лисицын Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. — М.: Медицина, 1995. — 142 с.

 31. Миронов А.А., Таранов А. М., Чейда А.А. Медицинское страхование. — М.: Наука, 1994. —312 с.

 32. Об организации страхового дела. Юринформцентр. 1998 – 304 с.

 33. Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховых органи­заций. — М.: Анкил,1993.

 34. Осадець С.С. Страхування. – К.:КНЕУ,2002.

 35. Основы страховой деятельности. Федорова Т.А. БЕК. Учебник. 1999 – 776 с.

 36. Особенности имущественного страхования. Опыт страхового рынка Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 32 с.

 37. Практикум по страховому делу: Учеб. Пособ. Для вузов / Под ред. В.И. Рябкина. –М.:ЗАО «Финстатинформ», 1998.-72 с. 65. 261.7я73

 38. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. - М.: ФиС, 1998. - 336 с.

 39. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. - К.; Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400с.

 40. Саркисов С.Э. Личное страхование. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.

 41. Семенное А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. — М.: Финстатинформ, 1993.

 42. Сербиновский Б. Страховое дело.Рост.: Феникс, 2000-384 с.

 43. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. —М.: Финансы и статистика, 1991.

 44. Словник-довідник термінів по страхуванню та перестрахуванню - під редакцією Ю.М. Журавлева М. Видавництво "АНКІП" 1992р.

 45. Социальное и личное страхование. Опыт страхового рынка ФРГ. -М.: Анкил, 1996. - 122 с.

 46. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. — М.: ЮНИТИ, 1994.

 47. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. / Под ред. Н.А.Никологорского - М.:Страховой полис, ЮНИТИ, 1994. -336с.

 48. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 80с.

 49. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. — М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

 50. Страхование. Александров. Приор. Правила и условия страхования. 1998 – 192

 51. Страхование: принципы и практика. Сост. Бранд (пер. анг.). 1999 – 416 с.

 52. Страховий ринок України 1993-2001рр.//Финансовые услуги. - 2001. -№6.

 53. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

 54. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. — М.: Банков­ский и биржевой научно-исследовательский центр, 1992.

 55. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера.)/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 640 с.

 56. Страхування фінансових гарантій. - М., 1992 р. Видавництво "АНКІП"

 57. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р. екон. наук, проф.- К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

 58. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчи­вости страховщиков. — М.: Анкил, 1995.

 59. Томилин В. Транспортное страхование в России и странах Балтии. -М.: Анкил, 2000. - 208с.

 60. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М.: Анкил, 1995. - 80 с.

 61. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. -М.: Анкил, 2000. - 320 с.

 62. Фінансово-кредитний словник в 3-х томах М. Фінанси та статистика 1984-1988 р.

 63. Шахов В. В. Введение в страхование. — М.: Финансы и статистика, 1992.

 64. Шахов В.В. Страхование. Учебник. - М.: Страховой полис,1997.

 65. Шахов В.В. Страхование: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311с.

 66. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998. -424 с.

 67. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. - К.: 1ЕУГП, 2000. - 268 с.

 68. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. – М: ФиС, 1999.-352 с.

 69. Шумелда Я. Страхування. Навч.посібн.-Тернопіль:Джура, 2004

 70. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду - М.: Анкил, 1999. - 136 с.

 71. www.aliinsurance.ru

 72. www.cir.ru

 73. www.insurance.com.ua

 74. www.oranta.com.ua

 75. www.protecta.kiev.ua

 76. www.uainsur.comСхожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи