Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Фінанси”


Затверджую”

_____________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

„___” ________ 200__ р.


Робоча програма з навчальної дисципліни

Страхові послуги”

Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.


Херсон - 2012

Робоча програма дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальностей:

Фінанси і кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: _________________ Кузів І.В.

(наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Фінанси

Протокол №__ від „___” ___________ 200__ р.


Завідувач кафедри_______________ ПІБ


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


Рег. № _____


АКТУАЛЬНІСТЬ

Дисципліна "Страхові послуги" є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є отриманням студентом глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг юридичним і фізичним особам в умовах трансформаційної економіки.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям та сутністю страхової послуги, як специфічного товару страхового ринку, що до умов і правил здійснення основоположних, класичних видів страхування.

Завданням практичної частини є вивчення механізмів надання страхових послуг, організацію процесу купівлі та продажу страхових послуг, методику визначення їх ціни і встановлення згідно норм чинного законодавства взаємовідносин сторін договору страхування у вигляді прав та обов’язків цих сторін.


ВСТУП

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку зміс­товних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулів, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулів — розділи навчальних дисциплін.

Дисципліна „Страхові послуги" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

^ Предмет дисципліни: система відносин між сторонами страхової угоди з купівлі-продажу страхових послуг. Практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, виконання потреб страхового ринку і окремих галузей економічної та соціальної сфери національного суспільства.

Мета курсу «Страхові послуги» - сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб довести до студентів зміст страхових операції і навчити їх, користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності.

Допомогти студентові вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить йому сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в галузі страхування та повністю використовувати можливість страхового захисту в роботі та особистому житті.

Встановити сутність, необхідність використання та можливість розширення асортименту страхових послуг з урахуванням ринкового попиту на ці послуги та необхідність їх застосування в умовах ринку.

Поглиблено вивчати склад та особливості організації основних видів страхування життя, майнового страхування і страхування відповідальності.

Опановувати організацію процесу купівлі та продажу страхових послуг, методику визначення їх ціни і встановлення згідно норм чинного законодавства взаємовідносин сторін договору страхування у вигляді прав та обов’язків цих сторін.

У процесі викладання дисципліни реалізуються також такі завдання:

  • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

  • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

  • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

  • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності » страховиків.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни: сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в галузі страхування та повністю використовувати можливість страхового захисту в роботі та особистому житті.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни: користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: дисципліна своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення методологічні надання страхових послуг на національному страховому ринку.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”


Предмет: система відносин між сторонами страхової угоди з купівлі-продажу страхових послуг. Практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, виконання потреб страхового ринку і окремих галузей економічної та соціальної сфери національного суспільства.

Мета: сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.Курс: третій

Семестр: шостий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних – 1,5

  • ECTS – 2+1

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


  • Модулів – 2

Змістових модулів - 11

Загальна кількість годин: 108

0501 “Економіка і підприємництво”


7.03050800 “Фінанси і кредит”

спеціаліст

Нормативна

Лекції – 34 годин

Семінари, практичні: 18 годин

Самостійна робота: 56 годин


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Страхові послуги їх значення в системі грошових відносин

1.

Страхова послуга та особливості її реалізації

2

1

4

7

2.

Порядок укладання та ведення страхової угоди

2

1

6

9

3.

Основні види страхових послуг у сфері страхування життя

2

1

6

9

4.
^

Страхування від нещасних випадків


4

1

6

11

5.

Медичне страхування

2

2

6

10

6.

Страхування підприємницьких ризиків

4

2

6

12
Всього:

16

8

34

58

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Організація надання страхових послуг

7.

Сільськогосподарське страхування

2

2

4

8

8.

Страхування технічних ризиків

4

2

4

10

9.

Страхування кредитних та фінансових ризиків

4

2

4

10

10.

Автотранспортне страхування

4

1

4

9

11.

Морське страхування

2

1

4

7

12.

Авіаційне страхування

2

1

4

7

13.

Страхування майна та відповідальності громадян

2

1

4

7

Всього:

20

10

28

58

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль

ВСЬОГО:

36

18

54

108

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи